Zákaz predaja počas sviatkov od 1.6.2017 – kedy sa mu dá vyhnúť a neporušiť pritom zákon

Prinášame prehľad výnimiek a možných spôsobov, ako sa vyhnúť zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov, ktorý začne platiť od 1. júna 2017 (pôvodný návrh hovoril o 1. 5. 2017).

V čom spočíva zákaz maloobchodného predaja a koho sa tento zákaz dotýka?

28.3.2017 bola v parlamente schválená novela zákonníka práce, ktorou sa rozšíril počet sviatkov, kedy má byť zaistený zákaz maloobchodného, a to tak, že zamestnávateľ nebude môcť zamestnancovi nariadiť ani si s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (maloobchodný predaj). 

V praxi by tak nemalo ísť len o prácu za pokladňou, ale aj obsluhu výdajných miest, dokladanie tovaru, zaisťovanie čistoty predajne a ďalšie práce, ktoré s maloobchodom úzko súvisia. Prác, ktoré spadajú do kategórie veľkoobchodu (napríklad zásobovanie medzi podnikateľmi, nájom priestorov v nákupných centrách a i.), by sa tento zákaz nemal dotknúť. Výnimku budú tvoriť len špecifické prípady, ktorými sa budeme bližšie zaoberať v ďalších častiach tohto článku. 

Tým, že uvedený zákaz sa vzťahuje iba na zamestnanecké vzťahy, nebudú ním (rovanko ako doteraz) dotknutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí si predaj tovaru zabezpečujú bez využitia zamestnancov. Najčastejšie tak pôjde o malé prevádzky vedené živnostníkmi, ktorí sa nemusia obávať toho, že by svoje obchody museli počas sviatkov uzatvárať. Zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov by mali živnostníci venovať pozornosť len vtedy, ak v rámci prevádzky svojho obchodu zamestnávajú ďalšie osoby.

V ktorých dňoch bude platiť zákaz maloobchodného predaja cez sviatky od 1. 6. 2017?

Od 1.6.2017 dochádza k rozšíreniu zákazu maloobchodného predaja aj na iné dni v roku. Konkrétne ide o nasledujúce sviatky:

1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 17 november, 17. november, 24. december po 12.00 hodine, 25. december a 26. december.

Viac sa dočítate v článku Otvárace hodiny počas sviatkov.

Kedy sa možno zákazu maloobchodného predaja od 1. 6. 2017 vyhnúť

Situácie, kedy sa zákazu maloobchodného predaja možno vyhnúť sa dajú rozdeliť do troch skupín:

 1. ak ide o niektorú z výnimiek stanovených v zákonníku práce – tzv. nevyhnutné práce, či predaj na špecifických miestach, ako sú napr. čerpacie stanice
 2. ak ide o maloobchodné prevádzky predávajúce tovar a v zákonom uvedených sviatkoch v nich nebudú predávať zamestnanci
 3. ak ide o prevádzky zamerané na poskytovanie služieb

Výnimky so zákazu maloobchodného predaja od 1. 6. 2017

Zákonník práce vymedzuje dve základné situácie, na ktoré sa zákaz predaja počas vybraných sviatkov nevzťahuje. Ide o:

 1. špecifické kategórie tzv. nevyhnutých prác, a to: naliehavé opravárske práce, nakladacie a vykladacie práce, inventúrne a uzávierkové práce, práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu, práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach, kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat a naliehavé práce v poľnohospodárstve (pestovanie, zber a spracovanie surovín);
 2. práce spojené s maloobchodným predajom na určitých miestach. Prevádzky, ktoré majú výnimku sú vymenované v prílohe č. 1a zákonníka práce. Patrí sem:
 • maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami,
 • maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach,
 • maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach,
 • predaj cestovných lístkov,
 • predaj suvenírov.
Článok pokračuje pod reklamou

Zákaz predaja od 1.6.2017 sa netýka prevádzok, v ktorých nebudú v určených dňoch predávať zamestnanci

Zatvárať nemusia ani živnostníci, ktorí žiadnych zamestnancov nemajú alebo ktorí si prevádzku svojich predajní zabezpečia inými spôsobmi – napríklad svojpomocne alebo z využitím iných samostatne zárobkovo činných osôb. Zákon totiž zakazuje nariadenie alebo dohodnutie práce so zamestnancom, nie však využitie služieb od iného podnikateľa.

Toto legislatívne obmedzenie tak predstavuje trhovú príležitosť pre dve skupiny osôb:

 1. živnostníkov, ktorí majú vlastné prevádzky a počas určených dní v nich budú predávať a budú mať otvorené
 2. živnostníkov, ktorí by počas určených dní chceli dodávateľsky zabezpečiť pre svojich obchodných partnerov potrebnú službu súvisiacu s predajom v ich maloobchodnej prevádzke.

Zákaz predaja sa netýka poskytovania služieb

Ďalšia skupina výnimiek vyplýva priamo z textu zákona, podľa ktorého sa má zákaz predaja počas sviatkov uplatniť iba na predaj tovaru. Ak teda podnikateľ ponúka služby (napr. mobilní operátori, cestovné kancelárie, požičovne, kozmetické salóny a i.), v spomínaných dňoch bude môcť svojim zamestnancom nariadiť alebo si s nimi dohodnúť výkon práce a nemusia byť zatvorené.

Ako sa vyhnúť zákazu maloobchodného predaja cez sviatky od 1. 6. 2017 a neporušiť pri tom zákon?

Na rozdiel od Českej republiky, kde je podobný zákaz predaja počas sviatkov poňatý širšie, na Slovensku sa má uplatňovať len v pracovnoprávnej rovine. To, že zamestnávateľ nemôže svojim zamestnancom nariadiť prácu, ešte neznamená, že si od iného podnikateľa – fyzickej osoby, nemôže zaistiť službu, ktorá by prácu zamestnancov dočasne nahradila.

Príkladom môžu byť supermarkety so samoobslužnými pokladňami, ktoré zákazníkom umožňujú zaplatenie ceny tovaru bez obsluhy predavača. Osoba, ktorá by bola poverená dohľadom nad správnou funkčnosťou týchto pokladní a nenaplnila pri tom znaky závislej práce, môže byť živnostníkom, ktorý takúto službu poskytuje aj iným podnikateľom.

Uvedený príklad je nutné vnímať len ako jednu z možností využitia obchodného vzťahu medzi podnikateľmi, ktorého sa nezúčastňujú žiadni zamestnanci. K ďalším možnostiam, ako využiť služby živnostníka, môžeme zaradiť napríklad komisionálny predaj alebo zastúpenie na základe mandátnej zmluvy. Aby však takýto obchodný vzťah nebol posúdený ako nelegálne zamestnávanie, odporúča sa konzultácia s odborníkom, ktorý obe strany upozorní na možné riziká a detaily, ktorým je potrebné venovať dostatočnú pozornosť.

Je možné vyhnúť sa zákazu maloobchodného predaja za pomoci agentúrneho zamestnávania?

Niektorí podnikatelia zvažujú, že zákazu predaja cez sviatky by sa vyhli za pomoci agentúrneho zamestnávania, ktorým by zabezpečili maloobchodný predaj inými, než vlastnými zamestnancami. Toto riešenie sa však vzhľadom na znenie zákona nejaví ako bezpečné, nakoľko k výkonu závislej práce v maloobchode by dochádzalo aj naďalej. Len riziko by sa rozšírilo na agentúru práce, ktorá počas sviatkov nesmie svojim zamestnancom nariadiť ani si s nimi dohodnúť prácu pre užívateľského zamestnávateľa.

Čo hrozí podnikateľovi, ktorý poruší zákaz predaja cez sviatky od 1. 6. 2017 a akú môže dostať pokutu?

Ak sa podnikateľ rozhodne nerešpektovať zákaz predaja cez sviatky, inšpektorát práce mu môže uložiť pokutu až do výšky 100 000 eur.

Užitočné informácie o tom, aké sú povinnosti zamestnávateľa voči inšpekcii práce a ako takáto inšpekcia prebieha sú bližšie popísané v článku: Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pravidlá organizovania súťaží na Facebooku a vzor štatútu

V prípade organizovania akejkoľvek súťaže na Facebooku je nevyhnutné myslieť na povinnosti voči slovenskej legislatíve, ale tiež na povinnosti voči Facebooku. Vyhnete sa tak prípadným pokutám alebo zablokovaniu firemného účtu na sociálnej sieti.

Čo ste (ne)vedeli o občianskom preukaze

Aby ste sa v podnikaní vyhli nepríjemnostiam a zbytočným pokutám, je dobré poznať základné práva a povinnosti, spájané s občianskym preukazom.

So psom do kaviarne? Od leta by to už nemal byť problém

Vďaka ankete Byrokratický nezmysel roka sa zaťažujúcimi povinnosťami pre podnikateľov zaoberajú niektoré politické strany, ale aj štátne inštitúcie.

Podnikatelia, do konca januára si musíte splniť množstvo povinností

Termín 31. január je už tradične lehotou pre množstvo daňových povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Podnikatelia by si mali dať pozor aj na ďalšie povinnosti. Prinášame Vám ich prehľad.