Ako založiť rodinný podnik od 1. 7. 2023

Čo je rodinný podnik, kto a ako ho môže založiť a aké sú povinnosti rodinnej firmy? Odpovede na časté otázky o legislatívnych novinkách pre podnikajúce rodiny.

Rodinný podnik doposiaľ nebol v slovenskej legislatíve pojmovo vymedzený. To sa však zmení od 1. 7. 2023, kedy do zákona pribudne definícia rodinného podniku. Preto vám prinášame prehľad častých otázok o tom, čo je rodinný podnik a ako ho založiť.

Ktorý zákon upravuje rodinné podniky?

Právnu úpravu rodinných podnikov začlenila do slovenskej legislatívy novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Neexistuje teda samostatný zákon o rodinnom podnikaní, ale definícia a požiadavky kladené na rodinné podniky od 1. 7. 2023 budú upravené v časti, ktorá pribudne do zákona o sociálnej ekonomike a bude venovaná problematike rodinných podnikov a fungovania štátnej správy v tejto oblasti.

Čo je rodinný podnik?

Rodinný podnik možno charakterizovať ako podnikateľský subjekt, v ktorom spoločne pôsobia (podnikajú) aspoň dvaja členovia rodiny (napr. manželia alebo súrodenci) s tým, že v rukách členov rodiny je vlastníctvo i riadenie podniku. To znamená, že, aby išlo o rodinný podnik musia mať členovia rodiny v podniku väčšinový vplyv na jeho riadení.  

Podľa novely môže byť rodinným podnikom nielen obchodná spoločnosť (napr. s.r.o.) či družstvo, ale aj fyzická osoba – podnikateľ (napr. živnostník). Presné vymedzenie nájdete v našom článku Definícia rodinného podniku podľa zákona od 1.7.2023.

Akú právnu formu môže mať rodinný podnik?

Novela pre rodinné podniky nevytvára novú samostatnú právnu formu, iba ustanovuje definičné znaky rodinného podniku pre existujúce právne formy. To znamená, že rodinné podniky (či už existujúce, alebo novovytvorené) môžu fungovať ako:

 • obchodná spoločnosť  t. j. spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.), jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.), komanditná spoločnosť (k.s.) alebo verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.),
 • družstvo,
 • európska spoločnosť.

Môže byť rodinným podnikom nadácia alebo nezisková organizácia?

Nadácia alebo nezisková organizácia nemôže byť rodinným podnikom, pretože v zmysle novely ním musí byť iba podnikateľský subjekt. Čiže, iba taký subjekt, ktorý je primárne založený za účelom podnikania.

Rodinným podnikom môže byť tiež rodinná farma. Aj tento pojem zaviedla do zákona novela účinná od júla 2023.

Čo je rodinná farma?

Rodinná farma je definovaná ako rodinný podnik, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť vrátane hospodárskeho chovu rýb, alebo produkuje, spracováva a obchoduje s poľnohospodárskymi surovinami a výrobkami.

Kto môže založiť rodinný podnik?

Rodinný podnik si môžu založiť členovia spoločnej rodiny. Nimi podľa novely zákona sú:

 • manželia,
 • príbuzní v priamom rade (napr. potomkovia),
 • súrodenci a 
 • osoby navzájom príbuzné až do štvrtého stupňa a ich manželia (napr. strýko a neter, bratranci).

V praxi sa často vyskytujú manželské rodinné firmy, súrodenecké rodinné firmy i firmy rodičov a detí.

Ako založiť rodinný podnik?

Pri založení rodinného podniku stačí postupovať ako pri založení živnosti alebo ako pri založení ktorejkoľvek obchodnej spoločnosti (napr. ako pri založení s.r.o.).

Pokiaľ chce rodinný podnik pri svojom obchodnom mene zapísanom v obchodnom registri používať označenie „rodinný podnik“, prípadne ak chce mať toto označenie zapísané v obchodnom registri, musí spĺňať zákonné podmienky a evidovať sa alebo registrovať na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Následne si evidovaný rodinný podnik môže podať návrh na zápis označenia „rodinný podnik“ do obchodného registra. V prípade registrovaného rodinného podniku je to jeho povinnosť, t. j. ten musí mať označenie „registrovaný rodinný podnik“ zapísané v obchodnom registri.

Aký je rozdiel medzi evidenciou a registráciou rodinného podniku?

Na zaradenie do evidencie rodinných podnikov postačuje, keď podnikateľ spĺňa zákonné definičné znaky rodinného podniku. Pre registráciu (získanie štatútu registrovaného rodinného podniku) sa naviac vyžaduje, aby rodinný podnik spĺňal aj ďalšie zákonné podmienky (nielen definičné znaky rodinného podniku, ale napríklad aj to, že reálne vykonáva hospodársku činnosť, má zriadenú rodinnú radu,).

Podrobnejšie informácie o tom nájdete v našom článku Evidovaný a registrovaný rodinný podnik od 1. 7. 2023.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako a kde sa môže rodinný podnik evidovať alebo registrovať?

Rodinný podnik, ktorý spĺňa zákonné podmienky, sa môže od 1.7.2023 dobrovoľne evidovať alebo registrovať na základe žiadosti (predpísaného formuláru spolu s prílohami), ktorú treba podať Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Evidencia, ani registrácia nie je spoplatnená. Podmienky evidencie rodinného podniku definuje §15c zákona č. 112/2018 Z. z. a podmienky priznania štatútu registrovaného rodinného podniku sa uvádzajú v § 15d zákona č. 112/2018 Z. z. Všetky potrebné informácie a tlačivá sú zverejnené na webovej stránke rezortu práce.

Následne po evidovaní alebo registrácii platí, že:

 • evidovaný rodinný podnik môže podať návrh na zápis označenia „rodinný podnik“ do obchodného registra – nie je to jeho zákonná povinnosť,
 • registrovaný rodinný podnik musí podať návrh na zápis označenia „registrovaný rodinný podnik“ do obchodného registra, a to do troch mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného rodinného podniku – je to jeho zákonná povinnosť.

Ako dlho trvá registrácia či evidencia rodinného podniku?

Novela zákona neustanovuje žiadnu lehotu týkajúcu sa dĺžky trvania evidencie či registrácie rodinného podniku. Takže až samotná prax ukáže, ako dlho budú rodinné podniky evidované alebo registrované.

Aké výhody má registrácia či evidencia rodinného podniku?

Schválená novela neurčuje žiadne výhody (benefity), ktoré by mohli získať rodinné podniky vďaka dobrovoľnej evidencii alebo registrácii. Nateraz iba definuje znaky rodinných podnikov a ustanovuje ich povinnosti a tie, ktoré sa zaregistrujú/evidujú môžu mať informáciu o tom, že sú rodinným podnikom uvedenú v obchodnom registri.

Ak sa firma eviduje alebo registruje musí skratu rodinného podniku (r. p.) používať na všetkých právnych dokumentoch – zmluvách, faktúrach a pod.?

Novela určuje, že:

 • evidovaný rodinný podnik môže v písomnom styku uvádzať označenie „rodinný podnik“ alebo skratku „r. p.“ (napr. AGENCY s. r. o., r. p.) – nie je to jeho zákonná povinnosť,
 • registrovaný rodinný podnik musí v písomnom styku uvádzať označenie „registrovaný rodinný podnik“ alebo skratku „r. r. p.“ (napr. AGENCY s. r. o., r. r. p.) – je to jeho zákonná povinnosť.

Písomným stykom sa pritom rozumie každá listina, ktorú podnikateľ vyhotoví alebo podpíše (napr. faktúra, zmluva, e-mail).  

Môže rodinný podnik, ktorý sa neeviduje ani neregistruje používať označenie „rodinný podnik“ - napríklad v marketingových materiáloch? 

Ministerstvo práce pre Podnikajte.sk uviedlo, že podnik, ktorý nie je evidovaný ani registrovaný rodinný podnik, môže používať označenie „rodinný podnik“ pre marketingové účely. Nesmie však uvádzať, že je „registrovaný rodinný podnik“ alebo používať skratku „r. r. p.“, pokiaľ sa skutočne ako rodinný podnik neregistruje. Za porušenie hrozí firme od ministerstva práce pokuta od 100 do 1000 eur.

Musí mať rodinný podnik rodinnú radu a rodinnú ústavu?

Rodinný podnik, ktorý sa chce registrovať (získať štatút registrovaného rodinného podniku), musí mať podľa novely zriadenú radu rodinného podniku (tzv. rodinnú radu). V prípade, že rodinný podnik má rodinnú radu už dlhšie vytvorenú (ešte pred účinnosťou novely), musí ju pre potreby registrácie prispôsobiť zákonným požiadavkám (napr. upraviť počet členov).

Čiže, rodinná firma, ktorá nemá záujem o registráciu, nemusí takýto orgán zriaďovať alebo ak ho už má zriadený, nemusí ho prispôsobovať zákonným požiadavkám. 

Pokiaľ ide o rodinnú ústavu, o tej zákon nehovorí.

Aké ďalšie povinnosti má rodinný podnik od 1.7.2023?

Rodinný podnik, ktorý je registrovaný (t. j. získa štatút registrovaného rodinného podniku) má podľa novely povinnosť použiť najmenej 12 % zo zisku po zdanení na posilnenie svojich vnútorných a vonkajších vzťahov, a to napríklad na:

 • vzdelávanie členov spoločnej rodiny,
 • dôchodkové zabezpečenie členov spoločnej rodiny,
 • rekreačné pobyty členov spoločnej rodiny a zamestnancov a iné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?

Dedenie majetku podnikateľa – praktické prípady

Kto dedí majetok podnikateľa a čo, ak sú dedičmi maloleté deti? Príklady situácií, ktoré môžu v súvislosti s dedením nastať po smrti podnikateľa.

Evidovaný a registrovaný rodinný podnik od 1. 7. 2023

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch účinná od 1. júla 2023 rozlišuje evidovaný a registrovaný rodinný podnik. Aký je medzi nimi rozdiel?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky