Zelené EČV na Slovensku zatiaľ bez výhod, chystajú sa zmeny

Ako požiadať o zelené tabuľky EČV, koľko stoja a oplatí sa ich vybaviť? Aké výhody sú pripravené v Akčnom pláne pre rozvoj elektromobility v Slovenskej republike?

Tabuľky s evidenčným číslom vozidla (EČV) je vidieť na cestách čoraz častejšie. Sú totiž dobrovoľným označením vozidla na elektrický pohon – batériového elektromobilu či plug-in hybridu, prípadne vodíkového auta. Niekde sa možno stretnúť s vyjadrením, že takto podfarbené EČV slúžia ako informácia pre hasičov, aby vedeli, že treba uplatniť špeciálny postup napríklad pri nehode takého vozidla. To však nie je pravda. Ide iba o odlíšenie bezemisných a nízkoemisných vozidiel od bežných „spaľovákov“ a v niektorých krajinách majú majitelia so zeleným EČV (resp. s tabuľkou EČV určenou pre elektromobily) viaceré výhody – napríklad v susednom Česku majú výnimku z platenia diaľničných poplatkov za splnenia stanovených podmienok. Ako je to na Slovensku, čo pre zelené EČV platí od 1.1.2023 a aké ďalšie zmeny sa plánujú?

Zelené EČV od 1.1.2023: odlíšiť elektromobily bude možné aj naďalej

Novela cestného zákona od 1.1.2023 zrušila dizajn tabuliek s evidenčným číslom vozidla v takej podobe, ako boli známe doposiaľ. Označovanie okresov skončilo, autá budú označované EČV vo forme 2 písmen, 3 číslic a 2 písmen, no podľa abecedy (napríklad: AA-123AA). Zmena sa týka najmä novoregistrovaných vozidiel, vymieňať pôvodné netreba.

Nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla – rozdiel medzi určenými pre elektrické vozidlá a štandardnými. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
Nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla – rozdiel medzi určenými pre elektrické vozidlá a štandardnými. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Zmena čaká aj dizajn tabuliek určených pre vozidlá na elektrický pohon. Po novom sa označujú začiatočnými písmenami EL alebo EV, pričom nebudú podfarbené zelenou, ale budú mať zelené písmo na bielom podklade.

Ako získať „zelené“ EČV a koľko stoja?

O vydanie takéhoto EČV možno požiadať osobne na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, ale tiež elektronicky. „Na dopravnom inšpektoráte je správny poplatok za vydanie 1 ks EČV 16,50 eur, pri elektronických službách je to 8 eur za 1 ks tabuľky,“ uvádza pre Podnikajte.sk tlačový odbor ministerstva vnútra. Nakoľko na každé auto treba 2 tabuľky, treba počítať s dvojnásobkom uvedených súm (33 eur alebo 16 eur). Navyše, ak je vydanie špeciálneho zeleného EČV spojené aj so zápisom držiteľa vozidla, účtuje sa ďalší poplatok vo výške 33 eur, pri využití elektronickej služby 16,50 eur.

Taktiež je možné aj v prípade elektrických vozidiel požiadať o vydanie tzv. EČV s voliteľnou logistikou, avšak na rozdiel od štandardných tabuliek, kedy je možné mať všetkých 7 znakov podľa svojej vôle, napr. JANICKO (doposiaľ bolo takúto tabuľku možné vyrobiť len so začiatočnými písmenami skratky okresu), v prípade elektromobilov musí byť na začiatku „EL“ alebo „EV“. Za špeciálne tabuľky však treba počítať s poplatkom 165,50 eur za 1 ks. V prípade požiadania cez elektronické služby je však cena výhodnejšia, a to 95,50 eur/1 ks.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Osobná žiadosť na dopravnom inšpektoráte Elektronická služba
1ks „zelenej“ tabuľky pre elektrické vozidlá 16,50 eur 8 eur
1 ks tabuľky s voliteľnou logistikou 165,50 eur 95,50 eur
Zápis držiteľa vozidla 33 eur 16,50 eur

Požiadať o špeciálnu tabuľku evidenčného čísla (TEČ) môže vlastník elektromobilu či plug-in hybridu pri zápise nového vozidla do evidencie, alebo pri iných úkonoch, kedy sa zamieňajú pôvodné čierno-biele TEČ za elektro TEČ. Ministerstvo vnútra informuje, že v osvedčení o evidencii, časť II., v položke 18 P.3 „Druh paliva/zdroj energie“, musí byť uvedené:

  • elektrina, alebo
  • druh spaľovacieho paliva v kombinácii s elektrickým pohonom plug-in, napríklad:
    • benzín + elektrický pohon plug-in,
    • nafta + elektrický pohon plug-in,
    • benzín + LPG + elektrický pohon plug in.

Zelenou podfarbené EČV sa od 1.1.2023 nevydávajú, získať ich možno už len v novej podobe

Prechodné obdobie pôvodných tabuliek potrvá do vyčerpania skladových zásob. Ako uviedlo ministerstvo vnútra pre Podnikajte.sk, súčasné skladové zásoby štandardných EČV bude potrebné dovydávať, no ak občan požiada o vydanie nových celoslovenských tabuliek, bude mu to umožnené. Pokiaľ však ide o elektro EČV, tlačový odbor rezortu vysvetlil, že doposiaľ bola zavedená prax, kedy sa všetky takéto tabuľky vyrábali individuálne podľa požiadaviek občanov. Nevytvárali sa teda skladové zásoby na dopravných inšpektorátoch. „V individuálnych prípadoch sa mohlo stať, že objednané elektro EČV si občania ešte neprevzali a tieto aj v pôvodnom vyhotovení bude možné vydať v roku 2023.“ To znamená, že ak niekto požiadal o vydanie „zelenej“ tabuľky už po 1.1.2023, bude už v novej podobe.

Článok pokračuje pod reklamou

Pripravované zmeny a výhody pre majiteľov elektromobilov

Zatiaľ čo v zahraničí majú majitelia elektromobilov viacero výhod oproti majiteľom spaľovacích áut, na Slovensku zatiaľ možno rátať len s takým zvýhodnením, že elektromobily platia jednotný poplatok za zápis držiteľa vozidla (33 eur), pričom niektoré kategórie spaľovacích vozidiel platia aj viac, podľa výkonu motora a veku vozidla. Rovnako plug-in hybridy majú tento poplatok znížený o 50 %, najviac však môže byť znížený na sumu 33 eur.

Akčný plán pre rozvoj elektromobility v Slovenskej republike (2022) však so zavedením zvýhodnenia majiteľov áut na elektrický pohon počíta. Zatiaľ čo v pôvodnom znení návrhu plánu boli spomenuté rôzne benefity, ako napríklad aj možnosť parkovania pre elektromobily bezplatne, no na základe vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania sa od tohto zvýhodnenia upustilo. Kompetenciu zaviesť zvýhodnené parkovanie pre elektromobily necháva ministerstvo hospodárstva v rukách samospráv. „Už v súčasnosti majú samosprávy kompetenciu v rámci svojich parkovacích politík umožniť aj prípadné bezplatné parkovanie pre elektromobily, bez ohľadu na názor, či ide, alebo nejde o neadekvátnu podporu individuálnej dopravy. MH SR chce týmto opatrením docieliť najmä vytvorenie metodiky pre parkovanie EV na základe širšej odbornej diskusie,“ uvádza sa v materiáli s vyhodnotením pripomienok.

Prečítajte si tiež

Taktiež bolo navrhované dočasné vyhradenie Bus pruhov aj pre autá so „zelenými“ značkami. Elektromobily by tak mohli jazdiť aj v takýchto pruhoch a vyhnúť sa napríklad zápcham. Proti tomuto zvýhodneniu však bolo v MPK vznesených niekoľko pripomienok. Napríklad Bratislavská integrovaná doprava (BID a. s.) upozornila, že budovanie vyhradených BUS pruhov prebieha najmä v mestách a úlohou je zvýšiť atraktivitu verejnej hromadnej dopravy pred individuálnou osobnou dopravou. „Cieľom ich zriaďovania je zlepšiť dopravnú situáciu v meste a zároveň znížiť ekologické aj ekonomické dopady na obyvateľov,“ uvádza BID, a. s. Keďže akčný plán predpokladá nárast podielu a počtu vozidiel na elektrický pohon, predpokladajú negatívny dopad sprístupnenia BUS pruhov pre elektromobily – zhorší sa prevádzka hromadnej dopravy, zníži sa záujem cestujúcich, v BUS pruhoch začnú vznikať kolóny. Na základe pripomienok MPK tak bolo toto zvýhodnenie z akčného plánu vypustené.

Rovnako bol na základe MPK vypustený bod, ktorý navrhoval zníženie diaľničných poplatkov pre elektromobily. Ako sa v materiáli k vyhodnoteniu pripomienkového konania uvádza, ministerstvo dopravy, potenciálny gestor tohto opatrenia, v rámci pripomienkovania nesúhlasilo s úpravou poplatku za využívanie diaľnic a rýchlostných ciest a pred rokom 2026 neplánuje otvárať legislatívne zmenu v zákone tak, aby sa takýto princíp dal implementovať do procesov NDS.

Čo ale napriek pripomienkam v akčnom pláne zostalo, je rýchlostné obmedzenie pre znečisťujúce vozidlá na vybraných cestných úsekoch, a to prostredníctvom novelizácie zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. „Ministerstvo hospodárstva uvažuje nad rozdelením rýchlostných limitov iba na cestách, na ktorých to bude dávať logický zmysel a neohrozí sa tým bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ uvádza sa v materiáli s vyhodnotením pripomienok. Má ísť o miesta, kde je významná druhová a krajinná ochrana, miesta slúžiace na rekreáciu a regeneráciu. Malo by sa to teda týkať takých lokalít, kde zníženie emisií a hluku spôsobí zvýšenie kvality životného prostredia. „MH SR si nemyslí, že konkrétne lokality by mali byť navrhnuté už v predkladanom materiáli. Cieľom je motivovať samosprávy pre praktickú aplikáciu takéhoto opatrenia, zvážením pozitívnych a negatívnych vplyvov pri výbere konkrétnej lokality, úseku cesty.“

Ďalšou z navrhnutých výhod je podpora vzniku nízkoemisných zón, konkrétne možnosťou stanoviť poplatky za vstup pre vozidlá na spaľovací pohon, napríklad s výnimkou pre obyvateľov danej časti obce/mesta. Už v roku 2019 ministerstvo životného prostredia vytvorilo legislatívne podmienky pre vznik nízkoemisných zón a v čase vytvorenia legislatívneho základu mali podobné ambície viaceré samosprávy. „Pandémia však presunula aktivity samospráv do iného smeru a jednotlivé samosprávy sa touto otázkou prestali zaoberať. Ministerstvo hospodárstva uvažuje o priamej podpore vytvorení takýchto zón, napríklad formou metodiky/štúdie realizovateľnosti a tak podporiť samosprávy k praktickej implementácii tohto opatrenia,“ uvádza sa v materiáli k vyhodnoteniu MPK.

Nemenej podstatnou zmenou, ktorá sa v rámci akčného plánu plánuje zaviesť, je umožnenie udelenia „zelených“ tabuliek EČV iba bezemisným vozidlám – teda čisto batériovým elektromobilom, prípadne vozidlám s vodíkovým pohonom. Má sa tak stať na základe zmeny zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Termín plnenia pre túto oblasť opatrení je stanovený na 1.1.2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Požiar elektromobilu, elektrokolobežiek či nabíjacích staníc očami odborníka

Čo býva dôvodom vznietenia elektromobilu, na čo myslieť pri inštalácii nabíjačky a aké protipožiarne povinnosti musia dodržať správcovia budov či developeri, priblížil František Gilian z Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky