Ako úspešne vymôcť pohľadávku?

Mnohí podnikatelia sa pri výkone svojej činnosti dostanú do situácie, keď zistia, že niektoré z ich faktúr neboli zaplatené. Ako v takejto situácii postupovať?.

Pozor na premlčanie pohľadávky

V prvom rade je potrebné sledovať, ako dlho je nezaplatená pohľadávka po splatnosti. Je potrebné uvedomiť si, že v obchodno-právnych vzťahoch sa pohľadávky premlčia za 4 roky a v občianskoprávnych vzťahoch za 3 roky odo dňa, kedy ich bolo možné uplatniť pred súdom (prvý deň po splatnosti). Po uplynutí tejto lehoty sa môže stať, že dlžník v prípadnom súdnom konaní vznesie námietku premlčania - v takom prípade už ani súd nemôže dlžníkovi uložiť zaplatenie pohľadávky.

Ďalej je potrebné myslieť na to, že s odstupom času sa v niektorých prípadoch len ťažko dokazujú rozhodné skutočnosti, ktoré sa udiali pred mnohými rokmi - napr. výpoveď svedka. Odkladanie riešenia situácie sa preto podnikateľovi môže často vypomstiť.

Ideálnym riešením je obrátiť sa včas na odborníka, ktorý zašle dlžníkovi kvalifikovanú výzvu, aby v stanovenej lehote dobrovoľne splnil svoj záväzok. V opačnom prípade musí dlžník počítať s tým, že veriteľ je pripravený vymáhať svoju pohľadávku súdnou cestou. Vhodnou motiváciou dlžníka môže byť napríklad ústupok veriteľa, že pri dobrovoľnom plnení nebude požadovať od dlžníka zaplatenie úroku z omeškania a zmluvných pokút, v opačnom prípade sa dlžná suma môže ďalej navýšiť o trovy súdneho konania.

V prípade, že dlžník je ochotný svoj záväzok riešiť, i keď nie okmažitým splatením dlhu, je vhodné požadovať od dlžníka písomné uznanie záväzku, ktoré výrazne zlepšuje právne postavenie veriteľa. Písomné uznanie záväzku je najlepšie spraviť formou notárskej zápisnice, ktorá za určitých okolností môže slúži ako tzv. exekučný titul, za pomoci ktorého možno vymáhať pohľadávku v exekúcii bez nutnosti súdneho konania. Písomné uznanie záväzku je vhodné spojiť so splátkovým kalendárom, v ktorom sa veriteľ a dlžník môžu dohodnúť na možnosti splátok. Pre prípad nezaplatenia čo i len jednej splátky sa zväčša dohaduje strata výhody splátok vedúca k okamžitému zahájeniu súdneho alebo rozhodcovského konania. Ak veriteľ disponuje písomným uznaním záväzku dlžníka, premlčacia lehota záväzku sa predlžuje na 10 rokov.

Prečítajte si tiež

Keď veriteľ dospeje do situácie, kedy dlžník naozaj nie je ochotný plniť, je potrebné podať návrh na vydanie platobného rozkazu. Súdny poplatok spojený s podaním tohto návrhu je 6% z vymáhanej čiastky, najmenej však 16,50 Eur. To je minimálny počiatočný vklad, ktorý by sa mal pri úspešnom vymožení pohľadávky vrátiť. Predtým, ako sa veriteľ obráti na súd, musí zvážiť finančnú a majetkovú kondíciu dlžníka, t.j. či je reálne, aby jeho pohľadávka bola uhradená z majetku dlžníka. Ak je na dlžníka vedených niekoľko exekúcií alebo mu hrozí vyhlásenie konkurzu, vymáhanie nezaplatenej pohľadávky súdnou cestou může byť zbytočné.

Po tom, ako súd vydá platobný rozkaz, môžu nastať tieto situácie:

a) dlžník zaplatí svoj dlh,
b) dlžník nezaplatí svoj dlh ale platobný rozkaz prevezme a nepodá voči nemu odpor,
c) dlžník podá odpor proti vydanému platobnému rozkazu a súd nariadi vo veci pojednávanie,
d) platobný rozkaz súd zruší, lebo ho nebolo možné doručiť dlžníkovi do vlastných rúk a vo veci nariadi pojednávanie.

Dlžník zaplatí svoj dlh

Ak dlžník zaplatí svoj dlh na základe vydaného platobného rozkazu, dochádza k úspešnému vymoženiu pohľadávky. Je potrebné dbať, aby dlžník uhradil aj trovy konania príp. náhradu trov právneho zastúpenia, ktoré s vymáhaním pohľadávky vznikli

Dlžník nezaplatí svoj dlh ale platobný rozkaz prevezme a nepodá voči nemu odpor

Ak dlžník nezaplatí svoj dlh na základe vydaného platobného rozkazu, avšak tento platobný rozkaz prevezme a v zákonnej lehote 15 dní od jeho doručenia nepodá proti nemu odpor, platobný rozkaz nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť. Následne je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi, spolu s osvedčenou kópiu platobného rozkazu (s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti) a zaplatiť súdny poplatok vo výške 16,50 Eur (jednotný poplatok bez ohľadu na výšku vymáhanej pohľadávky). Potom už koná vo veci výlučne súdny exekútor, ktorý po vymožení pohľadávky túto pošle veriteľovi – oprávnenému.

Niektorí oprávnení sú natoľko zhovievaví ku svojim dlžníkom, že zasielajú predexekučné výzvy. Je na zvážení konkrétneho prípadu, či sa k takémuto kroku veriteľ odhodlá alebo podá návrh na vykonanie exekúcie bez výzvy. Zaslanie preddexekučnej výzvy nie je veriteľovou povinnosťou.

Článok pokračuje pod reklamou


Dlžník podá odpor proti vydanému platobnému rozkazu a súd nariadi vo veci pojednávanie

Ak dlžník podá voči platobnému rozkazu odpor, súd nariadi vo veci pojednávanie. Na pojednávaní sa skúma oprávnenosť nároku veriteľa – žalobcu.  Súd vo veci rozhodne rozsudkom, voči ktorému je možné sa odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho písomného doručenia účastníkom konania. Za podanie odvolania sa opäť platí súdny poplatok vo výške 6% z vymáhanej pohľadávky. Vo veci potom rozhoduje krajský súd. Voči rozhodnutiu krajského súdu sa nemožno odvolať, avšak v určitých prípadoch existuje možnosť podania mimoriadneho opravného prostriedku (dovolanie) a ďalej rieši vec Najvyšší súd SR.

Opäť, ak súd prizná veriteľovi nárok v súdnom konaní a rozsudok nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť a ak dlžník nezaplatí dobrovoľne na základe rozsudku, veriteľ môže podať návrh na vykonanie exekúcie spôsobom opísaným v Ad b).

Platobný rozkaz súd zruší, lebo ho nebolo možné doručiť dlžníkovi do vlastných rúk a vo veci nariadi pojednávanie

Ak nie je možné doručiť platobný rozkaz dlžníkovi do vlastných rúk, nie je to dobrý signál. Buď dlžník vedome nechce prevziať túto písomnosť alebo sa na danej adrese nenachádza. V prípade, že sa na následné pojednávanie dlžník dostaví, pojednáva sa rovnako ako v prípade Ad c). Ak sa však dlžník na pojednávanie nedostaví, súd môže vychádzať s fikcie doručenia a bude v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku považovať predvolanie na pojednávanie za doručené uložením na súde, aj keď sa dlžník (odporca, žalovaný) o zásielke nedozvedel. Súd môže vydať vo veci rozsudok pre zmeškanie, ktorým zaviaže dlžníka, aby svoj záväzok uhradil. Takýto rozsudok nadobudne právoplatnosť aj v prípade, že si ho dlžník (odporca, žalovaný) osobne neprevezme (opäť na základe fikcie doručenia podľa Občianskeho súdneho poriadku).  Následne sa postupuje podaním návrhu na vykonanie exekúcie ako to bolo opísané vyššie.

Ďalšie podstatné súvislosti pri vymáhaní pohľadávok

Počas celého procesu vymáhania pohľadávok treba počítať aj s tým že na dlžníka môže byť vyhlásený konkurz resp. že dlžníkovi bola povolená reštrukturalizácia. Túto skutočnosť možno zistiť z obchodného vestníka, ktorý vychádza každý pracovný deň a je verejne prístupný na internete (www.justice.gov.sk). V prípade vyhlásenia konkurzu je potrebné prihlásiť do konkurzu pohľadávku do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu. Ak bola povolená reštrukturalizácia, na prihlásenie pohľadávky je zákonná 30 dňová lehota odo dňa povolenia reštrukturalizácie.

V prípade zmeškania lehôt na prihlásenie pohľadávky do konkurzu resp. reštrukturalizácie je viac ako pravdepodobné, že veriteľ sa už nikdy svojich pohľadávok nedomôže. Jedine ak by šlo o tak veľkého dlžníka s takým majetkom, z ktorého by aj po ukončení konkurzu ostal nejaký majetok, čo sa stáva príliš zriedka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky