Najdôležitejšie zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1. mája 2011

Novela zákona o zdravotnom poistení účinná od 1. 5. 2011 priniesla ďalšie zmeny. Najdôležitejšie sa týkajú platenia poistného z príjmov z prenájmu, ktoré sa novelou od 1. mája 2011 zrušilo. Prenajímatelia boli povinní sa do konca januára prihlásiť sa ako SZČO v príslušnej zdravotnej poisťovni, povinnosťou po zmene zákona je odhlásiť sa zo zdravotnej poisťovne. Študenti na vysokej škole denného štúdia nemusia platiť odvody na zdravotné poistenie až do veku 30 rokov.

Platenie odvodov z príjmov z prenájmu

Podľa novely zákona o zdravotnom poistení je samostatne zárobkovo činnou osobou každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a má pridelené DIČ, okrem osobných asistentov a okrem osôb, ktoré majú pridelené DIČ iba z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti. Novela od 1. 1. 2011 zahrnula medzi SZČO aj prenajímateľov nehnuteľností, od 1. 5. 2011 sa za SZČO nepovažujú, čo znamená, že tieto osoby už neplatia odvody z príjmov z prenájmu. Povinnosťou prenajímateľov, ktorí sa do konca januára prihlásili do zdravotnej poisťovne ako SZČO, je odhlásiť sa zo zdravotnej poisťovne, a to do 31. mája 2011. Ak prenajímatelia za prvé štyri mesiace roku 2011 platili preddavky z príjmov z prenájmu, tieto preddavky im budú vrátené, ale až po ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2011 v roku 2012. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykoná príslušná zdravotná poisťovňa v termíne do 30.9. nasledujúceho roku. Ak má poistenec predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni predĺženie lehoty do 31. 3., a v tomto prípade ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykoná zdravotná poisťovňa do 31. 10. 2012.

Článok pokračuje pod reklamou


Platenie odvodov denných študentov na vysokej škole

Poistencom štátu je pre účely zákona o zdravotnom poistení aj fyzická osoba do dovŕšenia 30. roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia. Hranica veku pre denných študentov sa opäť posunula z 26 rokov na 30 rokov. Zároveň sa upustilo od podmienky štúdia na prvej vysokej škole. Študent teda môže štúdium na jednej vysokej škole skončiť, začať štúdium na ďalšej vysokej škole a až do veku 30 rokov bude zaňho poistné platiť štát (resp. kým nedosiahne vzdelanie 2. stupňa, ak toto nastane skôr, ako vek 30 rokov). Študenti, ktorí sa prihlásili v zdravotnej poisťovni ako samoplatitelia po novele od 1. 1. 2011 a platili preddavky na poistné, dostanú tieto preddavky späť až po ročnom zúčtovaní za rok 2011 (v roku 2012). Študenti nad 26 rokov, ktorí si po 1. 1. 2011 nesplnili zákonnú povinnosť a v zdravotnej poisťovni sa neprihlásili, nedostanú od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pokutu za nesplnenie si oznamovacej povinnosti. Majú však povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného, a to do ôsmich dní od začiatku nadobudnutia platnosti novely zákona.

 

Kto je zamestnanec pre zdravotné poistenie

Zamestnancom na účely zdravotného poistenia je fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť podľa zákona a má nárok na príjem zo závislej činnosti (okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru). Do konca apríla platilo, že fyzická osoba nie je zamestnancom v kalendárnom mesiaci, v ktorom nepoberá príjem zo závislej činnosti (okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru), náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nemocenské, ošetrovné alebo materské. Po novele od 1. 5. 2011 sa neberie do úvahy kalendárny mesiac, ale dni, v ktorých zamestnanec nepoberá príjem. Od mája platí, že fyzická osoba nie je zamestnancom v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo závislej činnosti a nepoberá náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nemocenské, ošetrovné, materské, nie je PN po podpornej dobe, ani neošetruje člena rodiny po 11 dni OČR, aj keď právny vzťah ďalej trvá. To znamená, že ak si zamestnanec zoberie neplatené voľno (príp. má absenciu v práci) hoci len jeden deň, zamestnávateľ je povinný ho odhlásiť zo zdravotnej poisťovne a následne, po tomto neplatenom voľne ho opäť prihlásiť do zdravotnej poisťovne. Lehota na prihlasovanie a odhlasovanie takéhoto zamestnanca je do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zároveň je zamestnanec povinný sa prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a odviesť preddavky na poistné, pretože v tomto období nie je zamestnancom pre účely zdravotného poistenia. Ak by však mal napr. neplatené voľno necelý deň (napr. by 2 hodiny odpracoval a 6 hodín by mal neplatené voľno), zamestnávateľ ho odhlasovať nemusí.

O ďalších zmenách v minimálnom vymeriavacom základe pre osoby s viacerými príjmami a minimálnych preddavkoch na zdravotné poistenie si môžete prečítať na stránke zdravotnej poisťovne Dôvera alebo na stránke VŠZP.

Prečítajte si aj zmeny v zdravotných odvodoch z dividend od roku 2013

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Solíková
Veronika Solíková Účtovná jednotka, s.r.o.

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.


Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou a ako im predchádzať

Viac ako 6-tisíc podnikateľov v auguste neodovzdalo mesačné výkazy. Sociálna poisťovňa preto pripravila sériu bezplatných seminárov.

Zamestnanie (TPP) vs. s. r. o. – oplatí sa zo zamestnanca stať subdodávateľom?

Porovnanie odvodového a daňového zaťaženia, ako aj výhod a nevýhod pracovného pomeru vs. z uzatvorenej spolupráce so s. r. o., kedy sa zamestnanca stane subdodávateľ.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2019

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia spravidla každému poistencovi, a to v lehote do 30. septembra 2019, resp. 31. októbra 2019.

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019

Obvykle od 1. júla sa u živnostníkov či iných SZČO posudzuje povinnosť platenia sociálnych odvodov alebo sa mení ich výška. V akej výške platiť odvody od 1.7.2019 a prečo je tento termín u niektorých SZČO až 1.10.2019?
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky