Novela postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov od 1.1.2014

Novela postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov od 1.1.2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od 1. januára 2014 je účinná novela postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. Zmeny a doplnenia v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov nie sú rozsiahle.

Odložená daň z príjmov

O odloženej dani z príjmov sú povinné účtovať účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky (riadnej a mimoriadnej) audítorom. Ako príklad možno uviesť vybrané obchodné spoločnosti spĺňajúce veľkostné podmienky za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia alebo účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardmi (IAS), resp. Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie (IFRS) prijatými Európskou úniou.

Ostatné účtovné jednotky o odloženej dani z príjmov môžu účtovať podľa svojho rozhodnutia. Kompetenciu rozhodovať udeľovali aj udeľujú postupy účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov priamo účtovnej jednotke.

V určitých prípadoch môže povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom zaniknúť. Podľa doterajšej úpravy museli účtovné jednotky, ktorým zanikla povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom účtovať o odloženej dani z príjmov aj naďalej. Ostatné účtovné jednotky sa mohli rozhodnúť prestať účtovať o odloženej dani z príjmov. Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov nedefinovali postup účtovania pri skončení účtovania o odloženej dani z príjmov.

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa zrušila povinnosť účtovnej jednotky pokračovať v účtovaní o odloženej dani z príjmov, ak jej zanikla povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Do § 10 ods. 5 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov bol doplnený aj konkrétny postup účtovania.

Odložená daň z príjmov sa odúčtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala jej tvorba. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené súvisiace účtovné prípady.

Účtované súvzťažne s účtom Charakter dočasného rozdielu a štruktúra vlastného imania účtovnej jednotky Účtovací predpis
MD D
414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Odložená daňová pohľadávka (ODP) 414 481
Odložený daňový záväzok (ODZ) 481 414
592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti alebo 594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti ODP a účtovná jednotka má neuhradenú stratu minulých rokov 429 481
ODP a účtovná jednotka má nerozdelený zisk minulých rokov 428 481
ODP a účtovná jednotka nemá nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov 429 481
ODZ a účtovná jednotka má neuhradenú stratu minulých rokov 481 429
ODZ a účtovná jednotka má nerozdelený zisk minulých rokov 481 428
ODZ a účtovná jednotka nemá nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov 481 428

Kompenzačná platba

Kompenzačná platba patrí k nástrojom regulácie kvality v sieťových odvetviach. Sieťovými odvetviami sú: elektroenergetika, plynárenstvo, tepelná energetika, vodné hospodárstvo. Kompenzačnú platbu je povinný uhradiť regulovaný subjekt svojmu odberateľovi v prípade, že nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo. Regulovanými subjektmi sú osoby (podnikateľské subjekty), ktoré vykonávajú regulovanú činnosť (napr. výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a poskytovanie služieb súvisiacich s týmito činnosťami).

Štandardom kvality je súbor ukazovateľov, ktoré určujú kvalitu tovaru (napr. elektrina, plyn, teplo, pitná voda) a s ním súvisiacich regulovaných činností (napr. výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom). Štandardy kvality vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví všeobecne záväzným právnym predpisom (vyhláškou).

Kompenzačná platba sa uhrádza automaticky, teda oprávnená osoba nie je povinná žiadať o jej priznanie.

V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom kompenzačnej platby sa kompenzačná platba účtuje na ťarchu účtu 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania. V účtovnej jednotke, ktorá je príjemcom kompenzačnej platby sa kompenzačná platba účtuje v prospech účtu 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania.

Príklad: Účtovná jednotka Nespoľahlivá, a. s. nedodržala štandard kvality a je povinná uhradiť odberateľovi, účtovnej jednotke Oprávnená, s. r. o., kompenzačnú platbu 100 eur.

Text účtovného prípadu Suma v € Účtovací predpis
MD D
Kompenzačná platba v spoločnosti Nespoľahlivá, a. s. 100 544 321, 211, 221
Kompenzačná platba v spoločnosti Oprávnená, s. r. o. 100 311, 211, 221 644

(Ne)účtovanie časového rozlíšenia

K účtom časového rozlíšenia patria syntetické účty v účtovej skupine 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov:

  • 381 – Náklady budúcich období,
  • 382 – Komplexné náklady budúcich období,
  • 383 – Výdavky budúcich období,
  • 384 – Výnosy budúcich období,
  • 385 – Príjmy budúcich období.
Článok pokračuje pod reklamou

V zmysle postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov sa na účtoch časového rozlíšenia (uvedené vyššie) neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia. „Postupy“ uvádzajú príklady ako náklady na telefónne poplatky, poplatky za odpad a predplatné. Doplnenie uvedeného postupu sa dotýka všetkých účtovných jednotiek.

Významnosť informácie v účtovnej závierke definuje zákon o účtovníctve v § 17 ods. 9. „Informácia sa považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa.“

Ak by neúčtovanie o časovom rozlíšení mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa, náklady a výnosy je potrebné časovo rozlišovať. Príklady sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Text účtovného prípadu Suma v € Účtovací predpis
MD D
Predplatné odbornej literatúry 340 501 321
Poplatky za telefón 100 518 321
Poplatky za internet 40 518 321
Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla 200 548 379
Poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu – externé služby 380 518 321


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)

Čo je obsahom účtovnej závierky jednotlivých veľkostných skupín a aké termíny je potrebné dodržať pri jej zostavovaní za rok 2021, sa dočítate v článku.

Účtovanie zákazkovej výroby

Účtovanie zákazkovej výroby má svoje špecifické pravidlá, ktoré majú vplyv aj na daň z príjmov. Ako postupovať pri účtovaní a aké metódy sa pri ňom uplatňujú?

Zálohovanie PET fliaš a účtovanie v podvojnom účtovníctve

Ako pri účtovaní zálohovaných plastových fliaš a plechoviek z nápojov postupuje ich výrobca či distribútor a ako podnikateľ, ktorý je konečným spotrebiteľom? Prehľad informácií aj v tabuľkách.

Zákazková výroba a zákazka – čo to je a ako ich sledovať

Zákazková výroba je častá napríklad v stavebníctve a je potrebné viesť o nej dôslednú evidenciu. Sledovanie zákaziek je však dôležité aj pre zvýšenie efektivity či ziskovosti. Ako na to?
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky