Návrh sprísnenia podmienok predaja na trhových miestach od 1.10.2015

Návrh novely zákona o podmienkach predaja na trhových miestach ustanovuje povinnosť predloženia čestného vyhlásenia pri predaji vlastných umeleckých výrobkov a rozširuje zoznam tovaru, ktorý je možné ambulantne predávať.

Zmeny v zákone o podmienkach predaja na trhových miestach od 1. októbra 2015

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach predaja na trhových miestach“). Novela zákona o podmienkach predaja na trhových miestach spresňuje podmienky predaja niektorých druhov tovarov a upravuje rozsah ambulantného predaja niektorých druhov tovaru. Návrh novely zákona o podmienkach predaja na trhových miestach má nadobudnúť účinnosť od 1. októbra 2015.

Podmienkou na predaj vlastných umeleckých výrobkov na trhovom mieste bude predloženie čestného vyhlásenia

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva príslušná obec na základe žiadosti. Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je podmienené splnením určitých podmienok, ktoré sa preukazujú predložením rôznych dokladov. Požadovanými dokladmi sú najmä oprávnenie na podnikanie v podobe osvedčenia o živnostenskom oprávnení, ak ide o fyzickú osobu alebo výpisu z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu, preukázanie používania elektronickej registračnej pokladnice (pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice) a prípadne aj čestné vyhlásenia a iné doklady v závislosti od druhu tovaru, ktorý sa plánuje predávať.

Ak je žiadateľom povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste fyzická osoba predávajúca umelecké výrobky z vlastnej produkcie, na ktorú sa viažu ustanovenia zákona č. 617/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov alebo iných osobitných predpisov, ak ide o iné výsledky duševnej tvorivej činnosti (napríklad vynálezy, priemyselné vzory, zlepšovacie návrhy) vrátane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady, bude potrebné k žiadosti priložiť aj osobitné čestné vyhlásenie. V čestnom vyhlásení fyzickej osoby predávajúcej umelecké výrobky z vlastnej produkcie musí táto fyzická osoba deklarovať, že ňou predávané výrobky sú umelecké výrobky z jej vlastnej produkcie.

Poznámka: Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Tieto pojmy bližšie špecifikuje § 2 zákona o podmienkach predaja na trhových miestach.

Rozšírenie tovaru, ktorý je možné v obci predávať formou ambulantného predaja

Novela zákona o podmienkach predaja na trhových miestach rozširuje zoznam komodít uvedených v § 9 ods. 1 tohto predpisu, ktoré je možné ambulantne predávať v obci. Ambulantne bude možné v obci predávať aj vianočné stromčeky a sladkovodné trhové ryby. Rozšírenie predstavuje len zapracovanie požiadaviek vyplývajúcich z praxe v oblasti predaja na trhových miestach v uplynulých rokoch a zníženie obmedzovania podobného predaja. Všeobecne záväzným nariadením pritom môže obec ešte rozšíriť zoznam druhov predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, ktorých predaj a poskytovanie je na trhových miestach na jej území povolené.

Poznámka: Ambulantný predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.

Ostatné zmeny v zákone o podmienkach predaja na trhových miestach

  • spresňuje sa zákaz predaja výbušnín a výbušných predmetov podľa zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov,
  • spresňuje sa zákaz predaja alkoholických nápojov na trhových miestach. Tento zákaz sa ale nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch (napríklad jarmoky, vianočné trhy a iné sezónne trhy).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Žiadosť o povolenie na predaj na trhovom mieste on-line

Predávať na trhovom mieste v meste alebo obci nemôže ktokoľvek. Je potrebné na to povolenie. V niektorých mestách a obciach si ho s eID kartou (občianskym preukazom s čipom) môžete vybaviť aj elektronicky.

Zmeny v podmienkach predaja na trhových miestach

Od 2. decembra 2015 nadobudli účinnosť menšie zmeny v podmienkach predaja na trhových miestach. Majú charakter predovšetkým zapracovania požiadaviek vyplývajúcich z praxe.

Predaj farmárskych výrobkov na trhových miestach (napr. trhoviskách)

Čo je trhové miesto a kto trhové miesta zriaďuje? Aké povinnosti má farmár, ktorý svoju produkciu alebo aspoň jej časť predáva na trhovom mieste? Kedy sa na farmára, predávajúceho na trhovom mieste vzťahuje povinnosť používania registračnej pokladnice?

Predaj farmárskych výrobkov z dvora

Čo považujeme za predaj z dvora? Musí farmár, predávajúci z dvora, používať registračnú pokladnicu?