Najčastejšie nedostatky v BOZP v roku 2013

Dlhodobo je u zamestnávateľov bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci oblasťou s najväčším počtom zistených nedostatkov pri kontrolách. Prinášame prehľad najčastejších porušení predpisov.

V súvislosti s dodržiavaním predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa inšpektori stretávajú dlhodobo s negatívnymi výsledkami. Príčinou je nedostatočná znalosť platnej legislatívy a nedôsledné napĺňanie základných požiadaviek právnych predpisov. Ďalej inšpektori upozorňujú na neaktuálnosť údajov v živnostenskom registri ohľadom informácii o mieste prevádzkovania živnosti. Nemenej časté sú aj prípady vyhýbania sa, či marenia inšpekcie nepredkladaním dokladov, nepreberaním pošty a zavádzajúcimi informáciami. Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je dlhodobo najkontrolovanejšou z hľadiska početnosti. Široké zameranie kontrol je možné rozdeliť do piatich kategórií popísaných nižšie.

Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

V oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávatelia nemajú dobre zapracovanú súčinnosť a nadväznosť jednotlivých prvkov systému, aby tvorili jeden celok. Aj v dôsledku toho bolo v tejto oblasti v roku 2013 zistených 5 543 nedostatkov (nárast o 3,98 %). Úroveň riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je priamo závislá od odbornej úrovne zodpovednej osoby. Moderným trendom je uzatvorenie zmluvy o dodávke bezpečnostno-technickej služby, čím sa zodpovednosť v tejto oblasti presúva na externého technika. Častokrát ani bezpečnostní technici nie sú dostatočne odborne zdatní, nepoznajú konkrétne predpisy a nesledujú zmeny predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Časovo ani odborne nestačia pokryť problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre viaceré subjekty, nie sú kontrolovaní, usmerňovaní a svoje chyby tak prenášajú do viacerých podnikov. Mnohokrát je stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaná ako formálny dokument bez prispôsobenia na konkrétne podmienky nebezpečenstva a rizík daného zamestnávateľa.

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Veľmi častým nedostatkom je neposkytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu života a zdravia zamestnancov pri práci alebo ich poskytovanie v nedostatočnej miere. Toto porušenie sa vyskytuje hlavne pri zamestnávaní na dobu určitú a na základe dohôd o vykonaní práce. Zamestnávatelia sa snažia ušetriť na výdavkoch a aj preto pri finančne náročnejších osobných ochranných pracovných prostriedkoch na tieto činnosti využívajú prácu živnostníkov. Ďalším nedostatkom je, že zamestnávateľ nevedie evidenciu pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov, tieto prostriedky neudržiava vo vyhovujúcom stave a používanie ochranných prostriedkov nekontroluje. V oblasti osobných ochranných pracovných prostriedkov bolo v roku 2013 zaznamenaných 1 497 nedostatkov (nárast o 3,03 %).

Pracovné prostredie

V súvislosti s pracovným prostredím sa ako najčastejšie škodlivé faktory vyskytujú hluk a prach, ktoré sa vyskytujú pri veľkom počte pracovných činností ako je napr. výroba krmív, pekárne, nábytkárska výroba, práca s nákladnými vozidlami, výrobné haly a pod. Nedostatky spočívajú v tom, že zamestnávatelia nevykonávajú objektivizáciu pracovného prostredia a opatrenia na znižovanie škodlivých faktorov prijímajú často až na základe nariadenia inšpektorátu práce alebo orgánu regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V roku 2013 v oblasti pracovného prostredia inšpektori práce zistili 528 nedostatkov (pokles o 16,32 %).

Vyhradené technické zariadenia

V tejto oblasti bol zistený najvyšší počet nedostatkov spomedzi všetkých porušení predpisov, ktoré inšpektori zaznamenali. V roku 2013 bolo na základe kontrol zistených 14 739 nedostatkov v súvislosti s vyhradenými technickými zariadeniami, čo je pokles o 2,02 %. Tieto nedostatky súvisia predovšetkým s neoverovaním vyhradených technických zariadení (elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích) odbornými prehliadkami a skúškami v predpísaných lehotách a neodstraňovanie zistených nedostatkov. Obsluhou vyhradených technických zariadení zamestnávatelia poverujú osoby bez príslušnej kvalifikácie, bez školenia alebo dostatočnej odbornej spôsobilosti. Činnosť revíznych technikov obsahuje tiež viacero nedostatkov. V revíznych správach neuvádzajú informácie o tom, ako boli odstránené nedostatky pri predchádzajúcich prehliadkach a skúškach, neuvádzajú sa návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a pod.Pri elektrických zariadeniach išlo o nedostatky v technickej dokumentácii stavieb, v elektroinštaláciách a bleskozvodoch.Pri zdvíhacích zariadeniach boli zistené nedostatky najmä pri výťahoch. Pri tlakových zariadeniach mnohokrát nebolo dodržané bezpečnostné značenie, podmienky skladovania fliaš na prepravu plynov, nedostupnosť poistných ventilov a pod. Podrobné informácie o tom, ktoré technické zariadenia sa považujú za vyhradené, ako zaistiť ich bezpečnosť a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s nimi upravuje vyhláška č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Prevádzkové budovy a objekty

Táto oblasť nedostatkov sa týka najmä budov a objektov, ktoré sú prenajímané a do ktorých zamestnávatelia neinvestovali potrebné peniaze na udržanie prevádzkyschopného stavu a na rekonštrukciu. Najčastejšie nedostatky v tejto oblasti zabezpečenia ochranných opatrení zamestnancov boli zistené v nasledovnej podobe: chýbajúce bezpečnostné značenie, chýbajúce zábradlia, lešenia, ochranné siete, nezakryté otvory, poškodené podlahy, chýbajúce záchytné ohradenie. V roku 2013 boli v prevádzkových budovách a objektoch nedostatky zistené v 9 151 prípadoch (nárast o 2,65 %).

Ak vás zaujímajú aj nedostatky zamestnávateľov z ostatných oblastí pracovnoprávnych vzťahoch, prečítajte si článok Výsledky kontrol v oblasti inšpekcie práce za rok 2013.

Zdroj: Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2013

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky