Zmeny v podmienkach predaja na trhových miestach

Od 2. decembra 2015 nadobudli účinnosť menšie zmeny v podmienkach predaja na trhových miestach. Majú charakter predovšetkým zapracovania požiadaviek vyplývajúcich z praxe.

V Národnej rade Slovenskej republiky bola pred niekoľkými dňami schválená novela zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach predaja na trhových miestach“), ktorá nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, ktorá nadobudla účinnosť od 2. decembra 2015.

Rozšírenie okruhu osôb oprávnených na predaj na trhovom mieste

Podľa prechádzajúceho znenia zákona o podmienkach predaja na trhových miestach mohli na trhových miestach na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby okrem štandardných podnikateľov, fyzických osôb predávajúcich vlastné poľnohospodárske produkty aj fyzické osoby, ktoré predávajú vlastné použité výrobky (napríklad vlastné obnosené šatstvo alebo obuv) v primeranom množstve medzi sebou.

Okruh osôb oprávnených predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach sa od 2. decembra 2015 rozširuje. Na predaj na trhových miestach budú oprávnené aj fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou (napríklad vlastné kresby alebo „handmade“ výrobky). Pôjde teda o výrobky, na ktoré sa vzťahuje autorské právo podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským zákonom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Osoba, ktorá bude chcieť predávať takéto výrobky, však bude musieť pri žiadosti o povolenie na predaj na trhovom mieste predložiť čestné vyhlásenie o tom, že tieto výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

Rozšírenie komodít, ktoré je možné ambulantne predávať v obci

Ambulantným predajom sa rozumie predaj v dočasných stánkoch, v prenosných predajných zariadeniach, v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. Novelou zákona o podmienkach predaja na trhových miestach sa vychádzajúc z požiadaviek praxe rozširuje okruh komodít, ktoré je možné ambulantne predávať v obci, o dreviny, priesady a sladkovodné ryby.

Po novom sa tak budú môcť v obci ambulantne predávať:

  1. knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
  2. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
  3. spotrebné výrobky okrem tých, ktorých predaj je na trhových miestach podľa § 7 ods. 2 zákona o podmienkach predaja na trhových miestach obmedzený,
  4. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,
  5. ovocie a zelenina,
  6. potraviny, ktoré sa na trhových miestach podľa všeobecne záväzného nariadenia obce predávať môžu vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny,
  7. kvetiny, dreviny a priesady,
  8. žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
  9. sladkovodné trhové ryby.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ambulantný predaj

Čo je ambulantný predaj, aké druhy výrobkov takto možno predávať a aké povolenie k takejto forme predaja potrebujete získať?

eKasa - ambulantný predaj a predaj na príležitostných trhoch

Čo by ste mali vedieť o eKase, ak plánujete predávať na trhoviskách, jarmokoch alebo ak pokladnicu používate na ambulantný predaj?

Žiadosť o povolenie na predaj na trhovom mieste on-line

Predávať na trhovom mieste v meste alebo obci nemôže ktokoľvek. Je potrebné na to povolenie. V niektorých mestách a obciach si ho s eID kartou (občianskym preukazom s čipom) môžete vybaviť aj elektronicky.

Návrh sprísnenia podmienok predaja na trhových miestach od 1.10.2015

Návrh novely zákona o podmienkach predaja na trhových miestach ustanovuje povinnosť predloženia čestného vyhlásenia pri predaji vlastných umeleckých výrobkov a rozširuje zoznam tovaru, ktorý je možné ambulantne predávať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky