Návrh novely zákona o DPH od roku 2017 – zavedenie úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu

Návrh novely zákona o DPH od roku 2017 – zavedenie úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Pripravovaná novela zákona o DPH zavádza úrok za zadržanie nadmerného odpočtu z dôvodu výkonu daňovej kontroly. Zároveň sa má odložiť začatie uplatňovania samozdanenia DPH pri nákupe tovaru z tretích štátov.

Návrh zákona, ktorým sa má novelizovať zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o DPH“) rieši nasledujúce tri oblasti:

  • úrok za zadržanie nadmerného odpočtu,
  • odloženie samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov (napr. Ukrajina, Čína, Hong Kong, USA, Mexiko),
  • prednostné žiadanie o vrátenie DPH zahraničnými osobami.

Úrok za zadržanie nadmerného odpočtu od roku 2017

V zásade platí, že ak v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu začne daňový úrad daňovú kontrolu, nadmerný odpočet za kontrolované zdaňovacie obdobie vráti až keď kontrola skončí. Nadmerný odpočet vráti v sume zistenej daňovou kontrolou, čo je v ideálnom prípade rovnaká suma, akú si platiteľ DPH uplatnil v daňovom priznaní. Lehota na vrátenie nadmerného odpočtu je do 10 dní od skončenia daňovej kontroly, zvyčajne od doručenia protokolu o výsledku daňovej kontroly. Počas daňovej kontroly môže daňový úrad vrátiť časť nadmerného odpočtu na základe čiastkového protokolu.

Začatie daňovej kontroly a odloženie vrátenia nadmerného odpočtu môže platiteľom DPH spôsobiť komplikácie v peňažných tokoch. V novele zákona o DPH sa navrhuje kompenzácia za zadržanie nadmerného odpočtu vo forme úroku. Štát má platiť úrok 1,5 %. Podnikateľ platí za omeškanie s platbou dane úrok 15 %.

Štát má platiť úrok 1,5 %, podnikateľ 15%.

Kedy má vzniknúť nárok na úrok za zadržanie nadmerného odpočtu od roku 2017

Začatím daňovej kontroly je nadmerný odpočet zadržaný, ale nárok na úrok platiteľovi DPH vznikne až neskôr. Počas prvých šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu nárok na úrok za zadržanie nadmerného odpočtu DPH nevzniká. Úrok vzniká až prvým dňom po uplynutí šesťmesačnej lehoty a počíta sa až do dňa vrátenia zadržaného nadmerného odpočtu.

Prečítajte si tiež

Kedy úrok vznikne závisí od toho, aké zdaňovacie obdobie platiteľ DPH uplatňuje a zároveň aj od skutočnosti, či platiteľ DPH uplatní pri odpočítaní nadmerného odpočtu bežný postup (t. j. počká na výsledok v nasledujúcom zdaňovacom období) alebo v 30 dňovej lehote, ak splní podmienky tzv. spoľahlivého subjektu a vyznačí túto požiadavku v daňovom priznaní.

Suma úroku za zadržanie nadmerného odpočtu DPH sa má počítať zo sumy nadmerného odpočtu DPH, ktorú daňový úrad platiteľovi DPH vráti. Ak by daňový úrad vrátil úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu po uplynutí ustanovenej 15-dňovej lehoty, platiteľ DPH nemá podľa navrhovaného znenia novely zákona o DPH nárok na úrok z omeškania. Daňový úrad by tak mohol byť v omeškaní s platbou úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu platiteľovi DPH bez toho, aby mu hrozila sankcia.

Podmienky vzniku úroku za zadržanie nadmerného odpočtu od roku 2017

Platitelia DPH sú podľa Daňového poriadku povinní byť súčinní pri výkone daňovej kontroly. Novela zákona o DPH ide v tejto oblasti ešte ďalej a platitelia DPH, ktorí si nebudú plniť zákonné povinnosti nebudú mať nárok na úrok za zadržanie nadmerného odpočtu.

Platiteľovi DPH, ktorý si počas daňovej kontroly opakovane nesplní vymedzené povinnosti, úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu daňový úrad neprizná. Novela zákona o DPH vyžaduje od platiteľa DPH pre priznanie úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu nasledovné:

  • plnenie akýchkoľvek povinností pri daňovej kontrole,
  • preberanie písomností v zákonných lehotách,
  • dostavenie sa na daňový úrad na predvolanie (prípadne doručenie ospravedlnenia, ak nie je možné dostaviť sa včas),
  • byť zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne.

Nárok na úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu nevznikne ani v prípade, ak nie je jeho suma väčšia ako 5 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu a prebiehajúce daňové kontroly

Podľa navrhovaného znenia prechodného ustanovenia novely zákona o DPH sa má úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu uplatniť už aj pri začatých daňových kontrolách, ktoré nebudú do 1. januára 2017 ukončené.

Samozdanenie DPH pri dovoze z tretích štátov sa má opäť odložiť

Samozdanenie DPH pri dovoze z tretích štátov malo pôvodne platiť už od roku 2013. Po niekoľkých odkladoch, prichádza ďalší. V navrhovanom znení novela zákona o DPH odkladá účinnosť opätovne, no už neurčuje konkrétny dátum. Termín bude určovať výsledok vzorca, ktorý bude porovnávať ústavným zákonom stanovený maximálny štátny dlh so skutočnou výškou dlhu. Ak rozdiel bude väčší ako 11, tak nadobudnú účinnosť ustanovenia o samozdanení DPH pri dovoze tovaru z tretích štátov. Ustanovenia o samozdanení DPH však budú v praxi aplikovateľné až o dva roky nasledujúce po roku, v ktorom Eurostat potvrdí výsledky štátneho dlhu Slovenskej republiky.

Pri pohľade na prognózy vývoja štátneho dlhu nás zrejme účinnosť týchto ustanovení v dohľadnej dobe nečaká.

  2016 2017 2018
Horný limit dlhu verejnej správy SR v % 60 60 59
Výška dlhu verejnej správy SR v % (prognózy) 52,11) 52,82) 51,31) 51,92) 48,91) 50,32)
Rozdiel 7,9 7,2 8,7 8,1 10,1 8,7

1) Podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018.

2) Podľa Programu stability SR na roky 2015 až 2018.

Zahraničné osoby a žiadanie vrátenia DPH pri prenose daňovej povinnosti

Novela zákona o DPH má zjednotiť postup uplatňovania vrátenia DPH zahraničnej osoby, ktorá na území SR uskutočňuje dodania s prenosom daňovej povinnosti (napr. dodanie tovaru s inštaláciou a montážou, dodanie stavebných prác) a je registrovaná ako platiteľ DPH. Ak v SR uskutoční nákupy tovaru alebo služieb s DPH, prednostne má žiadať o vrátenie DPH prostredníctvom žiadosti zahraničnej osoby o vrátenie DPH z iného členského štátu, nie v daňovom priznaní podanom slovenskému daňovému úradu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky