Vysielanie zamestnancov do zahraničia (EÚ). Ktorý formulár doručiť Sociálnej poisťovni?

Vysielanie zamestnancov do zahraničia (EÚ). Ktorý formulár doručiť Sociálnej poisťovni?
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vysielanie zamestnancov do zahraničia pri poskytovaní služieb, resp. vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu je potrebné nahlásiť Sociálnej poisťovni.

Všeobecným pravidlom uplatňovania právnych predpisov (najmä zákonov) v oblasti sociálneho poistenia je, že osoba vykonávajúca práce ako zamestnanec v členskom štáte EÚ podlieha právnym predpisom tohto členského štátu. Ak by zamestnanec slovenskej firmy vykonával prácu v Českej republike, zamestnávateľ aj zamestnanec by sa museli v Českej republike registrovať a platiť poistné na sociálne zabezpečenie tam. Aj v prípade, ak by vyslanie, resp. zahraničná pracovná cesta trvala jeden deň.

Z tohto všeobecného pravidla existuje výnimka a zamestnanec vykonávajúci prácu v mene zamestnávateľa v zahraničí bude naďalej poistený v Slovenskej republike. Platia však dve obmedzenia, a síce:

  • predpokladaná doba vyslania do zahraničia nepresiahne 24 mesiacov a
  • vyslaný zamestnanec nenahrádza iného vyslaného zamestnanca.

Uvedené pravidlá sa rovnako vzťahujú aj na všetky osoby, ktoré sa na účely sociálneho poistenia považujú za zamestnancov, t. j. napríklad aj na konateľov spoločností s ručením obmedzeným. Keďže sociálnemu poisteniu podliehajú aj živnostníci či iné SZČO, ak budú v zahraničí (v EÚ) vykonávať živnosť na základe živnostenského oprávnenia vydaného v SR, musia v zahraničí (EÚ) orgánom kontroly deklarovať, že povinnosti voči sociálnemu poisteniu si plnia v SR.

Preukazovanie príslušnosti k systému sociálneho zabezpečenia nie je v Slovenskej republike novinkou, avšak mnohí podnikatelia (napr. zamestnávatelia, konatelia, živnostníci či iné SZČO) na ne zabúdajú. Aktuálne platné Nariadenie (ES) EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „nariadenie EÚ“), nadobudlo účinnosť od 1. mája 2010.

Čo sa považuje za vysielanie zamestnancov do zahraničia a aké novinky prinesie zmena Zákonníka práce od 30.07.2020, nájdete v článku Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ od 30.07.2020.

Aký formulár zaslať Sociálnej poisťovni pred vyslaním zamestnanca do zahraničia (EÚ)?

Počas každého vyslania (aj zahraničnej pracovnej cesty) musí mať zamestnanec so sebou originál prenosného dokumentu A1 (PD A1), ktorý potvrdzuje, že je sociálne poistený v Slovenskej republike a platí len pre jedno konkrétne vyslanie. Vystavenie tohto dokumentu Sociálnou poisťovňou môže trvať najviac 45 dní. Nie je povinnosťou požiadať o vystavenie prenosného dokumentu (PD A1), avšak v tom prípade je slovenský podnikateľ (zamestnávateľ) povinný platiť odvody na sociálne zabezpečenie v zahraničí za obdobie trvania vyslania, resp. zahraničnej pracovnej cesty zamestnanca.

Prečítajte si tiež

Nepodanie žiadosti o vystavenie príslušného dokumentu nie je porušením nariadenia EÚ. Ak oň podnikateľ nepožiada, nebude pokutovaný, avšak riskuje uloženie pokuty v zahraničí (EÚ). Podnikateľ bude pokutovaný v prípade, ak mu bude v rámci kontroly preukázané, že sa v zahraničí (EÚ) nezaregistroval na účely platenia sociálneho poistenia a poistné naplatil. Sociálna poisťovňa vystaví dokument PD A1 bezplatne.

V zmysle platnej európskej legislatívy sa musí každé vyslanie, resp. zahraničná pracovná cesta individuálne posúdiť. Sociálna poisťovňa skúma, či sú splnené podmienky vyslania. Pre každého zamestnanca a pre každé vyslanie, resp. každú zahraničnú pracovnú cestu je nutné vystaviť samostatný prenosný dokument A1 (PD A1).

Článok pokračuje pod reklamou

Zamestnávateľ nemusí vždy vedieť s dostatočným časovým predstihom, že zamestnanec bude musieť odcestovať na výkon práce do zahraničia (EÚ). V tomto prípade je možné požiadať prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne o určenie uplatniteľnej legislatívy. V tomto prípade sa prenosný dokument A1 (PD A1) bezplatne vydá na obdobie 12 kalendárnych mesiacov. Zamestnanec musí žiadosť podať aj v tomto prípade s dostatočným predstihom, nakoľko vybavenie žiadosti môže trvať až 60 dní.

V prípade časovej tiesne Sociálna poisťovňa môže vystaviť potvrdenie o tom, že zamestnávateľ a zamestnanec podali spoločnú žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1) z dôvodu vyslania. Vystavené potvrdenie v žiadnom prípade nenahrádza prenosný dokument A1 (PD A1) a zahraničná inštitúcia sociálneho zabezpečenia ho nemusí akceptovať.

Uvedené lehoty sú stanovené internými predpismi Sociálnej poisťovne. Koordinačné právne predpisy sociálneho zabezpečenia, predovšetkým nariadenie EÚ, žiadne lehoty, v ktorých má byť príslušný prenosný dokument A1 (PD A1) vystavený, neurčujú.

Príklad: Slovenská firma vyšle na zahraničný veľtrh dvoch zamestnancov. Termín veľtrhu je známy pol roka dopredu. V uvedenom prípade je vhodným riešením, aby zamestnávateľ a zamestnanec podali spoločnú žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1) z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ. Keďže ide o dvoch zamestnancov, pobočke Sociálnej poisťovne sa predložia dve samostatné žiadosti.

Príklady: Slovenská farma dováža svoje výrobky (mäso, zeleninu, ovocie) do Rakúska a Maďarska. Zamestnanec uskutočňuje rozvoz firemným nákladným autom v pracovnom čase. V uvedenom prípade ide o výkon práce v zahraničí, takže zamestnanec musí mať pred každou cestou do zahraničia originál prenosného dokumentu A1 (PD A1) potvrdzujúci, že počas pracovnej cesty do iného členského štátu EÚ podlieha sociálnemu poisteniu v Slovenskej republike. V uvedenom prípade je vhodné, aby zamestnanec podal žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ.

Prečítajte si tiež

Prenosný dokument A1 (PD A1) je štandardizovaným dokumentom. Zamestnávateľ nemá povinnosť zabezpečiť preklad dokumentu do štátneho jazyka štátu, do ktorého je zamestnanec vyslaný.

O vydanie prenosného dokumentu A1 (PD A1) je možné požiadať Sociálnu poisťovňu aj spätne, nakoľko tento postup nie je nariadením ani slovenskou legislatívou zakázaný. Ak budú splnené podmienky vyslania v zmysle nariadenia, Sociálna poisťovňa je povinná prenosný dokument A1 (PD A1) vydať.

Vyslanie a zahraničná pracovná cesta nie sú totožné pojmy. Pri vyslaní (do zahraničia - EÚ) zamestnávateľ prostredníctvom vyslaného zamestnanca poskytuje službu klientovi, t. j. zamestnanec konkuruje zahraničným zamestnancom. Zahraničnej pracovnej cesty sa zamestnanec zúčastňuje za účelom získania prospechu pre zamestnávateľa, ale spravidla neposkytuje službu klientovi.

Zároveň je podstatným rozdielom aj skutočnosť, že na účely vyslania musí zamestnávateľ získať súhlas zamestnanca. Pri vyslaní musí zamestnávateľ zamestnancovi garantovať v zahraničí výhodnejšie pracovné podmienky tzv. tvrdého jadra. Ktoré sú to pracovné podmienky tvrdého jadra a ďalšie povinnosti zamestnávateľov (okrem vyžiadania formuláru PD A1) pri vyslaní zamestnancov sa dočítate v článkoch Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od roku 2016. Administratíva narastie a Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb .

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky