Obchodné meno podnikateľa – na čo si dávať pozor pri jeho používaní a ako ho ochrániť pred napodobňovaním?

Prehľad informácií o obchodnom mene a spôsoboch jeho používania či ochrany.

Čo je to obchodné meno?

Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju činnosť. V prípade fyzickej osoby je tak obchodné meno tvorené jej menom a priezviskom (Ján Novák), prípadne tiež určitým dodatkom (Ján Novák – grafické práce), v prípade právnickej osoby je obchodné meno tvorené kmeňom, resp. názvom spoločnosti, a dodatkom vyjadrujúcim právnu formu (s.r.o., a.s.). Ak je podnikateľ v konkurze, v reštrukturalizácii alebo v likvidácii, k obchodnému menu sa uvádza navyše dodatok označujúci tento stav.

Je možné podnikať pod rovnakým menom a priezviskom, aké má iná fyzická osoba (SZČO)?

V praxi sa často stáva, že dvaja podnikatelia sa volajú úplne rovnako. Ak budú mať navzájom odlišné miesta podnikania, totožnosť obchodného mena nebudú musieť riešiť, ani keby podnikali v rovnakom sektore. Ak by šlo o podnikateľov s rovnakým miestom podnikania, jeden z nich by sa musel naopak odlíšiť dodatkom k obchodnému menu.

Príklad: Ján Novák s miestom podnikania na adrese Cukrová 14, Bratislava, ktorý sa venuje grafickým prácam, nebude musieť meniť svoje obchodné meno kvôli inému Jánovi Novákovi so sídlom na Karadžičovej 10, Bratislava, ktorý sa taktiež venuje grafike. Ak by však na adrese Cukrová 14 podnikal ďalší Ján Novák, ktorý sa venuje účtovníctvu, jeden z nich by sa musel od toho druhého odlíšiť – napr. ako „Ján Novák – grafické práce“ alebo „Ján Novák – vedenie účtovníctva“. Ak by šlo o otca a syna, stačil by tiež dodatok ako „mladší“ či „starší“.

Je možné používať obchodné meno, ktoré je zameniteľné s názvom s.r.o.?

Platí, že aj obchodné meno fyzickej osoby s dodatkom môže byť zameniteľné s obchodným menom právnickej osoby. Fyzické osoby by si tak pri výbere obchodného mena mali dávať pozor a pozrieť sa aj na existujúce názvy spoločností v obchodnom registri.

Príklad: Obchodné meno „Ján Novák – Podnikajte.sk“ by bolo zameniteľné s obchodným menom „Podnikajte.sk, s.r.o.“ a mohlo by tak vyvolať spor.

TIP: Chystáte sa založiť firmu? Využite naše služby a nechajte si založiť firmu na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

 

Čo sa stane s obchodným menom vydatej ženy, zosnulého podnikateľa alebo podnikateľa, ktorý predá svoj podnik?

Ak je podnikateľom žena, ktorá sa vydala a zmenila si priezvisko, môže naďalej podnikať pod pôvodným obchodným menom, avšak len s dodatkom obsahujúcim jej nové priezvisko. To isté platí taktiež v prípade, ak niekto zdedí alebo kúpi podnik od iného podnikateľa – fyzickej osoby.

Je možné podnikať pod rovnakým alebo podobným názvom, aký má iná spoločnosť?

V prípade právnických osôb platí, že rovnaké obchodné meno nemôže byť v obchodnom registri zapísané dvakrát, bez ohľadu na právnu formu. Prípadný návrh na zápis novej spoločnosti do obchodného registra s totožným obchodným menom, aké má iná existujúca spoločnosť, by bol preto automaticky odmietnutý.

Príklad: Pokiaľ je z v obchodnom registri zapísané obchodné meno „Podnikajte.sk, s.r.o.“, nemôže v ňom byť zapísané „podnikajte.sk, s.r.o.“, „Podnikajte.sk, spol. s r.o.“, ani „Podnikajte.sk, a.s.“.

Pokiaľ ide o zameniteľnosť (napr. Podnikajte.sk, s.r.o. a Podnikajte, s.r.o.), táto je z hľadiska zápisu do obchodného registra možná, zároveň je však dôvodom na začatie súdneho sporu o zameniteľnosť obchodného mena.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo sa stane s obchodným menom s.r.o. obsahujúcim meno niektorého z jej spoločníkov?

Ak by obchodné meno s.r.o. obsahovalo meno osoby, ktorá prestane byť jej spoločníkom, spoločnosť bude môcť pokračovať vo svojej činnosti pod pôvodným menom len so súhlasom tohto spoločníka alebo jeho dedičov.

Príklad: Jeden zo spoločníkov v spoločnosti Kúpeľne Hruška s.r.o. prevedie svoj obchodný podiel. Aby mohla spoločnosť naďalej pokračovať pod menom Kúpeľne Hruška s.r.o., musí mať k tomu súhlas odchádzajúceho spoločníka. Ak by spoločník zomrel, súhlas by museli udeliť jeho dediči.

Čo robiť, keď niekto používa zameniteľné obchodné meno? Aké sú možnosti ochrany obchodného mena pred napodobňovaním?

Ak niekto začne používať obchodné meno, ktoré je zameniteľné s existujúcim obchodným menom, poškodený podnikateľ sa môže súdne domáhať najmä:

  • Zdržania sa v ďalšom používaní zameniteľného obchodného mena;
  • Vydanie bezdôvodného obohatenia (napr. prospechu, ktorý podnikateľ získal po použití známejšieho obchodného mena);
  • Vydania primerané zadosťučinenia (napr. verejného ospravedlnenia), ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch;
  • Náhrady škody, ktorá poškodenému podnikateľovi vznikla;
  • Zničenia neoprávnene vyhotovených tovarov porušujúcich právo k obchodnému menu alebo ich stiahnutia z obehu;
  • Zničenia materiálov a nástrojov použitých pri neoprávnenom porušení práva k obchodnému menu;
  • Poskytnutia informácií o pôvode a distribúcii tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu.

Rovnaké možnosti platia pre prípady, kedy niekto začne používať obchodné meno vyvolávajúce klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo predmete jeho činnosti – podnikateľ napríklad v názve spoločnosti použije meno známej osobnosti, ktorá však s danou spoločnosťou nemá nič spoločné.

Zdroje, ktoré problematiku obchodného mena upravujú

  • § 8 až 12 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník
  • § 7 ods. 12 zákona č. 530/2003 Z. z., zákon o obchodnom registri


Zakladanie spoločností – rýchlo, bezproblémovo a efektívne. Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite naše služby, ktoré túto úlohu vyriešia spoľahlivo a za veľmi prijateľné ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nekalá súťaž a ochrana pred ňou

Čo je nekalá súťaž? Aké druhy nekalej súťaže existujú? Ako sa môže brániť podnikateľ voči nekalosúťažnému konaniu iného podnikateľa?

Exekúcia na živnostníkov

Čo hrozí živnostníkovi v prípade exekúcie? Môže exekútor siahnuť na jeho súkromný majetok? Ktoré pohľadávky a veci exekúcii nepodliehajú?

Založenie s.r.o. cudzincom – občanom tretej krajiny na Slovensku

Aké podmienky musí cudzinec (občan nečlenských štátov EÚ) spĺňať, aby mohol na Slovensku podnikať formou s.r.o.? Môže byť štátny príslušník tretej krajiny spoločníkom alebo konateľom takejto firmy?

Založenie s.r.o. zahraničnou osobou - občanom členského štátu EÚ na Slovensku

Za akých podmienok môže zahraničná osoba z Európskej únie založiť na Slovensku s.r.o.? Kedy môže byť spoločníkom alebo konateľom slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky