Účtová osnova pre podnikateľov 2017

V článku sa dozviete, či sa nejaké zmeny v účtovej osnove od roku 2017 uskutočnia alebo nie. Najaktuálnejšiu účtovú osnovu pre podnikateľov na rok 2017 si môžete stiahnuť ako prílohu.

Čo je to účtová osnova a na čo pri vedení účtovníctva slúži

Účtová osnova, ako vyplýva už jej z názvu, sa spája s vedením účtovníctva. Pri vedení účtovníctva sa uskutočňujú účtovné zápisy na jednotlivé účty. Ide teda o akési zaznamenávanie všetkého, čo sa u podnikateľa udeje, prostredníctvom účtov. Výber jednotlivých účtov, na ktorých sa bude účtovať, závisí od konkrétneho účtovného prípadu (od toho, aká transakcia nastala).

V účtovníctve sa používa niekoľko stoviek účtov, pričom na každom sa účtuje o rovnakom obsahu. Napríklad o peniazoch v hotovosti sa účtuje len na účte 211 – Pokladnica, o tržbách za tovar sa účtuje len na účte 604 – Tržby za tovar, a podobne. Ak podnikateľ príjme tržbu za predaj tovaru v hotovosti, táto skutočnosť sa zaúčtuje na oba z predchádzajúcich účtov. Ako bolo spomenuté, v účtovníctve sa používa veľmi veľa účtov a účtová osnova je akýmsi prehľadným a logicky usporiadaným zoznamom všetkých účtov, ktoré je možné pri vedení účtovníctva používať. Je možné v nej nájsť osobitné účty, na ktorých sa účtuje o budovách, o základnom imaní, o nevyplatených mzdách, o tržbách z predaja služieb a mnoho iných.

Aktuálnu účtovú osnovu spolu s ďalšími informáciami nájdete v článku Účtová osnova pre rok 2019 a 2020 na stiahnutie.

Účtová osnova a rámcová účtová osnova

Účtová osnova môže mať z hľadiska možnosti do nej zasahovať doplňovaním vlastných účtov dve formy. V tejto súvislosti môžeme hovoriť o „účtovej osnove“ alebo „rámcovej účtovej osnove“. V praxi sa v bežnom hovorovom styku medzi týmito pojmami veľmi nerozlišuje a používa sa pre obe z nich len spoločný výraz „účtová osnova“. Ak hovoríme iba o účtovej osnove, jedná sa o uzatvorený zoznam syntetických účtov, ktorý je pevne stanovený bez možnosti jeho dopĺňania o vlastné účty. Naopak, ak hovoríme o rámcovej účtovej osnove, jedná sa o otvorený zoznam účtov, ktorý je možné podľa vlastného uváženia dopĺňať o vlastné syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania (syntetické účty nákladov a výnosov sa dopĺňať nesmú).

Treba rozlišovať medzi účtovou osnovou a rámcovou účtovou osnovou.

Aj v prípade účtovej osnovy a aj v prípade rámcovej účtovej osnovy je možné si k jednotlivým syntetickým účtom vytvárať analytické účty, ktoré podrobnejšie rozčleňujú nadradené syntetické účty na akési podúčty (napríklad 221.100 – Bankový účet v banke A, 221.200 – Bankový účet v banke B).

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovú osnovu stanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Zoznam účtov účtovej osnovy a aj východiskový zoznam účtov rámcovej účtovej osnovy stanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky svojimi opatreniami. Povinnosť viesť účtovníctvo má veľmi veľa rôznorodých subjektov a táto odlišnosť sa prejavuje aj v účtovej osnove, ktorú tieto odlišné subjekty používajú. Ministerstvo financií Slovenskej republiky tak osobitnými opatreniami stanovuje odlišné účtové osnovy napríklad pre podnikateľov, banky, komerčné poisťovne, zdravotné poisťovne, neziskové organizácie, obce a mnohé iné.

Prečítajte si tiež

Pre bežných podnikateľov je v súvislosti s účtovou osnovou smerodajné opatrenie Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov“). Ako vyplýva z názvu tohto opatrenia, v prípade podnikateľov sa jedná o rámcovú účtovú osnovu, ktorú je možné dopĺňať.

V účtovej osnove pre podnikateľov v roku 2017 žiadne zmeny nenastali

Ku koncu roka zvykne takmer každoročne Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydať opatrenie, ktorým novelizuje predtým účinné opatrenie o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov. Naposledy bolo opatrenie o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov novelizované opatrením z 2. decembra 2015 č. MF/19930/2015-74. V roku 2016 však takéto opatrenie pre podnikateľov nebolo vydané. Žiadne zmeny tak v rámcovej účtovej osnove pre rok 2017 a ani v postupoch účtovania pre podnikateľov od roku 2017 nenastanú.

Príloha: Rámcová účtová osnova pre podnikateľov 2017 na stiahnutie

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtová osnova pre rok 2019 a 2020 na stiahnutie

Čo by ste mali vedieť o účtovej osnove, ak účtujete v sústave podvojného účtovníctva? V článku si môžete aj účtovú osnovu platnú pre rok 2019 a 2020 stiahnuť.

Povinnosti podnikateľa v januári 2020

Prehľad povinností podnikateľov, ktoré sú povinní splniť do 31. januára 2020, napríklad podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, platby mesačných preddavkov na daň a ďalšie.

Ako fakturovať? Inšpirujte sa skúsenosťami slovenských firiem

Vystavujete faktúry elektronicky alebo posielate papierové? A v ktorej fakturačnej aplikácii? Pýtali sme sa HR agentúry aj staviteľa drevodomov.

Externé vedenie účtovníctva

Kedy je lepšie externé vedenie účtovníctva (outsourcing účtovníctva) a kedy zabezpečiť účtovníctvo interne? Podľa čoho si vybrať externého účtovníka?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky