Novela postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov od 1.1.2014

Novela postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov od 1.1.2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od 1. januára 2014 je účinná novela postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. Zmeny a doplnenia v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov nie sú rozsiahle.

Odložená daň z príjmov

O odloženej dani z príjmov sú povinné účtovať účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky (riadnej a mimoriadnej) audítorom. Ako príklad možno uviesť vybrané obchodné spoločnosti spĺňajúce veľkostné podmienky za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia alebo účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardmi (IAS), resp. Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie (IFRS) prijatými Európskou úniou.

Ostatné účtovné jednotky o odloženej dani z príjmov môžu účtovať podľa svojho rozhodnutia. Kompetenciu rozhodovať udeľovali aj udeľujú postupy účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov priamo účtovnej jednotke.

V určitých prípadoch môže povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom zaniknúť. Podľa doterajšej úpravy museli účtovné jednotky, ktorým zanikla povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom účtovať o odloženej dani z príjmov aj naďalej. Ostatné účtovné jednotky sa mohli rozhodnúť prestať účtovať o odloženej dani z príjmov. Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov nedefinovali postup účtovania pri skončení účtovania o odloženej dani z príjmov.

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa zrušila povinnosť účtovnej jednotky pokračovať v účtovaní o odloženej dani z príjmov, ak jej zanikla povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Do § 10 ods. 5 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov bol doplnený aj konkrétny postup účtovania.

Odložená daň z príjmov sa odúčtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala jej tvorba. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené súvisiace účtovné prípady.

Účtované súvzťažne s účtom Charakter dočasného rozdielu a štruktúra vlastného imania účtovnej jednotky Účtovací predpis
MD D
414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Odložená daňová pohľadávka (ODP) 414 481
Odložený daňový záväzok (ODZ) 481 414
592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti alebo 594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti ODP a účtovná jednotka má neuhradenú stratu minulých rokov 429 481
ODP a účtovná jednotka má nerozdelený zisk minulých rokov 428 481
ODP a účtovná jednotka nemá nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov 429 481
ODZ a účtovná jednotka má neuhradenú stratu minulých rokov 481 429
ODZ a účtovná jednotka má nerozdelený zisk minulých rokov 481 428
ODZ a účtovná jednotka nemá nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov 481 428

Kompenzačná platba

Kompenzačná platba patrí k nástrojom regulácie kvality v sieťových odvetviach. Sieťovými odvetviami sú: elektroenergetika, plynárenstvo, tepelná energetika, vodné hospodárstvo. Kompenzačnú platbu je povinný uhradiť regulovaný subjekt svojmu odberateľovi v prípade, že nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo. Regulovanými subjektmi sú osoby (podnikateľské subjekty), ktoré vykonávajú regulovanú činnosť (napr. výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a poskytovanie služieb súvisiacich s týmito činnosťami).

Štandardom kvality je súbor ukazovateľov, ktoré určujú kvalitu tovaru (napr. elektrina, plyn, teplo, pitná voda) a s ním súvisiacich regulovaných činností (napr. výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom). Štandardy kvality vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví všeobecne záväzným právnym predpisom (vyhláškou).

Kompenzačná platba sa uhrádza automaticky, teda oprávnená osoba nie je povinná žiadať o jej priznanie.

V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom kompenzačnej platby sa kompenzačná platba účtuje na ťarchu účtu 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania. V účtovnej jednotke, ktorá je príjemcom kompenzačnej platby sa kompenzačná platba účtuje v prospech účtu 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania.

Príklad: Účtovná jednotka Nespoľahlivá, a. s. nedodržala štandard kvality a je povinná uhradiť odberateľovi, účtovnej jednotke Oprávnená, s. r. o., kompenzačnú platbu 100 eur.

Text účtovného prípadu Suma v € Účtovací predpis
MD D
Kompenzačná platba v spoločnosti Nespoľahlivá, a. s. 100 544 321, 211, 221
Kompenzačná platba v spoločnosti Oprávnená, s. r. o. 100 311, 211, 221 644

(Ne)účtovanie časového rozlíšenia

K účtom časového rozlíšenia patria syntetické účty v účtovej skupine 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov:

  • 381 – Náklady budúcich období,
  • 382 – Komplexné náklady budúcich období,
  • 383 – Výdavky budúcich období,
  • 384 – Výnosy budúcich období,
  • 385 – Príjmy budúcich období.
Článok pokračuje pod reklamou

V zmysle postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov sa na účtoch časového rozlíšenia (uvedené vyššie) neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia. „Postupy“ uvádzajú príklady ako náklady na telefónne poplatky, poplatky za odpad a predplatné. Doplnenie uvedeného postupu sa dotýka všetkých účtovných jednotiek.

Významnosť informácie v účtovnej závierke definuje zákon o účtovníctve v § 17 ods. 9. „Informácia sa považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa.“

Ak by neúčtovanie o časovom rozlíšení mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa, náklady a výnosy je potrebné časovo rozlišovať. Príklady sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Text účtovného prípadu Suma v € Účtovací predpis
MD D
Predplatné odbornej literatúry 340 501 321
Poplatky za telefón 100 518 321
Poplatky za internet 40 518 321
Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla 200 548 379
Poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu – externé služby 380 518 321


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky