Založenie s.r.o. v roku 2013 a porovnanie s procesom zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2012

Kto si bude chcieť v roku 2013 (resp. už od 1.10.2012) založiť s.r.o. a už si ju predtým v roku 2012 zakladal, musí rátať so zmenami v postupe pri zakladaní spoločnosti. Postup zakladania s.r.o. sa bohužiaľ stáva o čosi zložitejší a o pár dní dlhší. Skladba dokladov potrebných na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa už v súčasnosti (a teda bude platiť aj pre rok 2013) rozšírila o súhlasy správcu dane. Správcami dane sa rozumejú daňový úrad a colný úrad. V nasledovnom článku vám prinášame najpodstatnejšie legislatívne zmeny v tejto oblasti.

1. Kto si chce založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, musí po novom preukázať, že nemá nedoplatky na daniach.

Ostatnou novelou zákona o dani z pridanej hodnoty bol novelizovaný aj Obchodný zákonník, podľa ktorého spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok. Je jedno o akú osobu ide, t.j. fyzickú alebo právnickú. V oboch prípadoch zákon vyžaduje, aby bolo pred zápisom spoločnosti do obchodného registra preukázané, že osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako spoločník spoločnosti, nemá nedoplatok na dani.

Skutočnosť o tom, že osoba, ktorá hodlá založiť s.r.o., nemá nedoplatok na daniach, sa preukazuje súhlasom správcu dane. Súhlas vydáva miestne príslušný daňový úrad, na základe písomnej žiadosti. Niekoľko týždňov po nadobudnutí účinnosti novely zákona o DPH vydávali súhlasy so zápisom z v obchodnom registri aj colné úrady rovnako na základe písomnej žiadosti. Avšak už druhý novembrový týždeň colné úrady prestali vydávať potvrdenia a za správcu dane, ktorým je colný úrad, vydá súhrnné potvrdenie, resp. súhlas v obchodnom registri daňový úrad.  Zákon nestanovuje formu žiadosti, teda v žiadosti napíše žiadateľ (t.j. osoba, ktorá má byť zapísaná ako spoločník) čo žiada vlastnými slovami. Predkladáme vám stručný popis žiadosti, na základe ktorej daňový úrad už súhlas vydal. Správca dane je povinný vydať súhlas so zápisom v obchodnom registri do 3 pracovných dní. Pri počítaní lehoty je potrebné vziať do úvahy, že lehota 3 pracovných dní začína plynúť až deň nasledujúci po dni doručenia žiadosti na príslušný daňový úrad. Ak by ste totiž podali žiadosť na daňovom úrade v Bratislave napr. na Ševčenkovej 32, ale správne ste ju mali podať na Račianskej, daňový úrad vašu žiadosť premiestni, ale lehota na jej vybavenie začne plynúť až vtedy, keď sa dostane miestne príslušnému správcovi dane. Ak chcete, aby vám daňový úrad zaslal vydaný súhlas poštou na vašu adresu, je potrebné, aby ste túto skutočnosť v žiadosti uviedli. Rátajte s tým, že lehota 3 pracovných dní nebude pri poštovom doručovaní súhlasu dodržaná. Daňový úrad posiela poštu obyčajne (t.j. doručovanie trvá 2 dni). Pre rýchlejší postup pri založení s.r.o. je lepšie prevziať si súhlas u správcu dane osobne.

Ako postupovať pri zakladaní s.r.o. v roku 2020 a na aké novinky sa treba pripraviť nájdete v článku Založenie s.r.o. v roku 2020.

2. Zákonný obsah ostatných dokumentov potrebných pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2013 sa nemení

Ostatné doklady potrebné pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2013 sa nezmenili a nezmenil sa ani ich zákonný obsah. Stále je potrebné predkladať základný dokument spoločnosti, ktorým je v prípade jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným zakladateľská listina a v prípade viacosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným spoločenská zmluva. Deň podpísania spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, resp. zakladateľskej listiny u notára alebo na mestskom úrade (t.j. osvedčený podpis)  všetkými zakladateľmi (spoločníkmi) resp. jediným spoločníkom spoločnosti sa považuje za deň založenia spoločnosti. Ostatné dokumenty, ktoré je ako prílohy k návrhu na zápis potrebné predložiť obchodnému registru, je ideálne podpísať v ten istý deň ako zakladateľskú listinu, resp. spoločenskú zmluvu o založení obchodnej spoločnosti. Ostatné dokumenty nie je potrebné podpisovať u notára (t.j. podpis na týchto dokumentoch nemusí byť úradne osvedčený).  Medzi ostatné dokumenty patrí samozrejme osvedčenie o živnostenskom oprávnení (prípadne iný doklad preukazujúci oprávnenie vykonávať určitú činnosť), vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania spoločníkmi spoločnosti s ručením obmedzeným, podpisový vzor konateľa spoločnosti resp. všetkých konateľov v prípade, že je ustanovených viac konateľov, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, list vlastníctva k nehnuteľnosti a v prípade jednoosobovej spoločnosti aj vyhlásenie jediného zakladateľa o tom, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch ďalších spoločnostiach s ručením obmedzeným.  K týmto dokladom v roku 2013 pribúdajú aj súhlasy správcu dane, t.j. súhlas daňového úradu, že daná spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť zapísaná do obchodného registra, nakoľko jej zakladateľ nemá nedoplatky na daniach.

Článok pokračuje pod reklamou

3. Pozor na zmeny pri podávaní návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra elektronickým spôsobom

Prečítajte si tiež

Ku zmenám dochádza aj pri podávaní návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, pokiaľ ste vlastníkom elektronického podpisu a podávate elektronický návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Od 1.10.2012 je totiž v prípad elektronického podania možné využiť len elektronické formuláre, ktoré na prvý pohľad vyzerajú obsahovo rovnako ako tie listinné. Avšak pri jeho vypĺňaní je potrebné dať pozor na každé jedno písmeno a číslo uvedené do návrhu. Aj banálne nedostatky návrhu spôsobujú, že je tento návrh neodoslateľný. Pozor si treba dávať najmä pri zadávaní miest (pri bydliskách a sídlach osôb), ktoré nie je možné do dokumentu vpísať, ale len vybrať zo zoznamu miest, ktoré umožňuje formulár. V kolónke dátum vzniku funkcie konateľa spoločnosti sa neuvádza dátum, kolónka ostáva prázdna a užívateľ, ktorý si neprečíta rozsiahly návod na vypĺňanie elektronických formulárov ostáva pri neustálom vypĺňaní slov: „dňom zápisu do obchodného registra“, ktoré sa samozrejme javia ako chybné, zúfalý. Dokonca po kliknutí na tlačidlo „kontrola vyplnenia formulára“ sa navrchu návrhového formulára nikdy  neobjaví nápis „dokument neobsahuje chyby a varovania a je pripravený na odoslanie“. Aj v prípade správne vyplneného formulára sa vo formulári objaví nápis: „Dokument je pripravený na odoslanie, ale obsahuje možné varovania“.  Toto všetko je možné prekonať, avšak to, čo už navrhovateľ nikdy neovplyvní, je funkčnosť systému, ktorý často hlási chyby servera, čo samozrejme znemožní správne vyplnenie formulára a jeho export do pamäte počítača. V prípade, že pre založenie s.r.o. využívate služby spoločností alebo právnikov, ktorí Vám pri založení a vzniku s.r.o. pomáhajú, informáciu o elektronickom podaní môžete pustiť z hlavy. Ak si podávate návrh v listinnej podobe, tu sa situácia pre rok 2013 oproti roku 2012 zatiaľ nemení.

4. Elektronická komunikácia zatiaľ proces zápisu spoločnosti do obchodného registra nie vždy urýchľuje

Takmer všetci od elektronickej komunikácie očakávajú, že sa bude procesy urýchľovať. V prípade zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra však tento princíp neplatí. Zákonná lehota zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra je stanovená na 5 pracovných dní odo dňa, keď návrh spĺňa všetky zákonné náležitosti, teda aj náležitosť zaplatenia súdneho poplatku. V prípade elektronického podania je však nemožné zaplatiť súdny poplatok v kolkových známkach pri podaní návrhu. Platí sa bankovým prevodom na účet do štátnej pokladnice, ktorý trvá 2 pracovné dni. K tomu ešte treba pripočítať jeden deň, kým príde výzva na zaplatenie poplatku navrhovateľovi e-mailom. Bez výzvy, ktorá obsahuje všetky identifikačné údaje platby, sa totiž kvalifikovane poplatok zaplatiť nedá. Takže cca po 3-4 dňoch je prípadu pridelený vyšší súdny úradník a až deň nasledujúci po dni pridelenia veci úradníkovi začína plynúť lehota za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Ku cti niektorých vyšších súdnych úradníkov slúži to, že vec vybavia rýchlo (rýchlejšie ako za 5 dní) a navrhovateľ nemusí čakať na posledný deň lehoty.  Nie všetci sú však promptní a veľa z nich vybaví podanie až v posledný deň lehoty

V roku 2012 sa vďaka zavedeniu elektronických ohlášok živností na živnostenských úradoch zrýchlil (skrátil) proces založenia s.r.o. o pár dní a zlacnel pre tých, ktorí disponovali elektronickým podpisom alebo využili služby založenia spoločnosti na kľúč napr. aj prostredníctvom portálu www.podnikajte.sk. Proces sa zrýchlil jednak z toho dôvodu, že nebolo potrebné čakať na vyhotovenie listinnej formy osvedčenia o živnostenskom oprávnení a pre účely zápisu do obchodného registra bolo možné využiť aj elektronickú verziu osvedčenia, ktorú zaslal úrad v prevažnej väčšine prípadov dosť promptne (do 2-3 dní odo dňa podania ohlášky).  K zlacneniu došlo z dôvodu zrušenia poplatku vo výške 5,- Eur za 1 voľnú živnosť pre prípady elektronických podaní, teda ak ste podali ohlášku elektronicky, mohli ste si vybrať akýkoľvek počet voľných živností pre svoju spoločnosť a nezaplatili ste na správnych poplatkoch vôbec nič. Poplatky za remeselné a viazané živnosti zlacneli pri využití elektronických služieb jednotných kontaktných miest na polovicu (t.j. z 15,- Eur na 7,50 Eur). V prípade ohlásenia remeselných a viazaných živností ako predmetov podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným bol síce proces lacnejší o polovicu oproti klasickému listinnému ohláseniu, avšak nie až taký rýchly ako pri voľných živnostiach, keďže živnostenský úrad začal konať až potom ako ohlasovateľ zaplatil správny poplatok za zvolené živnosti a ten je možné zaplatiť len na základe výzvy úradu bankovým prevodom na príslušný účet štátnej pokladnice. Úrad zasiela výzvu na zaplatenie zväčša deň nasledujúci po dni podania ohlášky prostredníctvom elektronického systému.

Pri záverečnom zhodnotení procesu zakladania s.r.o. môžeme dodať, že sa dosť dynamicky mení. Na jednej strane sa zlacňuje využitím elektronických služieb, na druhej strane sú tieto služby ešte stále málo dostupné a povedzme si na rovinu pre bežného užívateľa počítača príliš zložité. Neváhajte preto pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným využiť služby odborníka, ktorému zaplatíte vo väčšine prípadov menej ako keby ste mali podstupovať proces zakladania s.r.o. sami a v každom prípade vám ušetrí nervy pri vybavovaní úradných záležitostí.
 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky