Letné terasy a podmienky ich zriaďovania

Akými pravidlami sa musí riadiť podnikateľ, ak chce pred svoju prevádzku umiestniť letnú terasu, kedy je potrebné povolenie a s akou sumou rátať?

Pravidlá týkajúce sa zriaďovania letných terás sa v zásade odlišujú od toho, či:

  • má byť letná terasa umiestnená na verejnom priestranstve obce alebo
  • má byť letná terasa umiestnená na súkromnom pozemku podnikateľa.

Letná terasa na verejnom priestranstve

V prípade, že plánujete mať letnú terasu zriadenú na verejnom priestranstve, teda na pozemku vo vlastníctve príslušného mesta alebo obce, je potrebné sa v prvom rade riadiť predpismi tohto mesta alebo obce, ktoré upravujú zriaďovanie letných terás.

Zriaďovanie letných terás by malo v ideálnom prípade upravovať osobitné všeobecne záväzné nariadenie obce. Existujú obce, ktoré majú pravidlá zriaďovania letných terás veľmi precízne spracované v samostatnom všeobecne záväznom nariadení. Nie vždy je jednoduché sa k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu dostať. Najčastejšie je nazvané ako „všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás“ alebo „všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení“.

Naopak, sú aj také mestá a obce, ktoré tému letných terás nemajú vôbec upravenú a ak by ste si tam chceli zriadiť letnú terasu, museli by ste ísť so svojimi otázkami asi priamo na úrad.

Pravidlá zriaďovania letných terás sú naprieč obcami nejednotné.

Pomerné veľké odlišnosti medzi obcami, ktoré zriaďovanie letných terás vo svojich predpisoch upravujú, sú aj v požiadavkách na ich zriadenie. Niektoré všeobecne záväzné nariadenia obcí presne určujú, na ktorých miestach (uliciach) je povolené alebo naopak zakázané zriaďovať letnú terasu, aké konštrukčné vlastnosti musí mať (napríklad maximálna výška), aký priestor musí po jej umiestnení zostať pre chodcov a podobne.

Ako požiadať o zriadenie letnej terasy na pozemku obce a čo k tomu treba

Spoločným znakom zriaďovania letnej terasy na pozemku patriacom mestu alebo obci je to, že to nemôžete urobiť svojvoľne, ale na to musíte získať určité povolenie od obce. Nemôžete teda takýmto spôsobom bez vedomia a súhlasu inej osoby užívať jej majetok (resp. verejné priestranstvo). Na povolenie letnej terasy majú obce väčšinou zriadený osobitný formulár, ku ktorému je častokrát potrebné priložiť aj niekoľko povinných príloh. Najčastejšie sa k žiadosti o zriadenie letnej terasy prikladá zjednodušená projektová dokumentácia letnej terasy.

V závislosti od stavebného riešenia letnej terasy sa niekedy môže vyžadovať získanie stavebného povolenie a absolvovanie celého súvisiaceho procesu. V prípade jednoduchšie stavebne riešených letných terás môže postačovať aj ohlásenie drobnej stavby. Takisto môže byť v závislosti od konkrétneho riešenia letnej terasy potrebné požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie súhlasu s uvedením priestorov do prevádzky.

U niektorých miest a obcí sa v súvislosti so zriadením letnej terasy môžete stretnúť s tým, že zriadenie letnej terasy sa rieši aj podaním žiadosti o zvláštne užívanie miestnej komunikácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Ide o prípady, keď sa letná terasa nachádza na miestnej komunikácii, teda napríklad na chodníku. Vtedy je k takémuto povoleniu potrebné aj súhlasné stanovisko okresného dopravného inšpektorátu.

Aké sú poplatky za zriadenie letnej terasy

Aj v prípade poplatkov platených za letnú terasu je postup obcí odlišný. Najčastejšie je možné sa stretnúť s tým, že príslušné mesto alebo obec za zriadenie letnej terasy na svojom pozemku buď vyberie daň za užívanie verejného priestranstva, alebo vám jednoducho krátkodobo prenájme časť pozemku vo svojom vlastníctve. Inokedy je zase potrebné rátať aj s poplatkom za zvláštne užívanie miestnej komunikácie vo výške 80 eur, ak sa pre zriadenie letnej terasy v príslušnej obci vyžaduje aj povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

Výška dane za užívanie verejného priestranstva alebo nájomného za prenájom pozemku sa v rámci jednotlivých miest a obcí odlišuje, pretože si ich stanovujú samotné mestá a obce. V niektorých prípadoch výška poplatku závisí aj do toho, v akej zóne sa bude letná terasa nachádzať. Napríklad zriadenie letnej terasy v mestskej pamiatkovej rezervácii alebo v historickej časti mesta bude drahšie než niekde mimo takejto lukratívnej zóny. Pri letných terasách je dobré si uvedomiť aj to, že poplatky sa platia spravidla na celý mesiac vopred, no podnikateľ ju využíva (z dôvodu počasia) iba časť dní.

Pre ilustráciu reálnej výšky poplatkov za letné terasy uvádzame nasledujúce príklady. V Nitre, v lokalite Staré mesto, by ste za jeden deň užívania letnej terasy s reštauračnými službami s rozlohou 20 m2 zaplatili daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 5,20 eura (20 m2 x 0,26 eura / m2 / deň). Za mesiac by to bol poplatok vo výške 156 eur. V Poprade by ste za takú istú 20 m2 veľkú letnú terasu zaplatili daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 4,00 eura za deň (20 m2 x 0,20 eura / m2 / deň), čo by bolo 120 eur za mesiac.

Poznámka: V súvislosti pomocou kaviarňam a reštauráciám, ktoré patrili medzi prevádzky najviac zasiahnuté pandémiou koronavírusu, mnohé mestá a obce pre rok 2020 schválili alebo plánujú schváliť úplné zrušenie alebo rapídne zníženie poplatkov za letné terasy. Vo vyššie uvedených príkladoch sme vychádzali zo štandardných (pôvodných) sadzieb.

Článok pokračuje pod reklamou

Letná terasa na súkromnom pozemku podnikateľa

Začať prevádzkovať letnú terasu na súkromnom pozemku by malo byť z administratívneho hľadiska omnoho jednoduchšie, než keby išlo o pozemok patriaci mestu alebo obci. Dôvodom je, že obec nemôže vstupovať do rozhodnutia, že si podnikateľ na svojom vlastnom (alebo prenajatom pozemku po súhlase vlastníka) chce zriadiť letnú terasu. Na zriadenie letnej terasy na súkromnom pozemku teda nepotrebujete povolenie obce. Mestá a obce by preto vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach mali jednoznačne upraviť to, že proces povoľovania letných terás sa nevzťahuje na zriadenie letných terás na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce a na ktorých nie sú miestne komunikácie.

Letnú terasu na súkromnom pozemku si môžete zriadiť aj bez povolenia obce.

Prax je však taká, že nájdete aj také obce, ktoré podľa nášho názoru nesprávne nerozlišujú medzi tým, či ide o letnú terasu zriadenú na verejnom priestranstve alebo na súkromnom pozemku a vyžadujú absolvovanie rovnakého povoľovacieho procesu v oboch uvedených prípadoch. Aj v tomto smere je možné vidieť nejednotnosť medzi obcami.

Čo je potrebné k zriadeniu letnej terasy na súkromnom pozemku

Ak sa rozhodnete zriadiť si letnú terasu na súkromnom pozemku, tiež sa v závislosti od jej stavebného riešenia môže na jej vybudovanie vyžadovať ohlásenie drobnej stavby alebo stavebné povolenie na príslušnom stavebnom úrade, ak ide o zložitejšiu stavbu. Ďalej je v závislosti od charakteru letnej terasy niekedy potrebné získať súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva s uvedením jej priestorov do prevádzky.

Poplatky za letnú terasu na súkromnom pozemku platiť nebudete

Výhodou zriadenia letnej terasy na vlastnom pozemku je to, že v takomto prípade za to mestu alebo obci nebudete platiť žiadne poplatky. Keďže ste na súkromnom pozemku a nie na verejnom priestranstve, nebudete platiť daň za užívanie verejného priestranstva a ani prípadné nájomné za užívanie pozemku vo vlastníctve obce.    

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Plán HACCP - správna výrobná prax pri práci s potravinami

Čo je plán HACCP, čo musí obsahovať a kto ho potrebuje? Koľko času zaberie jeho vypracovanie a koľko stojí spracovanie HACCP dokumentácie na mieru?

Literárny fond – koľko autori povinne zaplatia a čo dostávajú

Ako sa používajú povinné príspevky do Literárneho fondu, na aké formy podpory a pre koľkých autorov?

Čestné vyhlásenie SZČO, ktoré nemajú povinnosť podať za rok 2019 daňové priznanie

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre povinne poistené SZČO, ktoré nemajú povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019. Sociálne poistenie im od 1. júla 2020 zanikne.

Zákaz predaja respirátorov FFP2 a FFP3

Komu je zakázaný predaj respirátorov aj po jeho čiastočnom uvoľnení? Aké výnimky platia, kto kontroluje ich dodržiavanie a aké sankcie hrozia obchodníkom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky