Zápis do slovenského rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS) s pomocí profesionála

Co je to rejstřík partnerů veřejného sektoru (RPVS) a v čem spočívá zápis do RPVS?

Rejstřík partnerů veřejného sektoru (slovensky Register partnerov verejného sektora, zkráceně RPVS) je veřejně přístupná evidence, která obsahuje podrobné informace o tzv. konečných uživatelích výhod, tedy o skutečných majitelích. 

Do RPVS se na Slovensku povinně zapisují některé tuzemské i zahraniční fyzické nebo právnické osoby, zejména při veřejných zakázkách (v postavení dodavatele či subdodavatele), při čerpání dotací nebo při koupi majetku ve vlastnictví subjektů veřejného sektoru.

Partnerem veřejného sektoru tedy může být firma, živnostník i občanské sdružení.

Kromě toho se do RPVS zapisují také osoby, které mají z různých důvodů zájem o dobrovolnou registraci. 

Jak se zapsat do RPVS?

Svépomocný zápis do RPVS je vyloučen. Registraci do RPVS může provést pouze advokát, notář, auditor, daňový poradce nebo banka jako tzv. oprávněná osoba.

Oprávněná osoba se zapisovanou osobou povinně uzavírá smlouvu o spolupráci a zpracovává také další dokumentaci, na jejímž základě zajistí plně elektronický zápis do RPVS.

Jak probíhá, kolik stojí a jak dlouho trvá zápis do RPVS?

Oprávněná osoba v rámci zápisu do RPVS ověřuje vlastnickou a řídící strukturu zapisované osoby na základě písemných podkladů jakými jsou aktuální seznamy společníků či akcionářů, čestná prohlášení a výpisy ze slovenského nebo zahraničních obchodních rejstříků.

To, jaké podklady jsou pro zápis do RPVS potřebné, oprávněná osoba upřesňuje vždy individuálně v závislosti od složitosti vlastnické a řídící struktury, která ovlivňující také výslednou cenu zápisu.

Ta se standardně pohybuje na úrovni 200 EUR při zápisu živnostníků a na úrovni několik set euro při zápisu právnických osob. Zatímco s.r.o. s jednoduchou vlastnickou strukturou může za zápis zaplatit průměrně 400 EUR, cena zápisu akciové společnosti, která je součástí nadnárodní koncernové struktury, může být mnohem vyšší.

Od dodání podkladů ze strany zapisované osoby je samotný zápis do RPVS dokončen obvykle do 1 týdne.

Jaké služby zajišťuje naše advokátní kancelář?

Jsme moderní a dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář se sídlem v Bratislavě a v Praze.

Náš tým má bohaté zkušenosti nejenom se zápisy do RPVS, ale v celém spektru právních oblastí s bezprostředním významem pro podnikatelský sektor, zejména v oblasti obchodního a občanského práva, práva nemovitostí, duševního vlastnictví včetně ochranných známek a licencí, regulace podnikání a pracovního práva.

Neváhejte proto využít naše služby, v rámci kterých Vám rádi pomůžeme zápisem do RPVS, jakož i se splněním souvisejících povinností a obchodně právní agendou.

Cenová nabídka za zápis do RPVS je vždy přizpůsobena složitosti vlastnické a řídicí struktury osoby zapisované do RPVS. 

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás prostřednictvím našeho formuláře níže

Potřebujete pomoct se zápisem do RPVS? Kontaktujte nás.

Rychle, odborně, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačítko ODESLAT souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných údajů za účelem zodpovězení otázky či podnětu adresátem zprávy, kterým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČ: 50895206. Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.Často kladené otázky

 

Co je Rejstřík partnerů veřejného sektoru (RPVS)?

Rejstřík partnerů veřejného sektoru (RPVS) je veřejný rejstřík obsahující údaje o osobách čerpajících finanční prostředky z veřejných zdrojů (např. jako dodavatelé či subdodavatelé v rámci veřejných zakázek) nebo nabývajících veřejný majetek, včetně údajů o jejich skutečných majitelích – konečných uživatelích výhod (tzv. beneficial owners).

 

Jaké předpisy souvisí s Rejstříkem partnerů veřejného sektoru RPVS?

Základní úprava týkající se RPVS je obsažena v zákoně Slovenské republiky č. 315/2016 Z. z. o Rejstříku partnerů veřejného sektoru a o změně některých zákonů, se kterým souvisí také zákon Slovenské republiky č. 297/2008 Sb. o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně některých zákonů. První zákon upravuje otázky týkající se RPVS, druhý zákon upravuje otázky týkající se identifikace konečných uživatelů výhod.

 

Kdo je správcem Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS)?

Správcem RPVS je Ministerstvo spravedlnosti SR. Orgánem, kterému jsou adresovány návrhy na zápisy, změny či výmazy z RPVS je však Okresní soud Žilina.

Kdo se zapisuje do Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS)?

Do Rejstříku partnerů veřejného sektoru se zapisují fyzické i právnické osoby, které se podílejí na čerpání veřejných prostředků v zákonem stanovených limitech, a jsou tedy považovány za partnery veřejného sektoru. Do Rejstříku partnerů veřejného sektoru se zapisují tuzemské i zahraniční osoby, včetně konečných uživatelů výhod (skutečných majitelů) v těchto osobách.

 

Kdo je partnerem veřejného sektoru?

Partnerem veřejného sektoru je obecně každá fyzická či právnická osoba čerpající veřejné prostředky nebo nabývající veřejný majetek. Partnerem veřejného sektoru nemusí být jen osoba, která uzavírá smlouvu se subjektem veřejného sektoru, ale i osoba v postavení subdodavatele, při které jsou naplněny stejné finanční limity.

 

Kdy je zápis do Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS) povinný?

Zápis do RPVS je povinný v případě uzavření smlouvy s veřejným sektorem (případně s osobou, která takovou smlouvu uzavírá jako hlavní dodavatel), jejíž hodnota je více než 100 000 EUR při jednorázovém plnění nebo 250 000 EUR při postupném plnění v rámci jedné smlouvy. Hodnota DPH se do těchto limitů nezapočítává.

 

Jak se posuzuje hodnota plnění ze smlouvy při zápisu do RPVS?

Při zápisu do RPVS se posuzuje hodnota peněžních prostředků ze státních zakázek a dotací či z eurofondů, jakož i hodnota majetku nabývaného od státu (např. hodnota nemovitosti).

 

Sčítá se hodnota více smluv?

Platí, že z pohledu povinnosti zapsat se do Rejstříku partnerů veřejného sektoru se každá smlouva posuzuje samostatně. Pokud tedy hodnota plnění vyplývajícího ze smlouvy A dosahuje 90 000 EUR a hodnota plnění vyplývajícího ze smlouvy B dosahuje 50 000 EUR, tyto hodnoty se nesčítají a povinnost zápisu do RPVS nevzniká. Pokud se však uzavře dodatek ke smlouvě A, kterým se hodnota plnění navyšuje o dalších 10 000 EUR, povinnost zápisu do RPVS v takovém případě vznikne.

 

Jak se dá zapsat do Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS)?

Ve smyslu zákona platí, že zápis do RPVS a s tím spojené úkony může provést pouze tzv. oprávněná osoba, která partnera veřejného sektoru zastupuje na základě smlouvy o plnění povinností oprávněné osoby. Oprávněná osoba zároveň vykonává identifikaci a verifikaci konečných uživatelů výhod. Svépomocný zápis do RPVS není možný.

 

Kdo může být oprávněnou osobou a zajistit zápis do RPVS?

Oprávněnou osobou, která může podávat návrhy na zápis, změnu či výmaz údajů z RPVS, je pouze advokát, notář, banka, pobočka zahraniční banky, auditor nebo daňový poradce s místem podnikání nebo sídlem na území Slovenské republiky.

 

Existuje seznam oprávněných osob a jak oprávněnou osobu vyhledat?

Oficiální seznam oprávněných osob, které zajišťují služby související s RPVS, neexistuje, protože jde o komerční službu. Zájemce o zápis do Rejstříku partnerů veřejného sektoru se může například pokusit vyhledat advokáta, který takovou službu zajišťuje.

 

Kolik stojí zápis do Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS)?

Při většině firem s jednoduchou strukturou vlastníků se cena za zápis standardně pohybuje na úrovni několik set eur za prvozápis a následně za každoroční plnění povinností oprávněné osoby.

 

Co je potřeba k zápisu do Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS)?

K zápisu do RPVS se v první řadě vyžaduje uzavření smlouvy o plnění povinností oprávněné osoby mezi partnerem veřejného sektoru a oprávněnou osobou, např. advokátem. V rámci smluvní spolupráce oprávněná osoba následně upřesňuje, jaké podklady pro zápis od partnera veřejného sektoru potřebuje - např. prohlášení, zakladatelské dokumenty, informace o vlastnické struktuře apod.

 

Kdy nejpozději musí být zápis do Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS) dokončen?

Zápis do Rejstříku partnerů veřejného sektoru musí být dokončen ještě před uzavřením smlouvy, kvůli které se partner veřejného sektoru do RPVS zapisuje. Pokud jde o smlouvu na dobu neurčitou, při které se hodnota plnění nedá předem odhadnout, zápis do RPVS musí být dokončen před přijetím plnění v zmíněných limitech, tedy může být proveden i po uzavření smlouvy.

 

Jak dlouho trvá zápis do Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS)?

Zápis do Rejstříku partnerů veřejného sektoru standardně trvá několik dní.

 

Jak dlouho musí být partner veřejného sektoru zapsán v RPVS?

Zápis v RPVS je vázán na dobu trvání smlouvy, kvůli které se partner veřejného sektoru do RPVS zapisuje.

 

Kde mohu získat potvrzení o zápisu v RPVS?

Výpis z Rejstříku partnerů veřejného sektoru je možné získat přímo na stránkách Rejstříku partnerů veřejného sektoru. Výpis se pořizuje pouze v elektronické podobě.

 

Musí se s oprávněnou osobou uzavřít smlouva?

Smlouva o plnění povinností oprávněné osoby je při zápisu partnera veřejného sektoru do RPVS povinná. Jde také o jednu z příloh návrhu na zápis do RPVS, bez níž tento zápis není možný.

 

Jací koneční uživatelé výhod (skuteční majitelé) se zapisují do Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS)?

Do Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS) se zapisují koneční uživatelé výhod ve smyslu slovenské legislativy, která transponuje evropské směrnice, zejména tzv. AML směrnici. Ve smyslu těchto právních předpisů se za konečného uživatele výhod obecně považuje buď osoba s rozhodujícím vlivem na řízení partnera veřejného sektoru (např. členové vrcholového managementu) nebo osoba, jejíž z činnosti partnera veřejného sektoru náleží majetkový prospěch.

 

V čem spočívá povinnost ověřit konečných uživatelů výhod k 31.12.?

Oprávněná osoba musí ve smyslu zákona vždy k 31.12. ověřit, zda údaje, které jsou v RPVS zapsány, jsou stále aktuální, a zda nedošlo ke změně konečných uživatelů výhod. Pokud jsou údaje aktuální, oprávněná osoba potvrdí správnost zapsaných dat.

 

Jaká jsou sankce za nezapsání se do Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS), za zápis nesprávných údajů a za neaktualizování zapsaných údajů?

Zákon o RPVS upravuje různé sankce spojené s výše uvedenými situacemi. Sankce za porušení zákonných povinností mohou vést jednak k odstoupení od smlouvy s partnerem veřejného sektoru, a mohou vést také k udělení pokuty (do 1 000 000 EUR), ke zrušení veřejné licence či dokonce k vyvození trestní odpovědnosti. Výsledkem těchto sankcí může být jednak nemožnost ucházet se o další prostředky z veřejných zdrojů, tzv. diskvalifikace statutára, který v důsledku diskvalifikace nemůže dále zastávat funkci statutára, a to ani v jiných společnostech.

 

Jaká je pokuta za uvedení nepravdivých údajů o konečných uživatelích výhod?

Uvedení nepravdivých údajů o konečném uživateli výhod má za následek uložení pokuty ve výši od 10 000 EUR do 1 000 000 EUR vůči partnerovi veřejného sektoru (např. společnost) a ve výši od 10 000 EUR do 100 000 EUR vůči statutárnímu orgánu. Rozhodnutí o uložení pokuty má za následek tzv. diskvalifikaci statutára, tedy nemožnost takové osoby působit nadále jako statutární orgán v jakékoli obchodní společnosti.

 

Může být konečným uživatelem výhod i veřejný funkcionář?

Konečným uživatelem výhod může být i veřejný funkcionář, např. starosta či poslanec. Tato skutečnost se vyznačí při zápisu do Rejstříku partnerů veřejného sektoru.

 

Co je to verifikační dokument?

Verifikační dokument je doklad o tom, že oprávněná osoba ověřila totožnost konečných uživatelů výhod po seznámení se s vlastnickou a řídící strukturou partnera veřejného sektoru. Všechny informace o této struktuře a konečných uživatelích výhod jsou v tomto dokumentu uvedeny a verifikační dokument je následně zveřejněn na stránkách RPVS.


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky