Elektronizácia účtovníctva a ďalšie zmeny v účtovníctve od roku 2022 (návrh)

Navrhovaná novela zákona o účtovníctve má od 1.1.2022 zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Aké zmeny v zákone o účtovníctve sa chystajú?

Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), ktorý je od 24. mája 2021 v medzirezortnom pripomienkovom konaní, a to na základe plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021. Účinnosť novely zákona o účtovníctve sa navrhuje od 1. januára 2022, pričom jej predmetom bude zjednodušenie a zefektívnenie systému účtovníctva vo viacerých oblastiach. Aké zmeny prinesie navrhovaná novela zákona o účtovníctve?

Aktualizácia k 25.8.2021: Návrh zákona bol dňa 25. augusta 2021 schválený vládou SR, odobriť ju musí ešte parlament a podpísať prezidentka, aby boli zmeny účinné.

Aktualizácia k 02.11.2021: Dňa 02.11.2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona, a to s účinnosťou od 1.1.2022. Schválenou novelou zákona o účtovníctve dôjde k zmenám, ktoré približujeme v článku Digitalizácia účtovníctva a ďalšie zmeny v účtovníctve od roku 2022.

Verejná časť registra účtovných závierok sa rozširuje o ďalšie právnické osoby od 1.1.2022

Kým podľa platného znenia zákona o účtovníctve sú prístupné vo verejnej časti registra účtovných závierok len dokumenty (napr. účtovná závierka) obchodných spoločností (ako napr. s. r. o., a. s.), družstiev, štátnych podnikov, či subjektov verejnej správy a pod., od 1.1.2022 sa navrhuje rozšíriť verejnú časť registra o ďalšie právnické osoby.

Podľa navrhovanej novely zákona o účtovníctve budú vo verejnej časti registra účtovných závierok zverejnené aj dokumenty pozemkových spoločenstiev, ale aj mimovládnych neziskových organizácií, ako sú občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ďalšie.

V neverejnej časti registra účtovných závierok budú od roku 2022 len dokumenty fyzických osôb, ktoré sú účtovnou jednotkou a organizačných zložiek zahraničných osôb.

Zadefinovanie obsahu výročnej správy pre neziskové organizácie od 1.1.2022

Nakoľko súčasná úprava zákona o účtovníctve ustanovuje obsah výročnej správy predovšetkým pre potreby podnikateľských subjektov a pre obce a subjekty verejnej správy, pre neziskové organizácie, ktoré majú povinnosť vypracovať výročnú správu, nie je obsah výročnej správy v zákone o účtovníctve jasne zadefinovaný. Ide o tie neziskové organizácie, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom z titulu príjmu 2 % (poukázanie zaplatenej dane) vo výške viac ako 35 000 €, a to predovšetkým občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi alebo organizácie s medzinárodným prvkom.

Obsah účtovnej závierky týchto neziskových organizácií bude od roku 2022 upravovať § 20 ods. 16, podľa ktorého má výročná správa obsahovať najmä:

 • účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
 • správu audítora k tejto účtovnej závierke,
 • prehľad vykonávaných činností alebo projektov za účtovné obdobie s uvedením ich vzťahu k účelu založenia účtovnej jednotky,
 • prehľad výnosov (príjmov) v členení podľa zdrojov a prehľad nákladov (výdavkov) v členení podľa jednotlivých druhov činností, účelu alebo projektov,
 • a ďalšie uvedené v navrhovanom ustanovení.

Spôsob ukladania účtovných dokumentov do registra účtovných závierok sa od 1.1.2022 mení

Účtovné jednotky sú povinné ukladať do registra dokumenty ako:

 • riadne/mimoriadne individuálne účtovné závierky a riadne/mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
 • súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
 • správy audítorov,
 • individuálne/konsolidované finančné správy,
 • oznámenie o dátume schválenia účtovne závierky,
 • a ďalšie uvedené v § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve,

pričom podľa platného znenia zákona o účtovníctve a podľa § 23a odsek 1 sa tieto dokumenty ukladajú v elektronickej alebo v listinnej podobe.

Prečítajte si tiež

Navrhovaná novela zákona o účtovníctve v záujme rozšírenia funkcionalít registra navrhuje, aby všetky účtovné dokumenty boli ukladané v elektronickej podobe, čím sa zjednoduší postup pri ich ukladaní, ale aj odstráni chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov. Uvedené neplatí pre daňovníkov, akými sú napr. Slovenská informačná služba, účtovná jednotka nezaložená alebo nezriadená na účel podnikania a pod.

Účtovné jednotky, tak budú povinné po 1. januári 2022 ukladať do registra účtovných závierok všetky účtovné dokumenty za účtovné obdobie roka 2021 už iba v elektronickej podobe.

Ukladanie uvedených dokumentov v elektronickej podobe do registra bude možné vo forme:

 • ukladania účtovných dokumentov ako prílohu vyhotovenú v elektronickej podobe, alebo
 • vytvorenia formuláru na ukladanie účtovných závierok v štruktúrovanej forme Finančnou správou SR (umožní automatizované spracovanie údajov).

Doplnenie a úprava podmienok v prípade elektronizácie účtovníctva od 1.1.2022

Nakoľko podiel elektronických účtovných záznamov v účtovníckej praxi stúpa, novela zákona o účtovníctve prináša doplnenie a špecifikovanie podmienok, ktoré je účtovná jednotka povinná dodržať pri spracovávaní účtovných záznamov. To znamená, že § 31 až § 33 zákona o účtovníctve, bude plne nahradený novým znením podľa navrhovaných zmien. Ide predovšetkým o nasledovné zmeny:

 • ustanovenia o listinnej a elektronickej podobe účtovného záznamu sa upresnia a zjednodušia,
 • nanovo sa ustanovujú možné spôsoby transformácie účtovného záznamu pri zmene podoby účtovného záznamu,
 • na proces transformácie účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej podoby je možné použiť okrem zaručenej konverzie aj skenovanie, čím sa výrazne zjednoduší tento proces,
 • vlastnoručný podpis je možné nahradiť akýmkoľvek elektronickým podpisom, pričom je dôležitá jednoznačná preukázateľná identifikácia osoby, ktorá tento podpisový záznam vyhotovila,
 • umožňuje sa uskutočňovať spracovanie a výmenu účtovných záznamov v rámci účtovnej jednotky alebo medzi účtovnými jednotkami vo forme elektronickej výmeny údajov prostredníctvom aplikačného programu,
 • pri overovaní účtovnej závierky audítorom alebo pri daňovej kontrole je účtovná jednotka povinná umožniť prístup do softvéru na vedenie účtovníctva a preukázať účtovným záznamom označenie účtov, na ktorých sú účtovné prípady účtované (ak sa účtuje v sústave podvojného účtovníctva),
 • účtovná jednotka je povinná uchovávať a predkladať oprávneným osobám účtovné záznam v elektronickej podobe (ak ich vedie v elektronickej podobe).
Prečítajte si tiež

Je potrebné predovšetkým, aby účtovná jednotka dodržala požiadavky na účtovný záznam, medzi ktoré patrí vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovného záznamu od okamihu vyhotovenia účtovného záznamu, v priebehu jeho možnej transformácie, prijatia, odoslania, sprístupnenia až do konca lehoty ustanovenej na jeho uchovávanie.

Účtovná jednotka je zároveň povinná vypracovať účtovný záznam – interný predpis, ktorým určí systém uchovávania účtovnej dokumentácie. Voľba dátového nosiča, na ktorom bude uchovaná účtovná dokumentácia je pritom na rozhodnutí účtovnej jednotky, môže to byť napr. optický disk, USB kľúč, pamäťová karta, cloudové úložisko a pod.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinné náležitosti účtovného dokladu a ich zmena od 1.1.2022

Novela zákona o účtovníctve navrhuje úplne vypustiť z povinných náležitostí účtovného dokladu označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. Naďalej však účtovná jednotka bude mať povinnosť, na výzvu daňového úradu, poskytnúť pri kontrole prístup do softvéru na vedenie účtovníctva a účtovné záznamy, ktoré preukazujú označenie účtov, na ktorých sú účtovné prípady v účtovnej jednotke účtované.

Prečítajte si tiež

V nadväznosti na elektronizáciu účtovníctva, sa umožňuje aby bol podpis osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu nahradený elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom. To znamená, že ak účtovná jednotka bude viesť elektronicky účtovné záznamy, medzi povinné náležitosti účtovného dokladu nebude patriť podpis osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu.

V registri bude možné presunúť niektoré omylom uložené dokumenty od 1.1.2022

V praxi sa často osoby, ktoré sú poverené ukladaním dokumentov za viac účtovných jednotiek (napr. účtovníci) zabudnú prihlásiť za každú účtovnú jednotku cez správne IČO/DIČ a preto navrhovaná novela zákona o účtovníctve umožňuje Ministerstvu financií SR ako správcovi registra na základe žiadosti presunúť dokument:

 • ktorý nie je účtovným dokumentom, ktorý sa do registra povinne ukladá (napr. v minulosti boli omylom uložené dokumenty ako daňové priznanie, potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a pod.),
 • ktorý bol omylom uložený k inej účtovnej jednotke, presunúť k účtovnej jednotke, ktorej sa týka.

Zmeny v uložení pokút za porušenie zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Od 1.1.2022 navrhuje novela zákona o účtovníctve nasledovné zmeny v ukladaní pokút za správne delikty:

 • ustanoviť dolnú hranicu sadzby pri závažnom porušení zákona o účtovníctve, ktorá v súčasnom platnom znení zákona nie je ustanovená. Dolná hranica sadzby pokuty pri porušení zákona o účtovníctve, napr. v prípade nevedenia účtovníctva, nezostavenia účtovnej závierky, či v prípade zatajovania a nezaúčtovania skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, sa navrhuje vo výške 1 000 €. To znamená, že za závažné porušenie zákona o účtovníctve, bude od 1.1.2022 hroziť pokuta vo výške od 1 000 € do 3 000 000 €.,
 • ustanoviť výšku sankcie v prípade, ak si účtovná jednotka nesplní povinnosť uloženia účtovného dokumentu do registra a daňový úrad nemá k dispozícii účtovnú závierku, na základe ktorej by bolo možné z hodnoty majetku vyčísliť výšku sankcie,
 • ustanoviť sankciu za porušenie ustanovení v oblasti uchovávania a ochrany účtovnej dokumentácie (napr. pri neuložení účtovnej závierky do registra),
 • ustanoviť sankciu za nesplnenie povinnosti, ktorú má posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra a uchovávania účtovnej dokumentácie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?

Zmeny pre vydavateľov od 1. 8. 2022

Od augusta 2022 platí nový zákon o publikáciách, ktorý nahradil doposiaľ zastarané právne predpisy. Aké zmeny priniesol?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky