Podnikatelia dostávajú na www.slovensko.sk cudzie úradné správy

Niektorým podnikateľom prichádzajú do elektronickej schránky na www.slovensko.sk správy od štátnych orgánov správy určené iným adresátom. Náprava je v nedohľadne.

Od 1. júla 2017 majú elektronické schránky prístupné na portáli www.slovensko.sk aktivované na doručovanie úradných dokumentov všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri. Do elektronickej schránky teda v súčasnosti úrady povinne doručujú elektronické úradné dokumenty obchodným spoločnostiam. Ostatným právnickým osobám (napríklad občianskym združeniam) bude elektronická schránka aktivovaná na doručovanie v priebehu júna 2020.

Do redakcie Podnikajte.sk nám píšu posladené mesiace viacerí podnikatelia s pomerne kurióznym problémom. Do elektronickej schránky im totiž prichádzajú úradné dokumenty, ktoré evidentne patria niekomu úplne inému. Jednému z podnikateľov, ktorý sa nám ozval, takto pomerne často prichádzajú správy zo súdov, ktoré by mali byť adresované fyzickými osobám.

Išlo napríklad o rozsudok súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, dožiadanie súdu vo veci návrhu rodiča na zrušenie náhradnej osobnej starostlivosti, žiadosť súdu o doručenia kópie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo o žiadosť Sociálnej poisťovne, aby jej Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. poskytla v určitej veci súčinnosť. Štátne orgány zrejme viacerým podnikateľom posielajú dokumenty, ktoré pôvodne mali byť adresované niekomu úplne inému. A s tým sú vždy spojené viaceré problémy.

Problémy a následky nesprávneho doručovania elektronických dokumentov

S nesprávne adresovanými úradnými dokumentmi, ktoré prichádzajú do elektronických schránok podnikateľom na portál www.slovensko.sk, je spojených viacero problémov. S niektorými môžu byť spojené pomerne vážne právne následky.

Podnikateľom úrady zasielajú dokumenty, ktoré sú určené niekomu úplne inému.

Podnikateľ, ktorému je doručený elektronický dokument patriaci niekomu úplne inému, vôbec nevie, ako má v takomto prípade správne postupovať. Niektorí kontaktujú príslušnú inštitúciu, ktorá mu dokument nesprávne doručila, a žiadajú o vykonanie nápravy, iní tieto zásielky jednoducho ignorujú.

V súvislosti s úradnými dokumentmi pre ich adresátov častokrát (ne)plynú dôležité lehoty na vykonanie právnych úkonov, napríklad podanie odvolania. Keď je úradný dokument doručený do elektronickej schránky inej osoby, tak zamýšľaný adresát ani nevie, že mu bolo nejaké rozhodnutie, žiadosť alebo vyjadrenie doručené. Ak mu na základe tohto dokumentu plynie nejaká lehota, môže ju ľahko premeškať, čo môže v niektorých prípadoch mať celkom zásadné právne následky. Dokonca existujú aj také elektronické úradné dokumenty, pri ktorých sa aplikuje tzv. „fikcia doručenia“. Dokument doručovaný do elektronickej schránky sa v takomto prípade považuje za doručený uplynutím určitej lehoty bez ohľadu na to, či si ho adresát skutočne prečíta alebo nie.

V prípade, že by správny adresát chcel zvrátiť lehotu, ktorá uplynula a on o nej nevedel, tak sa musí domáhať neúčinnosti rozhodnutia.

Ochrana osobných údajov pri nesprávne doručených zásielkach cez slovensko.sk?

Okrem spomínaných problémov doručovania úradných dokumentov nesprávnemu adresátovi nie je možné opomenúť ani aspekt týkajúci sa ochrany osobných údajov.

V mnohých úradných dokumentoch, ktoré boli nesprávne doručené podnikateľom, sa nachádzajú veľmi citlivé osobné údaje. Nielenže ide o mená, priezviská, adresy trvalého pobytu a dátumy narodenia konkrétnych fyzických osôb, ale z obsahu niektorých úradných dokumentov je možné sa pomerne veľa dozvedieť o konkrétnej životnej situácii týchto osôb. Napríklad v rozhodnutí súdu o rozvedení manželstva je možné sa niekedy dočítať celkom podrobné informácie o vzťahu bývalých manželov, o ich finančnej situácii, o príčinách ich rozvodu, o deťoch manželov a ich vzťahu k rodičom a podobne.

pláne kontrol GDPR v roku 2020 túto skupinu subjektov nenájdete a úrad upriamuje svoju pozornosť na ubytovacie zariadenia, STK či poskytovateľov webhostingu.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako na zasielanie správ nesprávnemu adresátovi reagujú zodpovední?

Ako je možné, že dokument primárne určený fyzickej osobe s bydliskom v okrese Prešov je nakoniec doručený obchodnej spoločnosti so sídlom v okrese Považská Bystrica?

Zo stanoviska dotknutých súdov vyplýva, že pri doručovaní elektronických dokumentov postupujú podľa všeobecne záväzných predpisov a interných smerníc. Zamestnanci týchto súdov sú v súvislosti so zavádzaním nových informačných systémov a postupov pravidelne školení a v súdnom systéme je aktuálne zavádzaných viac nových informačných technológií súčasne, prepájaných s ďalšími aplikáciami iných rezortov.  

Pri veľkom počte denne doručovaných súdnych podaní do elektronických schránok, nehodnotia dotknuté súdy výskyt nesprávne doručených písomnosti ako častý.

Príčinou je ľudské zlyhanie na strane zamestnanca odosielajúceho elektronický dokument, ktorý zo zoznamu nesprávne vyberie tzv. „URI adresu“ zamýšľaného adresáta. Každé zistené pochybenie sa súdy podľa vyjadrení pre Podnikajte.sk snažia okamžite napraviť. Lehoty sa naťahujú, osobné údaje kolujú v cudzích e-schránkach a zodpovedný zamestnanec býva za takúto chybu najčastejšie len napomenutý, pretože nie je v záujme vedenia súdov sankcionovať svojich už i tak preťažených odborných zamestnancov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľské kilečko – schválené opatrenia od roku 2020 a neskôr

Od roku 2020 sa postupne zavedú opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia redukujúce byrokraciu a niektoré povinnosti podnikateľov.

Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia od roku 2020 a neskôr

Vláda schválila 114 opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Znížiť by sa mala najmä byrokracia a zredukujú sa povinnosti podnikateľov.

Finančná správa ponúka firmám v čase koronakrízy bezplatné školenia

Finančná správa, v snahe pomôcť svojim klientom v čase koronakrízy, opäť spúšťa bezplatné školenia. Školenia sú špecificky zamerané na firmy a na zmeny, ktoré sa ich týkajú v čase pandémie. V júni naplánovala zatiaľ šesť termínov v troch mestách na Slovensku.

Štátnu pomoc treba zjednodušiť a prestať strašiť sankciami

Vyplýva z prieskumu Združenia podnikateľov Slovenska a Slovenského živnostenského zväzu, do ktorého sa zapojilo 1043 podnikateľov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky