Výsledky kontrol v oblasti inšpekcie práce za rok 2013

Prečítajte si článok o najzávažnejších nedostatkoch zistených pri kontrolách zamestnávateľov v pracovnoprávnej oblasti v roku 2013.

Pôsobnosť orgánov inšpekcie práce vychádza zo zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Činnosť inšpekcie práce je zameraná predovšetkým na dozor nad dodržiavaným pracovnoprávnych predpisov, predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpisov v oblasti zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, záväzkov z kolektívnych zmlúv, poskytovanie poradenstva v týchto oblastiach a podobne.

Počet kontrol a kontrolovaných subjektov v roku 2013

Kontroly inšpektorátov práce sa v roku 2013 vykonali celkovo v 23 838 subjektoch, čo je o 5 369 skontrolovaných subjektov viac ako v roku 2012. Z hľadiska právnej formy bolo 43,1 % kontrol z tohto počtu vykonaných v spoločnostiach s ručením obmedzeným (10 278 kontrol). Druhou najčastejšie kontrolovanou skupinou boli podnikatelia - fyzické osoby, u ktorých inšpektoráty práce vykonali 7 659 kontrol (32,1 %).

Z hľadiska rozdelenia kontrolovaných subjektov podľa počtu zamestnancov bolo až 10 952 kontrol z celkového počtu vykonaných u zamestnávateľov s počtom zamestnancov od jedného do deviatich. Inšpekcia práce sa primárne zameriava na malé podniky s počtom zamestnancov do 50, kde bolo vykonaných až 88 % kontrol z dôvodu, že vzhľadom na nízky počet odborníkov z oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa v nich najčastejšie vyskytujú nedostatky.

Počet zistených nedostatkov v roku 2013

V porovnaní s rokom 2012 v roku 2013 počet zistených nedostatkov mierne stúpol. V roku 2013 inšpektori práce zistili 51 736 nedostatkov, čo predstavuje nárast o 2,89 %.

Z hľadiska odvetví, v ktorých boli nedostatky zistené mali najväčšie zastúpenie na celkovom počte zistených nedostatkov priemyselná výroba (20,14 %), veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel (19,12 %), doprava a skladovanie (13,89 %) a stavebníctvo (7,85 %). Najväčší nárast počtu zistených nedostatkov v porovnaní s rokom 2012 bol zaznamenaný v oblastiach vzdelávanie (nárast o 62,30 %), umenie, zábava a rekreácia (nárast o 43,3 %), ubytovacie a stravovacie služby (nárast o 30,63 %).

Najčastejšie nedostatky v roku 2013

Porušenia predpisov, s ktorými sa inšpektori v roku 2013 stretli najčastejšie a na ktoré by si mali podnikatelia dávať najväčší pozor sa týkajú nasledujúcich piatich oblastí:

 1. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 2. nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie,
 3. pracovnoprávne vzťahy,
 4. dodržiavanie sociálnej legislatívy firiem podnikajúcich v doprave,
 5. dohľad nad výrobkami z hľadiska ich bezpečnosti a ochrany zdravia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je oblasťou, v ktorej sa inšpektori práce stretávajú dlhodobo s najvyšším počtom nedostatkov a preto je aj najkontrolovanejšou spomedzi všetkých. Najčastejšie sú nedostatky zistené u zamestnávateľov s menším počtom zamestnancov. Zamestnávatelia by si mali dávať pozor predovšetkým na prevádzku a technický stav vyhradených technických zariadení, systémový prístup k riadeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jeho aplikáciu na konkrétne pracovné podmienky, permanentné posudzovanie rizika a hodnotenie nebezpečenstiev a stav prevádzkových budov a objektov.

Zameranie kontrol na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa sústredí na posúdenie týchto piatich oblastí:

 • riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • osobné ochranné pracovné prostriedky,
 • pracovné prostredie,
 • vyhradené technické zariadenia,
 • prevádzkové budovy a objekty.

Podrobnejšie sa o zistených nedostatkoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dočítate v samostatnom článku Najčastejšie nedostatky v BOZP v roku 2013.

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

Do rozsahu inšpekcie práce patrí aj dozor nad dodržiavaním zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ako jedna z podstatných oblastí výkonu kontroly. Inšpektori práce vykonávajú kontrolu dodržiavania týchto predpisov takmer pri každom výkone svojej činnosti. Za porušenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa ukladajú sankcie vo výške od 2 000 do 200 000 eur, ale napríklad aj nemožnosť zúčastniť sa súťaži na verejnom obstarávaní.

Najčastejšie porušenia vyššie uvedeného zákona v roku 2013 sa týkali týchto troch oblastí:

 1. zamestnávanie osobou, ktorá je podnikateľom, ktorý využíva závislú prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah,
 2. zamestnávanie osobou, ktorá je podnikateľom, ktorý využíva závislú prácu fyzickej osoby a má s ňou založený pracovnoprávny vzťah ale nesplnila si oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni,
 3. zamestnávanie osobou, ktorá je podnikateľom, ktorý využíva prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený právny vzťah podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

Ak vás zaujímajú výsledky z kontrol nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2013, môžete si prečítať podrobný článok Nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca v roku 2013.

Oblasť pracovnoprávnych vzťahov

V predpisoch upravujúcich pracovnoprávne vzťahy bolo v roku 2013 na základe vykonaných kontrol zistených 10 366 porušení, čo predstavuje medziročný nárast o 25,19 %. Kontroly zamerané na oblasť pracovnoprávnych vzťahov súvisia najmä s dodržiavaním zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Najčastejšie zistené nedostatky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov boli nasledovné:

 • absencia podstatných náležitostí v pracovných zmluvách,
 • nevydanie potvrdenia o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru,
 • nedostatky v evidencii pracovného času, práce nadčas, práce vo sviatok, nočnej práce,
 • neposkytnutie mzdy alebo jej časti, neposkytnutie mzdových zvýhodnení za prácu nadčas, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok,
 • neposkytnutie mzdy zamestnancovi v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre príslušný stupeň náročnosti práce,
 • nedodržiavanie výplatných termínov,
 • nezabezpečenie stravovania zamestnancom,
 • neposkytovanie cestovných náhrad pri pracovných cestách,
 • obchádzanie ustanovení pre zamestnávanie na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dodržiavanie sociálnej legislatívy firiem podnikajúcich v doprave

V tejto oblasti ide hlavne o porušenia zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení niektorých predpisov. V roku 2013 bolo na pracoviskách a pozemných komunikáciách skontrolovaných 289 136 pracovných dní vodičov. Bolo zistených 12 617 nedostatkov, čo predstavuje jeden nedostatok na 22,9 skontrolovaných pracovných dní vodičov. V porovnaní s rokom 2012 ide o zlepšenie, pretože v tomto období pripadal jeden nedostatok na 17,3 pracovných dní vodiča. Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, oblasť dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave sa významnou mierou podieľa na celkovej práci inšpektorov.

Najčastejšie zistenými nedostatkami v oblasti dodržiavania sociálnej legislatívy firiem podnikajúcich v doprave boli predovšetkým:

 • profesionálny vodič používa kvalifikačnú kartu iného vodiča (zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov),
 • neoprávnená manipulácia s tachografom so zámerom vykazovania nepravdivých údajov o čase jazdy a dobe odpočinku vodiča,
 • používanie záznamového listu v tachografe dlhšie ako 24 hodín,
 • prekročenie maximálneho denného času vedenia vozidla,
 • nedodržiavanie prestávky pri dennom vedení vozidla v minimálnom trvaní 45 minút,
 • prekročenie času vedenia vozidla v trvaní 4,5 hodiny po uplynutí ktorého má nasledovať prestávka,
 • nedodržiavanie denného a týždenného minimálneho času odpočinku,
 • zamestnávateľ vodiča neoboznámil s návodom na obsluhu o spôsobe správneho používania tachografu,
 • zamestnávateľ riadne a preukázateľne neinformuje vodičov o všetkých ostatných predpisoch v oblasti dopravy, ktoré majú vplyv na ich pracovný čas a dobu odpočinku,
 • zamestnávateľ nezabezpečuje pravidelné sťahovanie údajov z kariet vodičov a údajov z vozidlových jednotiek.

Dohľad nad výrobkami z hľadiska ich bezpečnosti a ochrany zdravia

Pri výkone trhového dohľadu inšpekcia zistila 989 nedostatkov, čo je v porovnaní s rokom 2012 nárast o 1,54 %. Táto činnosť inšpektorátu práce spočíva v dohľade nad výrobkami z hľadiska ich bezpečnosti a ochrany zdravia a veľakrát súvisí so stavebníctvom pri kolaudačných konaniach. Mnohokrát sa stáva, že zamestnávateľ nedisponuje vyhláseniami o zhode vlastností s technickými požiadavkami na bezpečnosť k prevádzkovaným technologickým zariadeniam alebo technická dokumentácia nie je v slovenskom jazyku. V stavebníctve ide predovšetkým o vyhlásenia o zhode elektrických rozvádzačov, bezpečnostných skiel, ventilátorov, elektrických káblov, svietidiel a podobne. V skutočnosti však konkrétny výrobok bol posúdený a je označený značkou zhody. Zamestnávateľ potom dodatočne požiada svojho dodávateľa o tieto dokumenty a predloží ich inšpekcii práce. Ďalším nedostatkov v tejto oblasti je, že zamestnávateľ nevykonal následné posúdenie rizík a stanovenie ochranných opatrení v konkrétnych prevádzkových podmienkach, čo v mnohých prípadoch viedlo k vzniku pracovného úrazu. Inšpekcia sa len zriedkavo stretáva s výrobkami, ktoré by požadovanou zhodou ich vlastností s technickými požiadavkami na bezpečnosť nedisponovali.

Sankcie za porušenia predpisov

V roku 2013 inšpektori práce uložili spolu firmám aj fyzickým osobám 1 873 pokút v celkovej výške 2 473 141 eur. V porovnaní s rokom 2012 ide o nárast celkovej výšky uložených pokút o 624 163 eur. Najviac pokút z hľadiska počtu bolo uložených v oblasti porušenia pracovnoprávnych vzťahov (1 003 pokút), ale z hľadiska celkovej výšky uložených pokút dosiahli najvyššiu výšku pokuty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (840 185 eur). Prehľadné informácie o uložených pokutách vám ponúka nižšie uvedená tabuľka.

Oblasť Počet pokút Medziročné porovnanie Suma pokút v EUR Medziročné porovnanie
  2013 2012   2013 2012  
BOZP 407 423 - 16 840 185 547 095 + 293 090
Dohľad nad výrobkami 4 5 - 1 7 100 1 150 + 5 950
Pracovnoprávne vzťahy 1 003  1286 - 283 622 505 531 388  + 91 117
Nelegálne zamestnávanie 345 240 + 105 788 181 525 400 + 262 781
Jadrový dozor 8 5 + 3 8 600 48 000 - 39 400
Sociálna legislatíva v doprave 106 103 + 3 206 570 195 945 + 10 625
Spolu 1 873 2 062 - 189 2 473 141 1 848 978 + 624 163

Zdroj: Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2013

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Povinnosť nahlasovania voľného pracovného miesta

Zamestnávateľ musí nahlasovať úradu práce voľné pracovné miesta. Aké má možnosti, aby túto povinnosť splnil? Hrozí mu za nesplnenie pokuta?

Pravidelné povinnosti zamestnávateľa

Počas zamestnávania je potrebné plniť si povinnosti jednak voči zamestnancom, ale aj voči rôznym inštitúciám. Prinášame prehľad pravidelne sa opakujúcich povinností zamestnávateľov.

Doklady potrebné pri nástupe do zamestnania

Okrem podpísania pracovnej zmluvy či dohody sa môžu zamestnanca týkať pri nástupe do novej práce aj ďalšie dokumenty, a to rôzne oznámenia, vyhlásenia či dohody. O ktoré doklady ide?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2022

Aké sú termíny na podanie daňových tlačív súvisiacich so závislou činnosťou – mesačných prehľadov a ročného hlásenia, ako na ich vyplnenie a aká zmena nastala v sankciách od roku 2022?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky