Zmeny v daniach a účtovníctve, ktoré sa chystajú od 1.1.2018

Vláda v lete schválila novely daňových zákonov a zmeny v účtovníctve. Ak ich schváli parlament, platiť budú od roku 2018. Prinášame takmer dvadsiatky najdôležitejších.

7 dôležitých zmien v dani z príjmov od 1.1.2018

Zvýši sa superodpočet na výskum a vývoj

Nakoľko sa ukázalo, že firmy či živnostníci nemajú o uplatňovanie superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj vysoký záujem, od nového roka sa má superodpočet zvýšiť z 25 % na 100 % vybraných daňových výdavkov (nákladov). Na 100 % sa zvýši aj uplatnenie superodpočtu z nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, avšak výpočet bude komplexnejší. Ministerstvo financií opatrne uvoľňuje aj uplatňovanie superodpočtu z daňových výdavkov (nákladov) na služby. Od roku 2018 bude platiť výnimka na licencie za počítačové programy (softvér), ktorý je priamo využívaný pri realizácii projektu výskumu a vývoja. Viac o zvýšení superodpočtu sa dočítate v článku Superodpočet nákladov na výskum a vývoj v roku 2019 a zmeny od roku 2020

Oslobodenie príjmov za poskytnutie licencií

V súvislosti s podporou výskumnej činnosti sa do zákona o dani z príjmov majú zapracovať ustanovenia tvoriace tzv. patent box. Ide o špeciálny daňový režim, v ktorom budú poplatky za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie udelených a registrovaných patentov a úžitkových vzorov, ale aj z použitia alebo za použitie počítačových programov (softvér) od dane z príjmov oslobodené. Predmety duševného vlastníctva (napr. softvér) musia však byť výsledkami výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom. Viac o tzv. patent boxe sa dočítate v článku "Patent Box" prinesie výhodnejšie zdaňovanie licenčných príjmov.

Zavedie sa daňový bonus na bývanie pre mladých

Mladí jednotlivci alebo páry si budú môcť uplatniť daňový bonus na kúpu bytu alebo domu. Ide o priamu finančnú daňový úľavu. O sumu daňového bonusu, ktorý sa bude poskytovať na zaplatené úroky úveru poskytnutého na bývanie, sa bude znižovať daň. Za jeden kalendárny rok môže daňovník získať daňovú úľavu až do výšky 400 eur. Zmena súvisí so zrušením tzv. štátneho príspevku pre mladých, pričom viacerí odborníci sa zhodujú, že zmena bude pre mladých menej výhodná.

Zavedie sa nezdaniteľná časť pri využití kúpeľnej starostlivosti

Nepriamou formou podpory je zavedenie novej nezdaniteľnej časti základu dane. Využiť ju môžu napr. zamestnanci alebo živnostníci, ktorí využijú služby kúpeľnej starostlivosti. Túto nezdaniteľnú časť bude možné uplatniť aj v prípade, ak výdavky na kúpeľnú starostlivosť uhradí manželka alebo vyživované dieťa daňovníka. Nezdaniteľnú časť si však môže uplatniť len jeden z členov rodiny, najviac v úhrne za všetkých členov do výšky 50 eur ročne (t. j. nie jednotlivo po 50 eur za každého člena rodiny).

Rozšíri sa definícia závislých osôb pri transferovom oceňovaní

Predmetom novelizácie je aj definícia závislej osoby pri transferovom oceňovaní, ktorá sa významne rozšíri. Tuzemské transferové oceňovanie sa začalo všeobecne uplatňovať od roku 2015, pričom prax ukazuje nedostatky zákona ešte v súčasnosti.

Sprísnia sa podmienky zdanenia príležitostných príjmov

Novela zákona o dani z príjmov má spresniť, kedy sa príjem fyzickej osoby nepovažuje za príležitostný príjem, ktorý môže byť od dane z príjmov oslobodený do výšky 500 € za kalendárny rok. Podmienkou bude existencia zmluvného vzťahu.

Ak na základe zmluvy vykoná fyzická osoba za odmenu akúkoľvek činnosť, hoci pôjde o jediný príjem fyzickej osoby v roku, a táto odmena bude napr. v s.r.o. daňovým nákladom, tento príjem bude pre fyzickú osobu zdaniteľným. Podľa odôvodnenia ministerstva sa zdaňovať nemajú len napríklad príležitostné príjmy za pokosenie trávy susedovi. Viac o zdanení príležitostných príjmov v roku 2018 sa dočítate v článku Zdaňovanie príležitostných príjmov od roku 2018.

Zdanenie pri odchode (tzv. exit tax)

Zdanenie pri odchode (tzv. exit tax) sa uplatní prípade, ak daňovník (napr. dcérska spoločnosť zahraničnej skupiny) presúva majetok alebo mení svoju daňovú rezidenciu mimo územia SR. Daňovník bude povinný zdaniť na území SR ekonomickú hodnotu všetkých kapitálových ziskov vytvorených na našom území, hoci tento zisk ešte nebol v čase odchodu realizovaný. Zdanenie pri odchode bude vyčíslené v osobitnom základe dane sadzbou dane 21 %.

Nakoľko pôjde pravdepodobne o vysoké sumy, daň bude možné uhradiť v splátkach počas 5-tich rokov, avšak len v prípade, ak sa majetok presunie do štátu, kde je možné reálne zabezpečiť vymáhanie pohľadávok (napr. do iného členského štátu Európskej únie).

6 dôležitých zmien v DPH od 1.1.2018

Zmeny v skladaní a vrátení zábezpeky na DPH

Od 1.1.2018 sa rozšíria kritériá daňovej rizikovosti tak, že zábezpeku na DPH bude mať povinnosť zložiť aj žiadateľ, ktorý je:

  • fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má nedoplatok na DPH 1 000 eur a viac a ktorý nebol ku dňu podania žiadosti o registráciu pre DPH zaplatený,
  • fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej bola zrušená registrácia pre DPH z dôvodu opakovaného porušovania povinností vymedzených v § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH.

Jednoznačne sa v zákone o DPH upravuje postup daňového úradu pri vrátení zábezpeky na DPH, ak

  • dôjde k zastaveniu registračného konania na DPH a peňažná zábezpeka alebo jej časť už bola zložená alebo
  • k zrušeniu registrácie pre DPH a ešte neuplynulo 12 mesiacov od zloženia peňažnej zábezpeky na DPH a táto nebola celá použitá.

Viac informácií o zmenách v skladaní a vrátení zábezpeky na DPH sa dočítate v článku Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na DPH a iné zmeny v zábezpeke na DPH od roku 2018.

Zmeny v trojstranných obchodoch

Od 1.1.2018 bude platiť podmienka uplatnenia trojstranného obchodu, na ktorej základe prvý odberateľ nesmie mať v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle v členskom štáte druhého odberateľa nezdržiava (t. j. nie je v tomto členskom štáte usadený). V súčasnosti platí, že prvý odberateľ nesmie byť v členskom štáte druhého odberateľa identifikovaný pre DPH (t. j. nesmie mať pridelené IČ DPH týmto členským štátom EÚ).

Prečítajte si tiež

Súhrnný výkaz budú mať povinnosť predkladať aj zdaniteľné osoby registrované podľa § 7 a 7a zákona o DPH (t. j. majú status príjemca/dodávateľ služieb z/do EÚ), ak sa zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, pričom sa na nich budú vzťahovať rovnaké podmienky, ako na platiteľov DPH. Pri prekročení obratových podmienok im môže vzniknúť povinnosť podávať súhrnný výkaz mesačne.

Zmena účelu využívania stavby a uplatnenie DPH

Inžinierske stavby, resp. stavby iné ako budovy, môžu podliehať zmene ich použitia na oslobodené činnosti z činností podliehajúcich DPH a naopak. Rovnako sa môže meniť rozsah ich použitia na činnosti podliehajúce DPH a súčasne na činnosti oslobodené od DPH.

Z tohto dôvodu sa navrhuje rozšíriť vymedzenie investičného majetku na všetky stavby, t. j. nie len budovy. Ak dôjde k zmene použitia stavby v rámci 20-ročného obdobia stanoveného na úpravu odpočítanej DPH, platiteľ DPH bude povinný upraviť odpočítanú DPH, a to pri každom druhu stavby. Zmeny sa majú vzťahovať len na tie stavby, pri ktorých si platiteľ DPH odpočítal DPH po 31. decembri 2017.

Článok pokračuje pod reklamou

Zrušenie limitu faktúry pri tuzemskom samozdanení tovaru

Od 1.1.2014 sa v zákone o DPH zaviedlo samozdanenie pri dodaní vybraných poľnohospodárskych plodín a pri dodaní vybraných kovov a polotovarov z kovov.

Samozdanenie sa v súčasnosti uplatňuje len v prípade, ak je základ dane (t. j. cena bez DPH) za dodanie tovaru uvedená na faktúre 5 000 eur a viac. Od 1.1.2018 sa má limit zrušiť a samozdanenie sa tak bude vzťahovať na všetky dodania uvedených tovarov.

Výkaz pri kúpe ojazdeného auta z EÚ

Od 1.1.2018 má platiť, aby údaje o kúpe ojazdených motorových vozidiel z iného členského štátu EÚ, uvádzal platiteľ DPH na štandardizovanom tlačive, ktorého vzor bude zverejnený na internetovej stránke Finančnej správy SR. Povinnosť podať daňové priznanie v zákone o DPH ostáva.

Rýchlejšie vrátenie nadmerného odpočtu

Ak na základe preskúmania kontrolných výkazov nebudú pochybnosti o oprávnenosti určitej časti nadmerného odpočtu DPH, daňový úrad môže (teda nemusí) túto časť vrátiť platiteľovi DPH ešte pred samotným začatím daňovej kontroly.

Daňové úrady sa tak budú zameriavať pri výkone kontroly prevažne len na sporné faktúry, z ktorých si platiteľ DPH uplatnil odpočítanie DPH. Avšak neznamená to, že daňové úrady nemôžu preveriť aj vrátenú časť nadmerného odpočtu.

Pripravované zmeny v správe daní a zákone o účtovníctve od 1.1.2018

Zavedie sa Index daňovej spoľahlivosti

Od 1.1.2018 má finančná správa vytvoriť objektívne, nezávislé a legálne aplikovateľné hodnotenie daňových subjektov - podnikateľov, ktoré umožní poskytnúť osobitné daňové režimy pre spoľahlivé daňové subjekty. Index daňovej spoľahlivosti tak môže prispieť priamo alebo nepriamo k zlepšeniu výberu daní a k zlepšovaniu podnikateľského prostredia.

Daňové subjekty (napr. podnikateľské subjekty) s najvyššou spoľahlivosťou by mohli požívať v porovnaní s menej spoľahlivými subjektmi určité výhody v rámci zákonných možností formou osobitného daňového režimu. Informácie o osobitných daňových režimoch ako aj kritériá zatriedenia do týchto daňových režimov budú verejne dostupné. Viac sa dočítate v článku Index daňovej spoľahlivosti od roku 2018.

Čaká nás reforma daňového tajomstva a nové verejné zoznamy

Navrhuje sa od 1.1.2018 zreformovať inštitút daňového tajomstva, predovšetkým z dôvodu posilnenia spolupráce v boji proti daňovým únikom a podvodom na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Za daňové tajomstvo sa v prípade schválenia nebude považovať informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná (uvedená vo verejnom zozname alebo verejnom registri) a taktiež ani informácia o tom, či u konkrétneho subjektu prebieha alebo prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie.

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH a spotrebné dane by mal od roku 2018 obsahovať aj dátum od ktorého je daňový subjekt registrovaný k týmto daniam a deň, ktorým došlo k zmene druhu registrácie na DPH.

Tiež sa navrhuje zverejňovať štvrťročne zoznam daňových subjektov s výškou ich vyrubenej dane z príjmov, dodatočne vyrubenej dane z príjmov alebo daňovej straty. Uvedené by malo platiť len pre právnické osoby (napr. s.r.o.), nie pre fyzické osoby (napr. živnostníkov).

Na základe údajov z podaných daňových priznaní k DPH by sa mal zverejňovať štvrťročne zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu alebo dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti alebo dodatočne priznanej vlastnej daňovej povinnosti.

Tieto zoznamy nebudú časovo obmedzené (údaje v nich uvedené) a budú zverejňované v štruktúrovanej forme, ktorá bude prehľadnejšia a umožní lepšie vyhľadávanie a ďalšie automatizované spracovanie týchto údajov.

Zníži sa cena záväzného stanoviska

Z dôvodu zvýšiť záujem, najmä menších daňových subjektov (napr. podnikateľské subjekty), podávať žiadosti o vydanie záväzných stanovísk, navrhuje sa od 1.1.2018 znížiť úhradu za vydanie záväzného stanoviska o polovicu.

Za porušenie účtovných povinností bude možné zrušiť živnostenské oprávnenie

Od 1.1.2018 sa navrhuje zaviesť inštitút možnosti podania podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia za osobitne závažné porušenie zákona o účtovníctve. Za takéto porušenie sa považuje až opakované spáchanie správneho deliktu, ktorým je napr. opakované nezostavenie účtovnej závierky, opakované vykonávanie účtovných zápisov mimo účtovných kníh, opakované účtovanie fiktívnych účtovných zápisov alebo opakované nezaúčtovanie skutočnosti, ktorá je predmetom účtovníctva.

Predĺži sa doba archivácie účtovných dokladov

Navrhuje sa od 1.1.2018 zosúladiť dobu archivácie účtovných dokladov s dobou archivácie účtovnej závierky ako podkladov k jej zostaveniu. Pre účtovné jednotky, vrátane podnikateľov, to znamená predĺženie doby archivácie účtovných dokladov z 5 na 10 rokov. Dlhšia lehota archivácie sa bude vzťahovať aj na už uzavreté účtovné roky a tie doklady, ktorým do konca roka 2017 neuplynie 5 ročná archivačná lehota.

Naďalej bude platiť, že je možné archivovať účtovné záznamy v písomnej forme alebo v elektronickej forme a to podľa vlastného rozhodnutia, napr. podnikateľa.

Prehľad dôležitých zmien v roku 2020 v oblasti dane z príjmov, DPH, daňového poriadku, používania eKasy, účtovníctva a odvodoch nájdete v článku Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky