Prevádzkareň a uvedenie priestorov do prevádzky

Každý podnikateľský priestor musí byť uvedený do prevádzky regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Ak si túto povinnosť opakovane nesplníte a máte zamestnancov, poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby to bude musieť nahlásiť.

Povinnosť uvedenia priestorov do prevádzky

Povinnosť uvedenia priestorov do prevádzky upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“). Zákon o ochrane verejného zdravia hovorí, že fyzické osoby-podnikatelia (napríklad živnostník) a právnické osoby (napríklad obchodná spoločnosť) sú povinné predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia návrhu sa zdržať vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností. Medzi takéto povinnosti podnikateľov patrí aj povinnosť podať návrh na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhu na zmenu v ich prevádzkovaní. Do kladného vyhovenia návrhu by sa teda priestor na podnikanie používať vôbec nemal.

Návrh na uvedenie priestorov do prevádzky sa podáva regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ľudovo tiež nazývaný ako „hygiena“) miestne príslušnému podľa priestoru, ktorý plánujete uviesť do prevádzky. Vzor žiadosti má každý regionálny úrad verejného zdravotníctva zverejnený na svojej internetovej stránke. Uvádzajú sa v nej obchodné meno, právna forma, sídlo a IČO, ak bolo pridelené (ak je žiadateľom právnická osoba) alebo meno, priezvisko a bydlisko a IČO, ak bolo pridelené (ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ). V žiadosti tiež uvediete, že žiadate o vydanie rozhodnutia k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky, pričom uvediete aj jej presnú adresu. K žiadosti sa prikladá aj doklad o oprávnení na podnikanie, ktorým je overená kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení (ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ) alebo výpisu z obchodného registra (ak je žiadateľom právnická osoba). Okrem toho je potrebné k návrhu priložiť aj doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 50 eur.

Ak budete priestor používať na podnikanie aj bez súhlasného stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva, vystavujete sa pokute vo výške od 150 eur do 20 000 eur.

Do prevádzky je potrebné uviesť úplne každý podnikateľský priestor

Je potrebné si však uvedomiť, že povinnosť podať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na uvedenie priestorov do prevádzky sa vzťahuje na každý podnikateľský priestor, nielen na ten, ktorý sa považuje za prevádzkareň podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). Zákon o ochrane verejného zdravia totižto nijakým spôsobom nerozlišuje, ktoré priestory sa musia alebo nemusia uvádzať na základe žiadosti do prevádzky. V § 13 sa hovorí len všeobecne o povinnosti uvádzať priestory do prevádzky a v § 52 ods. 1 písm. b) je táto povinnosť pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby zdôraznená.

Preto je potrebné v tejto súvislosti rozlišovať pojmy prevádzkareň podľa živnostenského zákona (za ktorú sa napríklad nepovažuje sídlo právnickej osoby alebo priestor na uskladnenie tovaru) a podnikateľské priestory všeobecne podľa zákona o ochrane verejného zdravia (širší pojem ako prevádzkareň), ktoré je potrebné do prevádzky uvádzať. A preto je nevyhnutné pamätať na to, že žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky je potrebné podať ku každému podnikateľskému priestoru, teda nielen napríklad v prípade priestoru reštaurácie alebo predajne, ale aj v prípade kancelárskeho priestoru alebo skladu, aj keď do nich klienti nevstupujú.

Článok pokračuje pod reklamou

Poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby nesplnenie povinnosti nahlasuje

S povinnosťou uvádzania podnikateľských priestorov do prevádzky čiastočne súvisí aj pracovná zdravotná služba, ktorá je povinná pre všetkých zamestnávateľov od roku 2015. Medzi vedľajšie povinnosti pracovnej zdravotnej služby s výnimkou tých, ktoré priamo súvisia s jej hlavnou náplňou, patrí aj povinnosť podať podnet príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, že zamestnávateľ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci (ním je celkom určite na prvom mieste zákon o ochrane verejného zdravia).

Ako sme v predchádzajúcich častiach tohto článku uviedli, zo zákona o ochrane verejného zdravia podnikateľom vyplýva aj povinnosť uvedenia podnikateľského priestoru do prevádzky. Ak teda pracovná zdravotná služba takýto nedostatok u zamestnávateľa po opakovanom upozornení zistí, je povinná nesplnenie tejto povinnosti oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Úlohy pracovnej zdravotnej služby môže pritom vykonávať nielen externá firma, ale aj sám podnikateľ prostredníctvom vlastných zamestnancov, ktorým takáto povinnosť nahlásiť nedostatok vlastného zamestnávateľa tiež vznikne.

Vzhľadom na to, že hodnotenie zdravotných rizík zamestnancov musí pracovná zdravotná služby vykonať minimálne raz za rok, bude musieť zamestnávateľa upozorniť na nedostatky v súvislosti s náplňou jej činnosti tiež minimálne raz za rok. Potom je možné za opakované upozornenie nesplnenia povinnosti uviesť priestory do prevádzky považovať aj zistenie nesplnenia tejto povinnosti najneskôr v nasledujúcom roku po prvom takomto upozornení zamestnávateľa. Ak si pracovná zdravotná služba nesplní povinnosť podať podnet príslušnému orgánu verejného zdravotníctva po opakovanom upozornení zamestnávateľa, že si neplní povinnosti na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci (napríklad po opakovanom upozornení neuviedol priestory do prevádzky), je takéto konanie pracovnej zdravotnej služby považované za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva s výškou pokuty od 150 eur do 20 000 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra – koho sa netýka

Väčšina spoločností je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019. Kto však túto povinnosť nemá?

Povinná registrácia na DPH

Kedy je podnikateľ povinný registrovať sa na DPH, čo sa po novom zahŕňa do obratu na účely DPH a ako dlho trvá proces povinnej registrácie na DPH?

Špecifické typy registrácií na DPH - §7 a §7a zákona

Zákon o DPH upravuje viacero typov registrácií na DPH. Špecifickými sú registrácie podľa § 7 pre tovar a § 7a týkajúca sa služieb v EÚ, ktoré sa môžu týkať aj neplatiteľov DPH či nezdaniteľných osôb.

Registrácia na DPH

Zákon o DPH upravuje viacero typov registrácií na DPH – povinnú, dobrovoľnú, zo zákona, skupiny či zahraničnej osoby. Špecifickou je napríklad registrácia podľa § 7a týkajúca sa služieb.