Zmeny v zdravotných odvodoch od 1.1.2011

Parlament schválil novelu, na základe ktorej sa od 1.1.2011 budú platiť zdravotné odvody aj z dividend, a to z dividend vyplatených fyzickým osobám. Pôvodne mali zdravotné odvody z dividend uhrádzať právnické osoby, ktoré dividendy vyplácajú. Sadzba poistného na odvody z dividend bude na úrovni 10 % z vymeriavacieho základu, ktorý bude ročne ohraničený 36 násobkom priemernej mesačnej mzdy na Slovensku z pred dvoch rokov.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Odsúhlasené zmeny v oblasti okruhu poistencov

a) zamestnanec - okruh zamestnancov sa rozšíri na všetky fyzické osoby, ktorých príjem je zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z.), nebude tam patriť príjem z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,

b) zamestnávateľ - okruh zamestnávateľov na účely zdravotného poistenia sa rozšíril o osoby vyplácajúce príjmy zamestnancom uvedeným v bode a) a je prispôsobený požiadavkám európskeho práva a medzinárodným zmluvám,

c) samostatne zárobkovo činná osoba - okruh samostatne zárobkovo činných osôb sa rozširuje podľa definície § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. aj o osoby, ktoré majú príjem z prenájmu, naopak nebude tam patriť príjem osobných asistentov,

d) osoba dobrovoľne nezamestnaná - okruh osôb sa nemení, vždy pôjde o osobu, ktorá nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činná osoba a nie je poistenec štátu,

e) osoba, ktorej sa vypláca dividenda - zavádza sa nový platiteľ, ktorý vypláca dividendy poistencom Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona o dani z príjmov,

f) osoby, ktoré príjem z kapitálového majetku a príležitostné príjmy - ide príjem z § 7 a 8 zákona o dani z príjmov, okrem príjmu zrážaného zrážkovou daňou.


II. Zmeny v oblasti vymeriavacieho základu

a) zjednotenie s daňovým zákonom a sociálnymi zákonmi vo vymeriavacích základoch, vymeriavacím základom na platenie odvodov u zamestnanca sa stane jeho príjem zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti teda aj napr.

  • odstupné a odchodné, plnenia poskytnuté po skončení pracovného pomeru, odmeny pri jubilejnom výročí;
  • náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť;
  • príspevok zo sociálneho fondu;
  • príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné a súkromné účely;
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca;
  • iné nepeňažné benefity zamestnanca;

naopak, ak niečo v daňovom zákone nebude zdaňované alebo bude oslobodené od dane, nebude sa z toho platiť poistné na zdravotné poistenie, okrem príjmu z dividend,

b) vymeriavací základ samostatne zárobkovo činných osôb ostáva bez zmeny, bude sa počítať tak ako doteraz ako podiel čiastkového základu dane podľa § 6 zákona o dani z príjmov nezníženého o zdravotné poistenie a koeficientu 2,14,

c) zavedenie rovnakého minimálneho základu pre samostatne zárobkovo činné osoby a tzv. dobrovoľne nezamestnaných osôb; minimálna platba preddavkov na poistné dobrovoľne nezamestnaných osôb bude 14% zo 44,2% z priemernej mesačnej mzdy,

d) maximálny vymeriavací základ ostáva na 3-násobku priemernej mesačnej mzdy z pred dvoch rokov.


III. Zmeny v oblasti ročného zúčtovania poistného

Oproti súčasnému stavu sa pridávajú kategórie poistencov, ktorí nie sú povinní vykonávať ročné zúčtovanie poisteného. Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného oproti terajšiemu stavu sa nebude vzťahovať na poistenca,

a) ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka bol len samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho vymeriavací základ podľa § 13 ods. 3 nepresiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 11 a 12; z toho vyplýva, že ak živnostníkov čiastkový základ dane (príjmy mínus výdavky) bude suma nižšia ako (12 x (44,2% zo sumy 744,50 – priemerná mesačná mzda za rok 2009)) = 3948,72, nie je povinný robiť ročné zúčtovanie poistného, pretože už v priebehu roka zaplatil minimálne preddavky.

b) ktorému nevznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie okrem osôb, ktoré majú príjem z dividend.

Všetky vyššie uvedené opatrenia budú implementované platiteľmi poistného na zdravotné poistenie podľa § 11 zákona č. 580/2004 Z. z. a zdravotné poisťovne.

17.decembra 2010 prezident SR podpísal novelu uvedeného zákona 580/2004 Z.z., čiže všetky vyššie uvedené zmeny vstupujú do platnosti od 1.1.2011

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2011 nájdete v nasledovnom článku a zmeny v sociálnom poistení od roku 2011 sme pre vás spracovali v článku na nasledovnom linku.

Zmeny v zdravotných odvodoch od 1.5.2011 čítajte tu.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kódy prihlásenia zamestnanca do zdravotnej poisťovne

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do zdravotnej poisťovne do 8 dní odo dňa nástupu zamestnanca do zamestnania. Aké kódy použiť na prihlásenie (odhlásenie) do (zo) zdravotnej poisťovne?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021)

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie za rok 2020 do 30.9.2021, resp. 31.10.2021. Aké údaje vstupujú do výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia?

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2021

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021 vzrastú o 18,63 € mesačne. Ako sa zmení ich výška?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si môžu uplatniť tzv. nízkopríjmoví zamestnanci. Je možné u nich ešte uplatniť odpočítateľnú položku v roku 2020, vzhľadom na zmenu minimálnej mzdy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky