Ak chce dať podnikateľ zamestnancovi nepotrebnú vec, musí na to získať povolenie

Slovenská legislatíva častokrát podnikateľom ukladá nezmyselné povinnosti. Jednou z nich je aj získanie súhlasu na to, aby mohol dať podnikateľ zamestnancovi nepotrebnú vec, ktorú ešte tento zamestnanec môže na niečo využiť.

Znovu problematický zákon o odpadoch

O mnohých komplikáciách, ktoré podnikateľom spôsoboval a ešte aj stále spôsobuje problematický zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o odpadoch“), sme už na našom portáli uverejnili niekoľko článkov. V tomto článku sa bližšie pozrieme na ďalšiu nezmyselnú povinnosť, ktorá nielen že administratívne a finančne bez akéhokoľvek racionálneho dôvodu komplikuje život podnikateľom, ale zároveň ich do istej miery obmedzuje aj v tom, aby pomohli svojim zamestnancom.

Povinnosť získavať súhlas na odovzdanie odpadu zamestnancovi

Zákon o odpadoch ukladá podnikateľom, ale nielen im, mnoho povinností. Osobitný oddiel zákona o odpadoch (konkrétne § 97) sa zaoberá udeľovaním súhlasov, teda inak povedané tým, na aké rôzne činnosti súvisiace s odpadmi je potrebné získavať od príslušných orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva povolenie. Ide napríklad o súhlas s prevádzkovaním zariadenia na zneškodňovanie odpadov, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, súhlas na dekontamináciu a podobne. Podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch je ale potrebné získavať súhlas od orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva aj na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti. Ak chce teda napríklad podnikateľ odovzdať svojmu zamestnancovi niečo, čo už viac nepotrebuje, ale jeho zamestnanec to môže v domácnosti na niečo využiť, musí na to najskôr získať súhlas a až potom mu to môže bezplatne odovzdať.

Ak chce podnikateľ dať niečo nepotrebné zamestnancovi, musí mať na to povolenie.

V praxi k takýmto situáciám dochádza pomerne často a skôr alebo neskôr nastanú u každého jedného zamestnávateľa. Vhodným príkladom môže byť situácia u zamestnávateľa, ktorý používa na uskladnenie tovaru drevené palety. Celkom určite sa raz stane, že niektorá paleta sa natoľko poškodí, že je už viac pre podnikateľa nepoužiteľná a tým aj nepotrebná. Jeden zo zamestnancov tohto podnikateľa by vedel vo svojej domácnosti aj takúto poškodenú paletu vhodne zužitkovať tak, že by ju použil na energetické účely – vykurovanie. Ak by chcel podnikateľ tomuto zamestnancovi odovzdať túto nepotrebnú a poškodenú paletu, aby s ňou mohol zamestnanec doma kúriť, musel by na to podľa zákona o odpadoch najskôr získať povolenie. Ďalším vhodným príkladom na podobné situácie môžu byť napríklad rôzne kartónové škatule z maloobchodnej predajne vhodné na uskladnenie hnuteľných predmetov v domácnosti alebo pekárenské výrobky z pekárne vhodné ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Na odovzdanie všetkých týchto odpadov (z pohľadu podnikateľa) svojim zamestnancom musí podnikateľ najskôr získať od orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva povolenie.

Vydanie súhlasu na odovzdanie odpadu zamestnancovi podlieha správnemu poplatku

Náležitosti žiadosti, ktorou musí podnikateľ požiadať o vydanie súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti zamestnancom, upravuje § 34 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti obsahuje:

  • identifikačné údaje žiadateľa,
  • zoznam druhov odpadov, ktoré budú odovzdávané, ich kategóriu a množstvá,
  • uvedenie účelu využitia odovzdávaného odpadu v domácnosti,
  • zdôvodnenie potreby takéhoto odovzdávanie odpadu namiesto jeho odovzdania do zariadenia na spracovanie odpadov,
  • iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.

O súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti musí podnikateľ požiadať okresný úrad (v rámci neho konkrétne odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva), ktorý je miestne príslušný miestu, kde sa má odovzdávanie odpadov zamestnancom uskutočňovať. Okresný úrad vašu žiadosť posúdi a keďže je podľa § 113 ods. 4 zákona o odpadoch účastníkom takéhoto konania aj obec, na ktorej území sa odovzdávanie odpadov vhodných na využitie domácnosti zamýšľa vykonávať, oboznámi s touto žiadosťou aj túto obec, ktorá sa k nej tiež bude môcť vyjadriť.

Za udelenie súhlasu na odovzdávanie odpadu zamestnancovi zaplatíte 11 eur.

Nezmyselnosť žiadosti o vydanie takéhoto súhlasu na odovzdanie odpadu zamestnancovi ešte zvýrazňuje aj to, že podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti platí správny poplatok 11 eur (položka 162, písmeno o)). Takže ak bude chcieť napríklad podnikateľ nejaký odpad odovzdať svojmu zamestnancovi a urobiť pre neho dobrú vec, musí počítať s tým, že ho to bude stáť nielen niekoľko desiatok minút administratívy v súvislosti s formulovaním žiadosti, niekoľko dní čakania na rozhodnutie okresného úradu, ale aj poplatok za udelenie súhlasu.

Článok pokračuje pod reklamou

Doba platnosti súhlasu na odovzdanie odpadu zamestnancovi a jeho predĺženie

Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti je možné podľa zákona o odpadoch vydať len na určitý čas, najviac na obdobie piatich rokov. Potom je možné požiadať o predĺženie platnosti tohto súhlasu (aj opakovane). Na predĺženie platnosti súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti je potrebné tiež podať žiadosť okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva. Túto žiadosť je však potrebné okresnému úradu doručiť najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti predchádzajúceho súhlasu.

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti obsahuje:

  • identifikačné údaje žiadateľa,
  • zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
  • údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
  • dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi,
  • množstvo a druhy odpadov odovzdaných na využitie v domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok a účel ich odovzdania.

Prílohou žiadosti o predĺženie platnosti súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti je kópia súhlasu (a aj kópie zmien súhlasov, ak boli vydané) na základe ktorého sa odovzdáva odpad vhodný na využitie v domácnosti v čase podania žiadosti. Ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, platnosť súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti vám okresný úrad predĺži.

Jeden z byrokratických nezmyslov roka 2017 – hlasujte a odstráňte nezmyselné povinnosti

Aj v tomto článku spomínaná nezmyselná povinnosť získavať na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti súhlas od orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva je jednou z absurdných povinností zaradených do ankety Byrokratický nezmysel roka 2017. V rámci tejto ankety môžete odovzdať svoj hlas nielen tejto, ale aj niektorým ďalším absurdným povinnostiam, ktoré ukladá podnikateľom slovenská legislatíva. Odovzdaním svojho hlasu tak môžete podporiť zmenu legislatívy a odstrániť z nej nezmyselné povinnosti ukladané podnikateľom , ako sa to už v minulosti niekoľkokrát stalo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky