Ako vymôcť nezaplatenú zmenku?

Ako správne postupovať pri súdnom vymáhaní nezaplatenej zmenky.

Zmenka je medzi podnikateľmi známa ako často používaný prostriedok zaistenia obchodných záväzkov. S ohľadom na širokú praktickú využiteľnosť sú so zmenkou spojené taktiež špecifické postupy jej vymáhania, ktoré by mali byť na rozdiel iných typov pohľadávok (napr. dlžná faktúra či nájomné) o niečo jednoduchšie. Na čo si ale musí podnikateľ dávať pozor pri súdnom vymáhaní nezaplatenej zmenky?

Formálne náležitosti zmenky

Ešte ped začatím súdneho vymáhania je potrebné overiť, či zmenka obsahuje všetky predpísané náležitosti, ktorými sú:

  1. Označenie zmenka zahrnuté do vlastného textu listiny (“za túto zmenku zaplatím”)
  2. Platobný príkaz (cudzia zmenka – za túto zmenku podnikateľ A zaplatí podnikateľovi B) alebo platobný prísľub (vlastná zmenka – za túto zmenku zaplatím)
  3. Údaj o splatnosti (ak tento údaj nie je uvedený, platí, že zmenka je splatná na videnie - predložená k zaplateniu musí byť do jedného roka odo dňa vystavenia)
  4. Miesto platenia (ak toto miesto nie je uvedené, platí, že týmto miestom je miesto vystavenia zmenky)
  5. Meno osoby, ktorej má byť zmenková suma zaplatená
  6. Dátum a miesto vystavenia zmenky
  7. Podpis vystaviteľa zmenky

Bez týchto náležitostí je zmenka považovaná za neplatnú a pokiaľ dlžník nezaplatí dobrovoľne, jej vymáhanie pred súdom nebude úspešné. Vymenované náležitosti patria k tým základným, zmenka však môže mať niekoľko rozličných podôb a v rámci zmenkových vzťahov môže dôjsť k najrôznejším situáciám (vystavenie blankozmenky, ručenie za zmenku avalistom, postúpenie zmenky rubopisom atď.). Ak k podobnej situácii došlo alebo bol použitý vzor zmenky z internetu, veriteľovi sa odporúča konzultácia zmenky s odborníkom.

Vymáhanie zmenky súdnou cestou

Jednou z hlavných výhod zmenky je tá, že veriteľ pri jej súdnom vymáhaní nemusí preukazovať, ako, kedy či za akých podmienok jeho pohľadávka vznikla. Zmenkovému veriteľovi stačí, ak súdu vedľa návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu predloží originál zmenky. K tomu, aby bolo vymáhanie zmenky rýchle a úspešné, je potrebné dbať na niekoľko nasledujúcich skutočností.

1. Náležitosti návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu

O povinnosti dlžníka zaplatiť veriteľovi dlžnú zmenkovú sumu môže súd rozhodunúť iba na základe riadneho návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu (žaloby). Návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu musí obsahovať označenie súdu, ktorému je tento návrh adresovaný, označenie veriteľa (navrhovateľa), označenie dlžníka (odporcu), uvedenie rozhodných skutočností a žalobný petit. Rozhodnými skutočnosťami sa rozumie tvrdenie veriteľa, že voči dlžníkovi má platnú zmenku, ktorá bola dlžníkovi predložená k plateniu, avšak nebola uhradená. Petitom sa rozumie formulácia nárokov, o ktorých by mal súd na základe žaloby rozhodnúť.

2. Správna formulácia žalobného petit pri vymáhaní zmenky

V rámci žaloby môže veriteľ po svojom dlžníkovi požadovať zmenkovú sumu, 6 % úrok ročne, odmenu vo výške jednej tretiny percenta zo zmenkovej sumy a náhradu trov súdneho konania. Tieto nároky by mali uvedené v žalobnom petite.

Za situácie, kedy je predmetom sporu zmenková suma vo výške 10000 EUR, ktorej splatnosť nastala dňa 1.1.2015, bude žalobný petit vyzerať nasledovne:

Navrhovateľ navrhuje, aby súd vydal tento zmenkový platobný rozkaz:

Odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi zmenkovú sumu vo výške 10000 EUR, úrok vo výške 6 % ročne z uvedenej zmenkovej sumy od 2.1.2015 do zaplatenia, odmenou vo výške 33,33 EUR a trovy konania vo výške 600 EUR, to všetko do 3 dní od doručenia zmenkového platobného rozkazu.

V prípade, že odporca podá v lehote riadne odôvodnené námietky, navrhuje navrhovateľ, aby súd po prerokovaní námietok zmenkový platobný rozkaz ponechal v platnosti a zaviazal odporcu nahradiť navrhovateľovi trovy konania.

3. Podanie žaloby k miestne príslušnému súdu a zaplatenie súdneho poplatku pri vymáhaním zmenky

Návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu sa podáva k súdu v mieste sídla alebo bydliska dlžníka alebo v dohodnutom mieste platenia zmenky – veriteľ má teda na výber.

Príklad: Veriteľ z Bratislavy, kde je tiež miesto platenia, nemusí svojho dlžníka so sídlom v Košiciach žalovať pred košickým súdom, ale doma v Bratislave.

Pri podaní návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu je veriteľ povinný zaplatiť súdny poplatok vo výške 6 % z hodnoty sporu, a to vylepením kolkov príslušnej hodnoty na prednú stranu návrhu alebo bezhotovostnou úhradou na základe písomnej výzvy súdu. V záujme rýchlosti sa veriteľovi odporúča zaplatiť súdny poplatok vylepením kolkov - nemusí tak čakať na výzvu súdu ani na bankový prevod peňazí.

4. Vyplnený vzor zmenkového platobného rozkazu ako príloha

Ak bude k žalobe pripojený vyplnený vzor zmenkového platobného rozkazu (dostupný na stránkach ministerstva spravodlivosti, sekcia “hľadám vzor podania/formulár”, podsekcia “platobné rozkazy”), súd vo veci rozhodne najneskôr do 10 dní od splnenia procesných podmienok (poslednou procesnou podmienkou býva obvykle zaplatenie súdneho poplatku – v záujme rýchlosti sa veriteľom odporúča zaplatiť tento poplatok vylepením kolkov na prednú stranu návrhu).

Vydanie zmenkového platobného rozkazu

Zmenkový platobný rozkaz je typ súdneho rozhodnutia, v ktorom súd dlžníkovi uloží, aby do troch dní zaplatil požadovanú sumu a uhradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal námietky, v ktorých musí uviesť všetko, čo proti zmenkovému platobnému rozkazu namieta (tzv. dôkazné bremeno je na strane dlžníka). Ak dlžník námietky nepodá, zmenkový platobný rozkaz nadobúda účinky právoplatného rozsudku, na základe ktorého je možné viesť proti dlžníkovi exekúciu.

Pokiaľ sa zmenkový platobný rozkaz nepodarí doručiť dlžníkovi do vlastných rúk, súd vo veci nariadi ústne pojednávanie. Na základe neho súd následne rozhodne, či vydaný zmenkový platobný rozkaz ponecháva v platnosti alebo ho zrušuje a v akom rozsahu. Pri ústnom pojednávaní by mal byť veriteľ pripravený na možné námietky dlžníka - aj v tejto súvislosti sa odporúča dôkladná konzultácia s odborníkom.

Dôležité právne predpisy alebo zdroje, ktoré problematiku súdneho vymáhania zmenky upravujú

§§ 1, 75 zákona č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový v platnom znení

§ 175 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky