Vzorové zmluvy v podnikaní

Každý podnikateľ  používa a potrebuje pri svoje podnikateľskej činnosti rôzne zmluvy. V tejto časti nájdete štandardné vzory zmlúv používané pri podnikateľskej činnosti.

 

Druh zmluvy Právny stav k
Darovacia zmluva 21.9.2018
Darovacia zmluva je zmluva, na základe ktorej darca poskytne vec (či už hnuteľnú alebo nehnuteľnú, alebo iný majetkový prospech ako je napr. odpustenie dlhu) dobrovoľne a bezodplatne, teda za darovanú vec nedostane od obdarovaného žiadnu protihodnotu. Uzatvára sa výlučne podľa Občianskeho zákonníka. Písomná forma sa vyžaduje, len ak je predmetom zmluvy nehnuteľnosť. Darovacia zmluva na stiahnutie
Kúpna zmluva na nehnuteľnosť 19. 08. 2018
Občianky zákonník je potrebné aplikovať vždy keď predmetom kúpy bude nehnuteľnosť. Aj keby šlo o podnikateľské subjekty, vždy je nevyhnutné aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka, pokiaľ sa predáva/kupuje nehnuteľnosť. Pokiaľ ide o byt, vtedy musí kúpna zmluva obsahovať aj špecifické náležitosti podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zmluva musí byť vždy písomná. Kúpna zmluva na nehnuteľnosť na stiahnutie
Kúpna zmluva na automobil 28. 09. 2018
Každá zmluva má svoje obsahové náležitosti, ktoré musí spĺňať, aby bola platná. To, čo je podstatnou náležitosťou kúpnej zmluvy medzi podnikateľmi, nájdete v ustanovení § 409 Obchodného zákonníka. Podstatou kúpnej zmluvy je výmena veci za peniaze. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho, ktorý sa zaväzuje odovzdať predávajúcemu určitú sumu peňazí za automobil (kúpnu cenu). Kúpna zmluva na automobil na stiahnutie
Mandátna zmluva 25.7.2018
Mandátnou zmluvou sa jedna zmluvná strana (mandatár) zaväzuje, že za odplatu zriadi pre druhú zmluvnú stranu (mandanta) určitú obchodnú záležitosť. Zriaďovanie spočíva buď v uskutočnení právnych úkonov alebo iných obchodných úkonov v mene mandanta (toho pre koho sa táto činnosť uskutočňuje). Pri tejto zmluve je vždy dohodnutá odmena, ak nie je odmena dohodnutá, tak patrí mandatárovi odmena obvyklá (na trhu). Ak by šlo o zmluvu kde sa odmena pre mandatára nedohaduje, šlo by o zmluvu príkaznú podľa Občianskeho zákonníka. Mandátna zmluva na stiahnutie  
Zmluva o pôžičke 30.11.2018
Zmluvou o pôžičke jedna zmluvná strana (veriteľ) poskytuje veci určené podľa druhu (najčastejšie peniaze, ale môže ísť o akékoľvek veci, ktoré možno nahradiť inými vecami rovnakého druhu napr. kilogram jabĺk sorty Jonatán) a druhá zmluvná strana (dlžník) po určitom čase vráti veriteľovi veci rovnakého druhu (nemusia byť tie isté, ktoré boli vypožičané, ale veci rovnakého druhu – peniaze, iný kilogram jabĺk rovnakej sorty aké boli požičané). Možno dohodnúť aj úroky resp. vrátenie vecí vo väčšom množstve (1,5 kilogramu jabĺk). Uzatvára sa podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodný zákonník takúto zmluvu neupravuje. Zmluva o pôžičke na stiahnutie
Zmluva o úschove 11.1.2019
Pri tejto zmluve je charakteristické to, že uschovávateľ prevezme od zložiteľa hnuteľnú vec, aby ju opatroval. V praxi ide väčšinou o neformálne zmluvy, ktoré sa ani neuzatvárajú v písomnej forme, ide najmä o prevádzkovateľov šatní. Avšak môže ísť aj o zabezpečenie úschovy mechanickými prostriedkami. Pokiaľ by obaja účastníci zmluvy boli podnikatelia a šlo by o opatrovanie veci v súvislosti s obchodným stykom, šlo by o zmluvu o uložení veci v zmysle Obchodného zákonníka. Zmluva o úschove na stiahnutie
Nájomná zmluva – byt 23.10.2018
Túto zmluvu možno použiť pri prenajímaní bytu. Nájom bytu je prísne regulovaný Občianskym zákonníkom, je chránený, bohužiaľ niekedy až nadmieru chráni Nájomcu. Pri dohadovaní sankcií, prípadne výpovedných dôvodov, je preto mať na pamäti, že výpovedné lehoty stanovené v Občianskom zákonníku nemožno skrátiť, len predĺžiť. Preto je najlepšie uzatvárať nájomnú zmluvu na dobu určitú a pri osvedčení serióznosti nájomcu zmluvu prípadne predlžovať. Nájomná zmluva na stiahnutie
Nájomná zmluva – nebytový priestor 23.10.2018
Veľa podnikateľov si pri výkone svojej podnikateľskej činnosti prenajíma kancelárie - nebytové priestory. Pri prenájme nebytových priestorov sa stretávajú s nájomnou zmluvou. Nájomná zmluva na stiahnutie
Nájomná zmluva – hnuteľné veci 23.10.2018
Nájom hnuteľných vecí má taktiež svoje charakteristické znaky, čím sa odlišuje od nájmu bytu alebo nebytového priestoru. Právna úprava nájmu hnuteľných vecí je obsiahnutá v ustanoveniach § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú nájom vo všeobecnosti (teda sa vzťahujú nielen na nájom hnuteľných vecí, ale aj na nájom bytu a pod). Netreba však zabúdať na ustanovenia § 721 až § 723 Občianskeho zákonníka, ktoré sa vzťahujú len na podnikateľský nájom hnuteľných vecí. Nájomná zmluva na stiahnutie
Nájomná zmluva – automobil 23.10.2018
Pri podnikaní sa bežne vyskytujú aj situácie, kedy si jeden podnikateľ prenajme od druhého podnikateľa dopravný prostriedok, najčastejšie auto. Nájom dopravného prostriedku týkajúci sa podnikateľov je upravený v ustanoveniach § 630 až 637 Obchodného zákonníka. Právnym základom podnikateľského nájmu dopravného prostriedku je nájomná zmluva. Nájomná zmluva na stiahnutie
Zmluva o skladovaní 23.1.2019
Zmluva o skladovaní je obchodnou zmluvou, na základe ktorej skladovateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti skladuje určité veci a ukladateľ si u neho určité veci (ktoré súvisia s výkonom jeho podnikania) ukladá. Za uskladnenie sa zaväzuje ukladateľ platiť skladovateľovi odmenu (skladné). Zmluva o skladovaní na stiahnutie
Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva 16.3.2018
V súčasnosti všeobecné súdy neakceptujú pri spotrebiteľoch rozhodcovské doložky dojednané v zmluvách, prípadne vo všeobecných obchodných podmienkach. Túto zmluvu môžete použiť pri riešení sporov so spotrebiteľmi v rozhodcovskom konaní. Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva na stiahnutie
Zmluva o prevode obchodného podielu 13.4.2018
Prevod obchodného podielu je pomerne jednoduchou a rýchlou záležitosťou, ako skončiť s podnikaním. Pomocou zmluvy o prevode obchodného podielu môžete ukončiť svoje podnikanie veľmi rýchlo a jednoducho. Zmluva o prevode obchodného podielu na stiahnutie
Zmluva o predaji podniku 17.4.2018
Ďalšou možnosťou ukončenia aktivít podnikateľa je predať svoj podnik prostredníctvom zmluvy o predaji podniku. Pred uzavretím samotnej zmluvy o predaji podniku odporúčame uzavrieť aj tzv. Zmluvu o ochrane dôverných informácií, ktorá chráni dôverné informácie pred ich zneužitím. Zmluva o predaji podniku na stiahnutie
Zmluva o zlúčení 18.4.2018
Zmluvou o zlúčení môže podnikateľ ukončiť svoje aktivity, ale využíva sa aj v prípade, ak má podnikateľ viac spoločností, ktoré chce zlúčiť pod jednu. Zmluva o zlúčení na stiahnutie

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?

Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky