Elektronické kolky spôsobujú podnikateľom problémy

Postupné zavádzanie nového spôsobu úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov spôsobuje v prechodnom období podnikateľom vážne komplikácie.

Systém elektronických kolkov

Nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom platobného systému E-kolok je uvádzaný do prevádzky postupne od apríla 2014 a súvisí s elektronizáciou verejnej správy. Systém E-kolok tiež slúži na evidenciu všetkých poplatkov a ich párovanie s konkrétnymi poskytnutými službami. Momentálne je platobný systém E-kolok občanom a podnikateľom k dispozícii prostredníctvom platobných terminálov, tzv. kioskov, predovšetkým na vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR akými sú Okresné dopravné inšpektoráty a klientske centrá. V súčasnosti je v prevádzke vyše 100 takýchto kioskov - samoobslužných platobných terminálov. Samozrejmosťou je postupné rozširovanie a zavádzanie kioskov aj na všetky ostatné orgány štátnej správy, súdy a orgány prokuratúry.

Elektronický kolok je možné zakúpiť si v hotovosti, platobnou kartou, poštovou poukážkou a od roku 2015 sa pripravuje aj možnosť použitia mobilnej aplikácie. Možnosť úhrady bankovým prevodom bude zachovaná len pre neanonymné platby (kde je platiteľ vopred identifikovaný s platbou a službou, najmä pri platení súdnych poplatkov). Po zaplatení poplatku kiosk vydá dva doklady: potvrdenie o uhradení poplatku s označením „Priložte k žiadosti“ (elektronický kolok) a doklad o platbe s označením „Uchovajte ako účtovný doklad“. Predaj štandardných papierových kolkov Slovenská pošta definitívne ukončí 30. novembra 2014. Tieto papierové kolky bude pritom možné ešte použiť do 31. decembra 2014. Nepoužité papierové kolky bude možné vrátiť do konca novembra 2014 na pracoviskách Slovenskej pošty na základe písomnej žiadosti.

Elektronické kolky a problémy podnikateľov

Podnikatelia sa pri svojej činnosti nezaobídu bez komunikácie s rôznymi orgánmi verejnej správy a mnohokrát pri vybavovaní svojich žiadostí musia platiť aj správne poplatky. Do konca roka 2014 je tieto poplatky možné naďalej uhrádzať štandardnými papierovými kolkovými známkami. Problém zavádzania systému elektronických kolkov pre podnikateľov súvisí s tým, že aj keď sa síce predaj štandardných papierových kolkov má úplne ukončiť až 30. novembra 2014, už teraz mnohí podnikatelia na Slovensku avizujú, že tieto papierové kolky nie je možné na väčšine pôšt kúpiť. Patrik Škulavík zo spoločnosti Fontionnel z vlastnej skúsenosti potvrdzuje: „Doteraz bolo zakúpenie klasických kolkových známok možné na akejkoľvek pošte. K dnešnému dňu sú kolkové známky vo väčšine prípadov vypredané a ak sú k dispozícii, tak vo vysokých nominálnych hodnotách - nepoužiteľné.“

Do vzniku problémov s kolkami stačilo na vybavenie žiadosti alebo vydanie potvrdenia od príslušného úradu pripojiť k tejto žiadosti kolok v príslušnej hodnote správneho poplatku a túto žiadosť následne odoslať poštou na príslušný úrad. V prípade, že podnikateľ nemá k dispozícii štandardné kolkové známky, pre vybavenie žiadosti na danom úrade mu zostáva len možnosť zaplatenia správneho poplatku v podobe elektronického kolku alebo priamo do pokladnice príslušného úradu. Výnimku tvorí malý počet úradov, kde správne poplatky zaplatíte bankovým prevodom bez problémov. Jedným z nich je napríklad Štatistický úrad SR.

Správny poplatok 1,50 eur môže kvôli elektronickým kolkom stáť podnikateľa aj desaťnásobok

Problém používania elektronických kolkov spočíva v tom, že elektronický kolok zakúpený na konkrétnom úrade je možné použiť na úhradu správneho poplatku za konkrétnu službu len na presne tom istom úrade, na ktorom bol zakúpený . Znamená to, že použitie elektronického kolku z kiosku je viazané na úhradu správneho poplatku v miestne príslušnom úrade, na ktorom bol zakúpený a nie je ho možné teda použiť na úhradu rovnakého správneho poplatku na rovnakom úrade so sídlom v inom meste. Z dôvodu tohto obmedzenia musia teraz podnikatelia chodiť vybavovať svoje žiadosti niekoľko desiatok kilometrov od svojho sídla aj kvôli správnemu poplatku 1,50 eur. S týmto spôsobom vybavovania žiadostí sú potom spojené zvýšené cestovné náklady a administratíva, pretože kvôli zakúpeniu elektronického kolku je potrebné prísť na úrad osobne. Obzvlášť to platí pre tých podnikateľov, ktorí sídlia v inom meste ako úrad vybavujúci ich žiadosť.

Praktický príklad na byrokratický problém elektronických kolkov:

Podnikateľ z Levíc potrebuje pre potreby Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie , že počas predchádzajúcich piatich rokov nelegálne nezamestnával žiadnych zamestnancov. Takéto potvrdenie mu môže vydať krajský inšpektorát práce so sídlom v Nitre. K tejto žiadosti o vydanie potvrdenia je potrebné zaplatiť správny poplatok v sume 1,50 eur. Za normálnych okolností by podnikateľ išiel na najbližšiu poštu v Leviciach, kúpil klasický kolok, pripojil k žiadosti a ihneď na pošte odoslal inšpektorátu práce do Nitry. Na žiadnej pošte v Leviciach ale štandardné kolky už nemajú, preto jedinou možnosťou pre podnikateľa je použitie elektronického kolku, ktorý si ale bude môcť zakúpiť jedine osobne na inšpektoráte práce v Nitre. Pre podnikateľa tak bude vybavenie tejto žiadosti znamenať zbytočných približne 90 km cesty v trvaní asi 100 minút namiesto jednoduchého a rýchleho vybavenia na pošte v Leviciach s minimálnymi nákladmi.

Dobrou správou pre podnikateľov však je, že sa pripravuje riešenie tejto situácie . „Zatiaľ sa môžu použiť e-kolky iba na konkrétnom úrade, kde za ne bolo zaplatené, v budúcnosti by ale ich využitie malo byť univerzálne,“ dodáva Patrik Škulavík zo spoločnosti Fontionnel, ktorý sa stretol s byrokratickým problémom elektronických kolkov pri častom kontakte s úradmi.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky