Žiadosť o povolenie na predaj na trhovom mieste on-line

Predávať na trhovom mieste v meste alebo obci nemôže ktokoľvek. Je potrebné na to povolenie. V niektorých mestách a obciach si ho s eID kartou (občianskym preukazom s čipom) môžete vybaviť aj elektronicky.

Bez povolenia predávať na trhovom mieste v meste alebo obci nemôžete

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach upravuje zákon č. 178/1998 Z. z.o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach predaja na trhových miestach“). Podľa zákona o podmienkach predaja na trhových miestach je trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Trhové miesta zriaďujú na svojom území mestá a obce, prípadne iné osoby oprávnené na túto činnosť mestom alebo obcou.

Okrem toho, že predávať výrobky a poskytovať služby nie je možné kdekoľvek v meste alebo v obci, ale iba na určenom mieste, je pre podnikateľov dôležité aj to, že na trhovom mieste nemôžu podnikať svojvoľne. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktoré vydáva príslušné mesto alebo obec.

Na predaj na trhovom mieste potrebujete povolenie mesta alebo obce.

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Pre vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste v meste alebo obci je potrebné splniť aj niekoľko podmienok a predložiť niekoľko dokladov, ktoré upravuje zákon o podmienkach predaja na trhových miestach. Za predaj na trhovom mieste bez povolenia hrozí podnikateľovi pokuta až do výšky 17 000 eur.

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste v meste alebo v obci

Ako sme spomínali, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe žiadosti. Za vydanie tohto povolenia na predaj na trhovom mieste pravdepodobne zaplatíte príslušnému mestu alebo obci aj poplatok. Jeho výška je individuálna v prípade každého mesta a obce, pretože je upravená všeobecne záväzným nariadením mesta alebo obce. Výška poplatku za vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste môže závisieť aj od ďalších skutočností, ktoré si upraví samotná obec. Napríklad od miesta, na ktorom sa trhové miesto nachádza, druhu podujatia, druhu predávaných tovarov a služieb, veľkosti predajného stánku a podobne.

Požiadať o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste môžete spôsobom stanoveným daným mestom a obcou. Písomná forma žiadosti je základnou formou žiadosti o vydanie povolenia na predajna trhovom mieste. Jej nevýhodou je, že pokiaľ túto žiadosť nepodáte danému mestu alebo obci osobne, ale poštou, musíte počítať aj s poštovými poplatkami a istým časom doručenia žiadosti a podobne. Niektoré mestá a obce už umožňujú podať žiadosť o povolenie na predaja na trhovom mieste aj elektronicky. Výhodou elektronickej žiadosti je, že takúto žiadosť môžete podať kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta, nemusíte nikam chodiť a nemusíte nič tlačiť, pretože celú ju podáte v elektronickej podobe. Samozrejme, podmienkou je, aby dané mesto alebo obec elektronickú službu podania žiadosti o povolenie na predaj na trhovom mieste malo zriadenú.

Na on-line podanie žiadosti o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste potrebujete eID kartu

Prečítajte si tiež

Pre elektronickú žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste potrebujete ako základnú vec elektronický občiansky preukaz (eID karta), ktorý musí byť elektronicky aktivovaný, tzn. musí byť na ňom aktivovaný bezpečnostný osobný kód. Okrem toho potrebujete mať aj čítačku čipových kariets príslušnými ovládačmi, do ktorej elektronický občiansky preukaz vložíte, ďalej musíte mať na počítači nainštalovaný softvér eID klient a na elektronickom občianskom preukaze nahraté kvalifikované certifikáty pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu.

Článok pokračuje pod reklamou

Návod, ako mestu alebo obci on-line podať žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste

Ak máte všetko, čo je potrebné na podanie elektronickej žiadosti o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste, môžete túto službu využiť. Vstúpiť do tejto elektronickej služby je možné viacerými spôsobmi. Najrýchlejším je vyhľadanie tejto elektronickej služby alebo odkazu na ňu na internetovej stránke príslušného mesta alebo obce. Druhou možnosťou, ako vstúpiť do elektronickej žiadosti o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste, je vyhľadanie tejto služby cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk. Práve tento spôsob vyhľadania a vstúpenia do žiadosti o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste si ukážeme v tomto návode.

 1. Vložte do čítačky čipových kariet svoj elektronický občiansky preukaz a zapnite si aplikáciu eID klient.
 2. Prejdite na internetovú stránku Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, v pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa na portál“ a po tom, ako zadáte váš bezpečnostný osobný kód, si vyberte subjekt, v mene ktoréhochcete požiadať o vydanie povolenia na predaj na trhovom miestedanému mestu alebo obci (napríklad štatutár právnickej osoby si vyberie konkrétnu obchodnú spoločnosť).
 3. Na stránke sa vám objaví niekoľko kategórií elektronických služieb s dvoma záložkami. Spomedzi ponúkaných elektronických služieb máte možnosť vybrať si medzi tými, ktoré sú určené občanom (pod záložkou „Občan“) a ktoré sú určené podnikateľom (pod záložkou „Podnikateľ“). V našom prípade kliknite na záložku „Podnikateľ“. Alternatívne môžete použiť aj vyhľadávacie pole alebo vyhľadávač služieb, ktorý sa spustí po kliknutí na tlačidlo „Nájsť službu“. Problémom týchto vyhľadávačov však je ich nízka efektivita. Aj pri zadaní dostatočne výstižnej frázy do vyhľadávania sa vo výsledkoch vyhľadávania nemusí nachádzať požadovaná služba. Preto si v tomto návode ukážeme priamy vstup do služby „Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste“.
 1. Elektronické služby pre podnikateľov sú zoradené do niekoľkých kategórií. Nami hľadaná služba sa nachádza v kategórii „Podnikanie“, preto si kliknutím vyberte túto kategóriu.Následne sa vám nižšie zobrazí niekoľko podkategórií elektronických služieb tejto kategórie, spomedzi ktorých si kliknutím vyberieme „Služby“.
 1. Podkategória „Služby“ sa následne rozbalí na niekoľko konkrétnych elektronických služieb. Jednou z nich bude aj„Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste“, ktorú si kliknutím vyberieme.
 2. Následne máme možnosť si vybrať poskytovateľa elektronickej služby „Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste“. Poskytovateľ tejto služby je mesto alebo obec, na území ktorej sa chystáme uskutočňovať predaj na trhovom mieste a na tento účel od nej potrebujeme povolenie. Príslušné mesto alebo obec môžete v rozbaľovanom okne vyhľadať alebo príslušné mesto alebo obec vyhľadáte vpisovaním jej názvu do vyhľadávacieho poľa.
 1. Po výbere mesta alebo obce, ktoré chcete elektronicky požiadať o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste, kliknite na tlačidlo „Prejsť na službu“. Teraz budeme presmerovaný buď na internetovú stránku daného mesta alebo obce, alebo na internetovú stránku Dátového centra obcí a miestwww.dcom.sk. V tomto kroku sa môžete stretnúť s niekoľkými nedostatkami tohto spôsobu vstupu do elektronickej služby určenej na podanie žiadosti o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste – 1. dané mesto alebo obec v tomto zozname nie je (a pritom elektronickú službu má na svojej internetovej stránke zriadenú), 2. dané mesto alebo obec sa v tomto zozname nachádza, ale elektronickú službu pre niektorý typ subjektu nemá zriadenú (napríklad elektronický formulár je dostupný len pre fyzické osoby). My sme si na zjednodušenú ukážku v našom návode vybrali mesto Bojnice.
 1. Sme presmerovaný na stránku Dátového centra obcí a miest, kde už máme predvyplnené, že si prajeme požiadať mesto Bojnice o službu „Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste“. Máme možnosť vybrať si, či žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste podáva fyzická osoba alebo právnická osoba. Zvolíme si fyzickú osobu (navyše, pre právnickú osobu takáto elektronická služba zatiaľ nie je v meste Bojnice dostupná), klikneme na tlačidlo „Vyhľadať“ a zobrazí sa nám odkaz na formulár „Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste (FO)“, ktorý si kliknutím otvoríme.
 1. Dostávame sa do samotného formuláru „Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste (FO)“, ktorý pozostáva z dvoch častí – údaje žiadosti a údaje žiadateľa. V údajoch žiadosti je potrebné vyplniť informáciu o tom, od kedy a do kedy sa bude predaj na trhovom mieste uskutočňovať. Je potrebné určiť aj konkrétne trhovisko vymedzené vo všeobecne záväznom nariadení mesta alebo obce a uviesť adresu miesta predaja. Ďalej je potrebné uviesť ajsortiment predávaných výrobkov/poskytovaných služieb. V tejto časti žiadosti musíte uviesť aj svoj daňový kód elektronickej registračnej pokladnice alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice. V opačnom prípade musíte uviesť dôvod výnimky, pre ktorú nemáte povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu, resp. virtuálnu registračnú pokladnicu.
 1. V druhej časti formuláru sa uvádzajú vaše údaje ako žiadateľa o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste. Aké údaje sa požaduje uviesť závisí do toho, či ste fyzickou osobou (adresa trvalého pobytu) alebo právnickou osobou (adresa sídla). Keď vyplníte aj túto časť žiadosti o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste, správnosť vyplnenia formuláru si môžete skontrolovať po kliknutí na tlačidlo „Skontrolovať“. Potom si formulár uložte cez tlačidlo „Uložiť a zatvoriť“.
 1. Na koniec ešte bude potrebné podanie elektronicky podpísať, nahrať k nemu niekoľko príloh v elektronickej podobe (naskenované) a odoslať podanie na spracovanie príslušnému mestu alebo obci kliknutím na tlačidlo „Odoslať podanie“. Po úspešnom spracovaní žiadosti vás bude dané mesto alebo obeckontaktovať, vydá vám povolenie na predaj na trhovom mieste a pravdepodobne vám vyrubí aj poplatok.

TIP: Chcete si vybaviť špeciálne povolenia, licencie alebo registrovácie? Informujte sa o službách v oblasti vybavenia povolení, licencií a registrácií pre váš podnik.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky