Riziká pri kúpe a pri predaji obchodného podielu

Predaj obchodného podielu je relatívne náročnou právnou operáciou a pri jeho prevode vznikajú na strane kupujúceho aj na strane predávajúceho viaceré riziká. Väčšinu z nich však možno vylúčiť alebo aspoň minimalizovať jednak správnym postupom pred podpisom zmluvy a jednak správnym znením zmluvy.

Kto musí súhlasiť s predajom podielu

Prvou prekážkou, ktorú je potrebné prekonať pri prevode obchodného podielu je získanie súhlasu valného zhromaždenia (resp. ostatných spoločníkov) s prevodom. Odporúčame začať vyjednávanie o predaji a jednotlivých podrobnostiach až po tom, ako bol takýto súhlas daný. Nie vždy je vhodné uspokojiť sa, že súhlas bude udelený v budúcnosti.

Takisto je nevyhnutné získať súhlas manžela predávajúceho, ak bol obchodný podiel nadobudnutý za trvania jeho manželstva. Nezáleží pritom na tom, akou mierou sa druhý manžel podieľal na jeho získaní a zväčšení jeho hodnoty – ak bol obchodný podiel nadobudnutý počas trvania manželstva, patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a druhý manžel má právo spolurozhodovať o jeho osude. Pre kupujúceho je takisto dôležité získanie tohto súhlasu (alebo čestného vyhlásenia, že obchodný podiel nepatrí do BSM), pretože inak môže druhý manžel na súde namietať neplatnosť prevodu obchodného podielu, čo môže mať veľmi nepriaznivé následky .

V určitých prípadoch je potrebné získať súhlas Protimonopolného úradu SR; týka sa to však len prípadov, kedy dochádza k zlučovaniu spoločností s obratmi niekoľko desiatok miliónov eur.

Pred podpisom zmluvy

Pre kupujúceho je potrebné, aby pri uzavieraní zmluvy dostatočne poznal spoločnosť, ktorej podiel zamýšľa kúpiť. Bežne má preto záujem vykonať dôkladnú previerku podniku (tzv. due diligence). Pri tejto previerke, ktorú spravidla vykonáva špecializovaná osoba, sa kontroluje najmä účtovníctvo a plnenie daňových a iných povinností spoločnosti voči štátu a obchodným partnerom.

Predávajúci má už v tomto období záujem na tom, aby kupujúceho zaviazal mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel. Je to spôsob, ako sa chrániť, ak nakoniec ku podpisu zmluvy nedôjde.

TIP: Chystáte sa kúpiť alebo predať s.r.o?. Informujte sa ohľadom našich služieb v oblasti kúpy a predaja firiem.

Zmluvné dojednania pri predaji obchodného podielu

Ak je kupujúci rozhodnutý podpísať zmluvu aj po vykonaní due diligence, môže sa začať vyjednávanie o podrobnostiach zmluvy. Obe strany majú záujem na tom, aby zmluvne čo najpresnejšie upravili svoje práva a povinnosti a predišli tak možným stratám alebo konfliktom v budúcnosti.

Kupujúci má spravidla záujem, aby mu predávajúci potvrdil existenciu dôležitých skutočností aj priamo v zmluve v podobe rôznych prehlásení. V prípade, že niektoré z týchto prehlásení sa neskôr ukážu ako nepravdivé alebo zavádzajúce, môže sa kupujúci domáhať zníženia kúpnej ceny prípadne môže odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci môže vyžadovať prehlásenie predávajúceho o tom, že spoločnosť nemá žiadne povinnosti a záväzky, ktoré nie sú zrejmé z účtovníctva . Môže ísť napríklad o ručenie alebo pohľadávky vzniknuté na základe súdnych alebo úradných rozhodnutí. V zmluve možno výslovne dojednať ručenie predávajúceho za takéto pohľadávky alebo jeho povinnosť odkúpiť takéto pohľadávky od spoločnosti. Predávajúci sa zasa môže brániť tak, že ručenie preberie iba za pohľadávky, o ktorých vedel alebo vedieť mal.

Zmluva môže takisto určiť, že akékoľvek nedoplatky na daniach, odvodoch alebo z toho vyplývajúce náklady týkajúce sa obdobia spred účinnosti zmluvy, znáša predávajúci.

Ďalším prehlásením, na ktorom by mal trvať kupujúci je prehlásenie o počte súdnych alebo správnych konaní vedených spoločnosťou alebo proti spoločnosti a o sume, ktorá je predmetom týchto konaní. Predávajúci sa opäť môže brániť klauzulou, že preberá zodpovednosť len za konania , o ktorých vedel alebo mal vedieť v čase podpisu zmluvy.

Článok pokračuje pod reklamou

Ďalšou oblasťou, o ktorej by sa mal kupujúci dostatočne informovať je zoznam zamestnancov a spolupracovníkov spoločnosti. Je totiž v záujme kupujúceho, aby poznal a prípadne odstránil akékoľvek nadštandardné zmluvy so zamestnancami (napr. výpovedné lehoty, odstupné atď.).

Na záver je možné pripojiť aj generálne prehlásenie, že v prehláseniach a zárukách nie sú žiadne podstatné nepresnosti a ani neboli vynechané dôležité skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť výšku ceny ani zámer kupujúceho kúpiť obchodný podiel. Takéto prehlásenie v podstate prenáša celé riziko na predávajúceho.

Spoľahlivým spôsobom, ako sa môže kupujúci brániť je aj dohoda o tom, že v určenom čase (napríklad 1 rok je možné od zmluvy odstúpiť ). Predávajúci má potom záujem na tom, aby odstúpenie nemohlo byť svojvoľné, ale aby bolo podmienené určitými objektívnymi dôvodmi, ktoré môžu byť v zmluve uvedené.

Odložená účinnosť zmluvy o predaji podniku

Osobitným prípadom je prípad, kedy medzi uzatvorením zmluvy a jej účinnosťou (teda časom, kedy sa strany dohodnú, že bude pre ne záväzná )je dlhšie obdobie. V takomto prípade pripadajú do úvahy ďalšie klauzuly chrániace najmä kupujúceho.

V zmluve možno napríklad dohodnúť, že v období medzi podpisom zmluvy a predajom bude spoločnosť konať výlučne v rozsahu svojej bežnej činnosti a na dôležité právne úkony bude potrebný súhlas kupujúceho. Súhlasu môže napríklad podliehať podpis dlhodobých kontraktov alebo obchodov s určenou hodnotou.

Ďalšou možnou klauzulou je tzv. MAC - odkladacia podmienka, podľa ktorej nedôjde k účinnosti zmluvy, pokiaľ v období medzi podpisom zmluvy a jej účinnosťou nastane „významná nepriaznivá zmena“ týkajúca sa cieľovej spoločnosti.

Na čo si dať ešte pozor

Častým dojednaním pri kúpe a predaji je záväzok mlčanlivosti predávajúceho o skutočnostiach, ktoré by mohli poškodiť kupujúceho alebo spoločnosť. Kupujúci môže takisto vyžadovať aj záväzok predávajúceho, aby v najbližších rokoch nepodnikal ani nebol zamestnaný v rovnakej oblasti, ako je oblasť činnosti spoločnosti.

Hoci kupujúci má často záujem na tom, aby spoločnosť naďalej podnikala pod menom, ktoré je už známe, predávajúci môže mať záujem chrániť toto meno pred možnou diskreditáciou. Tento záujem je ešte výraznejší vtedy, ak názov spoločnosti obsahuje civilné meno predávajúceho. Je možné dohodnúť sa na povinnosti zmeniť obchodné meno spoločnosti v určitej lehote, prípadne po dohode s kupujúcim zmeniť meno spoločnosti ešte pred podpisom zmluvy.

Zmluva o prevode obchodného podielu musí byť písomná a podpisy na nej úradne overené.

Na záver dodávame, že každá zmluva o prevode obchodného podielu môže vzhľadom na oblasť podnikania spoločnosti a na rôzne osobné záujmy strán podliehať určitým špecifikám, a preto je vhodné vyhľadať pomoc skúsených odborníkov na predaj firiem.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyberať peniaze z s.r.o. (odmena spoločníka/konateľa)

Ako môže čo najvýhodnejšie vybrať spoločník, prípadne konateľ s. r. o. peniaze zo svojej firmy? Vyplatiť si dividendu, poberať mzdu alebo využiť iný zo spôsobov? Čo ktorý obnáša?

Spoločník a konateľ ako zamestnanec svojej s.r.o.

Môže, nemôže alebo dokonca musí byť spoločník či konateľ zamestnancom vo vlastnej s. r. o.? Existujú nejaké obmedzenia a aká je výška odvodov v týchto prípadoch?

Založenie s. r. o. v roku 2023

Podrobný postup ako si v roku 2023 svojpomocne založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). V porovnaní s rokom 2022 došlo k niekoľkým zmenám.

Zastupovanie konateľa

Kto je konateľ a ako sa môže dať pri svojej činnosti zastúpiť? Aký je rozdiel medzi plnomocenstvom a prokúrou?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky