Návrh sprísnenia podmienok predaja na trhových miestach od 1.10.2015

Návrh novely zákona o podmienkach predaja na trhových miestach ustanovuje povinnosť predloženia čestného vyhlásenia pri predaji vlastných umeleckých výrobkov a rozširuje zoznam tovaru, ktorý je možné ambulantne predávať.

Zmeny v zákone o podmienkach predaja na trhových miestach od 1. októbra 2015

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach predaja na trhových miestach“). Novela zákona o podmienkach predaja na trhových miestach spresňuje podmienky predaja niektorých druhov tovarov a upravuje rozsah ambulantného predaja niektorých druhov tovaru. Návrh novely zákona o podmienkach predaja na trhových miestach má nadobudnúť účinnosť od 1. októbra 2015.

Podmienkou na predaj vlastných umeleckých výrobkov na trhovom mieste bude predloženie čestného vyhlásenia

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva príslušná obec na základe žiadosti. Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je podmienené splnením určitých podmienok, ktoré sa preukazujú predložením rôznych dokladov. Požadovanými dokladmi sú najmä oprávnenie na podnikanie v podobe osvedčenia o živnostenskom oprávnení, ak ide o fyzickú osobu alebo výpisu z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu, preukázanie používania elektronickej registračnej pokladnice (pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice) a prípadne aj čestné vyhlásenia a iné doklady v závislosti od druhu tovaru, ktorý sa plánuje predávať.

Ak je žiadateľom povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste fyzická osoba predávajúca umelecké výrobky z vlastnej produkcie, na ktorú sa viažu ustanovenia zákona č. 617/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov alebo iných osobitných predpisov, ak ide o iné výsledky duševnej tvorivej činnosti (napríklad vynálezy, priemyselné vzory, zlepšovacie návrhy) vrátane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady, bude potrebné k žiadosti priložiť aj osobitné čestné vyhlásenie. V čestnom vyhlásení fyzickej osoby predávajúcej umelecké výrobky z vlastnej produkcie musí táto fyzická osoba deklarovať, že ňou predávané výrobky sú umelecké výrobky z jej vlastnej produkcie.

Poznámka: Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Tieto pojmy bližšie špecifikuje § 2 zákona o podmienkach predaja na trhových miestach.

Rozšírenie tovaru, ktorý je možné v obci predávať formou ambulantného predaja

Novela zákona o podmienkach predaja na trhových miestach rozširuje zoznam komodít uvedených v § 9 ods. 1 tohto predpisu, ktoré je možné ambulantne predávať v obci. Ambulantne bude možné v obci predávať aj vianočné stromčeky a sladkovodné trhové ryby. Rozšírenie predstavuje len zapracovanie požiadaviek vyplývajúcich z praxe v oblasti predaja na trhových miestach v uplynulých rokoch a zníženie obmedzovania podobného predaja. Všeobecne záväzným nariadením pritom môže obec ešte rozšíriť zoznam druhov predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, ktorých predaj a poskytovanie je na trhových miestach na jej území povolené.

Prečítajte si tiež

Poznámka: Ambulantný predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.

Ostatné zmeny v zákone o podmienkach predaja na trhových miestach

  • spresňuje sa zákaz predaja výbušnín a výbušných predmetov podľa zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov,
  • spresňuje sa zákaz predaja alkoholických nápojov na trhových miestach. Tento zákaz sa ale nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch (napríklad jarmoky, vianočné trhy a iné sezónne trhy).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ambulantný predaj z hľadiska hygienických predpisov

Ak si chcete otvoriť pojazdný stánok s rýchlym občerstvením, musíte zabezpečiť hygienický štandard. O aké predpisy ide? Aké iné podmienky sa musia zabezpečiť kvôli epidémii covid-19?

Paušálne výdavky pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2020

Paušálne výdavky pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby si môže fyzická osoba v roku 2020 uplatniť vo výške 25 % z príjmov. Ich výška je však limitovaná.

Ambulantný predaj

Čo je ambulantný predaj, aké druhy výrobkov takto možno predávať a aké povolenie k takejto forme predaja potrebujete získať?

eKasa - ambulantný predaj a predaj na príležitostných trhoch

Čo by ste mali vedieť o eKase, ak plánujete predávať na trhoviskách, jarmokoch alebo ak pokladnicu používate na ambulantný predaj?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky