Potrebuje malý podnikateľ právnika?

S potrebou právnych služieb sa stretne každý podnik už od samotného založenia a vzniku, a to najmä v prípadoch, keď podnik je spoločným pre viacerých podnikateľov – spoločníkov. Každý by mal mať na pamäti, že pravidlá hry musia byť stanovené vopred a mali by byť vymedzené jednoznačne bez možnosti rôzneho výkladu. Spoločenská zmluva je kľúčovým dokumentom, v ktorom treba vymedziť jednak práva a povinnosti spoločníkov, ale dobré je myslieť aj na možnosť či nemožnosť dedenia obchodného podielu či podobné záležitosti. Podnikateľ sa zameriava najmä na vecnú stránku svojho podnikania a detaily mu môžu často uniknúť.

Zmluvy

Právny poriadok upravuje množstvo zmlúv, ktorých vzorové znenia sú často voľne dostupné alebo sú dostupné na trhu s informáciami. Pri výbere správneho zmluvného typu je treba vychádzať z množstva parametrov ako napríklad povaha zmluvných partnerov (podnikateľ, konečný spotrebiteľ), predmetu zmluvy (kúpa, nájom, vypožičanie, pôžička, darovanie, a pod.), v prípade kúpy a predaja – druh veci (hnuteľná, nehnuteľná, zastupiteľná, nezastupiteľná), stanovenie možností zrušenia zmluvy, sankcií, zabezpečovacích zmluvných inštitútov a pod. Pri spisovaní zmlúv „neprávnikmi“ sa neraz stáva, že zmluva obsahuje ustanovenia, ktoré sú z hľadiska práva neplatné alebo sú na ne aplikované ustanovenia právnych predpisov, ktoré z hľadiska povahy zmluvných partnerov alebo predmetu zmluvy nesprávne.

Pohľadávky

Pohľadávky je potrebné pozorne evidovať! Ak má podnikateľ splatnú pohľadávku voči svojmu zmluvnému partnerovi, je potrebné aby citlivo (hlavne v prípade existencie dlhodobých obchodných partnerov) svojho zmluvného partnera na jej splatnosť upozornil. Ak výzvy nepomáhajú, je nevyhnutné obrátiť sa s pohľadávkou na súd včas, pred uplynutím premlčacej lehoty, ktorá je rôzna, vo všeobecnosti v obchodných vzťahoch štvorročná a v občianskoprávnych vzťahoch trojročná. Pri vymáhaní pohľadávok je lepšie obrátiť sa na právnika, aby správne definoval právny titul žalobného návrhu a dôvod žalovania správne právne kvalifikoval. Najčastejšími chybami pri vymáhaní pohľadávok bývajú formálne neodstrániteľné vady konania. Podnikateľovi – majiteľovi pohľadávky je vždy jasná aj otázka aktívnej legitimácie žalovaného (osoba žalovaného resp. dlžníka). Nesprávne stanovený titul, alebo nesprávne označený žalovaný môže spôsobiť, že súd takéto konanie zastaví alebo žalobu odmietne a majiteľovi pohľadávky dokonca prikáže nahradiť trovy konania žalovanej strany.

Súdne spory

Súdne spory, najmä pasívne (keď je podnikateľ na strane žalovaného), sú osobitnou kapitolou, do ktorých by sa podnikateľ bez právnej pomoci nemal vôbec púšťať sám. Pomoc treba vyhľadať hlavne čo najskôr, lebo súdny proces je založený na lehotách, ktorých zmeškanie sa odpúšťa len vo výnimočných prípadoch. (lehoty na podanie opravných prostriedkov, premlčanie a pod.)

Podnikatelia by si mali uvedomiť, že nemusia byť nevyhnutne špecialistami na všetko aj keď sú výbornými obchodníkmi a manažérmi, neznamená to automaticky, že profesionálne zvládnu spracovať zmluvy, vymáhať pohľadávky a riešiť spory. Preto je dobré nechať právnu stránku podnikania na odborníkov aj za cenu nákladu vynaloženého na právnu pomoc. Odmena, ktorú zaplatí podnikateľ právnikovi je vždy nižšia ako riziko ušlého zisku, ktoré môže vyplynúť zo zle spracovaného právneho úkonu. Obchádzať právne služby a šetriť na nich sa jednoducho neopláca.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


11 rád ako urobiť efektívnu pracovnú poradu

V dobe, keď všetci bojujeme s časom, sú neefektívne porady pre firmu hotovou katastrofou. Namiesto toho, aby sa zamestnanci zaoberali riešením problémov, pre ktoré ste ich zamestnali, strácajú na nich čas. Ako mať vo firme efektívnejšie porady?

Prevádzkový poriadok

Niektorí podnikatelia majú povinnosť mať vypracovaný prevádzkový poriadok. V rámci kontrol je jeho absencia častokrát dôvodom na uloženie pokuty.

Uvedenie podnikateľského priestoru do prevádzky

Mnoho podnikateľov zabúda na povinnosť získať súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva s uvedením priestorov do prevádzky. Táto povinnosť sa pritom týka každého.

Rozrastá sa vám biznis? Dajte svojej firme vianočný darček

Väčšina malých a stredných firiem vôbec nevyužíva firemný server, pretože nepozná výhody, ktoré takéto riešenie ponúka. Oboznámte sa s malými servermi od spoločnosti Hewlett Packard.