Zápis do obchodného registra od 1. 11. 2023

Od novembra 2023 môže zapisovať údaje do obchodného registra aj notár. Ako budú novinky fungovať v praxi?

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri (ďalej len ako „zákon o obchodnom registri“) upravuje nielen zoznam údajov, ktoré sa pri podnikateľoch zapisujú do obchodného registra, ale aj postup pri zápise týchto údajov, zápise ich zmeny či výmaze (tzv. registrácia) a tiež podmienky zápisu, zmeny a výmazu údajov.

Od novembra 2023 bude účinná novela zákona o obchodnom registri, ktorá prinesie zmeny ohľadne registrácie, konkrétne to, že od 1. 11. 2023 bude údaje v obchodnom registri môcť registrovať (zapisovať alebo vymazávať) nielen registrový súd, ale aj notár. Ide o zmenu, ktorá má umožniť rýchlejšiu a jednoduchšiu registráciu údajov do obchodného registra.

Kto môže vykonávať registráciu údajov v obchodnom registri do 31. 10. 2023?

Podľa zákona o obchodnom registri účinnom do 31. 10. 2023  je na registráciu (zápis údajov, zápis ich zmeny alebo ich výmaz) príslušný iba registrový súd uvedený v osobitnom zákone, ktorým je zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov).

Civilný mimosporový poriadok, ktorý obsahuje ustanovenia o konaniach vo veciach obchodného registra, uvádza, že registrovým súdom je okresný súd, ktorý je príslušný viesť obchodný register. Vedie ho vždy určený okresný súd v sídle kraja. Preto je ustanovených osem registrových súdov - napr. Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave, Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline, Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Miestnu príslušnosť takéto súdu bližšie špecifikuje zákon o obchodnom registri, ktorý hovorí, že príslušným na registráciu je ten registrový súd, v ktorého obvode má osoba (podnikateľ), ktorá sa zapisuje do obchodného registra, sídlo. Ak má napríklad s.r.o. sídlo v Ružomberku (ktorý patrí do obvodu Krajského súdu v Žiline), registrovým súdom je Okresný súd Žilina.

Od 1. 11. 2023 môže vykonávať registráciu údajov v obchodnom registri aj notár

Novela zákona o obchodnom registri s účinnosťou od novembra 2023 zavádza osobitné ustanovenia k registrácii tzv. registrátorom. Registráciu (zápis údajov do obchodného registra) tak po novom môže, okrem registrového súdu, vykonať aj registrátor, a to na základe podania registračnej žiadosti navrhovateľa. Registrátorom je ktorýkoľvek notár. To znamená, že popri registrových súdoch budú registráciu do obchodného registra vykonávať aj notári, ktorým bude od 1. 11. 2023 možné podať registračnú žiadosť.

Upozornenie: Novinkou je aj to, že ak je navrhovateľ pri registrácii zastúpený inou osobou na základe plnomocenstva, notár bude prihliadať sa len na plnomocenstvo, ktoré bolo udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená. Na plnomocenstvo udelené inej osobe sa nebude prihliadať. Týmto sa má obmedziť pôsobenie tzv. pokútnikov (osôb, ktoré poskytujú právne služby bez toho, aby na to mali príslušné oprávnenie). 

Pre lepšiu predstavu uvádzame praktické príklady.

Príklad na zápis s. r. o. na základe plnomocenstva udeleného advokátovi

Andrej a Michal sa rozhodnú spoločne založiť bistro Dobrý obed, s. r. o. Na zápis tejto novozaloženej spoločnosti do obchodného registra splnomocnia ako konatelia s. r. o. (a ako navrhovatelia) svojho advokáta (t. j. udelia mu plnú moc na podanie návrhu na zápis s. r. o. do obchodného registra). Advokát potom môže po predložení splnomocnenia zapísať s. r. o. u ktoréhokoľvek notára alebo na príslušnom registrovom súde.  

Príklad na zápis s. r. o. na základe plnomocenstva udeleného zamestnancovi právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená

Akciová spoločnosť ITservice, a. s., ktorej štatutárnym orgánom sú Adam a Peter, chce založiť dcérsku firmu Mobil&PC, s. r. o., ktorej konateľom bude Ivan (zamestnaný ako finančný riaditeľ v ITservice, a. s.). Na zápis tejto novozaloženej s. r. o. do obchodného registra splnomocní Ivan ako konateľ s. r. o. (a ako navrhovateľ) účtovníka Dušana, ktorý je zamestnancom v ITservice, a. s. Ten môže po predložení splnomocnenia zapísať s. r. o. u ktoréhokoľvek notára alebo na príslušnom registrovom súde.   

Príklad na zápis s. r. o. na základe plnomocenstva udeleného inej osobe než advokátovi alebo zamestnancovi právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená

Firma Salón krásy, s. r. o. má dve spoločníčky - Janu a Martinu. Konateľkou tejto s. r. o. je iba Martina. Táto firma sa rozhodne založiť dcérsku spoločnosť Raj účesov, s. r. o., ktorej konateľkou bude tiež Martina. Na zápis tejto novozaloženej s. r. o. do obchodného registra splnomocní Martina ako konateľka s. r. o. (a navrhovateľka) Janu, ktorá je vo firme Salón krásy, s. r. o. len spoločníčkou (nie je konateľkou, ani zamestnankyňou). V takomto prípade nie je možné realizovať zápis s. r. o. u notára, pretože ten nebude na takéto plnomocenstvo prihliadať. Jana môže na základe takto udelenej plnej moci požiadať o zápis s. r. o. len príslušný registrový súd. 

Článok pokračuje pod reklamou

Zápis do obchodného registra notárom - postup

Pred samotným vykonaním registrácie najprv registrátor (notár) poučí navrhovateľa o podmienkach pre vykonanie zápisu údajov do obchodného registra a o súčinnosti, ktorú je potrebné pri registrácii poskytnúť. Následne notár preverí, či sú splnené podmienky pre zápis údajov do obchodného registra (napr. či návrh na zápis podala oprávnená osoba, či je návrh na zápis úplný, či sú spolu s návrhom predložené všetky prílohy) okrem podmienky, či bol zaplatený súdny poplatok. Pri zápise s.r.o. preverí napríklad aj to či spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina obsahuje zákonné náležitosti, či v spoločenskej zmluve nie je uvedených viac ako 50 spoločníkov alebo či spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov na spoločenskej zmluve osvedčená.

Prečítajte si tiež

Ak sú splnené všetky zákonné podmienky, registrátor (notár) osvedčí ich splnenie vo forme notárskej zápisnice a vykoná zápis údajov do obchodného registra. Pri registrácii súčasne zabezpečí uloženie listín do zbierky listín. Ak o to navrhovateľ požiada, po registrácii mu registrátor vydá prvý výpis z obchodného registra bezodplatne.

Ak naopak podmienky nie sú splnené, registrátor zápis nevykoná (proti nevykonaniu zápisu nie je možné podať opravný prostriedok). Ak notár zápis nevykonal, nebráni to podaniu návrhu na zápis príslušnému registrovému súdu, čiže navrhovateľ môže elektronicky podať návrh na zápis údajov na príslušný registrový súd.

Upozornenie: Okrem súdneho poplatku za podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra treba pri registrácii prostredníctvom notára rátať s ďalším poplatkom. V takomto prípade je odmena notára ako registrátora 38 eur.

Podrobnosti registrácie notárom ustanovuje vyhláška

Podrobnosti o registrácii prostredníctvom notára, ako aj rozsah registrácie údajov zapisovaných notárom do obchodného registra upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 389/2023 Z. z.  o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom (ďalej len ako „vyhláška)  účinná od 1. 11. 2023.

Vyhláška ustanovuje rozsah registrácie tak, že registrácia údajov registrátorom do obchodného registra zahŕňa:

  • zápis údajov do obchodného registra,
  • zmenu zapísaných údajov a
  • výmaz zapísaných údajov.

Vyhláška bližšie konkretizuje, že z registračnej žiadosti musí byť zrejmé:

  • kto ju podáva,
  • ktorému registrátorovi (notárovi) je určená, 
  • a že sa požaduje vykonanie registrácie v súlade s prílohami registračnej žiadosti.

Prílohami registračnej žiadosti sú elektronický formulár určený na podávanie návrhu na registráciu, elektronická podoba listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na registráciu, elektronická podoba plnomocenstva alebo iného elektronického dokumentu, podľa ktorého je zástupca navrhovateľa oprávnený konať v jeho mene. Prílohy autorizuje navrhovateľ alebo jeho zástupca.

Ako vysvetľuje rezort spravodlivosti, registrátori nemajú stanovenú lehotu na vybavenie žiadosti. Členka Prezídia Notárskej komory SR Katarína Valová však uvádza, že registrácia údajov sa vykoná bezodkladne, t. j. na počkanie (online).

Prečítajte si tiež

V neposlednom rade vyhláška upravuje aj postup registrátora po prijatí registračnej žiadosti. Hovorí o tom, že v rámci preverenia splnenia podmienok pre registráciu musí notár preveriť aj oprávnenie navrhovateľa žiadať o registráciu. Ak notár pri preverovaní zistí, že nie sú splnené podmienky pre registráciu alebo ak prílohy registračnej žiadosti obsahujú chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, vyzve navrhovateľa, aby mu v určenej lehote poskytol súčinnosť (najmä aby registračnú žiadosť doplnil alebo odstránil jej nedostatky). Ak navrhovateľ neposkytne požadovanú súčinnosť, registrátor registráciu nevykoná.

Zároveň vyhláška hovorí o tom, že od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2024 budú registrátori vykonávať iba prvozápisy spoločností s ručením obmedzeným, aj to nie úplne všetkých – výnimkou budú zápisy v dôsledku premeny, cezhraničnej premeny alebo zmeny právnej formy. Rovnako nebude počas tohto obdobia možné prostredníctvom notárov zapisovať zmeny údajov v obchodnom registri. Ako pre Podnikajte.sk uviedlo ministerstvo spravodlivosti, cieľovým stavom je zapojenie registrátorov (notárov) do všetkých typov registrácií. Od roku 2025 tak budú notári zapisovať aj akciové spoločnosti či zmeny údajov do ORSR.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky