Preradenie zamestnanca na inú prácu

Kedy môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca na inú prácu, ako tú, na ktorú bol zamestnaný? Aké sú podmienky a postup pri preradení zamestnanca?

Zamestnávateľ môže vyžadovať od zamestnanca, aby vykonával len takú prácu, na akej sa dohodli v pracovnej zmluve. Pracovnú zmluvu nemôže zamestnávateľ sám bez súhlasu zamestnanca zmeniť a rozhodnúť, že zamestnanec bude vykonávať inú prácu. Podmienky dojednané medzi zamestnávateľom a zamestnancom v pracovnej zmluve sú záväzné tak pre zamestnanca, ako aj zamestnávateľa. Žiadna zo zmluvných strán nemôže jednostranne vnútiť tej druhej také podmienky, s ktorými nesúhlasí.

Niekedy však môžu nastať situácie, keď zamestnávateľ nemá pre zamestnanca prácu, ktorú má vykonávať v zmysle pracovnej zmluvy. Prípadne potrebuje, aby zamestnanec dočasne vykonával inú prácu. Alebo môžu nastať okolnosti na strane zamestnanca, pre ktoré je zamestnávateľ povinný určiť zamestnancovi inú prácu. Aké má však zamestnávateľ v takýchto prípadoch možnosti a povinnosti, aby zamestnanec neostal nevyužitý?

Kedy možno zamestnanca preradiť na inú prácu?

Zamestnanec je povinný vykonávať inú prácu alebo tú istú prácu na inom mieste (napr. v druhej prevádzke) len za výnimočných okolností. Ak z nejakého dôvodu musí zamestnanec vykonávať inú prácu ako tú, ktorá je uvedená v jeho pracovnej zmluve, alebo rovnakú prácu na inom mieste, môže zamestnávateľ zamestnanca preradiť.

Pod preradením zamestnanca na inú prácu môžeme rozumieť zmenu pracovného pomeru, ktorá spočíva v tom, že zamestnávateľ prikáže zamestnancovi vykonávať takú prácu, na ktorej sa nedohodli v pracovnej zmluve, alebo rovnakú prácu na inom mieste.

Zamestnanca však nemôže zamestnávateľ preradiť na inú prácu hocikedy a bez splnenia ďalších podmienok. Zákonník práce v ustanovení § 55 výslovne upravuje podmienky a situácie, za ktorých zamestnávateľ môže, resp. niekedy dokonca musí zamestnanca preradiť.

Preradiť zamestnanca na inú prácu bez jeho súhlasu možno len výnimočne.

V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi preradením zamestnanca s jeho súhlasom a bez jeho súhlasu. Ak s preradením zamestnanec súhlasí, možno ho preradiť kedykoľvek a na hocijakú inú prácu. Avšak len na určitú dobu, po ktorej by sa zamestnanec mal vrátiť späť na pôvodnú prácu. Ak však zamestnanec s preradením nesúhlasí, situácia je komplikovanejšia. V takomto prípade je možné preradiť zamestnanca len ak je potrebné odvrátiť určitú mimoriadnu okolnosť alebo zmierniť následky takejto mimoriadnej udalosti. Aj tu platí, že preradenie zamestnanca pri odvracaní mimoriadnej udalosti však môže trvať len nevyhnutne potrebný čas. Po skončení mimoriadnej okolnosti alebo odstránení následkov takejto mimoriadnej okolnosti sa zamestnanec musí vrátiť vykonávať tú prácu, ktorú vykonával predtým.

Kedy je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu?

Zákonník práce upravuje aj situácie, za ktorých je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu. Vtedy na to zamestnávateľ nepotrebuje ani súhlas zamestnanca. Avšak v týchto prípadoch sú to práve zamestnanci, ktorým vyhovuje zmena práce. Ide spravidla o situácie, kedy zdravotný stav zamestnanca mu neumožňuje, aby pokračoval vo vykonávaní danej práce, alebo keď tehotná zamestnankyňa nemôže vykonávať prácu, ktorá ohrozuje tehotenstvo.

Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu v nasledovných 6 prípadoch:

  1. ak vzhľadom na zdravotný stav je zamestnanec podľa lekárskeho posudku dlhodobo nespôsobilý naďalej vykonávať súčasnú prácu, alebo ak súčasnú prácu nemôže vykonávať pre chorobu z povolania,
  2. ak ide o tehotnú ženu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacu ženu, ktorá vykonáva prácu, ktorú takéto ženy nemôžu vykonávať, alebo ktorá ohrozuje tehotenstvo alebo materské poslanie (zoznam takýchto prác nájdete v nariadení vlády č. 272/2004 Z. z.),
  3. ak je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku v záujme ochrany zdravia pred prenosnými chorobami,
  4. ak je to nevyhnutné podľa rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu,
  5. ktorý pracuje v noci a podľa lekárskeho posudku je nespôsobilý na nočnú prácu,
  6. ak tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena, ktoré vykonávajú prácu v noci, požiadajú o preradenie na dennú prácu.

Tieto dôvody preradenia sú taxatívne. To znamená, že ich nie je možné dopĺňať o iné dôvody a zamestnávateľ nie je povinný preradiť zamestnanca z iných dôvodov.

Príklad: Zamestnávateľ prevádzkujúci bar zamestnáva osobu A na pozícii barmanky. Vzhľadom na povahu pracovnej pozície táto zamestnankyňa vykonáva prácu na zmenách, niekedy aj v noci. Osobe B, ktorú zamestnávateľ zamestnáva ako čašníka sa stane úraz, ktorý si vyžiadal práceneschopnosť v trvaní dvoch týždňov. Zamestnávateľ tak požiada osobu A, aby dočasne vykonávala prácu čašníka, a to na čas, kým sa osoba B nevráti do práce. Osoba A s tým nesúhlasí. V takomto prípade, keďže ide o iný druh práce (ktorý nie je dohodnutý v pracovnej zmluve) a osoba A s takouto zmenou nesúhlasí, zamestnávateľ nemôže prikázať osobe A, aby dočasne vykonávala prácu čašníka. Barmanka sa tak nemusí obávať postihu zo strany zamestnávateľa. Jedného dňa však v dôsledku silných dažďov a vyliatiu neďalekej rieky ostal bar vytopený. Keďže ide o mimoriadnu okolnosť, zamestnankyňa A je povinná na príkaz zamestnávateľa vykonať inú prácu - odstraňovať následky povodne, aj keď sa jej to nepáči a nesúhlasí s tým. Po určitej dobe príde zamestnankyňa A za zamestnávateľom s lekárskym potvrdím, že už naďalej nemôže vykonávať prácu barmanky, ktorá zahŕňa aj nočné služby, pretože je tehotná. Osoba A preto požiadala zamestnávateľa o preradenie na prácu čašníčky na raňajšiu zmenu. Zamestnávateľ, hoci má dostatok čašníkov a nedostatok barmanov, aj keď s tým nesúhlasí, musí v zmysle Zákonníka práce zamestnankyňu A preradiť z pozície barmanky na pozíciu čašníčky.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké podmienky musí zamestnávateľ splniť pri preradení zamestnanca na inú prácu?

V prvom rade musí zamestnávateľ preradenie zamestnanca na inú prácu vopred prerokovať s týmto zamestnancom. Musí mu uviesť dôvody, ako aj dobu, počas ktorej má preradenie na inú prácu trvať. Zamestnancovi musí taktiež dať písomné oznámenie o dôvodoch preradenia (okrem prípadov, keď k preradeniu dochádza kvôli mimoriadnej udalosti, napr. povodne alebo požiaru). Prinášame vám vzor Oznámenia o dôvodoch preradenia.

Pred preradením musí zamestnávateľ prihliadať aj na to, či zamestnanec túto novú prácu bude môcť vykonávať s ohľadom na svoj zdravotný stav. Zamestnávateľ nemôže preradiť zamestnanca na inú prácu, ktorú nebude môcť zamestnanec vykonávať pre svoj zdravotný stav, a to ani vtedy, keď ide o druh práce, ktorý si dojednali v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ musí taktiež prihliadať aj na to, či nová práca bude pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu. Nemal by tak zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním v odbore manažment alebo riadenie podniku preradiť na pozíciu vrátnika alebo údržbára.

Ak dochádza k zmene pracovných podmienok, je zamestnanec taktiež povinný podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu. Náklady naň hradí zamestnávateľ. Ten nemôže požadovať od zamestnanca, aby ich platil on sám.

Ak zamestnávateľ nesplní tieto podmienky, porušuje tým pracovnoprávne predpisy. To môže mať za následok uloženie pokuty Inšpektorátom práce v niektorých prípadoch až do výšky 200 000,- Eur. Zároveň zamestnanec nie je povinný vykonať inú prácu, na ktorú ho preradil zamestnávateľ. Nemusí sa obávať, že tým poruší pracovnú disciplínu a zamestnávateľ mu uloží sankciu (napr. strhnutie časti mzdy).

Prehľad preradenia zamestnanca na inú prácu

Preradenie zamestnanca s jeho súhlasom kedykoľvek a na akúkoľvek prácu
Preradenie zamestnanca bez jeho súhlasu len na odvracanie mimoriadnej okolnosti a jej následkov
Povinnosť preradiť zamestnanca ak mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, ak ide o tehotnú ženu, dojčiacu ženu a matku do 9 mesiacov od pôrodu, ak je to potrebné na ochranu pred prenosnými chorobami, ak tak rozhodne súd alebo iný orgán, ak pracuje v noci a stane sa nespôsobilým na nočnú prácu, ak tehotná žena, matka do 9 mesiacov od pôrodu a dojčiaca žena požiada o preradenie z nočnej na dennú prácu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

Subdodávateľská zodpovednosť – vysielanie zamestnancov od 1. 8. 2024

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2024 prináša viaceré zmeny v pracovnom práve, napríklad možnosť vyplatenia mzdy dodávateľom služby aj v rámci SR i výkon práce maloletým zamestnancom.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky