6 častých otázok o výrobcoch neobalových výrobkov

Odpovede na niektoré nejasné otázky ohľadom výrobcov neobalových výrobkov, ktorým sa môže stať aj bežný podnikateľ, ak si napríklad vytlačí alebo dá vytlačiť reklamný leták.

Novelou zákona o odpadoch s účinnosťou od roku 2018 dochádza k zrušeniu niektorých povinností pre malých podnikateľov považovaných za výrobcov neobalových výrobkov. Viac si o týchto zmenách môžete prečítať v článku Novela zákona o odpadoch od roku 2018 sa týka aj bežných podnikateľov.

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) priniesol pre mnohých podnikateľov nové povinnosti. Ich splnenie si niekedy vyžaduje registráciu na Ministerstve životného prostredia SR a uzatvorenie odplatnej zmluvy s firmou zaoberajúcou sa spracovaním odpadov. Tieto povinnosti sa týkajú napríklad tých podnikateľov, ktorí si sami vytlačia reklamný leták, firemný katalóg, brožúru, vizitku alebo iný propagačný materiál. Niekedy sa tieto povinnosti na podnikateľa vzťahujú aj vtedy, keď si tlač týchto propagačných materiálov objedná v tlačiarenskej firme. Takýto podnikatelia sú považovaní za tzv. „výrobcov neobalových výrobkov“.

Podrobne sa o tom, čo je to neobalový výrobok a kedy je podnikateľ výrobcom neobalového výrobku, môžete dočítať v článku Bezobalové obchody (zero waste) - aké majú povinnosti?. V tomto článku nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ktoré nemusia byť vzhľadom na nejednoznačné ustanovenia zákona o odpadoch každému úplne jasné.

1. Má podnikateľ povinnosti výrobcu neobalových výrobkov aj vtedy, keď si vytlačí reklamné letáky na papier vyrobený iným podnikateľom zapísaným v Registri výrobcov neobalových výrobkov?

Ak si podnikateľ bude chcieť sám vytlačiť reklamné letáky, pravdepodobne tak urobí na papieri, ktorí si kúpi v obchode. Tento papier bude podľa informácií na jeho obale vyrobený iným podnikateľom – konkrétnou papierňou, ktorá môže byť zapísaná na Ministerstve životného prostredia SR v Registri výrobcov neobalových výrobkov. Má aj v takomto prípade podnikateľ povinnosti výrobcu neobalových výrobkov?

Pre zodpovedanie tejto otázky je potrebné si túto situáciu podrobne zanalyzovať. Papier vyrobený papierňou spĺňa predpoklady, aby sa mohol stať neobalovým výrobkom. Je aj uvedený v zozname výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom podľa prílohy č. 16 k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov ako „Nenatieraný papier a lepenka druhov používaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely a neperforované dierne štítky a dierne pásky, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek rozmeru“. Znamená to, že aj papiereň môže byť výrobcom neobalového výrobku a môže mať povinnosť byť zapísaná v Registri výrobcov neobalových výrobkov.

Najdôležitejšou v tejto otázke je skutočnosť, že papier môže byť neobalovým výrobkom nielen sám o sebe, ale môže byť aj materiálom na výrobu iného neobalového výrobku. Ide napríklad o situáciu, keď si podnikateľ kúpi papier, vloží ho do tlačiarne a vytlačí si naň reklamné letáky. V zozname výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom, je totižto reklamný leták ako neobalový výrobok vyslovene uvedený v časti „Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačoviny, tiež v jednotlivých listoch.“ Znamená to, že aj papier vyrobený papierňou a aj reklamný leták vytlačený na tomto papieri podnikateľom môžu byť dvoma rozdielnymi neobalovými výrobkami.

Podľa zákona o odpadoch je výrobcom neobalových výrobkov osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti uvádza na trh neobalový výrobok. Uvedením neobalového výrobku na trh sa rozumie prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy alebo dovozu do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na Slovensku. A keďže reklamný leták je neobalovým výrobkom a podnikateľ, ktorý si ho vlastnou tlačou sám vyrobí, ho prvýkrát dodáva z etapy výroby do etapy distribúcie, spotreby alebo používania. Preto je aj tento podnikateľ výrobcom neobalových výrobkov. A to platí bez ohľadu na to, či papiereň, ktorá papier vyrobila, je alebo nie je zapísaná v Registri výrobcov neobalových výrobkov. Papiareň môže byť výrobcom neobalového výrobku pre papier, ale výrobcom neobalového výrobku pre reklamný leták bude už podnikateľ. Ten pred samotným vytlačením reklamných letákov preto musí uzatvoriť zmluvu s odpadovou firmou a registrovať sa na Ministerstve životného prostredia SR ako výrobca neobalových výrobkov.

2. Zbaví sa podnikateľ všetkých povinností výrobcu neobalových výrobkov vtedy, ak si dá reklamné letáky vytlačiť v tlačiarenskej firme?

V predchádzajúcej otázke sme vysvetlili, že podnikateľ, ktorý si sám vytlačí reklamné letáky, je považovaný za výrobcu neobalových výrobkov. Alternatívou však môže byť situácia, že podnikateľ by si dal reklamné letáky vytlačiť v tlačiarenskej firme a ďalej by ich sám distribuoval. Bol by aj vtedy podnikateľ výrobcom neobalových výrobkov? Odpoveď na túto otázku znie, že niekedy by aj v tomto prípade podnikateľ mohol byť výrobcom neobalových výrobkov. Záleží to predovšetkým od toho, či táto tlačiarenská firma je alebo nie je zapísaná v Registri výrobcov neobalových výrobkov.

Ak si podnikateľ dá vytlačiť reklamné letáky v tlačiarenskej firme, je práve ona výrobcom neobalových výrobkov, pretože ich ako prvá dodáva z etapy výroby do etapy distribúcie, spotreby alebo používania. Zákon o odpadoch ale v § 73 ods. 10 hovorí, že povinnosti výrobcu neobalových výrobkov prechádzajú aj na podnikateľa (tzv. distribútor), ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi neobalové výrobky pochádzajúce od výrobcu neobalových výrobkov nezapísaného v Registri výrobcov neobalových výrobkov (napríklad tlačiarenská firma, ktorá si nesplnila svoju registračnú povinnosť).

Prečítajte si tiež

Znamená to, že ak by si chcel podnikateľ dať vytlačiť reklamné letáky v tlačiarenskej firme, ktorá nie je zapísaná v Registri výrobcov neobalových výrobkov a potom ich priamo distribuovať svojim zákazníkom, žiadnych povinností sa nezbaví. Musí sa sám registrovať na Ministerstve životného prostredia SR a uzatvoriť zmluvu s firmou spracovávajúcou odpady z neobalových výrobkov. Naopak, ak by tlačiarenská firma bola zapísaná v registri výrobcov neobalových výrobkov, podnikateľ žiadne povinností nemá. Preto ak si plánujete tlač propagačných materiálov zabezpečiť v externej firme, overte si ju predtým v Registri výrobcov neobalových výrobkov.

3. Má podnikateľ nejaké povinnosti aj vtedy, keď mu distribúciu jeho reklamných letákov zabezpečí externá firma?

V predchádzajúcej otázke sme hovorili o tom, že ak si dá podnikateľ v tlačiarenskej firme nezapísanej v Registri výrobcov neobalových výrobkov vytlačiť reklamné letáky a sám ich bude distribuovať konečným používateľom, budú sa na neho vzťahovať všetky povinnosti výrobcu neobalového výrobku. Zmenili by sa v takomto prípade povinnosti podnikateľa vtedy, ak by jeho reklamné letáky distribuovala konečným používateľom iná firma, napríklad reklamná agentúra? Áno zmenili, pretože za distribútora neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch by sa už nepovažoval sám podnikateľ, ale firma zabezpečujúca roznos týchto letákov konečným používateľom reklamných letákov (napríklad do schránok občanom).

Ak si teda podnikateľ napríklad objedná tlač reklamných letákov v tlačiarenskej firme nezapísanej v Registri výrobcov neobalových výrobkov a odovzdá ich na distribúciu reklamnej agentúre, nebude sa musieť registrovať na Ministerstve životného prostredia SR on, ale práve táto reklamná agentúra. Je však veľmi dôležité odlíšiť túto situáciou od tej, kedy by si podnikateľ reklamné letáky vytlačil sám a ich distribúciu by zabezpečovala iná firma . V takomto prípade sa podnikateľ svojich povinností nezbavuje a je považovaný za výrobcu neobalových výrobkov.

Článok pokračuje pod reklamou

4. Neobalovým výrobkom nie je výrobok z karbónového kopírovacieho papiera. Bude mať podnikateľ nejaké povinnosti, ak bude tlačiť propagačné materiály na takýto papier?

Zákon o odpadoch presne definuje, z akého materiálového zloženia musí byť výrobok, aby sa považoval za neobalový výrobok. Musí ísť o výrobok z plastov, papiera, lepenky alebo skla. Okrem toho sú stanovené aj výnimky z týchto materiálov, teda materiály, z ktorých ak bude výrobok vyrobený, nebude sa považovať za neobalový výrobok. Jedným z takýchto materiálov je aj karbónový kopírovací papier. Pre bežných podnikateľov môže byť názov druhu papiera „karbónový kopírovací papier“ zavádzajúci a môže sa zdať, že takýmto papierom je klasický kancelársky papier. Nie je to však pravda.

Kopírovací papier a karbónový kopírovací papier sú dva rozdielne druhy papiera. Kopírovací papier je klasický biely kancelársky papier, ktorý sa bežne používa na tlač v domácnostiach, u podnikateľov na tlač faktúr a iných dokumentov. Karbónový kopírovací papier je u bežných ľudí známy skôr ako uhľový papier alebo ako „kopirák“. Väčšinou má čiernu alebo tmavomodrú farbu a bol využiteľný napríklad v ručných písacích strojoch na tvorbu kópií alebo v školách, keď chcel študent písať poznámky zároveň sebe i chýbajúcemu spolužiakovi. Aj keď výrobky z karbónového kopírovacieho papiera nie sú neobalovým výrobkom, v praxi je karbónový kopírovací papier na tlač reklamných letákov absolútne nepoužiteľný. Všetky materiály, na ktoré sa v praxi tlačia reklamné letáky, firemné katalógy a brožúry, patria do materiálov, z ktorých výrobky sa môžu považovať za neobalové výrobky.

5. Bude mať podnikateľ nejaké povinnosti, ak jeho propagačné materiály nebudú súčasťou komunálneho odpadu?

Aby sa výrobok považoval za neobalový výrobok, mus spĺňať všetky tri nasledujúce podmienky:

  • nie je obalom alebo nie je určeným na balenie
  • patrí do presne špecifikovanej skupiny výrobkov z papiera, lepenky, plastu alebo skla
  • odpad z tohto výrobku bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.

Z toho vyplýva, že ak bude podnikateľ vyrábať reklamné letáky, brožúry, katalógy, ktoré nebudú súčasťou komunálneho odpadu, nie je výrobcom neobalových výrobkov a nemá žiadne povinnosti s tým spojené. Definícia komunálneho odpadu v § 80 zákona o odpadoch je však do istej miery nejednoznačná.

Prečítajte si tiež

Komunálne odpady sú „odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.“ Sú teda všetky propagačné materiály vždy komunálnym odpadom alebo nie? Podľa Maroša Jakubeka z advokátskej kancelárie JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o. to závisí od konkrétneho prípadu. Hovorí, že „pôvodcom odpadu napríklad v prípade reklamného letáku bude až zákazník, keďže podnikateľ takýto leták nerobí kvôli tomu aby sa ho zbavil a spravil z neho odpad, ale aby informoval zákazníkov o ponuke svojich tovarov, či služieb. Zákazník ako držiteľ hnuteľnej veci – letáku rozhodne, či si ho ponechá, alebo sa ho zbaví, no v tomto prípade je pôvodcom odpadu opäť len zákazník“.

Aj napriek tomu, zákon o odpadoch vychádza z fikcie, že všetky neobalové výrobky uvedené výrobcom neobalových výrobkov budú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov , ak podnikateľ nepreukáže opak, čo nemusí byť v praxi vždy jednoduché.

6. Má podnikateľ povinnosti výrobcu neobalových výrobkov aj vtedy, ak si vytlačí čo i len jeden jediný reklamný leták?

V zákone o odpadoch nie sú uvedené žiadne limity, ktoré by stanovovali, od akého počtu neobalových výrobkov uvedených na trh sa podnikateľ stáva výrobcom neobalových výrobkov . Znamená to, že bez ohľadu na to, či si jeden podnikateľ vytlačí jeden reklamný plagát a nalepí ho niekam uprostred obce alebo druhý podnikateľ si vytlačí stotisíc reklamných letákov a roznesie ich do poštových schránok, povinnosti majú úplne rovnaké. Každý podnikateľ, ktorý vyrobí neobalový výrobok v akomkoľvek počte, sa stáva výrobcom neobalových výrobkov so všetkými súvisiacimi povinnosťami.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ekológia - správajte sa zodpovedne aj vo svojom podnikaní

Zbytočným plytvaním papierom každodenne produkujeme nadmerné množstvo odpadu. Ako eliminovať spotrebu papiera v pracovnom prostredí a ušetriť tak náklady aj životné prostredie?

Novela Zákona o odpadoch: prečo robí vrásky výrobcom aj Protimonopolnému úradu?

So zmenami v odpadovej legislatíve nesúhlasia výrobcovia, zamestnávatelia ani Protimonopolný úrad. V čom je problém a aký dopad môže mať na podnikateľské prostredie?

Povinnosti výrobcov elektrozariadení: ako si s nimi poradiť?

Činnosť výrobcov elektrozariadení sa spája s viacerými povinnosťami, okrem iného aj s odpadovými. V čom môže pomôcť organizácia zodpovednosti výrobcov?

Čo môžu urobiť firmy, aby zmiernili klimatickú zmenu

Možno sa to zdá ako utópia, ale aj malá firma môže niečo urobiť pre zmiernenie klimatickej zmeny. Inšpirujte sa konkrétnymi príkladmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky