Definícia rodinného podniku podľa zákona od 1.7.2023

Rodinný podnik je od 1. júla 2023 definovaný v legislatíve, aké kritériá musí spĺňať a ako sa ním firma môže stať?

Od 1. 7. 2023 budú účinné ustanovenia novely zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej len „novela“) týkajúce sa rodinných podnikov a fungovania štátnej správy v tejto oblasti.

Ako bude definovaný rodinný podnik od 1. 7. 2023?

Napriek tomu, že veľkú časť slovenských podnikateľských subjektov tvoria podľa odborných odhadov rodinné podniky, ich definícia nebola doposiaľ v slovenskej legislatíve vymedzená. Doteraz existovalo ich vymedzenie iba pre účely štátnej podpory rodinných firiem obsiahnuté v Schéme na podporu rodinného podnikania, ktorú realizuje Slovak Business Agency. Táto definícia vychádzala z rodinných väzieb na podnik, kde členovia rodiny museli splniť určené podmienky vo vzťahu k podniku (napr. o rodinný podnik išlo, ak jeden alebo viacerí členovia rodiny vlastnili viac ako 50 % podielov, hlasov  alebo akcií).   Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s účinnosťou od júla 2023 zaviedla legálnu definíciu  rodinného podniku a vymedzila jeho definičné znaky. Rodinný podnik charakterizuje ako obchodnú spoločnosť, družstvo alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ak členovia spoločnej rodiny spĺňajú zákonné požiadavky.

Čiže, od 1. 7. 2023 budú rodinným podnikom:

  1. obchodné spoločnosti (napr. s.r.o., a.s. zapísané v obchodnom registri),
  2. družstvá,
  3. fyzické osoby – podnikatelia (napr. živnostníci zapísaní v živnostenskom registri),

za podmienky, že viacerí členovia spoločnej rodiny majú na podnik zákonom ustanovené väzby. Členom spoločnej rodiny sa pritom podľa novely rozumejú: manželia, príbuzní v priamom rade (napr. deti), súrodenci a osoby navzájom príbuzné až do štvrtého stupňa a ich manželia.

Prečítajte si tiež

Upozornenie: Rodinný podnik musí byť v zmysle schváleného zákona podnikateľským subjektom. Nemôže ním byť subjekt, ktorý nebol primárne zriadený za účelom podnikania (napr. nadácia, nezisková organizácia).

Aby sa jednalo o rodinný podnik v zmysle novely, musí byť vzťah (väzba) členov spoločnej rodiny k podniku nasledovný - ide o definičné znaky rodinného podniku:

1. obchodná spoločnosť sa považuje za rodinný podnik, ak:

  • minimálne dvaja členovia spoločnej rodiny vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinu hlasovacích práv a aspoň jeden z nich je štatutárnym orgánom (napr. konateľom) alebo členom štatutárneho orgánu,
  • minimálne dvaja členovia spoločnej rodiny majú hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti spolu viac ako 50 % zo zisku po zdanení alebo
  • jeden člen spoločnej rodiny je jediným spoločníkom alebo jediným akcionárom a súčasne aj štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a  aspoň jeden iný (ďalší) člen spoločnej rodiny je tiež štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo členom dozornej rady tejto obchodnej spoločnosti alebo je v pracovnoprávnom vzťahu s touto obchodnou spoločnosťou.
Článok pokračuje pod reklamou

2. družstvo sa považuje za rodinný podnik, ak:

  • minimálne dvaja členovia spoločnej rodiny vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinu hlasovacích práv a aspoň jeden z nich je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo
  • minimálne dvaja členovia spoločnej rodiny majú hospodársky prospech z podnikania družstva spolu viac ako 50 % zo zisku po zdanení,

3. fyzická osoba – podnikateľ sa považuje za rodinný podnik, ak:

  • minimálne jeden člen spoločnej rodiny je v pracovnoprávnom vzťahu s touto fyzickou osobou - podnikateľom (t. j. fyzická osoba - podnikateľ môže získať status rodinného podniku, ak v pracovnoprávnom vzťahu zamestnáva aspoň jedného člena spoločnej rodiny).

Pre rodinný podnik je teda charakteristické, že jeho vlastníctvo i riadenie sú v rukách členov spoločnej rodiny. Keďže úzko súvisí s manželstvom a následným rodičovstvom, v praxi sa často vyskytujú manželské rodinné firmy, súrodenecké rodinné firmy či firmy rodičov a detí.

Upozornenie: Novela pre rodinné podniky nevytvára novú samostatnú právnu formu, iba ustanovuje definičné znaky rodinného podniku pre existujúce právne formy (napr. rodinné podniky naďalej môžu fungovať ako s.r.o., a.s.).

Príklad na manželský rodinný podnik

Manželia Jozef a Anna spolu založili firmu STAVBY s.r.o. – obaja sú spoločníkmi a štatutárnymi orgánmi - konateľmi firmy (ide o tzv. manželský rodinný podnik). Manžel zabezpečuje realizáciu stavieb a jeho manželka vykonáva administratívu (napr. účtovníctvo).

Príklad na súrodenecký rodinný podnik

Bratia Dušan, Adam a Gregor spoločne založili s.r.o. za účelom prevádzkovania autoškoly - všetci bratia sú spoločníkmi, ale iba jeden z nich, Adam, je štatutárnym orgánom – konateľom firmy (ide o tzv. súrodenecký rodinný podnik). Každý z nich vyučuje teóriu a vykonáva aj jazdy.

Príklad na rodinný podnik rodičov a detí

Matka Daniela je živnostníčka - prevádzkuje na základe živnosti kadernícky a kozmetický salón. Jej dcéra Alžbeta je u nej zamestnaná v pracovnom pomere (na základe pracovnej zmluvy) ako kozmetička (ide o tzv. rodinný podnik rodiča a dieťaťa).

Aký je cieľ rodinného podniku?

Dôvodová správa k novele zákona uvádza, že hlavným cieľom rodinného podniku je jednoznačne podnikanie. Avšak, rodinné podniky, na rozdiel od bežných (nerodinných) podnikov, môžu navyše klásť dôraz na zlepšovanie rodinných väzieb vo vnútornom prostredí rodinného podniku, na posilňovanie rodinných hodnôt či kvality rodinného života.

Rodinný podnik je teda primárne založený za účelom realizácie podnikateľskej činnosti (tvorby zisku), no môže mať aj vyšší zámer (rozvoj rodinných vzťahov).

Schválená novela nateraz definuje znaky rodinných podnikov a upravuje ich povinnosti, ak sa chcú dobrovoľne evidovať či registrovať, ale neurčuje žiadne benefity, ktoré vďaka evidencii, či registrácii získajú.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?

Ako založiť rodinný podnik od 1. 7. 2023

Čo je rodinný podnik, kto a ako ho môže založiť a aké sú povinnosti rodinnej firmy? Odpovede na časté otázky o legislatívnych novinkách pre podnikajúce rodiny.

Dedenie majetku podnikateľa – praktické prípady

Kto dedí majetok podnikateľa a čo, ak sú dedičmi maloleté deti? Príklady situácií, ktoré môžu v súvislosti s dedením nastať po smrti podnikateľa.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky