Prepis vozidla od 1. 1. 2023: jednoduchší proces a menej poplatkov

Dvojkrokovému prepisu auta „odzvonilo“, nebude treba meniť ani EČV a vlastníci vozidiel tak ušetria na správnych poplatkoch. Čo ďalšie platí od roku 2023?

Od 1.1.2023 je účinná novela zákona o cestnej premávke, na základe ktorej skončilo delenie motoristov podľa okresov uvedených na tabuľke evidenčného čísla vozidla (EČV). Od nového roka sú však vydávané nielen nové EČV, no zmeny tiež nastali v procese prepise áut aj v pravidlách úhrady správnych poplatkov.

Prepis vozidla od 1.1.2023 – výmena EČV už nebude potrebná

Novela zákona o cestnej premávky prináša od roka 2023 zmenu, kedy už budú evidenčné čísla naviazané priamo na konkrétne vozidlo, nie na jeho majiteľa. To v praxi prináša ďalšiu novinku – v prípade prepísania auta na inú osobu už nebude potrebné meniť tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Rovnaká tabuľka môže na vozidle zostať až do konca jeho využitia. „Pri kúpe nového vozidla sa teda vygeneruje EČV, ktoré na vozidle ostane do konca životnosti,“ uvádza Prezídium policajného zboru na stránke ministerstva vnútra.

Avšak, ak bude mať majiteľ auta záujem pri prepise vozidla ponechať si pôvodné tabuľky EČV, ktoré by následne pridelil na svoje ďalšie vozidlo, bude mu to umožnené. Vychádza sa tak v ústrety najmä tým držiteľom, ktorí požiadali o tabuľku s tzv. voliteľnou logistikou (napr. BASTROM) či tabuľku zo skladových zásob dopravného inšpektorátu (napr. BB555AB). Za takéto tabuľky je totiž vyberaný podstatne vyšší správny poplatok. O pridelenie pôvodnej tabuľky na iné auto je potrebné požiadať do jedného roka.

Dvojkrokovému prepisu vozidla od 1.1.2023 „odzvonilo“

Ďalšia zmena sa dotkla dvojkrokového prepisu vozidla. Doposiaľ bolo pri prepise vozidla potrebné, aby ho pôvodný majiteľ odhlásil na svojom dopravnom inšpektoráte, nový vlastník ho následne prihlásil na inšpektoráte vo svojom meste. Od 1.1.2023 sa kompletný prepis vozidla aj s vydaním nových dokladov vykonáva na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. V prípade potreby sa budú doklady aj tabuľky zasielať kuriérom.

Po novom bude teda možné vykonať zmenu držby na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte s tým, že kompletná zmena sa vykoná na jednom pracovisku. Vďaka tomu už kupujúci nebude musieť žiadať o vydanie nových dokladov a tabuľky s evidenčným číslom na inšpektoráte v jeho meste. „Pri zmene držby vozidla môže byť prítomný predávajúci aj kupujúci. Ak nie je prítomný kupujúci, predávajúci musí mať od kupujúceho písomné splnomocnenie na vykonanie zmeny držby vozidla s jeho úradne osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike. Namiesto predloženia splnomocnenia je možné vydokladovanie aj iného spôsobu preukázania vlastníctva vozidla, napr. právoplatný rozsudok súdu alebo právoplatné uznesenia o dedičstve,“ uvádza sa na stránke ministerstva vnútra. Avšak, povinnosť predloženia písomného plnomocenstva/dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí v prípade, že sa vozidlo prevádza na blízku osobu doterajšieho držiteľa vozidla. Ide o situácie, kedy má byť novým držiteľom príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel/manželka.

Od 1.1.2023 platí, že žiadateľ uvedie, čo sa má stať s pôvodnými tabuľkami EČV. Možnosti sú nasledovné:

 • ponechanie tabuľky s evidenčným číslom na vozidle pre kupujúceho, pričom ide o preferovaný postup,
 • ponechanie tabuľky s evidenčným číslom u pôvodného držiteľa vozidla, ktorý tak môže najviac do jedného roka požiadať o pridelenie tejto tabuľky na svoje druhé vozidlo.

V prípade, že si pôvodný majiteľ auta chce ponechať pôvodnú tabuľku s EČV, je potrebné prideliť vozidlu novú. Žiadateľ si môže vybrať, či chce:

 • tzv. celoslovenskú tabuľku, ktorá mu bude zaslaná kuriérom na adresu,
 • tabuľku s voliteľnou logistikou, teda napríklad s konkrétnym slovom,
 • konkrétnu tabuľku zo skladových zásob dopravného inšpektorátu (zatiaľ aj s označením okresu, podľa toho, na akom dopravnom inšpektoráte požiada – ak v Bratislave, dostane EČV „BT“, ak v Košiciach, dostane EČV s „KE“),
 • tabuľku, ktorú má u seba z predošlého vozidla.

Prezídium Policajného zboru zároveň na webovej stránke upozorňuje, že je potrebné, aby sa na takomto spôsobe pridelenia nových tabuliek s evidenčným číslom vopred kupujúci a predávajúci dohodli.

Žiadateľ tiež pri zmene držby vozidla uvádza, či bude nový vlastník totožný ako držiteľ, alebo zostane pôvodný vlastník (čo je typické pri pokračovaní leasingu), alebo bude vlastníkom iná osoba ako je nový držiteľ.

Pri zmene držiteľa vozidla je potrebné mať na pamäti, že žiadateľ musí predložiť:

 • platný doklad totožnosti,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, pričom podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu zmeny držby vozidla na inú osobu - to znamená, že sa stáva neplatným a pri prevodoch držby vozidiel je povinnosťou kupujúceho uzavrieť novú poistnú zmluvu a preukázať sa platným potvrdením o poistení zodpovednosti (alebo predbežným poistením),
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii/technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • v prípade, že je kupujúci prítomný, tak aj čipovú kartu osvedčenia o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • ak boli ukradnuté alebo sa stratili pôvodné doklady, vyžaduje sa vyplnené čestné prehlásenie o tejto skutočnosti alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru,
 • v prípade právnickej osoby, ktorá sa nezapisuje/nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.

Iné to však je v prípade nových, ešte neevidovaných vozidiel. Tlačový odbor Ministerstva vnútra SR pre Podnikajte.sk uviedol, že takéto vozidlá je možné prihlásiť osobne na dopravnom inšpektoráte podľa pobytu alebo sídla, a to do 30 dní od jeho nadobudnutia.

Zmena vlastníctva vozidla od 1.1.2023

Od 1.1.2023 je možné vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte aj zmenu vlastníctva, napríklad po ukončení leasingu. Vlastník alebo splnomocnený držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť zmenu vlastníckeho práva k vozidlu dopravnému inšpektorátu v akomkoľvek meste do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Žiadateľ je ku žiadosti povinný priložiť rovnaké doklady ako pri zmene držiteľa vozidla, avšak navyše je vyžadované spomínané splnomocnenie, ak je vlastník/držiteľ vozidla zastupovaný.

Článok pokračuje pod reklamou

Prepis vozidla (zmena držby/vlastníctva) a výmena EČV elektronicky

Ako sme už načrtli, vykonať zmenu držiteľa/vlastníka vozidla, rovnako ako požiadať o nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla, je možné aj prostredníctvom elektronickej služby ministerstva vnútra. Avšak, treba mať na pamäti, že nové vozidlo je možné prihlásiť elektronicky len v prípade, že predajca nevydal osvedčenie o evidencii časť II (papierové).

Aj tu sa odrazí zrušenie dvojkrokového prepisu vozidla. „Oproti predošlému spôsobu oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu, kedy následne kupujúci žiadal o zápis do dokladov, sa bude zmena držby vykonávať priamo, pričom podľa požadovaného druhu úkonu budú kupujúcemu zasielané doklady a tabuľky s evidenčným číslom,“ uvádza sa na stránke ministerstva.

Postup je podobný ako pri osobnom prepise – žiadateľ v elektronickej službe uvedie, čo sa má stať s tabuľkami EČV (či ostáva na vozidle, alebo si ju necháva predávajúci). Ak si chce tabuľku pôvodný majiteľ auta ponechať, treba vyplniť o aké EČV má kupujúci záujem (celoslovenské, konkrétne, s voliteľnou logistikou atď.). Žiadateľ tiež uvedie, či bude nový vlastník totožný s novým držiteľom, alebo zostane pôvodný vlastník, alebo bude vlastníkom iná osoba ako držiteľ. Ďalej žiadateľ môže uviesť, či žiada o zabezpečenie výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo skrátenej lehote do dvoch dní (skrátená lehota ale neplatí na vybavenie celého prepisu vozidla, len na vydanie tohto osvedčenia o evidencii).

Ministerstvo vnútra na webovej stránke ešte upozorňuje, že pri štandardnom prevode držby vozidla sa zvyčajne mení aj vlastník vozidla. „Nepostačuje vykonať len zmenu vlastníctva vozidla, čo sa niekedy stáva. Pomôckou na správnosť vykonania zmeny držby aj vlastníctva vozidla je výška správneho poplatku, ktorá je pri zmene držby vyššia ako len pri zmene vlastníctva.“

Žiadateľ ešte v elektronickej službe prikladá potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla a písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla (plnomocenstvo nie je potrebné, ak sa vozidlo prevádzka na osobu blízku držiteľovi vozidla alebo ak sa osoba, na ktorú sa držba previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo cez elektronickú službu zavedenú na tento účel).

Elektronicky možno požiadať aj o výmenu tabuľky s EČV. Ak sa vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla stalo, že mu EČV z auta ukradli alebo tabuľku stratil, môže požiadať o duplikát pôvodného EČV. Ak mu bol odcudzený/stratil len jeden kus, menia sa obe z dôvodu označenia prideleného duplikátu a je povinný odovzdať druhú tabuľku orgánu Policajného zboru.

Elektronicky môže o výmenu požiadať držiteľ vozidla, ak je zároveň vlastníkom alebo ak má od vlastníka splnomocnenie. V žiadosti vypĺňa, či si chce pôvodné TEČ nechať alebo odovzdať polícii. V prípade druhej možnosti ich musí žiadateľ odovzdať kuriérovi pri prevzatí nových kusov, a to spolu s dokladmi od vozidla.

Rovnako je potrebné uviesť, aké TEČ žiadateľ chce a či žiada o urýchlené alebo štandardné doručenie osvedčenia o evidencii časť I. Priložiť treba potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla.

Pri využití elektronickej služby je potrebné mať elektronický občiansky preukaz (eID kartu) a podpísať sa kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om). Žiadosť o výmenu tabuliek či prepis vozidla elektronicky možno nájsť na stránke portal.minv.sk (elektronické služby ministerstva vnútra).

Nové tabuľky EČV od 1.1.2023 – vozidlá už nebude možné spoznať podľa skratky okresu

Nakoľko pri systéme ponechávania EČV na vozidlách nemá zmysel uvádzať na tabuľkách skratky okresov, došlo od 1.1.2023 k ich zrušeniu a celkovej zmene dizajnu. Po novom sú vydávané v podobe: 2 písmená, 3 číslice, 2 písmená (napríklad AA-123AA).

Vďaka novému spôsobu označovania vozidla je tiež možné požiadať o tabuľku s voliteľnou logistikou, a to nielen so skratkou príslušnosti k okresu pobytu/sídla, ale s akoukoľvek skratkou (napr. ABCDEFG, JANICKO, MAJUSKA, AAA1B2C a podobne).

Úpravou prešli aj špeciálne tabuľky pre elektrické vozidlá. Po novom nie sú podfarbené zelenou, od bežných sa odlišujú zeleným písmom na bielom podklade so začiatočnými písmenami „EL“. Podrobnosti približujeme v článku Zelené EČV na Slovensku zatiaľ bez výhod, chystajú sa zmeny.

Zdroj: minv.sk
Zdroj: minv.sk

Nakoľko sa tieto „zelené“ tabuľky EČV vyrábali na požiadanie majiteľa elektrického vozidla, nevytvárali sa ich zásoby. Prechodné obdobie, počas ktorého sa budú vydávať paralelne staré a nové tabuľky EČV, sa preto týka len tých v štandardnej podobe. Pôvodné sa budú vydávať do vyčerpania zásob, avšak ak bude mať niekto záujem o vydanie tabuľky v novej podobe, stačí o to požiadať.

Správne poplatky pri evidencii vozidla – od 1.1.2023 neplatí kupujúci, ale žiadateľ

Keďže sa podľa slov ministra vnútra Romana Mikulca každoročne vykoná približne 400 000 zmien držby vozidiel, v roku 2023 sa znížia finančné náklady štátu za nákup nových tabuliek. Ušetria tak aj vlastníci motorových vozidiel, ktorými sú aj podnikatelia/firmy, na správnych poplatkoch. Tie sú vyberané správnymi orgánmi a možno ich uhradiť v hotovosti, kartou, poštovým poukazom alebo prevodom. Avšak, v hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak správny orgán na to má vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. „Podotýkame, že pri dvoch rôznych evidenčných úkonoch (prihlásenie vozidla; vydanie tabuliek s evidenčným číslom) sa posudzujú správne poplatky osobitne, to znamená, že sa nesčítavajú, a každý sa posudzuje v rámci 300 eur osobitne,“ uvádza sa na stránke ministerstva vnútra.

Poplatky sú stanovené na základe zákona č. 342/2016 Z. z., pričom od 1.2.2017 sa ich výška nemenila. Počítať treba s poplatkom za zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel najmenej 33 eur. V prípade motorových vozidiel kategórie L (ktoré majú menej ako 4 kolesá a štvorkolky), M1 (ktoré slúžia na prepravu cestujúcich s najviac 8 sedadlami okrem sedadla pre vodiča) a N1 (ktoré slúžia na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najviac 3 500 kg) sa totiž tento poplatok líši v závislosti od výkonu motora a veku vozidla. Pohybovať sa môže v desiatkach eur až do niekoľko tisíc eur. Ostatné kategórie motorových vozidiel a rovnako tak elektromobily majú poplatok za zápis držiteľa vozidla jednotný, teda spomínaných 33 eur. (Okrem výnimiek oslobodených od tohto poplatku, napríklad držiteľov motorových vozidiel nadobudnutých dedením či zánikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).) Nárok na zníženie tohto poplatku o 50 % (najviac na sumu 33 eur) majú zasa napríklad držitelia hybridného motorového vozidla, vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) či skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo vodíkových áut.

Aktualizácia k 5.5.2023: Od 1. júla 2023 dôjde k výraznej zmene vo výpočte registračného poplatku za zápis vozidla. Pre kategórie L, M1 a N1 (s výnimkou vozidiel kategórie N1 s viac ako 3 miestami na sedenie) bude platiť výpočet registračnej dane podľa nového vzorca: výkon motora x ekologický koeficient vozidla. Nový výpočet sa bude týkať aj vozidiel na CNG, LNG pohon, vodíkových áut či plug-in a mild hybridov. Iba elektromobily budú mať naďalej fixný poplatok 33 eur. Podrobnosti približujeme v článku Registračný poplatok za zápis vozidla: zmeny od 1.7.2023 a výšku registračného poplatku si môžete vypočítať v našej kalkulačke.

Ďalší poplatok si vyžaduje vydanie osvedčenia o evidencii časti I a časti II (papierové aj plastové osvedčenie stojí 6 eur, v prípade urýchleného vybavenia do dvoch dní 30 eur).

Spomínaná úspora podľa ministra vnútra by mala nastať práve preto, že pri prepise vozidla už nebude potrebné vybavovať novú tabuľku – za vydanie tabuľky s evidenčným číslom vozidla sa totiž taktiež platí. Štandardne stojí 1 kus tabuľky 16,50 eur. Za tabuľku s voliteľnou logistikou písmen, tabuľku zo skladových zásob dopravného inšpektorátu alebo za recyklovanú tabuľku sa platí podstatne viac, a to 165,50 eur/1 ks.

Výhodnejšie môže byť objednanie TEČ elektronicky, kedy je 1 ks takýchto EČV spoplatnený správnym poplatkom 95,50 eur (191 eur za pár tabuliek). Lacnejšie sú v prípade využitia elektronickej služby aj ostatné správne poplatky, konkrétne o 50 %, avšak najviac o 70 eur pri jednom poplatku.

Na rozdiel od situácie, kedy správny poplatok platil nový vlastník vozidla, od 1.1.2023 ho platí žiadateľ. Pod týmto pojmom sa rozumie kupujúci, predávajúci alebo splnomocnená osoba, ktorá môže byť splnomocnená súčasne predávajúcim aj kupujúcim. „Ak však nie je pri prepise prítomný nový držiteľ a splnomocnená osoba nemá v splnomocnení jasne uvedené, že môže prevziať nové doklady, prípadne tabuľku s evidenčným číslom vozidla (TEČ), sú štandardne zasielané kuriérskou službou priamo na adresu nového držiteľa,“ uvádza tlačový odbor ministerstva vnútra a dodáva, že v takomto prípade je žiadateľovi ponechané osvedčenie o evidencii časť I, aby mohol vozidlo využívať aj počas doby doručenia nových dokladov a TEČ. „Tu je však potrebná dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim o zapožičaní ponechaných TEČ do doby doručenia nových.“

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky