Výsledky kontrol v oblasti inšpekcie práce za rok 2013

Prečítajte si článok o najzávažnejších nedostatkoch zistených pri kontrolách zamestnávateľov v pracovnoprávnej oblasti v roku 2013.

Pôsobnosť orgánov inšpekcie práce vychádza zo zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Činnosť inšpekcie práce je zameraná predovšetkým na dozor nad dodržiavaným pracovnoprávnych predpisov, predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpisov v oblasti zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, záväzkov z kolektívnych zmlúv, poskytovanie poradenstva v týchto oblastiach a podobne.

Počet kontrol a kontrolovaných subjektov v roku 2013

Kontroly inšpektorátov práce sa v roku 2013 vykonali celkovo v 23 838 subjektoch, čo je o 5 369 skontrolovaných subjektov viac ako v roku 2012. Z hľadiska právnej formy bolo 43,1 % kontrol z tohto počtu vykonaných v spoločnostiach s ručením obmedzeným (10 278 kontrol). Druhou najčastejšie kontrolovanou skupinou boli podnikatelia - fyzické osoby, u ktorých inšpektoráty práce vykonali 7 659 kontrol (32,1 %).

Z hľadiska rozdelenia kontrolovaných subjektov podľa počtu zamestnancov bolo až 10 952 kontrol z celkového počtu vykonaných u zamestnávateľov s počtom zamestnancov od jedného do deviatich. Inšpekcia práce sa primárne zameriava na malé podniky s počtom zamestnancov do 50, kde bolo vykonaných až 88 % kontrol z dôvodu, že vzhľadom na nízky počet odborníkov z oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa v nich najčastejšie vyskytujú nedostatky.

Počet zistených nedostatkov v roku 2013

V porovnaní s rokom 2012 v roku 2013 počet zistených nedostatkov mierne stúpol. V roku 2013 inšpektori práce zistili 51 736 nedostatkov, čo predstavuje nárast o 2,89 %.

Z hľadiska odvetví, v ktorých boli nedostatky zistené mali najväčšie zastúpenie na celkovom počte zistených nedostatkov priemyselná výroba (20,14 %), veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel (19,12 %), doprava a skladovanie (13,89 %) a stavebníctvo (7,85 %). Najväčší nárast počtu zistených nedostatkov v porovnaní s rokom 2012 bol zaznamenaný v oblastiach vzdelávanie (nárast o 62,30 %), umenie, zábava a rekreácia (nárast o 43,3 %), ubytovacie a stravovacie služby (nárast o 30,63 %).

Najčastejšie nedostatky v roku 2013

Porušenia predpisov, s ktorými sa inšpektori v roku 2013 stretli najčastejšie a na ktoré by si mali podnikatelia dávať najväčší pozor sa týkajú nasledujúcich piatich oblastí:

 1. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 2. nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie,
 3. pracovnoprávne vzťahy,
 4. dodržiavanie sociálnej legislatívy firiem podnikajúcich v doprave,
 5. dohľad nad výrobkami z hľadiska ich bezpečnosti a ochrany zdravia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je oblasťou, v ktorej sa inšpektori práce stretávajú dlhodobo s najvyšším počtom nedostatkov a preto je aj najkontrolovanejšou spomedzi všetkých. Najčastejšie sú nedostatky zistené u zamestnávateľov s menším počtom zamestnancov. Zamestnávatelia by si mali dávať pozor predovšetkým na prevádzku a technický stav vyhradených technických zariadení, systémový prístup k riadeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jeho aplikáciu na konkrétne pracovné podmienky, permanentné posudzovanie rizika a hodnotenie nebezpečenstiev a stav prevádzkových budov a objektov.

Zameranie kontrol na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa sústredí na posúdenie týchto piatich oblastí:

 • riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • osobné ochranné pracovné prostriedky,
 • pracovné prostredie,
 • vyhradené technické zariadenia,
 • prevádzkové budovy a objekty.

Podrobnejšie sa o zistených nedostatkoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dočítate v samostatnom článku Najčastejšie nedostatky v BOZP v roku 2013.

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

Do rozsahu inšpekcie práce patrí aj dozor nad dodržiavaním zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ako jedna z podstatných oblastí výkonu kontroly. Inšpektori práce vykonávajú kontrolu dodržiavania týchto predpisov takmer pri každom výkone svojej činnosti. Za porušenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa ukladajú sankcie vo výške od 2 000 do 200 000 eur, ale napríklad aj nemožnosť zúčastniť sa súťaži na verejnom obstarávaní.

Najčastejšie porušenia vyššie uvedeného zákona v roku 2013 sa týkali týchto troch oblastí:

 1. zamestnávanie osobou, ktorá je podnikateľom, ktorý využíva závislú prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah,
 2. zamestnávanie osobou, ktorá je podnikateľom, ktorý využíva závislú prácu fyzickej osoby a má s ňou založený pracovnoprávny vzťah ale nesplnila si oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni,
 3. zamestnávanie osobou, ktorá je podnikateľom, ktorý využíva prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený právny vzťah podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

Ak vás zaujímajú výsledky z kontrol nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2013, môžete si prečítať podrobný článok Nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca v roku 2013.

Oblasť pracovnoprávnych vzťahov

V predpisoch upravujúcich pracovnoprávne vzťahy bolo v roku 2013 na základe vykonaných kontrol zistených 10 366 porušení, čo predstavuje medziročný nárast o 25,19 %. Kontroly zamerané na oblasť pracovnoprávnych vzťahov súvisia najmä s dodržiavaním zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Najčastejšie zistené nedostatky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov boli nasledovné:

 • absencia podstatných náležitostí v pracovných zmluvách,
 • nevydanie potvrdenia o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru,
 • nedostatky v evidencii pracovného času, práce nadčas, práce vo sviatok, nočnej práce,
 • neposkytnutie mzdy alebo jej časti, neposkytnutie mzdových zvýhodnení za prácu nadčas, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok,
 • neposkytnutie mzdy zamestnancovi v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre príslušný stupeň náročnosti práce,
 • nedodržiavanie výplatných termínov,
 • nezabezpečenie stravovania zamestnancom,
 • neposkytovanie cestovných náhrad pri pracovných cestách,
 • obchádzanie ustanovení pre zamestnávanie na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dodržiavanie sociálnej legislatívy firiem podnikajúcich v doprave

V tejto oblasti ide hlavne o porušenia zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení niektorých predpisov. V roku 2013 bolo na pracoviskách a pozemných komunikáciách skontrolovaných 289 136 pracovných dní vodičov. Bolo zistených 12 617 nedostatkov, čo predstavuje jeden nedostatok na 22,9 skontrolovaných pracovných dní vodičov. V porovnaní s rokom 2012 ide o zlepšenie, pretože v tomto období pripadal jeden nedostatok na 17,3 pracovných dní vodiča. Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, oblasť dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave sa významnou mierou podieľa na celkovej práci inšpektorov.

Najčastejšie zistenými nedostatkami v oblasti dodržiavania sociálnej legislatívy firiem podnikajúcich v doprave boli predovšetkým:

 • profesionálny vodič používa kvalifikačnú kartu iného vodiča (zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov),
 • neoprávnená manipulácia s tachografom so zámerom vykazovania nepravdivých údajov o čase jazdy a dobe odpočinku vodiča,
 • používanie záznamového listu v tachografe dlhšie ako 24 hodín,
 • prekročenie maximálneho denného času vedenia vozidla,
 • nedodržiavanie prestávky pri dennom vedení vozidla v minimálnom trvaní 45 minút,
 • prekročenie času vedenia vozidla v trvaní 4,5 hodiny po uplynutí ktorého má nasledovať prestávka,
 • nedodržiavanie denného a týždenného minimálneho času odpočinku,
 • zamestnávateľ vodiča neoboznámil s návodom na obsluhu o spôsobe správneho používania tachografu,
 • zamestnávateľ riadne a preukázateľne neinformuje vodičov o všetkých ostatných predpisoch v oblasti dopravy, ktoré majú vplyv na ich pracovný čas a dobu odpočinku,
 • zamestnávateľ nezabezpečuje pravidelné sťahovanie údajov z kariet vodičov a údajov z vozidlových jednotiek.

Dohľad nad výrobkami z hľadiska ich bezpečnosti a ochrany zdravia

Pri výkone trhového dohľadu inšpekcia zistila 989 nedostatkov, čo je v porovnaní s rokom 2012 nárast o 1,54 %. Táto činnosť inšpektorátu práce spočíva v dohľade nad výrobkami z hľadiska ich bezpečnosti a ochrany zdravia a veľakrát súvisí so stavebníctvom pri kolaudačných konaniach. Mnohokrát sa stáva, že zamestnávateľ nedisponuje vyhláseniami o zhode vlastností s technickými požiadavkami na bezpečnosť k prevádzkovaným technologickým zariadeniam alebo technická dokumentácia nie je v slovenskom jazyku. V stavebníctve ide predovšetkým o vyhlásenia o zhode elektrických rozvádzačov, bezpečnostných skiel, ventilátorov, elektrických káblov, svietidiel a podobne. V skutočnosti však konkrétny výrobok bol posúdený a je označený značkou zhody. Zamestnávateľ potom dodatočne požiada svojho dodávateľa o tieto dokumenty a predloží ich inšpekcii práce. Ďalším nedostatkov v tejto oblasti je, že zamestnávateľ nevykonal následné posúdenie rizík a stanovenie ochranných opatrení v konkrétnych prevádzkových podmienkach, čo v mnohých prípadoch viedlo k vzniku pracovného úrazu. Inšpekcia sa len zriedkavo stretáva s výrobkami, ktoré by požadovanou zhodou ich vlastností s technickými požiadavkami na bezpečnosť nedisponovali.

Sankcie za porušenia predpisov

V roku 2013 inšpektori práce uložili spolu firmám aj fyzickým osobám 1 873 pokút v celkovej výške 2 473 141 eur. V porovnaní s rokom 2012 ide o nárast celkovej výšky uložených pokút o 624 163 eur. Najviac pokút z hľadiska počtu bolo uložených v oblasti porušenia pracovnoprávnych vzťahov (1 003 pokút), ale z hľadiska celkovej výšky uložených pokút dosiahli najvyššiu výšku pokuty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (840 185 eur). Prehľadné informácie o uložených pokutách vám ponúka nižšie uvedená tabuľka.

Oblasť Počet pokút Medziročné porovnanie Suma pokút v EUR Medziročné porovnanie
  2013 2012   2013 2012  
BOZP 407 423 - 16 840 185 547 095 + 293 090
Dohľad nad výrobkami 4 5 - 1 7 100 1 150 + 5 950
Pracovnoprávne vzťahy 1 003  1286 - 283 622 505 531 388  + 91 117
Nelegálne zamestnávanie 345 240 + 105 788 181 525 400 + 262 781
Jadrový dozor 8 5 + 3 8 600 48 000 - 39 400
Sociálna legislatíva v doprave 106 103 + 3 206 570 195 945 + 10 625
Spolu 1 873 2 062 - 189 2 473 141 1 848 978 + 624 163

Zdroj: Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2013

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.

Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP v roku 2024 elektronicky

Niektorí zamestnávatelia musia zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP), s čím sa spájajú ďalšie povinnosti, napríklad podanie ročného výkazu. Ten sa prvýkrát v roku 2024 podáva elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky