Exekúcia na živnostníkov

Čo hrozí živnostníkovi v prípade exekúcie? Môže exekútor siahnuť na jeho súkromný majetok? Ktoré pohľadávky a veci exekúcii nepodliehajú?

Neobmedzené ručenie živnostníka za svoje záväzky

Pred začatím podnikania sa spravidla každý rozhoduje medzi dvomi hlavnými možnosťami - založením živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. Jedným z dôležitých rozdielov, ktorý zohráva rolu v konečnom rozhodnutí, je aj ručenie za dlhy, ktoré z podnikania vzniknú.

V prípade založenia živnosti treba mať na pamäti, že živnostník ako samostatne zárobkovo činná osoba ručí v rámci podnikania za svoje záväzky neobmedzene, teda celým svojím majetkom (obchodným aj osobným). Znamená to, že v prípade vedenia exekúcie proti živnostníkovi, je exekútor oprávnený siahnuť nielen na jeho príjmy plynúce z podnikania, ale aj na jeho súkromný majetok, vrátane majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V prípade existencie manželstva tak živnostník ručí celým spoločným majetkom manželov. Živnostenské podnikanie preto môže byť veľkým rizikom nielen pre samotného živnostníka, ale i pre jeho rodinu.

Príklad na neobmedzené rušenie:

Boris je živnostníkom poskytujúcim reklamné služby. Jeho celkový obchodný majetok (napr. auto, počítačové vybavenie, finančná hotovosť) je v hodnote 20 000 eur. Jeho osobný majetok, ktorý má spolu s manželkou Ivanou, je vo výške 100 000 eur (napr. rodinný dom so záhradou, auto). Boris sa pri svojom podnikaní dostane do dlhov vo výške 50 000 eur. Exekútor voči nemu začne exekúciu, pričom mu môže siahnuť na obchodný aj osobný majetok, t. j. dlh bude uhradený napríklad z predaja rodinného domu. 

Najčastejšie spôsoby vykonania exekúcie na živnostníkoch

Podmienky a realizáciu exekúcie upravuje Exekučný poriadok (zákon č. 233/1995 Z. z.). Exekúciu je možné vykonať len spôsobmi uvedenými v Exekučnom poriadku. Tie sú rozdelené podľa toho, či sa má exekúciou vymáhať peňažná alebo nepeňažná pohľadávka. 

Ak je podkladom na vykonanie exekúcie exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu (napr. vykonateľné rozhodnutie súdu – platobný rozkaz, rozsudok,  alebo vykonateľné rozhodnutie Sociálnej či zdravotnej poisťovne – platobný výmer, výkaz nedoplatkov), možno exekúciu vykonať:

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
 • prikázaním pohľadávky,
 • predajom hnuteľných vecí,
 • predajom cenných papierov,
 • predajom nehnuteľnosti,
 • predajom podniku,
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Ak je podkladom na vykonanie exekúcie exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy (napr. vykonateľné rozhodnutie súdu – rozsudok), spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti, možno exekúciu vykonať:

Prečítajte si tiež
 • vyprataním,
 • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
 • rozdelením spoločnej veci,
 • uskutočnením prác a výkonov.

V prípade živnostníkov prichádza najčastejšie do úvahy vykonanie exekúcie zrážkami z iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných alebo nehnuteľných vecí či uskutočnením prác a výkonov (napr. pri živnostníkovi poskytujúcom stavebné práce).

O výbere spôsobu vykonania exekúcie rozhoduje sám exekútor. Postup na začatie exekúcie voči živnostníkovi je štandardný ako aj v iných prípadoch.

Exekúcia prikázaním pohľadávky voči živnostníkovi

Výška pohľadávky, ktorú môže exekútor od živnostníka vymáhať nie je limitovaná spodnou hranicou. To znamená, že predmetom exekúcie môže byť aj vymáhanie sumy 5 eur. Pri nižších peňažných dlhoch najčastejšie exekútor siaha na peniaze v banke. Ak je naopak výška vymáhanej pohľadávky vyššia, odôvodňuje to exekúciu hodnotnejšej veci (napr. auto, byt). 

Exekúcia prikázaním pohľadávky predstavuje pomerne rýchly a efektívny spôsob vykonania exekúcie voči živnostníkom. Môže sa vykonať:

 • prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
 • prikázaním iných peňažných pohľadávok,
 • postihnutím iných majetkových práv.

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykoná odpísaním pohľadávky (dlžnej sumy) z účtu povinného (živnostníka), a to až do výšky prisúdenej pohľadávky vrátane jej príslušenstva (napr. úroky z omeškania, zmluvné úroky, poplatky).  

Exekútor môže siahnuť na čokoľvek z majetku živnostníka.

Exekútor prikáže banke, v ktorej má živnostník účet, t. j. doručí jej príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, aby na jeho účte zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva. Exekútor teda môže siahnuť na bankový účet živnostníka a zablokovať sumu, ktorú dlhuje.

O tomto kroku (o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) musí upovedomiť oprávneného (veriteľa) a povinného (dlžného živnostníka). Povinnému súčasne zakáže nakladať s finančnými prostriedkami na jeho účte až do výšky vymáhanej pohľadávky s príslušenstvom. Ak má živnostník aktivovanú elektronickú schránku (na portáli slovensko.sk), exekútor mu upovedomenie doručí do tejto schránky. V opačnom prípade bude doručované poštou.

Ak živnostník do 15 dní od doručenia tohto upovedomenia nepodá návrh na zastavenie exekúcie, alebo po tom, čo súd exekútorovi doručí rozhodnutie, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekútor exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke), ktorý doručí oprávnenému, povinnému i banke. Následne je banka povinná vyplatiť exekútorovi (nie oprávnenému) zablokovanú pohľadávku a jej príslušenstvo.

Ak však exekútor nevydal exekučný príkaz, musí vydať príkaz na odblokovanie účtu, na základe čoho banka účet povinného odblokuje. Príkaz na odblokovanie účtu môže byť exekútorom vydaný aj z iných dôvodov, ktoré sa posudzujú individuálne (napr. keď sa povinný s oprávneným dohodol na splátkach alebo keď povinný časť dlhu už zaplatil).

Upozornenie: Exekučný príkaz vydaný exekútorom sa vzťahuje aj na peniaze, ktoré prídu na účet povinného až po tom, čo bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie. Nevzťahuje sa na bankové účty, ktoré v exekučnom príkaze neboli označené.

Exekúcia prikázaním inej peňažnej pohľadávky než pohľadávky z účtu v banke sa vykoná prikázaním tejto pohľadávky oprávnenému. Prichádza do úvahy v prípadoch, keď exekútor zistí, že povinný má svojho dlžníka.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo exekúcii nepodlieha?

Aj keď je základným cieľom exekúcie vymoženie dlhu, je nutné zabezpečiť, aby povinnému zostali minimálne prostriedky na zabezpečenie jeho základných životných potrieb. Práve na to slúžia ustanovenia Exekučného poriadku vymedzujúce pohľadávky a veci, ktoré exekúcii nepodliehajú. 

Prečítajte si tiež

Exekúciou nemôže byť postihnutý majetok alebo práva, ktoré podľa Exekučného poriadku alebo osobitných predpisov nepodliehajú exekúcii alebo sú z nej vylúčené, alebo na ktoré je exekúcia neprípustná.

Napríklad exekúcii vykonávanej prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú peňažné prostriedky na účte do výšky 165 eur a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie. Jednoducho povedané, exekútor musí na účte živnostníka nechať peniaze najmenej vo výške 165 eur.

Z exekúcie sú vylúčené napríklad tieto veci:

 • bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
 • nevyhnutné vybavenie domácnosti (posteľ stôl, stoličky, chladnička, sporák, práčka, periny a i.),
 • domáce zvieratá (okrem tých, ktoré slúžia na podnikanie),
 • veci slúžiace na podnikanie do výšky 331,94 eur,
 • zdravotnícke potreby, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu,
 • osobné motorové vozidlo, ktoré povinný potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,
 • snubný prsteň a obrúčka,
 • hotové peniaze do výšky 165 eur.

Ak sa majú exekúciou postihnúť hnuteľné veci, ktoré slúžia alebo súvisia s podnikaním povinného, exekútor musí postupovať tak, aby exekúciou neohrozil podnikateľskú činnosť povinného nad nevyhnutnú mieru. Hnuteľné veci je povinný postihovať exekúciou v nasledovnom poradí:

 1. veci, ktoré neslúžia na podnikanie,
 2. veci, ktoré súvisia s podnikaním, ale bez ktorých je podnikanie možné a 
 3. veci, bez ktorých nie je podnikanie možné.

Čo ak živnostník nemá žiadny majetok?

Súdny exekútor môže v priebehu exekúcie lustrovaním majetku zistiť, že živnostník voči ktorému je exekúcia vedená, je nemajetný. V takom prípade prichádza do úvahy zastavenie exekúcie.

V exekučných konaniach začatých do 1. apríla 2017 rozhoduje o zastavení exekúcie súd (formou uznesenia) spravidla na základe podnetu exekútora, ktorý zistil, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

V exekučných konaniach začatých po 1. apríli 2017 rozhoduje o zastavení exekúcie súdny exekútor, ak pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.

Upozornenie: Zrušením živnosti nezaniká dlh živnostníka, exekútor ho môže vymáhať. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky