Vestník verejného obstarávania – ako v ňom vyhľadávať

Ako sa orientovať vo Vestníku verejného obstarávania a aké informácie v ňom nielen podnikatelia môžu nájsť?

Vestník verejného obstarávania

Vestník verejného obstarávania predstavuje miesto, na ktorom sú koncentrované informácie o verejných obstarávaniach v rámci Slovenskej republiky. Teda miesto, na ktorom sa možno dozvedieť, aké verejné obstarávanie u nás bolo vyhlásené, ako prebehlo, kto vyhral, resp. ako toto verejné obstarávanie skončilo, prípadne, či v danom verejnom obstarávaní boli uplatnené revízne postupy (napr. či boli podané námietky a pod.).

Úrad pre verejné obstarávanie v ňom denne zverejňuje oznámenia používané vo verejnom obstarávaní, ktoré zasielajú verejní obstarávatelia resp. obstarávatelia. Každý pracovný deň tak zodpovedá de facto vlastnému „vydaniu“ Vestníka verejného obstarávania, napríklad dňu 14. 4. 2021 prislúcha v poradí vestník č. 87.

Okrem Vestníka verejného obstarávania, ktorý predstavuje regionálnu formu, existuje aj Úradný vestník Európskej únie, v skratke TED (Tenders Electronic Daily) ako online verzia venovaná európskemu verejnému obstarávaniu. Poskytuje bezplatný prístup k obchodným príležitostiam v štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a v iných krajinách. Ak sú zákazky týkajúce sa SR uverejnené v Úradnom vestníku EÚ, nájde ich podnikateľ aj v slovenskom Vestníku verejného obstarávania. Preto zaujíma Úradný vestník Európskej únie najmä tých, ktorí sa chcú zapojiť aj do súťaží mimo slovenského trhu. Pre podnikateľov, ktorí sa orientujú na zákazky v rámci SR môže byť Úradný vestník Európskej únie dôležitý najmä v prípade podania žiadosti o nápravu  (revízny postup, ktorým možno napadnúť podmienky účasti ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk priamo u zadávateľa zákazky). Lehota na jej doručenie je totiž viazaná na zverejnenia v tomto vestníku (napr. pri oznámení o zámere uzatvoriť zmluvu je pri nadlimitných zákazkách 10 dní odo dňa uverejnenia predmetného oznámenia v Úradnom vestníku EÚ).

Vyhľadávanie vo Vestníku verejného obstarávania

Vestník verejného obstarávania (alebo ďalej aj len „vestník“) je vedený Úradom pre verejné obstarávanie priamo on-line. Umožňuje preto rýchly prístup k aktuálnym informáciám, a to kedykoľvek a komukoľvek. Dôležitou informáciou je, že na vyhľadávanie v ňom nie je potrebná žiadna registrácia a neplatí sa zaň žiaden poplatok.

Vo vestníku je možné vyhľadávať podľa určených kritérií, ale umožňuje aj fulltextové vyhľadávanie. V prípade, ak sa záujemca, teda hospodársky subjekt, ktorý by sa chcel zapojiť do verejného obstarávania, chce dozvedieť, či sú momentálne vyhlásené nejaké verejné obstarávania, do ktorých by mohol predložiť svoju ponuku, relevantné informácie nájde priamo v časti Oznámenia vo verejnom obstarávaní. V označení zákazky hneď uvidí, o aký druh zákazky ide, t. j. či o nadlimitnú, podlimitnú alebo zákazku s nízkou hodnotou.

Druh zákazky je určený finančným limitom, pričom platí, že čím je vyššia predpokladaná hodnota zákazky, tým sú prísnejšie pravidlá verejného obstarávania, ktoré záujemca bude musieť splniť. Viac o limitoch zákaziek sa dočítate v článku Verejné obstarávanie v kocke - definícia, limity, fázy a postupy.

Vestník verejného obstarávania je prístupný pre každého.

Po otvorení konkrétnej výzvy sa otvorí formulár, ktorý obsahuje podrobnosti nevyhnutné pre predloženie ponuky, akými sú najmä informácie o tom, kde je možné nájsť súťažné podklady a kontakty potrebné pre ďalšiu komunikáciu, vrátane opisu predmetu zákazky, predpokladanej hodnoty zákazky, kritérií na vyhodnotenie ponúk či podmienok účasti.

Medzi jednotlivými informáciami vo vestníku je možné orientovať sa aj na základe prislúchajúcich značiek, ktoré boli oznámeniam pridelené. Význam jednotlivých značiek vestníka uvádzame v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
WYT Výzva na predkladanie ponúk (tovary) WYS Výzva na predkladanie ponúk (služby) WYP Výzva na predkladanie ponúk (stavebné práce)
MS Vyhlásenie verejnej súťaže MST Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary) MSS Vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
MSP Vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
VU Výsledok užších súťaží
VS Výsledok verejných súťaží VSS Výsledok verejnej súťaže (služby) VST Výsledok verejnej súťaže (tovary)
PO Predbežné oznámenia POT Predbežné oznámenie (tovary) POS Predbežné oznámenie (služby
IPT Informácia o výsledku verejného obstarávania (tovary) IPS Informácia o výsledku verejného obstarávania (služby) IPP Informácia o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
DOT Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (tovary) DOP Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)

Príklad: Vo Vestníku verejného obstarávania č. 1/2021 je zverejnené Oznámenie o začatí verejného obstarávania ako Oznámenie 00 – MST. Na základe predmetného označenia aj bez ďalšieho možno zistiť, že pôjde o verejnú súťaž na zakúpenie tovarov.

Rovnakým spôsobom ako výzvy na predkladanie ponúk sú vo vestníku zverejňované aj informácie o výsledku verejného obstarávania. Tieto informácie sú prezentované formulárovým spôsobom, čo umožňuje prehľadnosť a jednotnosť formy uvádzaných údajov.

Vestník verejného obstarávania koncentruje informácie o verejných obstarávaniach.

Je však potrebné zdôrazniť, že informácie sú do vestníka zasielané priamo zadávateľmi zákaziek, je totiž pochopiteľné, že Úrad pre verejné obstarávanie nevie, ktorý napr. verejný obstarávateľ práve vyhlásil verejnú súťaž a pod. Úrad bez predchádzajúceho podania zverejňuje len tie skutočnosti, ktoré vyplývajú priamo z jeho činnosti, akou je napr. výkon kontroly verejných obstarávaní a pod. (teda napr. informáciu o tom, že začalo konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok a pod.).

Článok pokračuje pod reklamou

Profil verejného obstarávateľa

Pokiaľ by sa záujemca či uchádzač (rozdiel medzi záujemcom a uchádzačom vo verejnom obstarávaní spočíva v tom, že uchádzač do verejného obstarávania už svoju ponuku predložil, kým záujemca to zatiaľ len zvažuje) zaujímal o širšie informácie o verejných obstarávateľoch, aj prostredníctvom vestníka sa vie preklikať k ich profilom zverejneným na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Napríklad pod Informáciou o výsledku verejného obstarávania nájde nie len súvisiace oznámenia vo vzťahu ku konkrétnej zákazke, ale súčasne aj možnosť otvoriť si všeobecný profil verejného obstarávateľa, na ktorom sú prístupné informácie ku všetkým zákazkám tohto konkrétneho subjektu zverejneným na danom portáli.

Profil verejného obstarávateľa je priamo dostupný aj cez stránku Úradu verejného obstarávania, existuje teda hneď niekoľko ciest, ako sa k nemu dostať.

Prečítajte si tiež

V rámci zákaziek cez profil verejného obstarávateľa možno identifikovať aj príslušné oznámenia zverejňované vo vestníku či dokumenty zákazky, medzi ktorými sa nachádzajú súťažné podklady, ponuky uchádzačov, informácie o vyhodnotení ponúk, uzatvorené zmluvy či všeobecné správy o zákazke.

V profile verejného obstarávateľa sú povinne zverejňované aj štvrťročné súhrnné správy o zákazkách s hodnotami nad 1000 eur, na ktoré sa vzťahuje niektorá z výnimiek z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní. Ide teda spravidla o zákazky malého rozsahu resp. zákazky s nízkou hodnotou.  Pre upresnenie uvádzame, že napr. zákazkou s nízkou hodnotou na dodanie tovaru okrem potravín (civilná zákazka) je taká, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 5000 eur a súčasne nižšia ako 70 000 eur, pri stavebných prácach je tento limit v rozmedzí 5000 eur až (ale menej ako) 180 000 eur.

Nakoľko informácie o týchto zákazkách okrem súhrnných správ v zásade nemusia byť nikde uverejnené, predstavuje profil verejného obstarávateľa miesto, na ktorom sa záujemcovia dozvedia najviac informácií. Pri zákazkách s nízkymi hodnotami totiž zákon nestanovuje osobitné špecifické pravidlá a postupy realizácie verejného obstarávania a informácie o ich začiatku či priebehu sa spravidla nezverejňujú vo vestníku. Zákonom o verejnom obstarávaní je uložená len všeobecná povinnosť podľa ust. § 117 postupovať tak, aby vynaložené prostriedky na predmet zákazky boli v prípade zákazky s nízkou hodnotou hospodárne.

Informácie o zákazkách nad 1000 eur je možné nájsť aj v profile verejného obstarávateľa.

Cez profil verejného obstarávateľa je možné dostať sa aj k tomu, aké referencie svojím dodávateľom poskytol. Úrad pre verejné obstarávanie vedie aj evidenciu referencií. Pod referenciou si je potrebné predstaviť potvrdenie o dodaní tovaru, služby alebo uskutočnení stavebných prác. Okrem iného referencie obsahujú aj informáciu vyjadrujúcu spokojnosť s dodávateľom, či napríklad aj údaje o tom, či došlo k odstúpeniu od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok. Táto informácia je obzvlášť dôležitá, pretože na jej základe môže Úrad pre verejné obstarávanie začať správne konanie voči dodávateľovi, ktorého výsledkom môže byť nie len uloženie pokuty, ale aj zákazu účasti ako jedného z najprísnejších trestov za porušenie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Revízne postupy vo Vestníku verejného obstarávania

Povinnosť zverejňovať informácie vo vestníku vyplýva priamo zo zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ resp. obstarávateľ sa preto nerozhoduje sám, čo zverejní a čo nie. Okrem neho však povinnosť informovať verejnosť zákon ukladá aj priamo Úradu pre verejné obstarávanie, ako sme už uviedli vyššie v tomto článku. Úrad zverejňuje začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného, odvolacieho konania, vydanie predbežného opatrenia, rozhodnutia ako aj informáciu o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia. T. j. informácie o konaniach, ktoré ešte môžu ovplyvniť priebeh a výsledok verejného obstarávania, nakoľko napríklad práve pri preskúmavaní úkonov kontrolovaného môže Úrad pre verejného obstarávanie zistiť také porušenie zákona, pre ktoré bude potrebné napr. vylúčeného uchádzača vrátiť „späť do hry“ alebo dokonca aj celé verejné obstarávanie zrušiť.

Zhrnutie

Pre lepšiu orientáciu vo Vestníku verejného obstarávateľa možno definovať základné otázky a k nim prislúchajúce odpovede, a to:

  • Čo hľadať vo Vestníku verejného obstarávania?
  • Ako hľadať vo Vestníku verejného obstarávania?

Na otázku „čo“ možno odpovedať veľmi jednoducho, a to informácie o aktuálnych, ale aj už ukončených verejných obstarávaniach, avšak najmä pri podlimitných a nadlimitných zákazkách. Zákazky s nízkou hodnotou sa síce vo Vestníku verejného obstarávania objavujú, ale len sporadicky. Povinne zverejňované sú len súhrnné správy pre zmluvy so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré boli uzavreté za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní. Ust. § 1 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní totiž upravuje výnimku pre takú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je pre kalendárny rok menšia ako 5 000 eur. Vtedy ide o tzv. zákazku malého rozsahu a zadávateľ nebude vôbec povinný aplikovať žiadne z pravidiel či princípov podľa zákona o verejnom obstarávaní, hoci pre zabezpečenie riadnej súťaže by ich aplikovať mohol.

Pokiaľ ide o zodpovedanie druhej otázky, relevantné informácie o slovenských verejných obstarávaniach možno dohľadať buď cez Vestník verejného obstarávania, alebo aj priamo cez profil verejného obstarávateľa zverejnený na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý koncentruje informácie o zákazkách realizovaných výlučne týmto zadávateľom.

Je však nevyhnutné podotknúť, že priebeh verejného obstarávania uskutočňovaného cez elektronické trhovisko je archivovaný priamo na portáli tohto trhoviska. Viac tak možno nájsť napríklad na portáli Elektronického kontraktačného systému (www.eks.sk), ktorý eviduje informácie od vyhlásenia verejného obstarávania až po uzatvorenie zmluvy, vrátane všetkých podmienok ako aj zoznamu uchádzačov a výsledného poradia ponúk. Prostredníctvom elektronického trhoviska však možno zadávať len zákazky na zabezpečenie tovarov alebo služieb bežne dostupných na trhu (nákup počítačov, tonerov, medicínskeho zariadenia, nábytku a pod.), a to pre podlimitné zákazky alebo zákazky s nízkou hodnotou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky