Register úpadcov

Čo je register úpadcov, kto ho spravuje a aké údaje sa v ňom zverejňujú? Ktoré elektronické služby sú v rámci registra dostupné?

Čo je register úpadcov?

Register úpadcov je definovaný zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „zákon“) ako informačný systém verejnej správy, ktorý je sprístupnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré je súčasne jeho správcom a prevádzkovateľom. Zavedený bol s účinnosťou od 1. 1. 2016 za účelom zvýšenia transparentnosti a informovania verejnosti.

Poskytuje elektronickú podporu v týchto oblastiach:

 • konkurzné konanie,
 • reštrukturalizácia,
 • oddlženie (týka sa len fyzických osôb),  
 • incidenčné spory (spory vyvolané konkurzom, napr. o vylúčenie majetku zo súpisu),
 • poskytovanie a získavanie informácií z agend spravovaných súdmi a ministerstvom.

Z pohľadu prístupu má dve časti:

 1. verejnú časť - poskytuje informácie pre verejnosť
 2. privátnu časť – ide o špecifické aplikácie pre ustanovených správcov a pracovníkov súdov.

Aké údaje sa zverejňujú v registri úpadcov?

Podľa § 10a ods. 2 zákona sa v registri úpadcov zverejňujú informácie o konkurzných a reštrukturalizačných konaniach.  Napríklad ide o:

 • údaje o týchto konaniach v rozsahu: označenie súdu, spisová značka konania, meno a priezvisko sudcu konajúceho vo veci, označenie navrhovateľa a dlžníka (s odlíšením či ide o fyzickú alebo právnickú osobu), označenie ustanoveného správcu s adresou jeho kancelárie, dátum začatia konania alebo dátum poskytnutia ochrany pred veriteľmi, dátum vyhlásenia konkurzu, dátum povolenia reštrukturalizácie alebo dátum určenia splátkového kalendára, dátum zrušenia konkurzu alebo skončenia reštrukturalizácie, údaje o uplatnených pohľadávkach, údaje o majetku dlžníka, údaje o schôdzi veriteľov pri konkurze, rozvrh výťažku atď.,
 • informácie o službách obstarávaných správcom,
 • zoznam úpadcov v konkurze a zoznam dlžníkov v reštrukturalizačnom konaní,
 • zoznam dlžníkov v konaniach o oddlžení,
 • ďalšie informácie o konaniach zverejnené v Obchodnom vestníku.

Údaje v zverejnené v registri úpadcov vznikajú kombináciou dát z informačných systémov súdov, Obchodného vestníka a Registra správcov. Tieto údaje majú štruktúrovanú podobu, ktorá umožňuje ich vyhľadávanie a automatizované spracovanie. 

Ktoré elektronické služby sú v registri úpadcov dostupné občanovi a podnikateľovi?

Na portáli registra úpadcov sú uvedené základné informácie o koncových elektronických službách, v zmysle ktorých sú občanom a podnikateľom celkovo dostupné tieto elektronické služby:

 1. podávanie návrhu na vyhlásenie konkurzu,
 2. podávanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie,
 3. podávanie návrhu na oddlženie,
 4. evidovanie správcov konkurznej podstaty a poskytovanie informácií o nich,
 5. poskytovanie informácií o priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania a oddlženia pre verejnosť,
 6. registrovanie na odoberanie informácií o nových úpadcoch,
 7. podávanie prihlášky pohľadávky,
 8. podávanie prihlášky zabezpečenej pohľadávky,
 9. podávanie súhrnnej prihlášky pohľadávok,
 10. popieranie pohľadávky v rámci konkurzného alebo reštrukturalizačného konania,
 11. podávanie návrhu na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky,
 12. podávanie návrhu na vstup do konkurzného alebo reštrukturalizačného konania,
 13. nahlasovanie zoznamu majetku dlžníka,
 14. nahlasovanie zoznamu záväzkov dlžníka,
 15. nahlasovanie zoznamu spriaznených osôb dlžníka,
 16. nahlasovanie zmluvných a iných prehľadov,
 17. zaznamenanie a sledovanie plnenia reštrukturalizačného plánu,
 18. zverejňovanie štatistík o počte konaní,
 19. poskytovanie informácií o priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania a oddlženia pre biznis subjekty vo forme vhodnej pre automatické spracovanie.   
Článok pokračuje pod reklamou

Prostredníctvom portálu registra úpadcov je možný prístup k elektronickým službám číslo 4., 5., 6., 18. a 19. Napríklad služba č. 4 umožňuje zobraziť prehľad správcov a konaní, v ktorých boli ustanovení a ktoré spravujú. Služba č. 6 zase umožňuje, po zadaní základných údajov o dlžníkovi, prihlásiť sa na odber notifikácie o začatí konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči dlžníkovi. Služba č. 18 poskytuje  štatistické informácie, a to najmä údaje o priemernej dĺžke konaní, priemernej miere uspokojenia veriteľov a priemerných nákladoch týchto konaní.

Pre prístup k týmto elektronickým službám nie je potrebné prihlásenie používateľa. To napríklad znamená, že neprihlásený používateľ môže v registri vidieť všetky konania, ktoré už boli začaté (napr. aktuality o konaní, pohľadávky, majetok, schôdze, verejne dostupné dokumenty atď.), avšak nemá prístup k jednotlivým podaniam v danom konaní.

Ak ide o účastníkov konania, ktorým správca pridelil právo nahliadať na dané konanie, tí majú, po prihlásení používateľa (eID kartou - občiansky preukaz s čipom), k dispozícii rozšírený rozsah publikovaných údajov (napr. majú prístup k dokumentom určeným len pre účastníkov konania).

Okrem toho je na portáli dostupné vytvorenie výpisu z registra úpadcov, kde pri právnickej osobe stačí zadať IČO a pri fyzickej osobe jej osobné identifikačné údaje ako meno, priezvisko a dátum narodenia.

Prístup k ostatným vymenovaným elektronickým službám je možný iba prostredníctvom portálu slovensko.sk, kde je už vždy potrebné prihlásenie používateľa prostredníctvom eID karty a ďalšieho príslušenstva.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Obchodný register v kocke

Súhrn informácií o obchodnom registri. Kto sa doň zapisuje? Ako vybaviť právne použiteľný výpis v slovenčine či v inom jazyku? S akými poplatkami počítať?

Kontrolný výkaz DPH: aké údaje nájdete na OpenData portáli?

V boji s daňovými únikmi sú kontrolné výkazy k DPH dôležitým nástrojom. Čo všetko už finančná správa zistila a čo možno nájsť na transparentnom portáli?

Ako zistiť konečného užívateľa výhod?

Kto je konečným užívateľom výhod? Ktoré osoby majú povinnosť ho identifikovať a ako majú pritom postupovať?

Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS), ako v ňom vyhľadávať a aké informácie v ňom možno nájsť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky