Zdravotné odvody z dividend (z podielu na zisku) sa od roku 2013 zvýšia

Povinnosť platiť zdravotné odvody z vyplatených podielov na zisku (z dividend) bola zavedená od roku 2011. Sadzba poistného bola stanovená na 10 %. Dňa 29.11.2012 NR SR schválila novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2013 zvyšuje sadzbu poistného z príjmov z dividend z 10 % na 14 %, smerom nahor sa mení aj maximálny vymeriavací základ. Zdravotné odvody z dividend sa tak budú od roku 2013 zvyšovať.

Dividendy na účely zdravotného poistenia

Pod pojmom dividendy sa podľa zákona o zdravotnom poistení rozumie:

  • podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  • vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
  • podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva podľa osobitného predpisu.

 

Článok pokračuje pod reklamou

Dividendy vyplatené v roku 2012

Podľa zákona o zdravotnom poistení sa prvýkrát povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1.1.2011. Ide teda o dividendy, ktoré sa vyplácajú za účtovné obdobie kalendárny rok 2011 a neskôr (vyplatené najskôr v roku 2012; v roku 2011 mohlo ísť len o podiel na likvidačnom zostatku alebo vyrovnací podiel). Do príjmov z dividend nevstupujú dividendy vyplatené zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobia, ktoré začali pred 1.1.2011. Sadzba poistného z príjmov z dividend sa stanovila vo výške 10 %, pre osoby so zdravotným postihnutím vo výške 5 %.

Tieto dividendy (zo zisku za rok 2011 vyplatené v roku 2012) vstupujú až do ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok, v ktorom boli vyplatené. Teda dividendy zo zisku za rok 2011 vyplatené v roku 2012 vám zdravotná poisťovňa zúčtuje až v septembri 2013. Vymeriavacím základom pre výpočet odvodov z dividend v ročnom zúčtovaní za rok 2012 je príjem z dividend znížený o sumu jedného mesačného minimálneho základu (t. j. o sumu 339,89 eura). Ak by ste si vyplatili dividendu nižšiu ako 339,89 eura, zdravotné odvody z tohto príjmu neplatíte. Povinnosťou príjemcu dividendy je oznámiť tento príjem zdravotnej poisťovni do konca mája 2013. Maximálny ročný vymeriavací základ je v roku 2012 v sume 27 684 eur pre úhrn všetkých vymeriavacích základov zo všetkých príjmov (vrátane príjmov z dividend).

Tieto pravidlá ostávajú zachované aj pre dividendy vyplatené po 1.1.2013, ak ide o dividendy vyplatené zo zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo pred 1.1.2013. Ak si budete vyplácať dividendy za kalendárny rok 2012 v roku 2013, budete postupovať podľa uvedenej úpravy platnej do 31.12.2012.

Zmeny v zdravotných odvodoch z dividend od roku 2013 – platí pre dividendy vyplatené zo zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo po 31.12.2012

Najdôležitejšia zmena od 1.1.2013 sa týka zmeny sadzby poistného, ktorá sa z 10 % zvyšuje na 14 %. Do konca roka 2012 platilo, že ak je príjemca dividendy osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného pre túto osobu bola 5 %. Toto ustanovenie zo zákona úplne vypadlo, pre všetkých príjemcov dividend je stanovená jednotná sadzba 14 %.

Vymeriavací základ z dividend od 1.1.2013

Poistenec, ktorý má príjem z dividend (môže ísť o SZČO, zamestnanca, poistenca štátu aj o samoplatiteľa) má povinnosť platiť poistné aj z tohto príjmu. Vymeriavací základ pre odvod poistného z tohto príjmu je suma vyplatená v kalendárnom roku (už sa žiadna suma nebude odpočítavať; ak sa vyplatí dividenda aj v sume 20 eur, z tejto sa odvedie 14 % na poistné).

Zmení sa aj maximálny vymeriavací základ. Do roku 2012 sa príjmy z dividend započítavajú s ostatnými príjmami, čo sa týka maxima (maximálny vymeriavací základ je stanovený ako 60-násobok priemernej mzdy), od roku 2013 budú mať dividendy samostatný maximálny vymeriavací základ vo výške 120-násobku priemernej mesačnej mzdy. V roku 2013 by bol takýto maximálny vymeriavací základ pre príjmy z dividend v sume 94 320 eur (120 x 786 eur). Maximálna výška zdravotných odvodov z dividend by tak mohla v roku 2013 dosiahnuť sumu 13 204,80 eura.

 

 


 

 

Preddavky na poistné z dividend od roku 2013

Od roku 2013 sa zavádzajú aj preddavky na poistné z dividend. Doteraz sa preddavky neplatili, zdravotné odvody z dividend sa celé doplácali až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia (napr. za rok 2012 to bude najskôr v septembri 2013, kedy zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie). Preddavok na poistné z dividend vypočítava a odvádza za poistenca, ktorý má príjem z dividend, platiteľ dividend. Platiteľ dividend môže pred vyplatením dividend požiadať úrad o oznámenie poistného vzťahu poistenca k príslušnej zdravotnej poisťovni. Platiteľ dividend na účely zákona o zdravotnom poistení je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca dividendy.

Preddavok je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy. Vypočíta sa sadzbou 14 % zo sumy dividend vyplatených v kalendárnom mesiaci, najviac zo sumy 120-násobku priemernej mesačnej mzdy (v roku 2013 zo sumy 94 320 eur).

Platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmich dní odo dňa vyplatenia dividend.

Poistenec, ktorý má príjem z dividend vyplatených právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania poistného, výšku dividend vyplatených v predchádzajúcom kalendárnom roku najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, na predpísanom tlačive.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky