Programové vyhlásenie vlády - ktoré predvolebné sľuby budú realitou?

Prehľad predvolebných sľubov, na ktorých sa zhodovali vládne strany vládnej koalície a stali sa súčasťou schváleného programového vyhlásenia vlády I. Matoviča.

Programové vyhlásenie vlády vs. volebné programy a ich zhoda

V článku Čo urobí nová vláda pre podnikateľov sme zosumarizovali prehľad opatrení týkajúcich sa podnikateľského prostredia, ktoré na základe svojich predvolebných programov chceli realizovať aspoň dve zo štyroch strán v tom čase ešte budúcej vládnej koalície. Dnes parlament schválil programové vyhlásenie vlády na roky 2020 - 2024.

Do akej miery sa zhodné predvolebné sľuby vládnej koalície premietli aj do programu vlády?

Opatrenie OĽANO SME RODINA SaS ZA ĽUDÍ Opatrenie v programovom vyhlásení vlády
zmeny v najdôležitejších zákonoch týkajúcich sa podnikateľov sa budú uskutočňovať len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka Áno.
(Navrhneme stabilné zákony a obmedzenie zmien pracovného a daňového práva na jedenkrát ročne: vždy k 1. januáru. Navrhneme zakázať nepriame novely zákonov a poslanecké návrhy bez verejnej diskusie.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Zmeny uvedených zákonov budeme prijímať len s účinnosťou k 1. januáru: Zákonník práce, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákony o špecifických spotrebných daniach, zákon o správe daní a poplatkov, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení.)
Áno.
(Zásadné zákony ovplyvňujúce podnikateľské prostredie sa okrem výnimočných prípadov budú prijímať s účinnosťou k 1. januáru nasledujúceho roka, obmedzíme tzv. „poslanecké prílepky“, ktoré často prinášajú nezmyselné a škodlivé návrhy.)
Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(Vláda SR presadí zásadu, aby pri návrhoch zákonov bola dodržaná dostatočná legisvakančná doba a aby návrhy zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie nadobúdali účinnosť vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.)
prijatie jednej novej regulácie bude znamenať zrušenie jednej súčasnej regulácie (tzv. „one in one out“ princíp) Áno.
(Navrhneme, že ak štát zavedie novú reguláciu, na výmenu musí jednu starú zrušiť.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Vyčíslená záťaž novej regulácie sa bude rovnať záťaži, ktorú navrhneme zrušiť.)
Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(S účinnosťou od 1. 1. 2021 vláda zavedie princíp „1 in – 1 out“ a s účinnosťou od 1. 1. 2022 princíp „1 in - 2 out“.)
ex-ante alebo ex-post vyhodnotenie účelnosti prijatej regulácie Áno.
(Každej novej legislatíve bude predchádzať ex-ante hodnotenie nevyhnutnosti a účelnosti zákona.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Zavedieme inštitút sunset clause. Každá nová regulácia majúca dosah na podnikateľské prostredie, bude mať automaticky stanovenú dobu trvania, ktorá uplynie po piatich rokoch od zavedenia. O prípadnom predĺžení tohto obdobia bude musieť Národná rada SR po troch rokoch opäť hlasovať. Cieľom je zabrániť postupnej akumulácii byrokracie bez jej spätného vyhodnocovania.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(Na základe kvalifikovaných podnetov od podnikateľov a verejnosti do rúk podpredsedu Vlády SR, ktorý je zodpovedný za legislatívu, bude vláda vykonávať ex post hodnotenie regulačných a administratívnych povinnosti v právnych predpisoch ovplyvňujúcich ich podnikanie a život.)
zmiernenie kritérií pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Zvýšime hranice pre povinné audity firiem na úroveň vyžadovanú legislatívou EÚ.)
Áno.
(Zavedieme strop povinného auditu na maximum požadované EÚ.)
Nie je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
zníženie doby povinného uchovávania (archivovania) účtovnej dokumentácie Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Skrátime archivačnú lehotu účtovných dokladov z 10 na 5 rokov.)
Áno.
(Skrátime archivačné lehoty účtovných dokladov z 10 na maximálne 5 rokov.)
Nie je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
zmeny v oblasti stravovacích poukážok (gastrolístkov) poskytovaných zamestnancom zo strany zamestnávateľa Áno.
(Navrhneme možnosť pre zamestnancov vybrať si medzi gastrolístkami alebo finančným príspevkom na stravu.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Umožníme nahradiť gastrolístky peniazmi.)
Áno.
(Zavedieme možnosť dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom o vyplácaní peňazí namiesto gastrolístkov oslobodených od daní a odvodov.)
Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(Zamestnancom umožníme vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu.)
zmeny v oblasti koncesionárskych poplatkov (úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS) Áno.
(Navrhneme zrušiť povinnosť zamestnávateľov platiť koncesionárske poplatky (ak nedôjde k ich celkovému zrušeniu).)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Zrušíme koncesionárske poplatky pre fyzické aj právnické osoby.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(Vláda zváži zavedenie nového finančného modelu financovania RTVS za súčasného zachovania verejnoprávnosti a nezávislosti RTVS.)
úpravy v mechanizme zvyšovania minimálnej mzdy Áno.
(Navrhneme zakotviť prehľadný mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy s naviazaním na priemernú mzdu a produktivitu práce.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Minimálna mzda bude stanovená ako 50 % priemernej mzdy v hospodárstve.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Nie je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
úpravy v Zákonníku práce smerujúce k vyššej flexibilite zamestnávania Áno.
(Navrhneme úpravu Zákonníka práce, ktorá zjednoduší a spružní zamestnávanie. Podporíme skrátené pracovné úväzky počas hospodárskeho spomalenia ako prevenciu pred prepúšťaním (flexikonto, kurzarbeit a pod.) a rozšírenie práv pre ľudí a firmy pri dohadovaní podmienok pracovnoprávnych vzťahov.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Zjednotíme a zjednodušíme pravidlá pre dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – doterajšie tri formy dohôd nahradíme jedinou.)
Áno.
(Zavedieme tzv. „pracovné vouchre“ pre podnikateľov zamestnávajúcich sezónnych zamestnancov. Odbúra sa tak byrokracia spojená s komunikáciou so Sociálnou a zdravotnými poisťovňami a daňovým úradom.)
Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(Kľúčový je flexibilný zákonník práce a pracovno-právna legislatíva, ktorá je dôležitá počas konjunktúry, ale ešte viac počas krízy a pre prispôsobenie sa novým podmienkam po kríze. Vláda pripraví legislatívu v tomto zmysle po konzultácii so sociálnymi partnermi.)
zrušenie pokút pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie zamestnanca pracujúceho na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Zrušíme zodpovednosť zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie jeho brigádnika.)
Áno.
(Zrušíme pokuty a penále pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie zamestnanca pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študentov – dnes zamestnávatelia pykajú za nezodpovednosť zamestnancov.)
Nie je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
zrušenie povinnosti zamestnávateľa predkladať Štatistickému úradu Slovenskej republiky niektoré štatistické výkazy Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Zrušíme povinnosť zamestnávateľa zasielať Štatistickému úradu: štvrťročný výkaz o práci, ročný výkaz o úplných nákladoch práce.)
Áno.
(Zrušíme mesačné štatistické výkazy pre Štatistický úrad obsahujúce informácie (týkajúce sa miezd), ktoré už predtým boli poskytnuté Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a Finančnej správe SR.)
Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(Urobíme audit všetkých hlásení a výkazov vyžadovaných štátom. Množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a rôzne typy výkazov či štatistických zisťovaní vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž. Po dôsledkom audite ich zjednodušíme a znížime ich počet.)
zrušenie povinnosti zamestnávateľa predkladať Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Zrušíme povinnosť podávať Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP), keďže zamestnávateľ poskytuje uvedené údaje Sociálnej poisťovni mesačne vo výkazoch, podávanie tlačiva ELDP je duplicitou.)
Áno.
(Zrušíme povinnosť zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia do Sociálnej poisťovne, ktorá má už všetky údaje k dispozícii z mesačného výkazu.)
Nie je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
neuhradenie prijatej faktúry od dodávateľa bude trestným činom Áno.
(Bezdôvodné nezaplatenie faktúry bude trestné. Firmy, ktoré meškajú s platením viac ako 60 dní, budú musieť platiť faktúry v poradí, ako prišli (ako boli zaradené do účtovníctva). Navrhneme, aby zaradenie faktúry do účtovníctva bolo považované za uznanie dlhu.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Nezaplatenie riadne vystavenej faktúry o viac ako 15 dní po stanovenej lehote splatnosti, ktoré má za dôsledok stratu príjmu pre osoby, ktoré sú v postavení obdobnom, ako je pracovnoprávny vzťah, sa bude posudzovať obdobne ako nezaplatenie mzdy v pracovnoprávnom vzťahu.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(Vláda SR sa zasadí o to, aby podnikateľské subjekty a iné inštitúcie boli povinné uhrádzať faktúry podľa poradia, v akom boli zavedené do účtovníctva. Zasadí sa o to, aby svojvoľné nezaplatenie faktúry bolo trestným činom.)
faktúra od dodávateľa zahrnutá do kontrolného výkazu k DPH bude zároveň exekučným titulom (je možné na základe neho podať návrh na vykonanie exekúcie aj bez predchádzajúceho súdneho rozhodnutia) Áno.
(Navrhneme, aby sa zahrnutie faktúry do kontrolného výkazu k DPH považovalo za uznanie záväzku a pri neuhradení sa použilo ako exekučný titul.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Zavedieme nevyvrátiteľnú fikciu záväzku pre neuhradenú faktúru, ktorú, ak si podnikateľ uviedol do kontrolného výkazu DPH, je možné považovať za exekučný titul.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(Vláda SR presadí, aby zahrnutie faktúry do kontrolného výkazu DPH, resp. do účtovníctva, sa považovalo za uznanie záväzku a pri neuhradení sa mohlo použiť ako exekučný titul.)
zavedenie inštitútu tzv. „všeobecnej voľnej živnosti“, teda jednej živnosti, ktorá by nahrádzala všetky voľné živnosti Áno.
(Navrhneme novú univerzálnu voľnú živnosť, ktorá nahradí terajšie množstvo živností.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Zavedieme inštitút tzv. všeobecnej voľnej živnosti.)
Áno.
(Zavedieme tzv. „všeobecnú voľnú živnosť“, ktorou podnikateľ získa oprávnenie prevádzkovať všetky činnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v remeselných a viazaných živnostiach.)
Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(Zavedieme univerzálnu voľnú živnosť, ktorá nahradí terajšie množstvo živností. Vytvorí priaznivejšie podmienky pre efektívny rozvoj rodinného podnikania, podnikanie mladých či podnikanie žien alebo seniorov.)
zmena v prístupe udeľovania pokút podnikateľom zo strany orgánov verejnej moci Áno.
(Navrhneme zaviesť povinnosť pre Sociálnu a zdravotné poisťovne upovedomiť platiteľa v zákonnej lehote o dlžnej sume, skôr ako pristúpia k sankcii. Túto povinnosť rozšírime aj na ostatné štátne orgány.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Zavedieme zákaz vyrubenia pokuty počas prvých siedmich dní po skončení lehoty. Zavedieme pravidlo, keď výška pokuty nebude môcť prevýšiť výšku istiny pri finančných nedoplatkoch. Zavedieme pravidlo, aby bola pri prvom porušení uplatňovaná najnižšia sadzba pokuty.)
Áno.
(Zmeníme systém pokút kontrolných úradov z povinnosti na možnosť udeliť pokutu v prípade odstránenia nedostatku.)
Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(Vláda SR zavedie systém druhej šance, možnosť nápravy bez sankcie, pri porušení povinností podnikateľom v rozsahu neohrozujúcom zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov tak, aby dostal najmä pri administratívnych porušeniach možnosť na nápravu.)
vykonanie auditu výkazov a hlásení Áno.
(Navrhneme pravidelný audit štátnych výkazov a hlásení. Zbytočné navrhneme zrušiť, pre ostatné zjednotíme termíny predkladania.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Urobíme audit všetkých hlásení a výkazov vyžadovaných štátom a spustíme jediný portál na ich podávanie.)
Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(Urobíme audit všetkých hlásení a výkazov vyžadovaných štátom. Množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a rôzne typy výkazov či štatistických zisťovaní vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž. Po dôsledkom audite ich zjednodušíme a znížime ich počet.)
jedno miesto na vybavenie povinností týkajúcich sa podnikania Áno.
(Znížime administratívnu náročnosť podnikania. Presadíme vybavenie agendy na jednom mieste.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Sústredíme elektronickú komunikáciu medzi štátom a podnikateľmi do jedného miesta.)
Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(V oblasti podnikateľského prostredia bude vláda SR pokračovať v znižovaní administratívneho zaťaženia a rozširovať služby elektronického jednotného kontaktného miesta aj fyzických jednotných kontaktných miest pre podnikateľov poskytujúcich služby podľa živnostenského zákona a osobitných predpisov.)
zákaz vyžadovania dokladov zo strany orgánov verejnej moci, ktoré majú k dispozícii Áno.
(Navrhneme pravidlo, že štát nesmie od občanov alebo firiem vyžadovať potvrdenie, ktoré sám vydáva. Ak úrad potrebuje vyjadrenie iného úradu alebo aj súkromnej spoločnosti, vyžiada si ho sám.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Štátna správa nebude môcť vyžadovať tieto doklady, keďže nimi už disponuje: potvrdenie o nedoplatkoch/preplatkoch na dani, potvrdenie o nedoplatkoch/preplatkoch v Sociálnej poisťovni, výpis z registra trestov, odpis z registra trestov, výpis z obchodného registra.)
Áno.
(Štát nebude môcť vyžadovať doklady, ktorými už disponuje a na požiadanie bude musieť vydať či sprístupniť tieto dokumenty v elektronickej forme a potvrdené elektronickým podpisom.)
Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(Vláda SR zabezpečí, aby si štátna a verejná správa zdieľala údaje a postupne nevyžadovala doklady a údaje, ktorými už disponuje od občana.)
vzájomné prepojenie portálov a registrov orgánov verejnej moci Áno.
(Navrhneme prepojiť portál Slovensko.sk s portálom Finančnej správy, Sociálnou poisťovňou, prepojenie umožníme aj zdravotným poisťovniam.)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Zrealizujeme optimalizáciu procesov v štátnej správe, na ktorej pracuje ministerstvo vnútra, s cieľom prepojiť registre (úrady práce, daňové úrady, sociálna poisťovňa).)
Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(Posilníme transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke, budeme rozvíjať funkcionality Registra účtovných závierok a realizovať jeho integráciu na Register právnických osôb.)
rovnaká sadzba dane z príjmov pre fyzické osoby aj právnické osoby Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Touto otázkou sa volebný program priamo nezaoberá. Áno.
(Opäť zavedieme rovnú daň, najviac na úrovni 19 % a bez výnimiek.)
Áno.
(Zavedieme jednotnú sadzbu dane z príjmov právnických osôb na úrovni, ktorá podporí konkurencieschopnosť ekonomiky.)
Je súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(Zvvážime návrat k osvedčenému jednoduchému systému rovnej dane)

Čo možno očakávať od vlády na základe jej programového vyhlásenia na roky 2020 - 2024?

Ako možno vidieť z predchádzajúcej tabuľky, spomedzi opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, na ktorých ešte pred voľbami existovala zhoda aspoň dvoch koaličných strán, sa vláda pozostávajúca z týchto strán svojím programom zaviazala realizovať 16 z 21 opatrení. Zvyšené opatrenia buď programové vyhlásenie vlády nerieši vôbec, alebo môžu byť súčasťou širšie definovaných návrhov.

Programové vyhlásenie vlády obsahuje aj mnohé ďalšie opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, aj keď pri väčšine z nich nie je príliš konkrétne. Z analýzy Združenia podnikateľov Slovenska vyplýva, že napriek tomu, že program vlády I. Matoviča je najrozsiahlejší, tak 61 % textu tvoria skôr všeobecné frázy a 39 % konkrétne opatrenia a záväzky.

Rozsah programového vyhlásenia vlád 1994-2024. Zdroj: Združenie podnikateľov Slovenska
Rozsah programového vyhlásenia vlád 1994-2024. Zdroj: Združenie podnikateľov Slovenska

Snaha vlády zlepšiť podnikateľské prostredie je však pomerne ambiciózna. Ak sa zrealizujú všetky opatrenia, ktoré sa vláda vo svojom programovom vyhlásení zaviazala vykonať, podnikanie Slovensku bude výrazne jednoduchšie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky