Zdravotné odvody z dividend (z podielu na zisku) sa od roku 2013 zvýšia

Povinnosť platiť zdravotné odvody z vyplatených podielov na zisku (z dividend) bola zavedená od roku 2011. Sadzba poistného bola stanovená na 10 %. Dňa 29.11.2012 NR SR schválila novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2013 zvyšuje sadzbu poistného z príjmov z dividend z 10 % na 14 %, smerom nahor sa mení aj maximálny vymeriavací základ. Zdravotné odvody z dividend sa tak budú od roku 2013 zvyšovať.

Dividendy na účely zdravotného poistenia

Pod pojmom dividendy sa podľa zákona o zdravotnom poistení rozumie:

  • podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  • vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
  • podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva podľa osobitného predpisu.

 

Článok pokračuje pod reklamou

Dividendy vyplatené v roku 2012

Podľa zákona o zdravotnom poistení sa prvýkrát povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1.1.2011. Ide teda o dividendy, ktoré sa vyplácajú za účtovné obdobie kalendárny rok 2011 a neskôr (vyplatené najskôr v roku 2012; v roku 2011 mohlo ísť len o podiel na likvidačnom zostatku alebo vyrovnací podiel). Do príjmov z dividend nevstupujú dividendy vyplatené zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobia, ktoré začali pred 1.1.2011. Sadzba poistného z príjmov z dividend sa stanovila vo výške 10 %, pre osoby so zdravotným postihnutím vo výške 5 %.

Tieto dividendy (zo zisku za rok 2011 vyplatené v roku 2012) vstupujú až do ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok, v ktorom boli vyplatené. Teda dividendy zo zisku za rok 2011 vyplatené v roku 2012 vám zdravotná poisťovňa zúčtuje až v septembri 2013. Vymeriavacím základom pre výpočet odvodov z dividend v ročnom zúčtovaní za rok 2012 je príjem z dividend znížený o sumu jedného mesačného minimálneho základu (t. j. o sumu 339,89 eura). Ak by ste si vyplatili dividendu nižšiu ako 339,89 eura, zdravotné odvody z tohto príjmu neplatíte. Povinnosťou príjemcu dividendy je oznámiť tento príjem zdravotnej poisťovni do konca mája 2013. Maximálny ročný vymeriavací základ je v roku 2012 v sume 27 684 eur pre úhrn všetkých vymeriavacích základov zo všetkých príjmov (vrátane príjmov z dividend).

Tieto pravidlá ostávajú zachované aj pre dividendy vyplatené po 1.1.2013, ak ide o dividendy vyplatené zo zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo pred 1.1.2013. Ak si budete vyplácať dividendy za kalendárny rok 2012 v roku 2013, budete postupovať podľa uvedenej úpravy platnej do 31.12.2012.

Zmeny v zdravotných odvodoch z dividend od roku 2013 – platí pre dividendy vyplatené zo zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo po 31.12.2012

Najdôležitejšia zmena od 1.1.2013 sa týka zmeny sadzby poistného, ktorá sa z 10 % zvyšuje na 14 %. Do konca roka 2012 platilo, že ak je príjemca dividendy osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného pre túto osobu bola 5 %. Toto ustanovenie zo zákona úplne vypadlo, pre všetkých príjemcov dividend je stanovená jednotná sadzba 14 %.

Vymeriavací základ z dividend od 1.1.2013

Poistenec, ktorý má príjem z dividend (môže ísť o SZČO, zamestnanca, poistenca štátu aj o samoplatiteľa) má povinnosť platiť poistné aj z tohto príjmu. Vymeriavací základ pre odvod poistného z tohto príjmu je suma vyplatená v kalendárnom roku (už sa žiadna suma nebude odpočítavať; ak sa vyplatí dividenda aj v sume 20 eur, z tejto sa odvedie 14 % na poistné).

Zmení sa aj maximálny vymeriavací základ. Do roku 2012 sa príjmy z dividend započítavajú s ostatnými príjmami, čo sa týka maxima (maximálny vymeriavací základ je stanovený ako 60-násobok priemernej mzdy), od roku 2013 budú mať dividendy samostatný maximálny vymeriavací základ vo výške 120-násobku priemernej mesačnej mzdy. V roku 2013 by bol takýto maximálny vymeriavací základ pre príjmy z dividend v sume 94 320 eur (120 x 786 eur). Maximálna výška zdravotných odvodov z dividend by tak mohla v roku 2013 dosiahnuť sumu 13 204,80 eura.

 

 


 

 

Preddavky na poistné z dividend od roku 2013

Od roku 2013 sa zavádzajú aj preddavky na poistné z dividend. Doteraz sa preddavky neplatili, zdravotné odvody z dividend sa celé doplácali až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia (napr. za rok 2012 to bude najskôr v septembri 2013, kedy zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie). Preddavok na poistné z dividend vypočítava a odvádza za poistenca, ktorý má príjem z dividend, platiteľ dividend. Platiteľ dividend môže pred vyplatením dividend požiadať úrad o oznámenie poistného vzťahu poistenca k príslušnej zdravotnej poisťovni. Platiteľ dividend na účely zákona o zdravotnom poistení je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca dividendy.

Preddavok je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy. Vypočíta sa sadzbou 14 % zo sumy dividend vyplatených v kalendárnom mesiaci, najviac zo sumy 120-násobku priemernej mesačnej mzdy (v roku 2013 zo sumy 94 320 eur).

Platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmich dní odo dňa vyplatenia dividend.

Poistenec, ktorý má príjem z dividend vyplatených právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania poistného, výšku dividend vyplatených v predchádzajúcom kalendárnom roku najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, na predpísanom tlačive.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Maximálne nemocenské dávky v roku 2024 (PN, OČR, materské, tehotenské)

Aká je v roku 2024 maximálna výška nemocenských dávok – nemocenského, materského, tehotenského a ošetrovného? Pozrite si prehľad denných aj mesačných maximálnych súm.

Odvody a daň z príjmov z dohody od 1.1.2024

Zamestnávateľ i dohodár sú povinní z odmeny platiť sociálne a spravidla aj zdravotné odvody – v akej výške sa platia od 1.1.2024, do kedy sú splatné a aké zvýhodnenia platia pre študentov a dôchodcov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky