Kedy môže slovenský živnostník alebo firma podnikať v zahraničí?

Za akých podmienok môže podnikateľ so slovenskou firmou expandovať do zahraničia a na čo si musí dávať pozor.

Dôvodov, prečo podnikatelia rozširujú svoje aktivity za hranice Slovenska, môže byť niekoľko – veľkosť a úroveň trhu, cena pracovnej sily atď. Skutočnosť, že podnikateľ si na Slovensku založí s.r.o. alebo tu ako SZČO získa živnosť ho však automaticky neoprávňuje k podnikaniu v zahraničí bez obmedzení.

Rozdiel medzi podnikaním v Európskej únii a v nečlenských štátoch

Členstvo v EÚ zaručuje okrem iného slobodu podnikania vo všetkých členských štátoch a taktiež vo Švajčiarsku, Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande. Podnikateľ so slovenskou živnosťou môže preto za určitých podmienok podnikať v ktorejkoľvek inej krajine EÚ. Ak sa rozhodne expandovať do Českej republiky, postačí mu slovenská živnosť, ak však chce poskytovať služby v Turecku, doma získaná živnosť mu stačiť nebude.

Podnikanie slovenského živnostníka alebo firmy v inom členskom štáte môže byť iba príležitostné a dočasné

Ak podnikateľ na Slovensku získa živnosť (či už ako SZČO alebo s.r.o.), môže v iných krajinách EÚ slobodne podnikať, avšak len príležitostne a dočasne. Ojedinelosť a dočasnosť sa vždy posudzujú v závislosti od viacerých kritérií, napr. pravidelnosť, počet zákaziek, dĺžka trvania ai.

Príklad: Slovenský podnikateľ môže usporadúvať školenia v českých firmách, ak jeho činnosť v priebehu 1 roka nepresiahne 6 mesiacov. Ak si však v Českej republike zriadi školiace stredisko, musí získať aj českú živnosť.

Podnikateľ je navyše povinný svoju činnosť ohlásiť zahraničným úradom - bližšie informácie budú podnikateľovi poskytnuté na tzv. jednotnom kontaktnom mieste.

Prísnejšie pravidlá sa vzťahujú na podnikateľov, ktorí poskytujú: finančné služby, elektronické komunikačné služby, služby agentúr dočasného zamestnávania, zdravotnú starostlivosť, audiovizuálne služby, služby spojené s prevádzkovaním hazardných hier, sociálne služby či súkromné bezpečnostné služby. Týmto nebude stačiť len slovenská živnosť.

Príklad: Slovenská personálna agentúra musí v Českej republike získať osobitnú licenciu, nahlásiť svoju činnosť českému úradu práce, vyriešiť otázku povinného poistenia atď.

Ak chce slovenský podnikateľ podnikať v zahraničí trvalo a legálne, musí si tam v súlade s miestnymi podmienkami založiť živnosť, obchodnú spoločnosť alebo organizačnú zložku.

Kedy je činnosť podnikateľa považovaná za podnikanie v zahraničí

To, či bude činnosť podnikateľa posúdená ako podnikanie v zahraničí, ktoré môže byť iba ojedinelé a dočasné, sa pokúsime vysvetliť na nasledujúcich príkladoch:

Poskytnutie služby v zahraničí: Slovenský podnikateľ vykoná stavebné práce v Českej republike – ide o podnikanie v zahraničí.

Poskytnutie služby pre zahraničného podnikateľa v tuzemsku: Slovenský podnikateľ spracuje odbornú analýzu zahraničnej firme - ide o podnikanie v tuzemsku, na ktoré sa obmedzenie dočasnosti a ojedinelosti nevzťahuje.

Predaj tovaru v zahraničí: Slovenský podnikateľ vycestuje so svojím stánkom do Českej republiky, kde uzatvára zmluvy a predáva tovar – ide o podnikanie v zahraničí.

O podnikanie v zahraničí pôjde tiež v prípade, kedy slovenská firma predáva tovar mimo územia SR prostredníctvom zahraničného zástupcu, ktorý uzatvára zmluvy v mene slovenského podnikateľa.

Zaslanie tovaru do zahraničia: Slovenský podnikateľ zašle tovar zahraničnému obchodnému partnerovi alebo spotrebiteľovi, ktorý navštívil jeho internetový obchod – ide o podnikanie v tuzemsku, na ktoré sa obmedzenie dočasnosti a ojedinelosti nevzťahuje.

O tuzemské podnikanie pôjde taktiež v prípade, kedy slovenský podnikateľ dodáva tovar nezávislému zahraničnému dealerovi, ktorý následne koná vo vlastnom mene.

Upozornenie na DPH a zdaňovanie príjmov: Bez ohľadu na to, či ide o tuzemské alebo zahraničné podnikanie, vo všetkých vyššie uvedených prípadoch je potrebné dávať pozor na limity obratu pre registráciu k zahraničnej DPH.

Medzinárodné zmluvy môžu zároveň stanoviť špecifické pravidlá pre zdaňovanie príjmu zo zahraničia. Ak napríklad slovenský stavebník vykonáva svoju činnosť v Českej republike po dobu viac ako 12 mesiacov alebo tu poskytuje svoje služby dlhšie ako 6 mesiacov, jeho príjmy budú zdanené v Českej republike.

Upozornenie na ochranu spotrebiteľa: Bez ohľadu na to, či ide o tuzemské alebo zahraničné podnikanie, ak prevádzkujete eshop napr. v češtine (zameriavate sa tak na českých zákazníkov), musíte si splniť všetky povinnosti spojené s ochranou spotrebiteľa podľa českého práva. To isté platí pre iné jazyky a povinnosti stanovené právom danej krajiny.

Osobitné povinnosti pri podnikaní v zahraničí a konzultácia s právnikom

Slovenskí živnostníci a firmy podnikajúce v zahraničí by mali venovať osobitnú pozornosť otázkam ako sú vedenie účtovníctva, platenie daní, práva a povinnosti spojené so zamestnávaním cudzincov, ochrana spotrebiteľa či osobných údajov.

Príklad: Ak obchodujete so zahraničnými podnikateľmi, problematika ochrany osobných údajov pre Vás nebude dôležitá. Ak však v inom členskom štáte predávate tovar či služby spotrebiteľom, budete musieť splniť povinnosti spojené s ochranou osobných údajov stanovené právnym poriadkom tohto štátu. Zatiaľ čo na Slovensku musí mať český podnikateľ ustanoveného zástupcu na spracovanie osobných údajov slovenských spotrebiteľov, slovenský podnikateľ rovnakú povinnosť v Českej republike nemá, musí si však splniť rovnaké povinnosti, aké má miestny podnikateľ.

Podnikateľom, ktorí plánujú expanziu do zahraničia preto odporúčame dôkladnú konzultáciu ich zámeru so slovenským právnikom, ktorý sa v právnom poriadku konkrétnej krajiny vyzná, alebo s právnikom priamo zo zahraničia. Splnením povinností stanovených zahraničnými predpismi sa tak vyhnú riziku zbytočných pokút či iných postihov.

Zdroje, ktoré problematiku podnikania v zahraničí upravujú

  • Články 43 až 55 Zmluvy o založení ES
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES
  • Zákon č. 136/2010 Z. z. Zákon o službách na vnútornom trhu

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preclievanie zásielok z tretích krajín: najčastejšie chyby a otázky

Finančná správa upozornila na nejasnosti pri nových pravidlách pre clo a DPH. Kto určuje výšku poplatkov za manipuláciu s tovarom a zastupovanie v colnom konaní? Ako správne uhradiť DPH?

Ako podať colné vyhlásenie pri zásielke z tretích krajín do 150 eur od 1.7.2021 (návod)

Návod, ako krok za krokom postupovať pri dovoze tovaru v hodnote do 150 eur z tretích krajín, napríklad z Číny, pri ktorom treba od 1.7.2021 platiť DPH a podávať colné vyhlásenie.

Clo a DPH pri zásielkach z tretích krajín: začali platiť nové e-commerce pravidlá

Vo všetkých krajinách Európskej únie už platia nové pravidlá pre preclievanie. Do platnosti vstúpil projekt e-commerce. Čo sa mení?

Zahraničný obchod a podpora vstupu na zahraničné trhy

Akú podporu môžu firmy od štátu získať pri expanzii do zahraničia? Ako zistiť trhové príležitosti pre podnikanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky