Zákon proti byrokracii: Podnikatelia nebudú štátu predkladať doklady, ktoré už má

Vláda schválila návrh novely zákona proti byrokracii. Ak bude schválená aj v parlamente, tak s predkladaním niektorých dokladov úradom bude koniec.

Novela zákona proti byrokracii s účinnosťou od roku 2022

Koncom mája bola vládou schválená novela zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov. Ak túto novelu schváli aj parlament, tak budú občania a podnikatelia pri vybavovaní rôznych úradných záležitostí odbremenení od povinnosti poskytovania ďalších údajov a predkladania dokladov vo forme potvrdení alebo výpisov. Väčšinu týchto nových údajov a dokladov si budú úrady získavať z informačných systémov alebo na základe vzájomnej výmeny samy od 1. januára 2022, niektoré o niečo neskôr (v priebehu roku 2022 a od roku 2024).

Predkladanie ktorých údajov a dokladov by malo novelou zaniknúť

Fyzické osoby a právnické osoby by po schválení príslušných zmien nemuseli úradom predkladať napríklad nasledujúce údaje, výpisy a potvrdenia:

 • kópia rodného listu,
 • kópia sobášneho listu,
 • kópia úmrtného listu,
 • potvrdenie o pobyte,
 • potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania,
 • potvrdenie o tom, či je vedené konkurzné konanie, či bol vyhlásený konkurz, či bola povolená reštrukturalizácia, či bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo či bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
 • výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
 • výpis z registra sociálnych podnikov,
 • právoplatné alebo vykonateľné rozhodnutie súdu vo veciach starostlivosti o maloletých, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony a s tým súvisiace rozhodnutie o určení opatrovníka,
 • výpis zo zoznamu advokátov,
 • výpis z centrálneho registra exekúcií,
 • potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi,
 • potvrdenia preukazujúce ťažké zdravotné postihnutie,
 • potvrdenie o uzavretí dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti oprávnenej osoby so všeobecným lekárom a s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, potvrdenie o uzavretí dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa,
 • údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov podielu zaplatenej dane,
 • potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom,
 • potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Aké zmeny sa chystajú vo verejnom obstarávaní od 1.1.2022?

Prehľad zmien v pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní, ktoré majú zrýchliť proces, zvýšiť transparentnosť či posilniť verejnú kontrolu verejného obstarávania.

Zmeny pre podnikateľov od 1.7.2021

Od 1.7.2021 sa mení životné minimum, aj suma daňového bonusu. Významné zmeny nastanú v zákone o DPH, či v oblasti koncesionárskych poplatkov. Prehľad zmien od 1. júla 2021.

Návrh slovenského kurzarbeitu tripartita odsúhlasila, padli však aj pripomienky

Kurzarbeit na Slovensku naberá reálnejšie kontúry, s vládou sa dohodli aj zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov. Bez pripomienok sa to však nezaobišlo. Čo navrhujú?

Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022

CFC pravidlá aj pre fyzické osoby, automatické oznámenie o výške a splatnosti preddavkov, zmeny v 15% sadzbe dane či zrušenie zvýhodnenia 13. a 14. platov. Aké ďalšie zmeny v dani z príjmov boli od roku 2021 (resp. 2022) schválené?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky