Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO kvôli koronavírusu za máj

Niektorí zamestnávatelia a SZČO si môžu odložiť splatnosť odvodov za máj 2020, podobne ako to bolo v marci, a to až do 31. decembra. Aké sú podmienky a o ktoré odvody ide?

Vláda SR dňa 20.5.2020 schválila nové nariadenie o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Týmto nariadením upravuje však nielen splatnosť odvodov za máj 2020, ale upravila aj pôvodnú lehotu týkajúcu sa (avšak len sociálnych) odvodov za marec 2020. Viac informácií o odvodoch za marec nájdete v článku Odklad platby odvodov pre živnostníkov a zamestnávateľov kvôli koronavírusu.

Aké pravidlá platia pri odložení platenia odvodov za mesiac jún a júl, nájdete v článku Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO za jún 2020 alebo Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO za júl 2020.

Odklad platenia sociálnych odvodov pre zamestnávateľov a živnostníkov za máj 2020

Poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, za máj 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020.

Uvedená povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie trvá aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.

Na čo si treba dať pri novej úprave odkladu odvodov za máj 2020 pozor:

  • ide len o odvody na sociálne poistenie, nie na zdravotné poistenie (v zdravotnom poistení nie je v tomto smere žiadna odchylná úprava, postupuje sa teda bežným spôsobom),
  • odložené odvody u zamestnávateľa sú len tie, ktoré je povinný platiť samotný zamestnávateľ, t. j. netýka sa odvodov za zamestnanca, ktoré odvádza za neho zamestnávateľ (a ktoré mu zráža zo mzdy),
  • týka sa len tých zamestnávateľov a SZČO s poklesom čistého obratu za máj 2020 o 40 % a viac,
  • aj v tomto prípade bude potrebné podať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, detaily a samotný formulár sú od 28.5.2020 zverejnené na webstránke Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa odporúča využiť elektronický formulár, ktorý zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. V nevyhnutnom prípade je možné využiť aj listinnú podobu formuláru, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne),
  • nejde o odpustenie odvodov, ako tomu bolo v apríli, ale len o posun splatnosti na 31. december 2020,
  • úprava sa netýka odkladu termínov povinností zamestnávateľa podľa § 231 ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení, napr. predkladania mesačných výkazov poistného a príspevkov, nakoľko lehoty na plnenie týchto povinností ostávajú nezmenné.

Odklad platenia sociálnych odvodov pre zamestnávateľov a živnostníkov za marec 2020 – nová úprava

Nariadenie vlády upravilo aj už predĺženú lehotu splatnosti sociálnych odvodov za marec 2020, a to takto: Poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, za marec 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020.

Prečítajte si tiež

Pôvodne bola lehota posunutá na 31. júl, toto nariadenie ju posúva v prípade sociálnych odvodov až na 31. december (ak v marci nastal pokles o 40 % a viac). V zdravotnom poistení ostáva pôvodná posunutá lehota 31. júl.

Viac informácií o odvodoch za marec, či o výpočte poklesu čistého obratu, resp. príjmov z podnikania a inej SZČ, nájdete v článku Odklad platby odvodov pre živnostníkov a zamestnávateľov kvôli koronavírusu.

Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO a zamestnávateľov, že ak už príslušnej pobočke zaslali žiadosť o odklad platenia poistného za mesiac marec 2020 (vyplnené čestné vyhlásenie), nemusia posielať novú žiadosť (nové čestné vyhlásenie) z dôvodu novej lehoty splatnosti, tá sa im automaticky predĺži z 31. júla na 31. decembra 2020. O tejto skutočnosti ich bude Sociálna poisťovňa ústretovo informovať aj osobitnou mailovou správou. Ak za marec 2020 ešte čestné vyhlásenie nezaslali a spĺňajú zákonné podmienky pre odklad splatnosti, môžu tak urobiť a rovnako budú mať predĺženú lehotu na zaplatenie poistného do 31. decembra 2020. Aktuálny formulár čestného vyhlásenia je dostupný na stánke Sociálnej poisťovne.

Späťvzatie čestného vyhlásenia

Sociálna poisťovňa sa stretáva s prípadmi, keď niektorí zamestnávatelia alebo SZČO chcú stornovať zaslané čestné vyhlásenia o poklese obratu alebo zatvorení prevádzky v čase pandémie. Ide o tých, ktorí zaslali čestné vyhlásenie s cieľom odkladu poistného (za marec alebo máj 2020) alebo odpustenia poistného (za apríl 2020) a následne sa rozhodli, že túto možnosť nevyužijú, resp. si uvedomili, že nezodpovedajú kritériám pre túto schému pomoci. Sociálna poisťovňa pre tieto prípady pripravila jednoduchý elektronický formulár Späťvzatie čestného vyhlásenia. Stačí v ňom vyplniť niekoľko jednoduchých údajov a priamo odoslať Sociálnej poisťovni. Formulár následne poskytne informáciu o úspešnom odoslaní a Sociálna poisťovňa požiadavku na späťvzatie čestného vyhlásenia akceptuje. Tlačivo je dostupné na stránke Sociálnej poisťovne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potravinári a odvodová úľava: čo a dokedy stihnúť?

Doručiť formuláre Sociálnej poisťovni musia potravinári do 20.10.2023. Prehľad ďalších povinností a termínov, aj info, čo v prípade, že už podnikateľ odvody zaplatil.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2024

Odvody na sociálne a zdravotné poistenie znižujú čistú mzdu zamestnanca, platí ich v určitej výške z hrubej mzdy aj zamestnávateľ. V akej výške sú odvody od roku 2024, sa dočítate v článku.

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2024

Platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO závisí od výšky jej vymeriavacieho základu, existuje však aj ich minimálna výška. Tá sa od 1.1.2024 zvyšuje. Aké sumy platia pre rok 2024?

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1. 1. 2024

V akej minimálnej výške je SZČO povinná platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2024? O koľko sa zvyšujú minimálne odvody oproti minulému roku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky