Čo urobí nová vláda pre podnikateľov

Budú sa zákony meniť iba k 1.1., regulácie prijímať na dobu určitú a jeden nový predpis bude znamenať zrušenie jedného starého?

V spolupráci so Združením mladých podnikateľov Slovenska sme sa pozreli na to, aké opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia môžeme od novej vlády očakávať, ak budúce vládne strany splnia to, čo sľubovali pred voľbami.

Medzi jednotlivými politickými stranami existuje veľký nepomer v tom, v akej miere sa ich volebný program zaoberá zlepšením podnikateľského prostredia. Zároveň je potrebné si uvedomiť aj to, že ak niektoré opatrenie politická strana nemá vo svojom programe, tak to automaticky neznamená to, že s ním nesúhlasí a nepodporí ho. V nasledujúcej tabuľke ich prehľad tých opatrení, na ktorých sa zhodujú najmenej dve strany budúcej koalície vo svojich volebných programoch.

Vybrané opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia v programoch politických strán tvoriacich budúcu vládu

Poznámka: V zátvorkách k jednotlivým opatreniam politických strán z dôvodu, že ich realizácia sa môže medzi politickými stranami mierne odlišovať, uvádzame konkrétne opatrenie uvedené vo volebnom programe. Zdroj: Vlastné spracovanie podľa volebných program strán politických strán: OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena zdola (OĽANO), SME RODINA, Sloboda a Solidarita (SaS) a ZA ĽUDÍ.
Opatrenie OĽANO SME RODINA SaS ZA ĽUDÍ
zmeny v najdôležitejších zákonoch pre podnikateľov sa budú uskutočňovať len k 1. januáru nasledujúceho roka Áno.

(Navrhneme stabilné zákony a obmedzenie zmien pracovného a daňového práva na jedenkrát ročne: vždy k 1. januáru. Navrhneme zakázať nepriame novely zákonov a poslanecké návrhy bez verejnej diskusie.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Zmeny uvedených zákonov budeme prijímať len s účinnosťou k 1. januáru: Zákonník práce, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákony o špecifických spotrebných daniach, zákon o správe daní a poplatkov, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení.)
Áno.

(Zásadné zákony ovplyvňujúce podnikateľské prostredie sa okrem výnimočných prípadov budú prijímať s účinnosťou k 1. januáru nasledujúceho roka, obmedzíme tzv. „poslanecké prílepky“, ktoré často prinášajú nezmyselné a škodlivé návrhy.)
prijatie jednej novej regulácie bude znamenať zrušenie jednej súčasnej regulácie (tzv. „one in one out“ princíp) Áno.

(Navrhneme, že ak štát zavedie novú reguláciu, na výmenu musí jednu starú zrušiť.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Vyčíslená záťaž novej regulácie sa bude rovnať záťaži, ktorú navrhneme zrušiť.)
ex-ante alebo ex-post vyhodnotenie účelnosti prijatej regulácie Áno.

(Každej novej legislatíve bude predchádzať ex-ante hodnotenie nevyhnutnosti a účelnosti zákona.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Zavedieme inštitút sunset clause. Každá nová regulácia majúca dosah na podnikateľské prostredie, bude mať automaticky stanovenú dobu trvania, ktorá uplynie po piatich rokoch od zavedenia. O prípadnom predĺžení tohto obdobia bude musieť Národná rada SR po troch rokoch opäť hlasovať. Cieľom je zabrániť postupnej akumulácii byrokracie bez jej spätného vyhodnocovania.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá.
zmiernenie kritérií pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Zvýšime hranice pre povinné audity firiem na úroveň vyžadovanú legislatívou EÚ.)
Áno.

(Zavedieme strop povinného auditu na maximum požadované EÚ.)
zníženie doby povinného uchovávania (archivovania) účtovnej dokumentácie Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Skrátime archivačnú lehotu účtovných dokladov z 10 na 5 rokov.)
Áno.

(Skrátime archivačné lehoty účtovných dokladov z 10 na maximálne 5 rokov.)
zmeny v oblasti stravovacích poukážok (gastrolístkov) poskytovaných zamestnancom Áno.

(Navrhneme možnosť pre zamestnancov vybrať si medzi gastrolístkami alebo finančným príspevkom na stravu.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Umožníme nahradiť gastrolístky peniazmi.)
Áno.

(Zavedieme možnosť dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom o vyplácaní peňazí namiesto gastrolístkov oslobodených od daní a odvodov.)
zmeny v oblasti koncesionárskych poplatkov Áno.

(Navrhneme zrušiť povinnosť zamestnávateľov platiť koncesionárske poplatky (ak nedôjde k ich celkovému zrušeniu).)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Zrušíme koncesionárske poplatky pre fyzické aj právnické osoby.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá.
úpravy v mechanizme zvyšovania minimálnej mzdy Áno.

(Navrhneme zakotviť prehľadný mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy s naviazaním na priemernú mzdu a produktivitu práce.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Minimálna mzda bude stanovená ako 50 % priemernej mzdy v hospodárstve.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá.
úpravy v Zákonníku práce smerujúce k vyššej flexibilite zamestnávania Áno.

(Navrhneme úpravu Zákonníka práce, ktorá zjednoduší a spružní zamestnávanie. Podporíme skrátené pracovné úväzky počas hospodárskeho spomalenia ako prevenciu pred prepúšťaním (flexikonto, kurzarbeit a pod.) a rozšírenie práv pre ľudí a firmy pri dohadovaní podmienok pracovnoprávnych vzťahov.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Zjednotíme a zjednodušíme pravidlá pre dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – doterajšie tri formy dohôd nahradíme jedinou. Zrušíme minimálne mzdové nároky, zjednodušíme zamestnávanie prvého zamestnanca, znížime obmedzenia pri dočasnom pridelení...)
Áno.

(Zavedieme tzv. „pracovné vouchre“ pre podnikateľov zamestnávajúcich sezónnych zamestnancov. Odbúra sa tak byrokracia spojená s komunikáciou so Sociálnou a zdravotnými poisťovňami a daňovým úradom.)
zrušenie pokút pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie zamestnanca pracujúceho na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Zrušíme zodpovednosť zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie jeho brigádnika.)
Áno.

(Zrušíme pokuty a penále pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie zamestnanca pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študentov – dnes zamestnávatelia pykajú za nezodpovednosť zamestnancov.)
zrušenie povinnosti zamestnávateľa predkladať Štatistickému úradu Slovenskej republiky niektoré štatistické výkazy Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Zrušíme povinnosť zamestnávateľa zasielať Štatistickému úradu: štvrťročný výkaz o práci, ročný výkaz o úplných nákladoch práce.)
Áno.

(Zrušíme mesačné štatistické výkazy pre Štatistický úrad obsahujúce informácie (týkajúce sa miezd), ktoré už predtým boli poskytnuté Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a Finančnej správe SR.)
zrušenie povinnosti zamestnávateľa predkladať Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Zrušíme povinnosť podávať Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP), keďže zamestnávateľ poskytuje uvedené údaje Sociálnej poisťovni mesačne vo výkazoch, podávanie tlačiva ELDP je duplicitou.)
Áno.

(Zrušíme povinnosť zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia do Sociálnej poisťovne, ktorá má už všetky údaje k dispozícii z mesačného výkazu.)
neuhradenie prijatej faktúry od dodávateľa bude trestným činom Áno.

(Bezdôvodné nezaplatenie faktúry bude trestné. Firmy, ktoré meškajú s platením viac ako 60 dní, budú musieť platiť faktúry v poradí, ako prišli (ako boli zaradené do účtovníctva). Navrhneme, aby zaradenie faktúry do účtovníctva bolo považované za uznanie dlhu.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Nezaplatenie riadne vystavenej faktúry o viac ako 15 dní po stanovenej lehote splatnosti, ktoré má za dôsledok stratu príjmu pre osoby, ktoré sú v postavení obdobnom, ako je pracovnoprávny vzťah, sa bude posudzovať obdobne ako nezaplatenie mzdy v pracovnoprávnom vzťahu.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá.
faktúra od dodávateľa zahrnutá do kontrolného výkazu k DPH bude zároveň exekučným titulom Áno.

(Navrhneme, aby sa zahrnutie faktúry do kontrolného výkazu k DPH považovalo za uznanie záväzku a pri neuhradení sa použilo ako exekučný titul.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Zavedieme nevyvrátiteľnú fikciu záväzku pre neuhradenú faktúru, ktorú, ak si podnikateľ uviedol do kontrolného výkazu DPH, je možné považovať za exekučný titul.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá.
zavedenie inštitútu tzv. „všeobecnej voľnej živnosti“, teda jednej živnosti, ktorá by nahrádzala všetky voľné živnosti Áno.

(Navrhneme novú univerzálnu voľnú živnosť, ktorá nahradí terajšie množstvo živností.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Zavedieme inštitút tzv. všeobecnej voľnej živnosti.)
Áno.

(Zavedieme tzv. „všeobecnú voľnú živnosť“, ktorou podnikateľ získa oprávnenie prevádzkovať všetky činnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v remeselných a viazaných živnostiach.)
zmena v prístupe udeľovania pokút podnikateľom zo strany orgánov verejnej moci Áno.

(Navrhneme zaviesť povinnosť pre Sociálnu a zdravotné poisťovne upovedomiť platiteľa v zákonnej lehote o dlžnej sume, skôr ako pristúpia k sankcii. Túto povinnosť rozšírime aj na ostatné štátne orgány.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Zavedieme zákaz vyrubenia pokuty počas prvých siedmich dní po skončení lehoty. Zavedieme pravidlo, keď výška pokuty nebude môcť prevýšiť výšku istiny pri finančných nedoplatkoch. Zavedieme pravidlo, aby bola pri prvom porušení uplatňovaná najnižšia sadzba pokuty.)
Áno.

(Zmeníme systém pokút kontrolných úradov z povinnosti na možnosť udeliť pokutu v prípade odstránenia nedostatku.)
vykonanie auditu výkazov a hlásení Áno.

(Navrhneme pravidelný audit štátnych výkazov a hlásení. Zbytočné navrhneme zrušiť, pre ostatné zjednotíme termíny predkladania.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Urobíme audit všetkých hlásení a výkazov vyžadovaných štátom a spustíme jediný portál na ich podávanie.)
jedno miesto na vybavenie povinností týkajúcich sa podnikania Áno.

(Znížime administratívnu náročnosť podnikania. Presadíme vybavenie agendy na jednom mieste.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Sústredíme elektronickú komunikáciu medzi štátom a podnikateľmi do jedného miesta.)
zákaz vyžadovania dokladov zo strany orgánov verejnej moci, ktoré majú k dispozícii Áno.

(Navrhneme pravidlo, že štát nesmie od občanov alebo firiem vyžadovať potvrdenie, ktoré sám vydáva. Ak úrad potrebuje vyjadrenie iného úradu alebo aj súkromnej spoločnosti, vyžiada si ho sám.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Štátna správa nebude môcť vyžadovať tieto doklady, keďže nimi už disponuje: potvrdenie o nedoplatkoch/preplatkoch na dani, potvrdenie o nedoplatkoch/preplatkoch v Sociálnej poisťovni, výpis z registra trestov, odpis z registra trestov, výpis z obchodného registra.)
Áno.

(Štát nebude môcť vyžadovať doklady, ktorými už disponuje a na požiadanie bude musieť vydať či sprístupniť tieto dokumenty v elektronickej forme a potvrdené elektronickým podpisom.)
vzájomné prepojenie portálov a registrov orgánov verejnej moci Áno.

(Navrhneme prepojiť portál Slovensko.sk s portálom Finančnej správy, Sociálnou poisťovňou, prepojenie umožníme aj zdravotným poisťovniam.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Zrealizujeme optimalizáciu procesov v štátnej správe, na ktorej pracuje ministerstvo vnútra, s cieľom prepojiť registre (úrady práce, daňové úrady, sociálna poisťovňa).)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá.
rovnaká sadzba dane z príjmov pre fyzické osoby aj právnické osoby Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.

(Opäť zavedieme rovnú daň, najviac na úrovni 19 % a bez výnimiek.)
Áno.

(Zavedieme jednotnú sadzbu dane z príjmov právnických osôb na úrovni, ktorá podporí konkurencieschopnosť ekonomiky.)


6 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, na ktorých sa zhodujú 3 strany budúcej koalície

Neexistuje ani jedno opatrenie na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré sa nenachádza vo volebnom programe každej politickej strany. Zároveň existuje šesť veľmi podobných opatrení, ktoré sa nachádzali vo volebných programoch až troch politických strán budúcej koalície:

 1. zmeny v najdôležitejších zákonoch týkajúcich sa podnikateľov sa budú uskutočňovať len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka,
 2. zmeny v oblasti stravovacích poukážok (gastrolístkov) poskytovaných zamestnancom zo strany zamestnávateľa,
 3. zavedenie inštitútu tzv. „všeobecnej voľnej živnosti“, teda jednej živnosti, ktorá by nahrádzala všetky voľné živnosti,
 4. úpravy v Zákonníku práce smerujúce k vyššej flexibilite zamestnávania,
 5. zmena v prístupe udeľovania pokút podnikateľom zo strany orgánov verejnej moci,
 6. zákaz vyžadovania dokladov zo strany orgánov verejnej moci, ktoré majú k dispozícii.
Článok pokračuje pod reklamou

Čo ešte strany budúcej koalície pre podnikateľov vymysleli

Okrem opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, na ktorých sa zhodujú minimálne dve politické strany budúcej vládnej koalície, existujú aj také, ktoré navrhuje len jedna strana (a žiadna iná nič podobné vo svojom volebnom programe neuvádza). Častokrát pritom ide o pomerne unikátne riešenia, ktoré majú pomôcť zlepšiť podnikanie. No realita sa v niektorých prípadoch môže minúť zámeru.

OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena zdola

Hnutie OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena zdola hovorí o:

 • zavedení jednotného daňovo-odvodového paušálu pre živnostníkov a malé podniky do ročného obratu 50 000 eur. Zaplatením tohto paušálu by si títo podnikatelia mali naraz vybaviť všetku agendu, odvody a dane voči štátu.
 • Zmene výšky obratu, ktorá ovplyvňuje to, či podnikateľ musí podávať daňové priznanie k DPH mesačne, alebo sa môže rozhodnúť pre štvrťročnú periodicitu. Návrh je posunúť túto hranicu zo súčasných 100 000 eur na 300 000 eur.
 • návrh zaviesť povinnosť prikladať faktúry v elektronickej podobe ku kontrolným výkazom k dani z pridanej hodnoty,
 • návrh zaviesť povinnosť posielať schválenú účtovnú závierku na daňový úrad aj s kompletným účtovníctvom v elektronickej podobe.

SME RODINA

Prečítajte si tiež

SME RODINA hovorí o tzv. „národnom účtovnom informačnom systéme“, ktorý má priniesť zjednodušenie účtovania a automatizáciu spracúvania daňových priznaní. Národný účtovný informačný systém by mal byť pre živnostníkov a malých podnikateľov dostupný zadarmo. Podnikatelia by používaním tohto informačného systému mali získať možnosť vypracovania daňového priznania automaticky a zároveň získať aj nižšie dane. Národný účtovný informačný systém by mal v sebe integrovať účtovný systém aj záznamy z eKasy.

Okrem toho má SME RODINA vo svojom programe aj zavedenie osobitnej dane z dividend pre veľké finančné inštitúcie a telekomunikačných operátorov, osobitné zdanenie energetických monopolov a novú digitálnu daň pre nadnárodné spoločnosti pôsobiace v oblasti internetu.

Sloboda a Solidarita (SaS)

Sloboda a Solidarita (SaS) má vo svojom programe najviac opatrení na zlepšenie podnikania na Slovensku, pričom na tomto mieste z nich vyberáme aspoň niekoľko:

ZA ĽUDÍ

ZA ĽUDÍ navrhuje:

 • záväzné zoznamy povinností podnikateľov v jednotlivých sektoroch. V zmysle tohto opatrenia by podnikatelia na jednom mieste mali nájsť zoznam všetkých svojich povinností, ktoré nebudú musieť hľadať prácne v zákonoch.
 • zriadenie jednotného miesta na elektronickú komunikáciu podnikateľa so štátom. Podnikateľ by tam mal mať možnosť „vidieť“ všetky svoje povinnosti vo vzťahu so štátom, dostávať včas upozornenia. Všetko by malo byť k dispozícii na stiahnutie, elektronické formuláre by už obsahovali všetky zdieľané dáta a po vyplnení by mal podnikateľ odoslať formulár elektronicky na jediné miesto.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky