Účtová osnova pre podnikateľov 2017

V článku sa dozviete, či sa nejaké zmeny v účtovej osnove od roku 2017 uskutočnia alebo nie. Najaktuálnejšiu účtovú osnovu pre podnikateľov na rok 2017 si môžete stiahnuť ako prílohu.

Čo je to účtová osnova a na čo pri vedení účtovníctva slúži

Účtová osnova, ako vyplýva už jej z názvu, sa spája s vedením účtovníctva. Pri vedení účtovníctva sa uskutočňujú účtovné zápisy na jednotlivé účty. Ide teda o akési zaznamenávanie všetkého, čo sa u podnikateľa udeje, prostredníctvom účtov. Výber jednotlivých účtov, na ktorých sa bude účtovať, závisí od konkrétneho účtovného prípadu (od toho, aká transakcia nastala).

V účtovníctve sa používa niekoľko stoviek účtov, pričom na každom sa účtuje o rovnakom obsahu. Napríklad o peniazoch v hotovosti sa účtuje len na účte 211 – Pokladnica, o tržbách za tovar sa účtuje len na účte 604 – Tržby za tovar, a podobne. Ak podnikateľ príjme tržbu za predaj tovaru v hotovosti, táto skutočnosť sa zaúčtuje na oba z predchádzajúcich účtov. Ako bolo spomenuté, v účtovníctve sa používa veľmi veľa účtov a účtová osnova je akýmsi prehľadným a logicky usporiadaným zoznamom všetkých účtov, ktoré je možné pri vedení účtovníctva používať. Je možné v nej nájsť osobitné účty, na ktorých sa účtuje o budovách, o základnom imaní, o nevyplatených mzdách, o tržbách z predaja služieb a mnoho iných.

Účtová osnova a rámcová účtová osnova

Účtová osnova môže mať z hľadiska možnosti do nej zasahovať doplňovaním vlastných účtov dve formy. V tejto súvislosti môžeme hovoriť o „účtovej osnove“ alebo „rámcovej účtovej osnove“. V praxi sa v bežnom hovorovom styku medzi týmito pojmami veľmi nerozlišuje a používa sa pre obe z nich len spoločný výraz „účtová osnova“. Ak hovoríme iba o účtovej osnove, jedná sa o uzatvorený zoznam syntetických účtov, ktorý je pevne stanovený bez možnosti jeho dopĺňania o vlastné účty. Naopak, ak hovoríme o rámcovej účtovej osnove, jedná sa o otvorený zoznam účtov, ktorý je možné podľa vlastného uváženia dopĺňať o vlastné syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania (syntetické účty nákladov a výnosov sa dopĺňať nesmú).

Treba rozlišovať medzi účtovou osnovou a rámcovou účtovou osnovou.

Aj v prípade účtovej osnovy a aj v prípade rámcovej účtovej osnovy je možné si k jednotlivým syntetickým účtom vytvárať analytické účty, ktoré podrobnejšie rozčleňujú nadradené syntetické účty na akési podúčty (napríklad 221.100 – Bankový účet v banke A, 221.200 – Bankový účet v banke B).

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovú osnovu stanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Zoznam účtov účtovej osnovy a aj východiskový zoznam účtov rámcovej účtovej osnovy stanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky svojimi opatreniami. Povinnosť viesť účtovníctvo má veľmi veľa rôznorodých subjektov a táto odlišnosť sa prejavuje aj v účtovej osnove, ktorú tieto odlišné subjekty používajú. Ministerstvo financií Slovenskej republiky tak osobitnými opatreniami stanovuje odlišné účtové osnovy napríklad pre podnikateľov, banky, komerčné poisťovne, zdravotné poisťovne, neziskové organizácie, obce a mnohé iné.

Pre bežných podnikateľov je v súvislosti s účtovou osnovou smerodajné opatrenie Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov“). Ako vyplýva z názvu tohto opatrenia, v prípade podnikateľov sa jedná o rámcovú účtovú osnovu, ktorú je možné dopĺňať.

V účtovej osnove pre podnikateľov v roku 2017 žiadne zmeny nenastali

Ku koncu roka zvykne takmer každoročne Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydať opatrenie, ktorým novelizuje predtým účinné opatrenie o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov. Naposledy bolo opatrenie o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov novelizované opatrením z 2. decembra 2015 č. MF/19930/2015-74. V roku 2016 však takéto opatrenie pre podnikateľov nebolo vydané. Žiadne zmeny tak v rámcovej účtovej osnove pre rok 2017 a ani v postupoch účtovania pre podnikateľov od roku 2017 nenastanú.

Príloha: Rámcová účtová osnova pre podnikateľov 2017 na stiahnutie

TIP: Software pre podvojné účtovníctvo, ktorému dôveruje viac ako 17 000 firiem. Vyskúšajte program OMEGA úplne zadarmo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kto musí viesť účtovníctvo

Účtovné jednotky sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva, niektoré z nich si však môžu vybrať aj účtovanie v jednoduchom účtovníctve. O ktoré účtovné jednotky ide?

Novela zákona o dani z príjmov od roku 2020 (návrh)

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh novely zákona o dani z príjmov. Navrhované zmeny sú rozsiahle a väčšina z nich by mala začať platiť od roku 2020.

Účtová osnova pre rok 2019 na stiahnutie

Čo by ste mali vedieť o účtovej osnove, ak účtujete v sústave podvojného účtovníctva? V článku si môžete aj účtovú osnovu platnú pre rok 2019 stiahnuť.

GDPR a externe vedené účtovníctvo

Veľa podnikateľov v súčasnej dobe rieši mzdovú agendu a účtovníctvo prostredníctvom špecializovaných externých firiem. Ako sa európske nariadenie o ochrane GDPR v praxi dotýka externých účtovníkov a ich vzťahu s klientami?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky