Nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca v roku 2013

Ak vás zaujímajú výsledky z kontrol nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2013 v číslach, čítajte ďalej.

Nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca

Nelegálne zamestnávanie a nelegálnu prácu vymedzuje zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávajú tieto kontrolné orgány: inšpektorát práce, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. V našom článku sa budeme venovať kontrole vykonávanej týmito orgánmi v súhrnom spracovaní. Ak by vás zaujímalo, čo sa rozumie nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním a aké sú zmeny od roku 2014 v tejto oblasti, odporúčame vám prečítať si náš článok Nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca od roku 2014.

Výsledky kontrol

V roku 2013 uskutočnili inšpektoráty práce spoločne s ústredím práce a úradmi práce spolu 20 692 kontrol zameraných na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. V rámci týchto kontrol bolo preverovaných 18 558 subjektov (právnických a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi) a 58 029 fyzických osôb vykonávajúcich prácu na ich pracoviskách. Kontrolou sa zistilo, že 685 subjektov (zamestnávateľov) porušilo zákaz nelegálneho zamestnávania tým, že nelegálne zamestnávalo 1 323 fyzických osôb. Počet kontrol je vyšší ako počet kontrolovaných subjektov z dôvodu opakovanej kontroly u niektorých subjektov.

Výsledky kontrol za rok 2013 2010 2011 2012 2013
Výkony kontroly 12 209 12 952 12 103 20 692
Výkony kontroly 11 182 11 528 10 947 18 558
Kontrolované FO 38 645 43 206 41 538 58 029
Subjekty, ktoré porušili zákaz NZ 464 474 359 685
Nelegálne zamestnávané FO 1 355 935 692 1 323

Kontrolované subjekty

Intenzita kontrol inšpekcie práce zameranej na nelegálne zamestnávanie bola v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi najvyššia. Počet kontrol vykonaných v roku 2013 (20 692 kontrol) je v porovnaní s rokom 2012 (12 103 kontrol) vyšší o 70,97 %, v porovnaní s rokom 2011 (12 952) vyšší o 59,76 % a v porovnaní s rokom 2010 (12 209) vyšší o 69,48 %. Z celkového počtu kontrolovaných subjektov (18 558) porušilo v roku 2013 zákaz nelegálneho zamestnávania 685 z nich, čo je 3,69 %. V roku 2012 bol podiel nelegálne zamestnávajúcich zamestnávateľov 3,28 %, v roku 2011 bol ich podiel 4,11 % a v roku 2010 4,15 %. Prehľadnejšie informácie vám poskytne nasledujúci graf.

Kontrolované fyzické osoby (zamestnanci)

V roku 2013 bolo v rámci kontrolnej činnosti inšpektorátov práce, ústredia práce a úradov práce zameranej na dodržiavanie predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce skontrolovaných 58 029 fyzických osôb (zamestnancov). Z nich bolonelegálne zamestnaných 1 323 fyzických osôb, čo predstavuje 2,28 %. Celkový počet nelegálne zamestnávaných fyzických osôb (1 303) zahŕňa 644 žien a 679 mužov. V tomto čísle je obsiahnuté aj nelegálne zamestnávanie mladistvých v počte 29. Nelegálne zamestnávanie príslušníkov tretích krajín (cudzincov) bolo odhalené v 19 prípadoch. V roku 2012 bolo takto preverených 41 538 fyzických osôb a z toho tvoril podiel nelegálne zamestnaných 1,67 % (692 fyzických osôb). Ak by sme počet kontrolovaných fyzických osôb za tieto dva roky porovnali, výsledkom by bol nárast o 39,70 %. Počet skontrolovaných fyzických osôb za roky 2011 a 2010 a podiel nelegálne zamestnaných z uvedeného počtu nájdete v nasledujúcom grafe.

Nelegálne zamestnávanie podľa ekonomických činností

Z pohľadu výskytu nelegálneho zamestnávania fyzických osôb podľa ekonomických činností bol zaznamenaný najvyšší počet zistení v nasledujúcich oblastiach: ubytovacie a stravovacie služby (298 zistení), veľkoobchod a maloobchod (289 zistení), stavebníctvo (233 zistení) a odborné, vedecké a technické činnosti (221 zistení). Oblasť odborných, vedeckých a technických činností je značne ovplyvnená zistením inšpektorátu práce, kde bolo na základe jednej akcie v Prešovskom kraji odhalených 169 nelegálne zamestnaných fyzických osôb. Išlo o vykonávanie činností ako je realizácia telefonických hovorov, mystery calls a s tým spojené kódovanie dotazníkov a ostatné administratívne práce. Po posúdení odhalených porušení zákazu nelegálneho zamestnávania z počtu kontrolovaných fyzických osôb v jednotlivých odvetviach boli akonajrizikovejšie odvetvia vyhodnotené nasledujúce: odborné, vedecké a technické činnosti, ubytovacie a stravovacie služby a stavebníctvo. Bližšie informácie vám poskytne nasledujúca tabuľka.

Nelegálne zamestnávanie podľa SK NACE 2013
Kontrolované fyzické osoby Nelegálne zamestnávané fyzické osoby
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 1 658 38
Ťažba a dobývanie 35 0
Priemyselná výroba 8 494 76
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 132 0
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd 412 4
Stavebníctvo 7 365 233
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motor. vozidiel 15 602 289
Doprava a skladovanie 3 366 38
Ubytovacie a stravovacie služby 9 480 298
Informácie a komunikácia 292 3
Finančné a poisťovacie činnosti 185 2
Činnosti v oblasti nehnuteľností 543 11
Odborné, vedecké a technické činnosti 1 616 221
Administratívne a podporné služby 2 248 52
Verejná správa a obrana; povinné soc. zabezpečenie 712 1
Vzdelávanie 3 304 11
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 1 000 1
Umenie, zábava a rekreácia 592 8
Ostatné činnosti 992 37
Extrateritoriálne organizácie 1 0
SPOLU 58 029 1 323

Nelegálne zamestnávanie podľa veľkosti zamestnávateľa

Zo správy o nelegálnom zamestnávaní za rok 2013 vyplýva, že najviac porušení zákazu nelegálneho zamestnávania majú na svedomí malý zamestnávatelia s počtom zamestnancov 1 – 9 s celkovým počtom 758 nelegálne zamestnávaných osôb. S veľkým odstupom nasledovali väčší zamestnávatelia s počtom zamestnancov 10 – 49. Vo veľkých spoločnostiach bolo týchto porušení najmenej.

Veľkosť zamestnávateľa určená počtom zamestnancov 2013
Kontrolované fyzické osoby Nelegálne zamestnávané fyzické osoby
0 3 221 130
1 - 9 24 818 758
10 - 49 17 784 221
50 - 249 8 556 204
250 a viac 3 650 10
SPOLU 58 029 1 323
Článok pokračuje pod reklamou

Nelegálne zamestnávanie podľa právnej formy

Ak by sme brali do úvahy právnu formu zamestnávateľa, tak v roku 2013 sa porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania zistilo najčastejšie vspoločnostiach s ručením obmedzeným s počtom 770 nelegálne zamestnávaných osôb a pri fyzických osobách, ktoré sú podnikateľmi s 513 porušeniami. Informácie o ostatných právnych formách vám sprostredkuje nasledujúca tabuľka.

Právna forma zamestnávateľa 2013
Kontrolované fyzické osoby Nelegálne zamestnávané fyzické osoby
Fyzické osoby 17 349 513
Verejná obchodná spoločnosť 451 3
Spoločnosť s ručením obmedzeným 30 608 770
Komanditná spoločnosť 122 0
Nezisková organizácia 562 3
Akciová spoločnosť 3 420 9
Družstvo 811 3
Štátny podnik 175 0
Rozpočtová organizácia 2 765 0
Príspevková organizácia 565 1
Verejnoprávna inštitúcia 41 0
Zahraničná osoba 269 0
Združenie (zväz, spolok) 94 7
Obec, mesto 682 1
Ostatné 115 13
SPOLU 58 029 1 323

Príčiny porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Najčastejšou príčinou porušenia ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní bolo nesplnenie oznamovacej povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni za súčasnej existencie pracovnoprávneho vzťahu. Ide o prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia podľa § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Nasleduje vykonávanie závislej práce pre zamestnávateľa bez uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu. Ostatné porušenia zákona si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.

Porušenia § 3 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z. v nadväznosti na 2010 2011 2012 2013
§ 2 ods. 2 písm. a) (neuzatvorený PPV) 378 282 227 519
§ 2 ods. 2 písm. b) (neprihlásený do registra SP) 942 627 447 782
§ 2 ods. 2 písm. c) (štátny príslušník tretej krajiny s povolením na iný účel pobytu) 32 22 13 12
§ 2 ods. 4 – ustanovenie platné do 31. 10. 2013 (neuzatvorený iný právny vzťah) 3 4 5 10
§ 2 ods. 5 – od 1. 11. 2013 platné ako § 2 ods. 3 (štátny príslušník tretej krajiny bez povolenia na pobyt) 0 0 0 0
SPOLU 1 355 935 692 1 323

Nelegálne zamestnávanie podľa krajov

Z regionálneho hľadiska nie sú medzi jednotlivými krajmi výrazné rozdiely, až na dve výnimky. Výsledok v roku 2013 v Prešovskom kraji, je ovplyvnený výsledkom kontroly, o ktorej sme písali vyššie, kde bolo odhalených 169 nelegálne zamestnaných fyzických osôb v rámci jednej akcie. Druhou je Trenčiansky kraj, ktorý je v oblasti nelegálneho zamestnávania dlhodobo nízkorizikovým regiónom. V ostatných regiónoch sú občania v dôsledku nízkeho platového ohodnotenia, snahy zachovania príjmov, malých možností nájsť si zamestnanie vystavení vyššiemu riziku a súhlasia aj s nelegálnym zamestnávaním, čo využívajú niektorí zamestnávatelia.

Nelegálne zamestnávanie podľa krajov 2010 2011 2012 2013
Bratislava 203 211 98 179
Trnava 231 115 100 181
Trenčín 97 29 16 67
Nitra 124 70 47 170
Žilina 133 94 96 133
Banská Bystrica 146 143 124 149
Prešov 173 193 132 304
Košice 248 80 79 140
SPOLU 1 355 935 692 1 323

Pokuty za nelegálne zamestnávanie

Výška pokuty za správny delikt, ktorým je zistenie porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania, sa pohybuje v rozsahu od 2 000 do 200 000 eur a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur. Ďalšou účinnou sankciou v boji proti nelegálnemu zamestnávaniu je podmienenie poskytnutia dotácií z výdavkov štátneho rozpočtu, pomoci a podpory z fondov Európskej únie a účasti na verejnom obstarávaní neporušením zákazu nelegálneho zamestnávania. Potvrdenia na tento účel o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania zamestnávateľom vydávajú inšpektoráty práce.

Inšpektoráty práce spoločne s ústredím práce a úradmi práce v roku 2013 uložili právoplatné rozhodnutia o uložení pokuty v súvislosti s porušením zákazu nelegálneho zamestnávania 441 zamestnávateľským subjektov v celkovej výške 1 007 730 eur. Z hľadiska rozdelenia subjektov podľa klasifikácie ekonomických činností bol najvyšší počet pokút udelený nasledovne: veľkoobchod a maloobchod – 116 pokút v celkovej výške 275 731 eur, ubytovacie a stravovacie služby – 104 pokút v celkovej výške 239 799 eur, stavebníctvo – 74 pokút v celkovej výške 174 740 eur. Z hľadiska kritéria veľkosti zamestnávateľa podľa počtu zamestnancov bolo jednoznačne najviac pokút uložených malým zamestnávateľom s počtom zamestnancov 1 – 9 (323 pokút v celkovej výške 723 798 eur). Podľa kritéria právnej formy zamestnávateľa boli pokuty ukladané najčastejšie spoločnostiam s ručením obmedzeným (221 pokút v celkovej výške 541 881eur) a fyzickým osobám – zamestnávateľov (206 pokút v celkovej výške 432 799 eur).

Pokuty za nelegálne zamestnávanie podľa SK NACE 2013
Počet uložených pokút Suma uložených pokút
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 9 26 000
Ťažba a dobývanie 6 6 000
Priemyselná výroba 29 62 700
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 0 0
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd 2 4 000
Stavebníctvo 74 174 740
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motor. vozidiel 116 275 731
Doprava a skladovanie 38 83 100
Ubytovacie a stravovacie služby 104 239 799
Informácie a komunikácia 1 2 000
Finančné a poisťovacie činnosti 0 0
Činnosti v oblasti nehnuteľností 6 21 000
Odborné, vedecké a technické činnosti 13 29 500
Administratívne a podporné služby 16 32 900
Verejná správa a obrana; povinné soc. zabezpečenie 1 2 000
Vzdelávanie 0 0
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 1 2 000
Umenie, zábava a rekreácia 4 9 000
Ostatné činnosti 17 37 150
Iné (poriadkové pokuty) 4 110
SPOLU 441 1 007 730

Zdroj: Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2013

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.

Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP v roku 2024 elektronicky

Niektorí zamestnávatelia musia zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP), s čím sa spájajú ďalšie povinnosti, napríklad podanie ročného výkazu. Ten sa prvýkrát v roku 2024 podáva elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky