Obchodné meno podnikateľa – na čo si dávať pozor pri jeho používaní a ako ho ochrániť pred napodobňovaním?

Prehľad informácií o obchodnom mene a spôsoboch jeho používania či ochrany.

Čo je to obchodné meno?

Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju činnosť. V prípade fyzickej osoby je tak obchodné meno tvorené jej menom a priezviskom (Ján Novák), prípadne tiež určitým dodatkom (Ján Novák – grafické práce), v prípade právnickej osoby je obchodné meno tvorené kmeňom, resp. názvom spoločnosti, a dodatkom vyjadrujúcim právnu formu (s.r.o., a.s.). Ak je podnikateľ v konkurze, v reštrukturalizácii alebo v likvidácii, k obchodnému menu sa uvádza navyše dodatok označujúci tento stav.

Aké meno firmy si môže zvoliť fyzická osoba, ktorá si založí živnosť alebo bude podnikať ako slobodné povolanie nájdete v článku Obchodné meno živnostníka a inej SZČO

Je možné podnikať pod rovnakým menom a priezviskom, aké má iná fyzická osoba (SZČO)?

V praxi sa často stáva, že dvaja podnikatelia sa volajú úplne rovnako. Ak budú mať navzájom odlišné miesta podnikania, totožnosť obchodného mena nebudú musieť riešiť, ani keby podnikali v rovnakom sektore. Ak by šlo o podnikateľov s rovnakým miestom podnikania, jeden z nich by sa musel naopak odlíšiť dodatkom k obchodnému menu.

Príklad: Ján Novák s miestom podnikania na adrese Cukrová 14, Bratislava, ktorý sa venuje grafickým prácam, nebude musieť meniť svoje obchodné meno kvôli inému Jánovi Novákovi so sídlom na Karadžičovej 10, Bratislava, ktorý sa taktiež venuje grafike. Ak by však na adrese Cukrová 14 podnikal ďalší Ján Novák, ktorý sa venuje účtovníctvu, jeden z nich by sa musel od toho druhého odlíšiť – napr. ako „Ján Novák – grafické práce“ alebo „Ján Novák – vedenie účtovníctva“. Ak by šlo o otca a syna, stačil by tiež dodatok ako „mladší“ či „starší“.

Je možné používať obchodné meno, ktoré je zameniteľné s názvom s.r.o.?

Platí, že aj obchodné meno fyzickej osoby s dodatkom môže byť zameniteľné s obchodným menom právnickej osoby. Fyzické osoby by si tak pri výbere obchodného mena mali dávať pozor a pozrieť sa aj na existujúce názvy spoločností v obchodnom registri.

Príklad: Obchodné meno „Ján Novák – Podnikajte.sk“ by bolo zameniteľné s obchodným menom „Podnikajte.sk, s.r.o.“ a mohlo by tak vyvolať spor.

TIP: Chystáte sa založiť firmu? Využite naše služby a nechajte si založiť firmu na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Čo sa stane s obchodným menom vydatej ženy, zosnulého podnikateľa alebo podnikateľa, ktorý predá svoj podnik?

Ak je podnikateľom žena, ktorá sa vydala a zmenila si priezvisko, môže naďalej podnikať pod pôvodným obchodným menom, avšak len s dodatkom obsahujúcim jej nové priezvisko. To isté platí taktiež v prípade, ak niekto zdedí alebo kúpi podnik od iného podnikateľa – fyzickej osoby.

Je možné podnikať pod rovnakým alebo podobným názvom, aký má iná spoločnosť?

V prípade právnických osôb platí, že rovnaké obchodné meno nemôže byť v obchodnom registri zapísané dvakrát, bez ohľadu na právnu formu. Prípadný návrh na zápis novej spoločnosti do obchodného registra s totožným obchodným menom, aké má iná existujúca spoločnosť, by bol preto automaticky odmietnutý.

Prečítajte si tiež

Príklad: Pokiaľ je z v obchodnom registri zapísané obchodné meno „Podnikajte.sk, s.r.o.“, nemôže v ňom byť zapísané „podnikajte.sk, s.r.o.“, „Podnikajte.sk, spol. s r.o.“, ani „Podnikajte.sk, a.s.“.

Pokiaľ ide o zameniteľnosť (napr. Podnikajte.sk, s.r.o. a Podnikajte, s.r.o.), táto je z hľadiska zápisu do obchodného registra možná, zároveň je však dôvodom na začatie súdneho sporu o zameniteľnosť obchodného mena.

Na čo je potrebné dbať pri výbere obchodného mena s.r.o. a aké požiadavky stanovuje legislatíva približujeme v článku Obchodné meno s.r.o. a iných obchodných spoločností.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo sa stane s obchodným menom s.r.o. obsahujúcim meno niektorého z jej spoločníkov?

Ak by obchodné meno s.r.o. obsahovalo meno osoby, ktorá prestane byť jej spoločníkom, spoločnosť bude môcť pokračovať vo svojej činnosti pod pôvodným menom len so súhlasom tohto spoločníka alebo jeho dedičov.

Prečítajte si tiež

Príklad: Jeden zo spoločníkov v spoločnosti Kúpeľne Hruška s.r.o. prevedie svoj obchodný podiel. Aby mohla spoločnosť naďalej pokračovať pod menom Kúpeľne Hruška s.r.o., musí mať k tomu súhlas odchádzajúceho spoločníka. Ak by spoločník zomrel, súhlas by museli udeliť jeho dediči.

Čo robiť, keď niekto používa zameniteľné obchodné meno? Aké sú možnosti ochrany obchodného mena pred napodobňovaním?

Ak niekto začne používať obchodné meno, ktoré je zameniteľné s existujúcim obchodným menom, poškodený podnikateľ sa môže súdne domáhať najmä:

  • Zdržania sa v ďalšom používaní zameniteľného obchodného mena;
  • Vydanie bezdôvodného obohatenia (napr. prospechu, ktorý podnikateľ získal po použití známejšieho obchodného mena);
  • Vydania primerané zadosťučinenia (napr. verejného ospravedlnenia), ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch;
  • Náhrady škody, ktorá poškodenému podnikateľovi vznikla;
  • Zničenia neoprávnene vyhotovených tovarov porušujúcich právo k obchodnému menu alebo ich stiahnutia z obehu;
  • Zničenia materiálov a nástrojov použitých pri neoprávnenom porušení práva k obchodnému menu;
  • Poskytnutia informácií o pôvode a distribúcii tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu.

Rovnaké možnosti platia pre prípady, kedy niekto začne používať obchodné meno vyvolávajúce klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo predmete jeho činnosti – podnikateľ napríklad v názve spoločnosti použije meno známej osobnosti, ktorá však s danou spoločnosťou nemá nič spoločné.

Zdroje, ktoré problematiku obchodného mena upravujú

  • § 8 až 12 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník
  • § 7 ods. 12 zákona č. 530/2003 Z. z., zákon o obchodnom registri

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky