Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 v roku 2012

Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (poistného) za rok 2011 v roku 2012 už nemajú poistenci a zamestnávatelia, ale zdravotné poisťovne. To však neznamená, že z ročného zúčtovania Vám nevyplývajú žiadne povinnosti. Hneď prvá, ktorú si musia splniť všetci zamestnávatelia, je v termíne do 28. februára 2012. Zaujímavosťou je, že zdravotné poisťovne v niektorých prípadoch nie sú povinné vykonať ročné zúčtovanie, a to nielen v prípadoch, kedy je ročné zúčtovanie zbytočné (nevyšiel by ani nedoplatok, ani preplatok), ale napr. aj v prípadoch, kedy by sa ročné zúčtovanie poistencovi oplatilo. Najdôležitejšie informácie týkajúce sa ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011 Vám prinášame v tomto článku.

Vykonanie ročného zúčtovania zdravotnými poisťovňami

Zdravotné poisťovne sú povinné vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 do 30. septembra 2012. Ak máte predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, nezabudnite o tom informovať zdravotnú poisťovňu do 31. marca 2012 a ročné zúčtovanie Vám vykoná v termíne do 31. októbra 2012.

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie za:

 

 • študenta denného štúdia nad 26 rokov veku, ktorý bol v zdravotnej poisťovni prihlásený v období január 2011 až apríl 2011 ako samoplatiteľ a z tohto dôvodu mal platiť preddavky na poistné,
 • prenajímateľa, t. j. osobu, ktorá bola v období január 2011 až apríl 2011 v zdravotnej poisťovni prihlásená z dôvodu príjmov z prenájmu ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a z tohto dôvodu mala platiť preddavky na poistné.
  Pozn.: Ak si daňovník o zaplatené poistné znížil príjem z prenájmu, toto vrátené poistné bude podliehať zdaneniu zrážkovou daňou.
 • dobrovoľne nezamestnanú osobu (samoplatiteľa), ak jej príjem z kapitálového majetku a z ostatných príjmov presiahol za rok 2011 sumu 3 948,72 eur,
 • zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak príjem zamestnanca zo závislej činnosti v niektorom z mesiacov roka 2011 presiahol sumu 2 233,50 eur (t. j. mal tzv. kolísavé príjmy),
 • zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak príjem zamestnanca zo závislej činnosti síce jednotlivo nepresiahol v žiadnom mesiaci sumu 2 233,50 eur, avšak v úhrne zo všetkých zamestnaní mesačný príjem presiahol 2 233,50 eur,
 • samostatne zárobkovo činnú osobu, ak jej vymeriavací základ z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (teda čiastkový základ dane z príjmov z riadku 44 daňového priznania + výdavky na zdravotné poistenie delené 2,14), presiahol sumu 3 948,72 eur,
 • poistenca (t. j. zamestnanca, SZČO, dobrovoľne nezamestnanú osobu a poistenca štátu), ktorý mal príjem z kapitálového majetku a alebo ostatný príjem. Vymeriavacím základom z týchto príjem je základ dane z týchto príjmov,
 • poistenca (t. j. zamestnanca, SZČO, dobrovoľne nezamestnanú osobu a poistenca štátu), ktorý mal príjem z dividend. Vymeriavacím základom je príjem presahujúci sumu 329,06 eur.

Článok pokračuje pod reklamou
Pozn.: V roku 2011 mohli byť vyplatené dividendy iba v prípade likvidácie spoločnosti, čo bude iba v zriedkavých prípadoch. Podľa zákona o zdravotnom poistení sa povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1. 1. 2011. Diskutabilné je, ak sa účtovné obdobie (kalendárny rok) začalo 1. 1. 2011, či už dividendy za tento rok (vyplatené v roku 2012) majú podliehať plateniu odvodov, keďže zákon hovorí o účtovnom období, ktoré začalo po 1. 1. 2011. K uvedenému problému existuje niekoľko stanovísk, štátne orgány zákon pochopiteľne vykladajú tak, že už dividendy za rok 2011 by mali podliehať odvodovej povinnosti.

Ročné zúčtovanie nemusí poisťovňa vykonať za:

 • poistenca, ktorému nevznikne povinnosť podať za rok 2011 daňové priznanie, t. j. v roku 2011 má príjmy do 1 779,65 eur,
 • poistenca (zamestnanca, SZČO, dobrovoľne nezamestnanú osobu, poistenca štátu) s príjmom z dividend nepresahujúcim 329,06 eur,
 • poistenca (zamestnanca, SZČO, dobrovoľne nezamestnanú osobu, poistenca štátu) s príjmom, z ktorého sa daň vyberá zrážkou alebo s príjmom od dane oslobodeného (okrem príjmu z dividend podľa vyššieho bodu),
 • poistenca, ktorý bol časť roka poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť (t. j. bol zamestnancom alebo SZČO) a časť roka bol poistený v Slovenskej republike a v Slovenskej republike mu plynuli iba príjmy zo závislej činnosti a nemal príjmy z podnikania, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a dividendy,
 • samostatne zárobkovo činnú osobu, ak jej vymeriavací základ z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nepresiahol sumu 3 948,72 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a ani príjmy z dividend,
 • zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak príjem zamestnanca zo závislej činnosti v žiadnom mesiaci roka 2011 nepresiahol sumu 2 233,50 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend, ani nebol SZČO,
 • zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak príjem zamestnanca zo závislej činnosti presiahol v každom mesiaci sumu 2 233,50 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend,
 • dobrovoľne nezamestnanú osobu (samoplatiteľa), ak jej príjem z kapitálových majetku a ostatných príjmov nepresiahol sumu 3 948,72 eur za rok / 329,06 eur za mesiac,
 • poistenca, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Pri zmene povinnosti vykonávať ročné zúčtovanie, ktorá sa preniesla z poistenca na zdravotné poisťovne, sa vymenované prípady, kedy nie je povinnosť podať ročné zúčtovanie, nezmenili. Do roku 2011 to však znamenalo, že títo poistenci nemuseli vykonať ročné zúčtovanie, ale mnohí si ho robili, lebo sa im oplatilo a z ročného zúčtovania mali preplatok. Od roku 2011 zdravotné poisťovne nemusia vykonať v týchto prípadoch ročné zúčtovanie. V zákone neexistuje ani možnosť, že na požiadanie poistenca by zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie poistencovi vykonala. Takže závisí len na zdravotných poisťovniach, ako sa v týchto prípadoch zachovajú, ale zo zákona nie sú povinné ročné zúčtovanie vykonať. Ak mal napr. zamestnanec v roku 2011 dve zamestnania, v ktorých každý mesiac presiahol sumu 2 233,50 eur (napr. zarobil v jednom 3 000 eur a 5 000 eur) a platil v oboch zamestnaniach poistné z maximálneho vymeriavacieho základu, mal by preplatok na poistnom. Zdravotná poisťovňa však nie je povinná vykonať tomuto zamestnancovi ročné zúčtovanie, preto je možné, že sa mu nič nevráti.

 

Povinnosti v súvislosti s ročným zúčtovaním zdravotného poistenia

Zamestnávatelia sú povinní na účel ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011 doručiť do 28. 2. 2012 výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011. Zamestnávateľ v tomto súhrnnom výkaze uvedie v členení podľa jednotlivých zamestnancov všetky údaje potrebné pre vykonanie ročného zúčtovania poistného, vrátane skutočnej výšky príjmu, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok. O obsahu a forme rozhodol Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Metodickom usmernení č. 3/5/2008. Zdravotné poisťovne si podľa tohto vzoru vytvorili vlastné tlačivá, ktoré je potrebné im do konca februára doručiť. Vyplniť výkaz však bude pre mnohých zamestnávateľov náročné, obsahuje až 136 údajov o jednom zamestnancovi! Navyše, takmer všetky tieto údaje zdravotné poisťovne majú z výkazov, ktoré posielajú zamestnávatelia každý mesiac do zdravotnej poisťovne. Ak však máte všetky údaje nahodené správne, Váš mzdový softvér by si s tým mal poradiť.

Ak mal zamestnávateľ v roku 2011 viac ako dvoch zamestnancov, je povinný zaslať výkaz výlučne elektronicky. Ak zamestnával najviac dvoch zamestnancov, môže doručiť výkaz aj v listinnej podobe. Možnosť zasielať výkazy elektronicky by mala byť sprístupnená najneskôr 1. februára 2012.

Výkazy a informácie jednotlivých zdravotných poisťovní nájdete na ich stránkach:

Poistenci – zamestnanci, SZČO (napr. živnostníci), samoplatitelia alebo poistenci štátu (napr. študenti, dôchodcovia) majú dve povinnosti:

 • oznámiť zdravotnej poisťovni odklad termínu na podanie daňového priznania, ak o tento odklad požiadali,
 • preukázať zdravotnej poisťovni, ak boli časť roka poistní v cudzine (poistenie v cudzine má vplyv na zníženie maximálneho vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie).

Tieto povinnosti je potrebné splniť si v termíne do 31. marca 2012.

Údaje pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia budú zdravotné poisťovne čerpať jednak zo súhrnných výkazov doručených od zamestnávateľov, ale najmä z údajov z Finančného riaditeľstva z podaných daňových priznaní daňovníkov. Ak Vás však zdravotná poisťovňa vyzve na doplnenie nejakých informácií, ste povinní do 8 dní tieto informácie poskytnúť.

V termíne do 30. 9. 2012 (resp. 31. 10. 2012) Vás zdravotná poisťovňa bude informovať o výsledku ročného zúčtovania.
Ak je výsledkom:

 • preplatok, dostanete oznámenie o preplatku (do 15 dní je možné podať nesúhlasné stanovisko),
 • nedoplatok, dostanete výkaz nedoplatkov (do 15 dní je možné podať námietku s uvedením dôvodu podania námietky).

Výsledok o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia bude odoslaný priamo poistencovi, napr. SZČO, osobe dobrovoľne nezamestnanej a zamestnancovi, ak nie je k 30. 9. 2012 (resp. 31. 10. 2012) zamestnancom u žiadneho zo svojich posledných zamestnávateľov v roku 2011. Výsledok za zamestnávateľa bude samozrejme poslaný aj zamestnávateľovi. Zdravotná poisťovňa pošle výsledok aj zamestnancovi, ak zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu.

Ak pracovný pomer zamestnanca u svojho zamestnávateľa stále trvá, jeho ročné zúčtovanie aj ročné zúčtovanie zamestnávateľa bude zaslané tomuto zamestnávateľovi.

Ak bude výsledok zúčtovania nižší ako 5 eur, žiadnu informáciu dostať nemusíte. Ide o malú sumu a zdravotné poisťovne nie sú povinné o nej informovať. Nedoplatky a preplatky do 5 eur sa neuhrádzajú a nevracajú.

Ak ste SZČO, zdravotná poisťovňa Vám vo výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) zašle aj výšku preddavku, ktorý bude platiť v roku 2013. Ak ste SZČO, ktorej zdravotná poisťovňa nevykoná RZZP, do 31. 12. 2012 ste povinní písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavkov na poistné na obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Dôležité termíny

Termín Popis
30. septembra 2012 Vykonanie RZZP zdravotnou poisťovňou a zaslanie výsledku o RZZP
Do 15 dní od doručenia výsledku Podanie námietky voči výkazu nedoplatkov alebo nesúhlasného stanoviska k oznámeniu o preplatku, ak s výsledkom RZZP nesúhlasíte
Do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov (resp. do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska k oznámeniu o preplatku) – cca koniec novembra 2012 Zaplatenie nedoplatku z RZZP zdravotnej poisťovni, resp. inkaso preplatku zo zdravotnej poisťovne (nedoplatky a preplatky do 5 eur sa neuhrádzajú a nevracajú)
31. október 2012 Vykonanie RZZP zdravotnou poisťovňou a zaslanie výsledku o RZZP u tých poistencov, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania (ďalšie lehoty sú rovnaké ako pri septembrovom termíne)

 

Príklad:
Zdravotná poisťovňa Vám zašle do 30. 9. 2012 výsledok ročného zúčtovania, Vy si ho z pošty preberiete dňa 8. 10. 2012 a od tohto dátumu plynie 15 dní na podanie námietky alebo nesúhlasného stanoviska k výsledku RZZP. Ak tak neurobíte, výsledok RZZP nadobudne právoplatnosť dňa 23. 10. 2012. Do 45 dní od tohto dátumu (v tomto prípade do 30. 11. 2012) máte povinnosť uhradiť nedoplatok, resp. zdravotná poisťovňa Vám vráti do tohto dátumu preplatok. Táto lehota platí aj pre zamestnávateľa na vysporiadanie výsledku RZZP.

Novinky, ktoré ovplyvnia ročné zúčtovanie za rok 2011

 • Poistenci štátu sú považovaní za poistencov štátu bez ohľadu na to, či sú súčasne zamestnancami alebo SZČO. Aj v prípade, že majú príjem zo zamestnania alebo z podnikania, poistné za nich platí vždy štát, ale zároveň platia poistné aj zo svojej zárobkovej činnosti, a to bez ohľadu na výšku príjmu. Nie je daná žiadna suma, pod ktorú by poistné zo zárobkovej činnosti neplatili.
 • Do vymeriavacieho základu samoplatiteľa sa od roku 2011 nezahŕňajú príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ani iný príjem zo závislej činnosti a z podnikania.
 • Všetky skupiny poistencov od 1. 1. 2011 sú povinní platiť zdravotné poistenie aj z príjmov z kapitálového majetku a z ostatných príjmov (s výnimkou príjmov, ktoré sú zdanené zrážkovou daňou).
 • Posudzovanie maxima – úhrn vymeriavacích základov za rok 2011 nesmie presiahnuť sumu 26 802 eur. Tento maximálny vymeriavací základ sa kráti iba prípade, ak bol poistenec časť roka poistený v zahraničí. Ak úhrn vymeriavacích základov je vyšší ako maximálny, každý jednotlivý vymeriavací základ sa úmerne kráti.

Viac o zdravotnom poistení sa dočítate tu:

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022)

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávajú zdravotné poisťovne. Komu, kedy a ako ho urobia? Aké údaje vstupujú do ročného zúčtovania? Informácie prinášame v článku.

Účtovanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávajú zdravotné poisťovne. Ako zaúčtovať vzniknutý preplatok alebo nedoplatok z ročného zúčtovania u zamestnávateľa za zamestnancov?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021)

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie za rok 2020 do 30.9.2021, resp. 31.10.2021. Aké údaje vstupujú do výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 (v roku 2020)

Lehota na vykonanie ročného zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 sa zmenila, avšak lehota na úhradu nedoplatku a vrátenie preplatku ostáva nezmenená.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky