Ako sa zúčastniť verejného obstarávania?

Prinášame prehľad užitočných rád a informácií o tom, kde môžu podnikatelia verejné zákazky vyhľadávať a aký postup musia dodržať, ak sa chcú o ne aj uchádzať.

Aké typy zákaziek existujú a kde ich môžu podnikatelia vyhľadávať?

Vo všeobecnosti platí, že pre zadávanie zákaziek s odlišnými hodnotami platia odlišné postupy. Prvú skupinu predstavujú tzv. zákazky s nízkou hodnotou, pri ktorých obstarávateľ nemusí vypísať žiadnu súťaž a dodávateľa si obvykle vyberá na základe prieskumu trhu – teda na základe oslovenia aspoň troch dodávateľov, ktorí sú schopní požadovanú zákazku splniť. O existencii takýchto zákaziek sa podnikatelia dozvedajú väčšinou z úradných násteniek alebo webových stránok obcí, úradov, škôl, nemocníc či iných typov verejných obstarávateľov.

Pre úplnú predstavu o tom, čo sa považuje za zákazku s nízkou hodnotou, uvádzame nasledujúcu tabuľku.

Predmet zákazky Hodnota bez DPH
Bežne dostupný tovar (napr. licencia na operačný systém alebo kancelárske potreby) 0 – 999,99 EUR, ak je verejným obstarávateľom štát alebo 0 – 4999,99 EUR, ak je verejným obstarávateľom obec, VÚC, štátny podnik a pod.
Bežne dostupné služby (napr. upratovacie alebo prepravné služby) 0 – 999,99 EUR, ak je verejným obstarávateľom štát alebo 0 – 4999,99 EUR, ak je verejným obstarávateľom obec, VÚC, štátny podnik a pod.
Tovar, ktorý nie je bežne dostupný (napr. vec alebo softvér vyrobený na mieru) 0 - 19999,99 EUR
Služby, ktoré nie sú bežne dostupné služby prispôsobené potrebám klienta, napr. právne či účtovné služby, tvorba webových stránok a pod. 0 - 19999,99 EUR
Stavebné práce 0 – 29999,99 EUR
Potraviny 0 – 39999,99 EUR

Druhou skupinou sú tzv. podlimitné alebo nadlimitné zákazky, teda také, ktoré prevyšujú vymenované zákazky s nízkou hodnotou a pri ktorých zadávaní musia byť dodržané prísnejšie postupy. Ak chce podnikateľ získať prehľad o týchto zákazkách, najspoľahlivejším zdrojom pre ich vyhľadávanie je

 1. elektronické trhovisko (jedna zo súčastí tzv. elektronického kontraktačného systému), kde sa zadávajú zákazky na bežne dostupný tovar, služby a stavebné práce,
 2. systém elektronického verejného obstarávania (EVO) na webe Úradu pre verejné obstarávanie, prostredníctvom ktorého sa môžu a nemusia zadávajú zákazky na bežne nedostupný tovar, služby a stavebné práce,
 3. vestník pre verejné obstarávanie na webe Úradu pre verejné obstarávanie, kde sa uverejňujú všetky dôležité informácie o verejných zákazkách, akými sú informácie o obstarávateľoch, dodávateľoch a ich ponukách a pod.

Od marca 2016 by malo byť funkčné aj nadlimitné elektronické trhovisko pre nadlimitné zákazky s hodnotou od 134 000 alebo 207 000 EUR.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké sú výhody elektronického trhoviska a ako sa na ňom zaregistrovať?

Elektronické trhovisko prináša registrovaným používateľom niekoľko výhod. Podnikatelia majú jednak prehľad o aktuálnych zákazkách, jednak môžu na svoj email dostávať pravidelné správy a nemusia tak prácne prechádzať všetky informačné zdroje. Na to, aby sa podnikateľ o verejnú zákazku uchádzal, musí verejnému obstarávateľovi odoslať svoju ponuku do 72 hodín od zverejnenia zákazky. Zmluvu medzi obstarávateľom a dodávateľom vytvorí elektronický kontraktačný systém automaticky.

Prečítajte si tiež

K tomu, aby mohol podnikateľ dostávať správy o aktuálnych zákazkách, musí sa na elektronickom trhovisku registrovať. Registrácia je pomerne jednoduchá a na stránkach elektronického trhoviska je tiež krok za krokom vysvetlená.

K tomu, aby mohol podnikateľ v rámci elektronického trhoviska podávať ponuky, musí navyše splniť podmienku zápisu do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

Ako sa nechať zapísať do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie?

Ak chce podnikateľ preukázať svoju spôsobilosť a uchádzať sa o verejné zákazky na elektronickom trhovisku, musí požiadať o zápis do zoznamu podnikateľov. Prílohou žiadosti (formulár dostupný na webe Úradu pre verejné obstarávanie) sú:

 • výpis z registra trestov konateľa (resp. iného štatutárneho orgánu),
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne o tom, že voči podnikateľovi sa nevymáhajú nedoplatky na zdravotnom poistení,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že voči podnikateľovi sa nevymáhajú nedoplatky na zdravotnom poistení,
 • potvrdenie daňového úradu o tom, že voči podnikateľovi sa nevymáhajú daňové nedoplatky,
 • potvrdenie okresného súdu o tom, že podnikateľ nie je v likvidácii, v konkurze či reštrukturalizácii,
 • výpis zo živnostenského registra (SZČO) alebo obchodného registra (právnická osoba),
 • čestné vyhlásenie o tom, že podnikateľovi nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a že nemá nedoplatky na mzdách alebo odmenách subdodávateľov.

Za zápis do zoznamu podnikateľov a za jeho predĺženie na ďalšie 3 roky je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 66 EUR.

Prečítajte si tiež

O verejné zákazky sa nemôže uchádzať podnikateľ, ktorému nemôže byť vydané ktorékoľvek z uvedených potvrdení (t.j. napríklad sa po ňom vymáha nedoplatok na dani) alebo ktorý sa niekedy dopustil porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania.

Rada na záver

Pripomíname, že vyššie uvedené informácie predstavujú iba základný prehľad o účasti podnikateľov vo verejnom obstarávaní. Pri obstarávaní špecifických tovarov a služieb, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu, ako aj pri riešení otázok spojených s prijatím a realizáciou verejnej zákazky, preto odporúčame využiť konzultáciu so špecializovaným právnym expertom.

Dôležité právne predpisy, ktoré problematiku účasti vo verejnom obstarávaní upravujú

 • Zákon č. 25/2006 Z. z., zákon o verejnom obstarávaní

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronická platforma a jej povinné používanie od 1.2.2023

Kto a za akých podmienok má povinnosť realizovať verejné obstarávania cez elektronickú platformu a ktoré systémy možno použiť?

Významné zmeny vo verejnom obstarávaní od 31.3.2022

Novela, ktorá má zrýchliť proces verejného obstarávania, bola schválená. Prináša zmenu limitov pre zákazky aj novinky pri stavebných prácach. Čo dôležité sa mení?

Zákon o registri partnerov verejného sektora (RPVS) – sumár kľúčových informácií

Kedy podnikateľom vzniká povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a čo všetko treba o registri vedieť? Prehľad dôležitých informácií.

Ako sa skúma vlastnícka a riadiaca štruktúra pri zápise do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Ešte pred zápisom partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (RPVS) musia byť odhalené jeho vlastnícke a riadiace štruktúry. Ako tento proces prebieha a kto ho vykonáva?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky