Zákon proti byrokracii: Podnikatelia nebudú štátu predkladať doklady, ktoré už má

Parlament schválil návrh novely zákona proti byrokracii, s predkladaním niektorých dokladov úradom bude koniec.

Aktualizované 26.7.2021: Parlament v sobotu, 24. júla 2021, schválil novelu zákona proti byrokracii z dielne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Účinná bude od roku 2022.

Novela zákona proti byrokracii s účinnosťou od roku 2022

Koncom mája bola vládou schválená novela zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov. Ak túto novelu schváli aj parlament, tak budú občania a podnikatelia pri vybavovaní rôznych úradných záležitostí odbremenení od povinnosti poskytovania ďalších údajov a predkladania dokladov vo forme potvrdení alebo výpisov. Väčšinu týchto nových údajov a dokladov si budú úrady získavať z informačných systémov alebo na základe vzájomnej výmeny samy od 1. januára 2022, niektoré o niečo neskôr (v priebehu roku 2022 a od roku 2024).

Predkladanie ktorých údajov a dokladov by malo novelou zaniknúť

Fyzické osoby a právnické osoby by po schválení príslušných zmien nemuseli úradom predkladať napríklad nasledujúce údaje, výpisy a potvrdenia:

 • kópia rodného listu,
 • kópia sobášneho listu,
 • kópia úmrtného listu,
 • potvrdenie o pobyte,
 • potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania,
 • potvrdenie o tom, či je vedené konkurzné konanie, či bol vyhlásený konkurz, či bola povolená reštrukturalizácia, či bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo či bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
 • výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
 • výpis z registra sociálnych podnikov,
 • právoplatné alebo vykonateľné rozhodnutie súdu vo veciach starostlivosti o maloletých, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony a s tým súvisiace rozhodnutie o určení opatrovníka,
 • výpis zo zoznamu advokátov,
 • výpis z centrálneho registra exekúcií,
 • potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi,
 • potvrdenia preukazujúce ťažké zdravotné postihnutie,
 • potvrdenie o uzavretí dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti oprávnenej osoby so všeobecným lekárom a s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, potvrdenie o uzavretí dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa,
 • údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov podielu zaplatenej dane,
 • potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom,
 • potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Chystá sa novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2022 – čo prinesie?

V auguste 2022 má nadobudnúť účinnosť nová novela Zákonníka práce. Čo je jej cieľom a aké zmeny prinesie?

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2022

Aká výška príplatkov za prácu cez víkend, v noci, prácu vo sviatok, za sťažený výkon práce, či príplatkov za pracovnú pohotovosť platí v roku 2022? Všetko v prehľadných tabuľkách.

Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2022 (daň, odvody, cena práce)

Kým hrubá minimálna mzda od 1.1.2022 vzrastie o 23 €, suma čistej mzdy bude vyššia už len o necelých 18 € kvôli výške odvodov a dane. Ako sa zmenia odvody, daň aj cena práce?

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 a vplyv na príplatky

Od 1.1.2022 je stanovená výška hodinovej minimálnej mzdy v sume 3,713 €/hod. Vplýva zmena minimálnej mzdy na hodinu na výšku príplatkov v roku 2022?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky