Povinnosti zamestnávateľa pri exekúcii zamestnanca

Je voči vášmu zamestnancovi vedená exekúcia? Aké povinnosti vám ako zamestnávateľovi vyplývajú zo zákona?

Exekúcia voči zamestnancovi

Mzda za vykonanú prácu slúži zamestnancom na uspokojovanie ich osobných potrieb. Z tejto peňažnej odmeny si však musia plniť aj svoje finančné záväzky.

Exekúciu ako nútený výkon súdnych alebo iných rozhodnutí (tzv. exekučných titulov) môže exekútor v zmysle Exekučného poriadku realizovať aj voči zamestnancovi (povinnému, zamestnanému dlžníkovi), t. j. voči fyzickej osobe v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, ktorá poberá mzdu a ktorá tretej osobe (oprávnenému) dlhuje peniaze.

Exekučný poriadok upravuje viacero spôsobov vykonania exekúcie. V prípade existencie peňažného dlhu povinného, ktorý je zamestnancom, prichádza do úvahy exekúcia zrážkami zo mzdy. Práve tá je v praxi najviac používaným a najefektívnejším prostriedkom na vyplatenie dlhov zamestnanca. Mzda teda predstavuje najľahšie postihnuteľný zdroj uspokojenia dlhov. Najčastejšie sa vyskytujú zrážky zo mzdy v prospech sociálnej či zdravotnej poisťovne, banky, mobilných operátorov i nebankových spoločností. 

Exekúcia zrážkami zo mzdy – dokumenty doručované zamestnávateľovi

Exekúcia zrážkami zo mzdy sa môže realizovať až potom, čo oprávnený podal príslušnému súdu (Okresnému súdu Banská Bystrica) návrh na vykonanie exekúcie a súd doručil konkrétnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie.    

Prečítajte si tiež

Po začatí exekúcie zabezpečuje jej vykonanie exekútor, ktorý bezodkladne vykoná úkony na zistenie majetku povinného. Napríklad prostredníctvom Sociálnej poisťovne zistí, kto je zamestnávateľom dlžníka, t. j. kto mu vypláca mzdu. Ak teda exekútor zistí, že povinný je v zamestnaneckom pomere, spravidla pristúpi k vykonaniu exekúcie zrážkami zo mzdy.  

V rámci svojej činnosti exekútor vyhotovuje viacero písomností, avšak len niektoré z nich adresuje zamestnávateľovi dlžníka.

Ako prvé spravidla vydá upovedomenie o začatí exekúcie a spôsobe jej vykonania (t. j. zrážkami zo mzdy) s tým, že ho doručí oprávnenému a povinnému zamestnancovi. Túto listinu exekútor nedoručuje zamestnávateľovi dlžníka.

Zamestnávateľovi (platiteľovi mzdy) doručuje exekútor tieto listiny:

 1. Príkaz na začatie exekúcie zrážkami z o mzdy
 2. Exekučný príkaz
 3. Žiadosť o poskytnutie súčinnosti

Príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy

Príkaz obsahuje bližšie údaje o exekúcii. Napríklad, kto je veriteľom a dlžníkom, aká je výška dlžnej sumy, aká je výška zrážok, ktoré má zamestnávateľ vykonať a iné. Ním exekútor prikazuje zamestnávateľovi, aby odo dňa jeho doručenia vykonával zo mzdy svojho zamestnanca určené zrážky a nevyplácal tomuto zamestnancovi zrazené sumy. Dňom doručenia príkazu zamestnávateľovi stráca zamestnanec právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok. Dôležité je, že v tejto fáze zamestnávateľ ešte nikde neodvádza (nevypláca) zrazenú sumu. Tá zatiaľ zostáva u zamestnávateľa - na účte v depozite.   

Prečítajte si tiež

Upozornenie: Zrážky zamestnávateľ vykonáva zo mzdy, na ktorú má zamestnanec nárok v čase doručenia príkazu na začatie exekúcie.

Exekučný príkaz (Príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy)

Exekútor ho vydá:

 • ak povinný zamestnanec nepodal v lehote do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo
 • po tom, keď mu súd doručí rozhodnutie, ktorým takýto návrh zamietol.

Odo dňa jeho doručenia zamestnávateľovi, je zamestnávateľ povinný vyplácať exekútorovi (nie oprávnenému) sumy zrazené zo mzdy zamestnanca.  

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti

Ak exekútor potrebuje pre vykonanie exekúcie súčinnosť zamestnávateľa, môže mu v zmysle § 42 Exekučného poriadku zaslať žiadosť o poskytnutie súčinnosti. Napríklad ho môže požiadať o predloženie či zapožičanie určitého dokumentu - pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce a i. Žiadosť sa zvyčajne zasiela už spolu s príkazom na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy.

Elektronické doručovanie dokumentov od exekútora

Ak má zamestnávateľ ako platiteľ mzdy dlžného zamestnanca aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, súdny exekútor mu tam bude doručovať vyššie uvedené písomnosti. V opačnom prípade ich bude doručovať klasicky poštou.

Od 1. júla 2017 boli automaticky aktivované elektronické schránky každej právnickej osobe so sídlom na území SR zapísanej do obchodného registra. Je potrebné, aby si zamestnávateľ, ktorý má aktivovanú elektronickú dátovú schránku, pravidelne schránku kontroloval, pretože pri elektronickom doručovaní platí tzv. fikcia doručenia. To znamená, že písomnosti sa po uplynutí úložnej lehoty (15 dní) považujú za doručené, aj keď sa o tom adresát (zamestnávateľ) nedozvedel. Ak bol takto napríklad doručený exekučný príkaz, platí, že zamestnávateľ je povinný začať riadne vykonávať zrážky zo mzdy.  Pokiaľ by tak neurobil, možno to považovať za dôvod pre podanie poddlžníckej žaloby zo strany oprávneného.

Upozornenie: Zamestnávateľ nemá povinnosť komunikovať s exekútorom elektronicky. Ak mu je napríklad do elektronickej schránky doručená žiadosť exekútora o súčinnosť, môže si zvoliť spôsob, akým na ňu odpovie.  

Článok pokračuje pod reklamou

Zákonné povinnosti zamestnávateľa pri exekúcii zrážkami zo mzdy

V prípade začatia exekúcie zrážkami zo mzdy má zamestnávateľ voči exekútorovi viaceré povinnosti vyplývajúce z Exekučného poriadku:

 • povinnosť prestať vyplácať zamestnancovi určitú časť jeho mzdy, a to po doručení príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy - t. j. povinnosť vykonať zrážky zo mzdy a zadržiavať ich na svojom depozitnom účte, teda nevyplácať ich povinnému zamestnancovi, oprávnenému, ani exekútorovi,
 • povinnosť posielať zrazené sumy zo mzdy zamestnanca na účet exekútora, a to po doručení exekučného príkazu (účet je spravidla uvedený v tomto príkaze), až dovtedy, kým nie je pohľadávka uspokojená alebo exekúcia zastavená,
 • povinnosť spravovať poradie vymáhaných pohľadávok – poradie sa spravuje dňom, keď bol zamestnávateľovi doručený príkaz na začatie exekúcie,
 • povinnosť poskytnúť exekútorovi potrebnú súčinnosť, a to po doručení žiadosti o poskytnutie súčinnosti a za podmienky, že exekútor sa preukázal poverením na vykonanie exekúcie – napríklad predložiť listiny ako dôkazné prostriedky pri vykonávaní exekúcie (pracovnú zmluvu, výpisy z bankového účtu, mzdové listy), oznamovať všetky údaje ovplyvňujúce priebeh exekúcie, a to k spisovej značke súdneho exekútora (napr. EX 23/2019).

Upozornenie: Ak exekútor k žiadosti o poskytnutie súčinnosti nepredložil poverenie na vykonanie exekúcie vydané súdom, zamestnávateľ mu nemusí poskytnúť požadovanú súčinnosť.

Medzi oznamovacie povinnosti zamestnávateľa voči exekútorovi patrí:

 • povinnosť oznámiť dočasnú pracovnú neschopnosť zamestnanca, ak trvá viac ako desať dní a súčasne exekútora informovať o tom, ktorá pobočka Sociálnej poisťovne bude zamestnancovi vyplácať nemocenskú dávku; skončenie práceneschopnosti musí zamestnávateľ oznámiť exekútorovi bezodkladne,
 • povinnosť oznámiť nástup zamestnankyne na materskú alebo rodičovskú dovolenku a ktorá pobočka Sociálnej poisťovne jej bude vyplácať materské; zamestnávateľ musí oznámiť aj ukončenie čerpania tejto dovolenky,
 • povinnosť oznámiť nemožnosť vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca z dôvodu, že počas troch mesiacov nepoberá mzdu aspoň v takej výške, aby sa z nej mohli vykonávať zrážky,
 • oznámiť do jedného týždňa skočenie pracovného pomeru, t. j., že povinný zamestnanec prestal u neho pracovať; v súvislosti s tým musí zamestnávateľ zaslať exekútorovi vyúčtovanie zrážok, ktoré zo mzdy zamestnanca vykonal a vyplatil.
Prečítajte si tiež

Okrem uvedených povinností má zamestnávateľ aj ďalšie. Napríklad, nový zamestnávateľ, ktorý prijíma zamestnanca do zamestnania, je povinný vyžiadať si od neho potvrdenie (tzv. zápočtový list) vystavené predchádzajúcim zamestnávateľom, o tom, či bol vydaný príkaz na začatie exekúcie alebo exekučný príkaz, ktorým exekútorom a v čí prospech. Takéto potvrdenie musí každý zamestnávateľ vydať zamestnancovi, ktorý u neho prestal pracovať.  V ňom sa okrem iného uvádzajú náležitosti týkajúce sa zrážok zo mzdy, poradie a výška pohľadávky, v prospech koho boli zrážky realizované.

Sankcie za nedodržanie povinností

Na návrh exekútora môže súd uložiť zamestnávateľovi poriadkovú pokutu do sumy 500 eur, ak nesplnil povinnosť:

 • oznámenia skončenia pracovného pomeru zamestnanca exekútorovi a zaslania vyúčtovania zrážok,
 • vydania potvrdenia o skončení pracovného pomeru zamestnancovi alebo vyžiadania si tohto potvrdenia od zamestnanca.

Sám exekútor nemôže uložiť poriadkovú pokutu.

Ak zamestnávateľ nesplní niektorú z uvedených povinností, môže sa oprávnený na súde domáhať, aby mu vyplatil sumy, na ktoré by mal právo, keby bol tieto povinnosti splnil.

Za nesplnenie ostatných povinností Exekučný poriadok neukladá žiadnu sankciu. Avšak vo všeobecnosti sa treba držať toho, že zamestnávateľ je povinný rešpektovať a vykonať všetky písomné príkazy súdneho exekútora, ktoré mu boli doručené. Až na niektoré výnimky.

Aké povinnosti nemá zamestnávateľ voči exekútorovi?

Ťarcha správnosti postupu pri výkone zrážok zo mzdy leží na pleciach zamestnávateľa. Napriek tomu zamestnávateľovi zo zákona niektoré povinnosti nevyplývajú, hoci exekútor môže tvrdiť opak.

Niekedy sa v praxi môže vyskytnúť situácia, že exekútor od zamestnávateľa požaduje výpočet sumy, ktorá sa má dlžnému zamestnancovi zrážať zo mzdy. Zamestnávateľ však nie je v zmysle zákona povinný vypočítavať presnú sumu zrážok zo mzdy. Naopak Exekučný poriadok priznáva zamestnávateľovi právo požiadať exekútora o určenie výšky zrážky za príslušné obdobie, za ktoré je mzda vyplácaná.

Rada: Ak máte pochybnosti o výške zrážok zo mzdy, odporúčame vždy sa obrátiť so žiadosťou o jej určenie na súdneho exekútora. Spolu so žiadosťou je vhodné poslať aj všetky potrebné podklady, ktorými disponujete. 

Zamestnávateľ ďalej nie je povinný na základe žiadosti exekútora doručovať svojmu zamestnancovi písomnosti (napr. upovedomenie o začatí exekúcie). Aj keď v praxi sa takéto žiadosti exekútora vyskytujú, ide o oprávnenie, resp. dobrú vôľu zamestnávateľa písomnosť doručiť, nie o jeho povinnosť.

Prečítajte si tiež

Okrem toho niektorí exekútori môžu od zamestnávateľa vyžadovať aj súkromné (osobné) informácie o zamestnancovi, na ktorých poskytnutie nie je zamestnávateľ oprávnený. Napríklad zamestnávateľ nemá povinnosť poskytnúť exekútorovi súkromné telefónne číslo či e-mail zamestnanca, informácie o jeho majetku (či je vlastníkom hnuteľných alebo nehnuteľných veci), ani informácie o mieste, kde sa zamestnanec zdržiava.    

Ak má zamestnávateľ pochybnosti o oprávnenosti požiadaviek exekútora voči nemu, môže sa obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky