Štát podporí rodinné podniky: akčný plán má pomôcť aj s nástupníctvom

Ministerstvo hospodárstva predstavilo návrh akčného plánu pre rozvoj rodinných podnikov. Čoho sa navrhované zmeny týkajú a čo na ne hovoria daňoví odborníci?

Mnohé rodinné podniky, ktoré vznikli v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, prechádzajú generačnou výmenou a ak sa na nástupníctvo nepripravia, výsledkom môže byť postupné utlmenie podnikateľskej aktivity alebo úplný zánik firmy. „Oba scenáre sú problematické, keďže podľa dostupných štatistík tvoria rodinné podniky viac ako polovicu všetkých malých a stredných podnikov na Slovensku a majú tak významný sociálny rozmer a podiel na tvorbe pracovných miest v regiónoch,“ uvádza Ministerstvo hospodárstva SR. Aby ale generačná výmena v rodinných podnikoch prebehla čo najlepšie, okrem prípravy je tiež dôležité, aby ani štát nevytváral zbytočné prekážky. „Vidíme, že naša legislatíva nepamätá na mnohé praktické otázky, ktoré vznikajú pri odovzdávaní rodinných firiem. Štát dokonca trestá odovzdanie rodinnej firmy druhej generácii daňami, alebo pokladá bezplatnú výpomoc rodinných príslušníkov v rodinnej firme za nelegálne zamestnávanie,“ konštatuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Štát pripravuje zmeny, ktoré majú rodinným podnikom pomôcť

V rámci akčného plánu, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, je kľúčovou časťou návrh opatrení na podporu a ďalší rast rodinných firiem, rozdele

  • Prijatie definície rodinného podniku;
  • Okamžité opatrenia pre rozvoj rodinného podnikania;
  • Strednodobé opatrenia pre rozvoj rodinného podnikania.

V rámci okamžitých opatrení pre rozvoj rodinného podnikania ministerstvo predstavilo nasledujúce body:

1. Zjednotiť podmienky pre prácu rodinných príslušníkov v podnikoch s charakterom rodinného podnikania u jedno a dvojosobových obchodných spoločností.

2. Upraviť možnosť disponovať podnikateľským účtom v prípade úmrtia rodinného príslušníka.

3. Vytvoriť kontaktné miesto pre rodinné podniky v rámci Slovak Business Agency (SBA).

4. Realizovať aktivity zamerané na šírenie povedomia o generačnej výmene a transfere spoločností.

5. Pripraviť a uverejniť odporúčané ustanovenia spoločenských zmlúv s ohľadom na špecifiká rodinného podnikania.

Do strednodobých opatrení pre rozvoj rodinného podnikania patria tieto opatrenia:

6. Novelizovať a modernizovať dedičské konanie a inštitút spísania závetu.

7. Vytvoriť právny inštitút na prevod rodinného majetku a zabezpečiť nedeliteľnosť majetku pri generačných prevodoch (navrhuje sa implementovať inštitút zvereneckého fondu a/alebo privátnej nadácie do legislatívy SR).

8. Preskúmať možnosť zavedenia pojmu rodinná holdingová spoločnosť do právneho poriadku SR.

9. Zaviesť možnosť oprávnenej osoby pokračovať v prevádzkovaní živnosti fyzickej osoby po skončení konania o dedičstve bez zmien v zmluvnom vzťahu, ktoré by si vyžadovali vykonanie nového verejného obstarávania.

10. Ukotviť definíciu rodinného podniku úpravou vzťahov medzi osobami pri rodinnom podnikaní v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„V programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali vytvoriť priaznivejšie podmienky pre rozvoj rodinného podnikania. Keďže ide o prierezovú tému, ktorá sa týka viacerých rezortov, tak opatrenia navrhované v akčnom pláne sme celé mesiace pripravovali v diskusii s nimi a so zástupcami podnikateľských organizácií, ktoré s týmito návrhmi prišli. Opatrenia v ňom sa týkajú niektorých oblastí, ktoré ovplyvňujú život rodinných podnikov. Jeho cieľom je v súvislosti s generačnou výmenou odstrániť bariéry pri práci rodinných príslušníkov, upraviť problematiku závetov, odstrániť prekážky v oblasti verejného obstarávania, či doplniť chýbajúce inštitúty do obchodného práva,“ zhrnul Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.

Odborníci na dane zmeny vítajú, chýbajú im ale jasnejšie pravidlá zdaňovania či určenie zodpovednosti

Hoci Slovenská komora daňových poradcov víta avizované zmeny v Občianskom zákonníku, ktoré riešia aktuálne nedostatky legislatívy, súčasný návrh považuje za nedostatočný. „Daňový aspekt celej problematiky je spracovaný bez konkrétnych náležitostí a neobsahuje presnejšiu špecifikáciu, kto a dokedy má danú problematiku spracovať,“ uviedla Miriam Galandová, viceprezidentka Slovenskej komory daňových poradcov.

Podľa odborníkov zo SKDP chýbajú pravidlá zdaňovania pri navrhovanom zavedení zvereneckého fondu. Dnes nie je teda zrejmé, akou sadzbou a podľa akých pravidiel sa bude táto nová entita zdaňovať. Nie je teda možno odhadnúť reálnu využiteľnosť takéhoto návrhu v praxi. Rovnako to platí aj pri navrhovanej rodinnej holdingovej spoločnosti. „Považujeme preto za nutné dopracovať daňový rámec navrhovaných tém a presnejšie určiť zodpovednosť a termíny za ich vypracovanie. Ako Slovenská komora daňových poradcov sme pripravení na tomto procese spolupracovať a prispieť konkrétnymi návrhmi,“ dodáva M. Galandová.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poradenstvo pre rodinné firmy: s nástupníctvom pomôžu profesionáli

Generačná výmena môže byť vďaka Slovak Business Agency jednoduchšia. Akú podporu môžu rodinné podniky získať, ako a dokedy o ňu požiadať?

Rodinný podnik bude definovaný v zákone: čo na to odborníci?

Vyrieši nový register či jasné vymedzenie znakov rodinných firiem ich reálne problémy? Čo by mal urobiť štát, aby uľahčil podnikanie rodín?

Zverenecký fond: čo to je a ako ho využiť v rodinnom podniku?

Ako zverenecký fond rieši problémy medzigeneračnej výmeny v rodinnej firme a kto ho môže využiť?

Ako vybudovať silnú rodinnú firmu? Zistíte na unikátnom podujatí

Inšpiráciu či vedomosti od skúsených expertov ponúkne Medzinárodný kongres rodinných firiem. Už o pár dní sa o skúsenosti podelí aj 46. nástupca najstaršieho rodinného hotela na svete.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky