Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra – najčastejšie otázky

Kto je konečný užívateľ výhod a aké údaje sa zapisujú? Vzťahuje sa povinnosť aj na živnostníka? Čo hrozí v prípade, že sa firma povinnosti vyhne?

K 1.8.2019 malo údaje o konečnom užívateľovi výhod doplnených len 10,8 % subjektov zapísaných v obchodnom registri. Vyplýva to zo štatistík ministerstva spravodlivosti. Povinnosť zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod majú pri tom splniť všetky subjekty do konca roka. Znamená to, že päť mesiacov pred konečným termínov si zákonnú povinnosť splnila zatiaľ len jedna desatina firiem.

Niektorí podnikatelia majú totiž ešte stále zo zápisu konečného užívateľa výhod chaos. Prinášame vám odpovede na najčastejšie kladené otázky, ktoré by vám mali pomôcť sa v problematike zorientovať.

Kto je konečným užívateľom výhod?

Pojem konečný užívateľ výhod používajú v slovenskej legislatíve dva zákony:

 1. zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a
 2. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákon) ustanovuje, že konečným užívateľom výhod je:

 • každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku,
 • každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo združenie majetku vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

Spôsob určenia konečného užívateľa výhod sa líši na základe právnej formy podnikania, teda podľa toho, či ide napríklad o spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť, živnostníka alebo iné formy podnikania. 

Prečítajte si tiež

Konečným užívateľom výhod v prípade obchodnej spoločnosti sú obvykle spoločníci, akcionári, tichí spoločníci alebo aj štatutári. Viac o subjektoch, ktoré patria medzi konečných užívateľov výhod v zmysle uvedeného zákona sa dočítate v článku Kto je konečný užívateľ výhod a do akých registrov sa zapisuje.

Kto je povinný zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra platí takmer pre všetky právnické osoby.

S účinnosťou od 1. 11. 2018 musia podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri právnické osoby (obchodné spoločnosti alebo družstvá) zapisovať do obchodného registra údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod.

Táto povinnosť sa vzťahuje takmer na všetky právnické osoby. Povinnosť zapísať konečného užívateľa do obchodného registra nemajú len právnické osoby, ktoré sú:

 • subjektom verejnej správy (napr. ministerstvá alebo súdy - zoznam týchto subjektov je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovej stránke Štatistického úradu SR),
 • emitentom cenných papierov (t. j. osobou, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa zákona o cenných papieroch) na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákona o cenných papieroch a investičných službách),
 • subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora (napr. obchodná spoločnosť, ktorá je partnerom verejného sektora zapísaným v RPVS).

To znamená, že všetky ostatné právnické osoby, okrem vyššie uvedených výnimiek, túto povinnosť majú. Na fyzické osoby – podnikateľov (živnostníkov) sa povinnosť zápisu údajov konečného užívateľa výhod do obchodného registra nevzťahuje.

Aké údaje konečného užívateľa výhod sa zapisujú do obchodného registra? 

Právnické osoby musia do obchodného registra zapísať tieto identifikačné údaje svojich konečných užívateľov výhod:

 • meno, priezvisko,
 • rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené),
 • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
 • štátna príslušnosť,
 • druh a číslo dokladu totožnosti, 
 • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu (zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

Sú údaje o konečnom užívateľovi výhod verejné?

Údaje o konečných užívateľoch výhod, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra, nie sú verejne dostupné na webovej stránke Obchodného registra SR, v Obchodnom vestníku SR ani vo výpisoch z obchodného registra. Zapisujú sa do neverejnej časti registra.

Tieto údaje budú uvedené len v potvrdení o vykonaní zápisu. Navrhovateľ teda obdrží potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod, ktorým sa v prípade potreby môže preukázať. Okrem toho môžu byť údaje poskytnuté iba vymedzeným orgánom verejnej moci (napr. Národnej banke Slovenska, súdom a i.).

Článok pokračuje pod reklamou

Akým spôsobom treba vykonať zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Pri zápise údajov konenčného užívateľa výhod je potrebné rozlišovať dátum zápisu právnickej osoby do obchodného rgistra. 

Firmy zapísané do obchodného registra do 31. 10. 2018

Obchodná spoločnosť, ktorá bola do obchodného registra zapísaná do konca októbra 2018 oznamuje obchodnému registru údaje o svojich konečných užívateľoch výhod prostredníctvom predpísaného tlačiva, ktorý je zverejnený na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Formulár treba odoslať buď elektronicky cez portál slovensko.sk (podpísaný zaručeným elektronickým podpisom) alebo doručiť v listinnej podobe (osobne či poštou). Za podanie tohto návrhu sa neplatí súdny poplatok.

Firmy zapísané do obchodného registra od 1. 11. 2018

Obchodné spoločnosti vznikajú dňom ich zápisu do obchodného registra. V prípade firmy založenej po 1. 11. 2018 je potrebné údaje o konečných užívateľoch výhod oznámiť obchodnému registru už pri jej prvozápise do obchodného registra, a to prostredníctvom príslušného formulára.

Prečítajte si tiež

Formulár na zápis obchodnej spoločnosti obsahuje časť pre vyplnenie údajov o konečných užívateľoch výhod. Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa tak pri nových firmách zapisujú do obchodného registra priamo pri ich zakladaní. Nevyplnenie tejto časti formuláru by znamenalo neúplnosť návrhu, čo by viedlo k odmietnutiu zápisu obchodnej spoločnosti. Za návrh na prvozápis spoločnosti sa platí súdny poplatok (napr. pri založení s.r.o. je poplatok 300 eur, v prípade elektronického návrhu 150 eur).

Znamená to, že firmy založené po 1.11.2018 nemusia do konca roka vykonať zápis konečného užívateľa výhod, keďže tieto informácie nahlásili obchodnému registru už pri zakladaní spoločnosti.

Údaje o konečných užívateľoch výhod treba priebežne aktualizovať, aby zodpovedali skutočnému stavu.

V obidvoch prípadoch platí, že registrovému súdu netreba dokladať listiny, z ktorých vyplývajú údaje o konečných užívateľoch výhod, ktoré sa majú do registra zapísať. To znamená, že v danom prípade sa neuplatní štandardný postup spočívajúci v doložení potrebných listín. Tieto listiny má uchovávať právnická osoba pre prípad preverovania zo strany finančnej polície. 

Detailný postup ako zapísať údaje elektronicky alebo písomne sa dočítate v článku Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra - postup.

Interaktívny písomný formulár na vyplnenie nájdete na stiahnutie v článku Zápis konečného užívateľa výhod – písomný formulár.

Pozrite si aj praktický videonávod, ktorý vám krok po kroku ukáže ako zapísať údaje do obchodného registra, ak si zvolíte elektronický spôsob zápisu

Dokedy treba konečného užívateľa výhod zapísať do obchodného registra?

Spoločnosti, ktoré boli do obchodného registra zapísané do 31. 10. 2018, si povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod musia splniť najneskôr do 31. 12. 2019.  To znamená, že do tejto doby musia podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod. 

Novozaložené obchodné spoločnosti, ktoré sa do obchodného registra zapisujú po 1. 11. 2018, musia pri prvozápise uvádzať aj údaje o konečných užívateľoch výhod. Administratívny proces založenia spoločnosti a jej prvý zápis do obchodného registra sa tak od novembra 2018 o niečo skomplikoval.

Aké sankcie hrozia za nesplnenie povinnosti zápisu konečného užívateľa výhod?

Registrový súd uloží obchodnej spoločnosti (prípadne jej štatutárnemu orgánu) pokutu až do výšky 3 310 eur, za predpokladu, že:

 • nesplnila povinnosť zápisu údajov o konečných užívateľoch výhod, teda nepodala návrh na zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra v ustanovenej lehote (do 31. 12. 2019) alebo
 • ak údaje o konečnom užívateľovi výhod sú nepravdivé alebo nezodpovedajú skutočnosti.

Upozornenie: Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri (OR) nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (RPVS). Jednoducho povedané, ak je obchodná spoločnosť partnerom verejného sektora a má zapísané údaje o konečných užívateľoch len v OR, musí si splniť aj povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod do RPVS. V opačnom prípade to neplatí – teda, ak je obchodná spoločnosť partnerom verejného sektora a má zapísané údaje o konečných užívateľoch v RPVS, nemá povinnosť duplicitne zapisovať údaje o konečných užívateľoch výhod do OR. Paralelne tak fungujú dva registre – OR a RPVS, pričom obidva evidujú údaje o konečných užívateľoch výhod.

Informácie, aké sankcie čakajú za nesplnenie zápisu konečného užívateľa výhod nájdete v článku Sankcie za porušenie povinnosti zápisu konečného užívateľa výhod

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky