Podnikanie zdravotne postihnutých

Aké výhody pri podnikaní ponúka slovenská legislatíva osobám so zdravotným postihnutím?

Zdravotné postihnutie predstavuje akúkoľvek duševnú alebo telesnú, dočasnú alebo trvalú poruchu či hendikep, ktorý fyzickým osobám bráni prispôsobovať sa bežným nárokom spoločenského života.

Kto je osobou so zdravotným postihnutím?

Slovenská legislatíva neobsahuje definíciu pojmu osoba so zdravotným postihnutím. Legálne ho vymedzuje Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím, podľa ktorého ide o osobu s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.

Slovenský zákon o službách zamestnanosti konkretizuje, koho treba považovať za občana so zdravotným postihnutím. Je ním občan, ktorý je uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu (zákona o sociálnom poistení).

Zákon o sociálnom poistení ustanovuje za invalidnú osobu tú, ktorá má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (napr. pre nejaké ochorenie) pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Od invalidnej osoby treba odlišovať osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. V zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím považuje osoba, ktorá má zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %. Funkčnou poruchou je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako rok.

Upozornenie: Za invalidnú osobu sa automaticky nepovažuje tá, ktorá je podľa rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Takáto osoba môže, ale nemusí byť, podľa rozhodnutia Sociálnej poisťovne uznaná za invalidnú.

Dokladom osoby, ktorá je uznaná za zdravotne ťažko postihnutú je preukaz ZŤP osoby (vydáva ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Dokladom osoby, ktorá je uznaná za invalidnú, je potvrdenie o invalidite a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku (vydáva ich sociálna poisťovňa).

Formy podnikania osôb so zdravotným postihnutím

Osoby so zdravotným postihnutím môžu v SR podnikať tak ako zdravé osoby, t. j. buď formou živnosti alebo formou obchodnej spoločnosti, najčastejšie s.r.o..

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s cieľom dosiahnutia zisku. Na založenie živnosti je nutné splnenie všeobecných zákonných podmienok (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť), prípadne aj osobitných podmienok (napr. dosiahnuté vzdelanie, prax v odbore).

Pri podnikaní formou obchodnej spoločnosti najčastejšie prichádza do úvahy založenie s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným ako kapitálová spoločnosť je typická pre nižšie alebo stredne náročné podnikanie.

Výhody podnikania osôb so zdravotným postihnutím

Slovenská legislatíva ponúka osobám so zdravotným postihnutím, ktoré sa rozhodnú podnikať, niekoľko zvýhodnení ako aspoň čiastočnú kompenzáciu ich hendikepu.

Používanie systému eKasa

Podľa § 3 ods. 1 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice je každý podnikateľ povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme eKasa prostredníctvom pokladnice eKasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí.

Od 1. 7. 2019 musia všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby v pokladnici, používať pokladnicu eKasa klient, t. j. online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Táto povinnosť sa však nevzťahuje na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb osobami s ťažkým zdravotným postihnutím. To znamená, že živnostník, ktorý je ZŤP osobou a predáva tovary alebo poskytuje služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidovania tržieb v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici eKasa klient, nemusí takúto pokladnicu vôbec používať.

Upozornenie: Uvedená výnimka neplatí vtedy, ak za ZŤP živnostníka prijíma tržbu iná osoba, ktorá nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Napriek tomu, že ZŤP živnostník nemusí evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme eKasa, je podľa zákona o ochrane spotrebiteľa povinný vydávať svojim zákazníkom doklad o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby (tzv. príjmový doklad), ktorý musí obsahovať tieto údaje:

 • obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,
 • adresu prevádzkarne,
 • dátum predaja,
 • názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
 • cenu jednotlivého výrobku alebo služby a celkovú cena, ktorú zákazník zaplatil.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Odvody do zdravotnej poisťovne, t. j. preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie, musia okrem zamestnancov či zamestnávateľov platiť aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO – napr. živnostník).

V prípade, že je samostatne zárobkovo činná osoba občanom so zdravotným postihnutím, uplatní sa zvýhodnená sadzba preddavkov do zdravotnej poisťovne. Oproti samostatne zárobkovo činnej osobe bez zdravotného postihnutia je táto sadzba v polovičnej výške. Znamená to, že živnostník so zdravotným postihnutím platí do zdravotnej poisťovne namiesto štandardných 14 % len 7 % z vymeriavacieho základu.

Výška minimálneho preddavku na zdravotné poistenie v roku 2019 je pre živnostníka ako zdravotne postihnutú osobu polovičná - v sume 33,39 eur mesačne (7 % z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu, ktorý je vo výške 477 eur).

Článok pokračuje pod reklamou

Odvody do Sociálnej poisťovne

SZČO povinne platí do Sociálnej poisťovne odvody na tieto druhy poistenia:

 • nemocenské poistenie - 4,4 % z vymeriavacieho základu,
 • starobné dôchodkové poistenie - 18 % z vymeriavacieho základu,
 • invalidné dôchodkové poistenie - 6 % z vymeriavacieho základu,
 • do rezervného fondu solidarity - 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Poistenie v nezamestnanosti - 2 % z vymeriavacieho základu je dobrovoľné, t. j. nemusí sa povinne platiť.

Podmienky pre platenie sociálnych odvodov sa pre osoby so zdravotným postihnutím nijako nelíšia od podmienok pre ostatných živnostníkov bez zdravotného postihnutia. Pri platení sociálnych odvodov tak osobám so zdravotným postihnutím nevznikajú žiadne výhody.

Inak povedané, živnostník so zdravotným postihnutím je povinný odvádzať odvody do Sociálnej poisťovne v rovnakej výške ako živnostník bez zdravotného postihnutia. Oslobodenie od platenia sociálnych odvodov pre zdravotne postihnuté osoby neplatí už od 1. 1. 2008.

Živnostník so zdravotným postihnutím platí polovičné zdravotné odvody, pri sociálnych odvodoch nemá žiadne výhody.

Príklad: Ak je osoba so zdravotným postihnutím poberateľom čiastočného invalidného dôchodku s mierou postihnutia menej ako 70 % a zároveň prevádzkuje živnosť, musí platiť sociálne odvody.

Sociálne odvody v roku 2019 musia platiť tie SZČO, ktoré podali daňové priznanie k dani z príjmova ktorých príjem z podnikania presiahol v roku 2018 viac ako 5 724 eur (12-násobok vymeriavacieho základu: 12 x 477 eur). Minimálne poistné na sociálne poistenie je v roku 2019vo výške 158,11 eur.

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť 

Ďalšou z výhod plynúcich pre osoby so zdravotným postihnutím pri podnikaní je možnosť získania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa zákona o službách zamestnanosti. Štát sa tak snaží motivovať osoby so zdravotným postihnutím k podnikaniu.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže tento príspevok poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti, a to len  uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím a ktorý:

 • bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace alebo bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov(v prípade, že v období šesť mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti) a
 • bude samostatne zárobkovo činnou osobou prevádzkujúcou samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku alebo bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Ďalšou podmienkou na získanie tohto príspevku je, že oň uchádzač o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, písomne požiada a bude samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky.

Prečítajte si tiež

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku treba podať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode bude občan so zdravotným postihnutím prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku.

Výška príspevku závisí od viacerých faktorov - celkovej ceny práce, typu regiónu a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v danom okrese, v ktorom sa bude prevádzkovať samostatná zárobková činnosť.

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

Pracovným asistentom je osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, a to pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti a tiež pri vykonávaní jej osobných potrieb počas trvania tejto činnosti.

Pracovný asistent musí spĺňať tieto podmienky:

 • vek 18 rokov a
 • spôsobilosť na právne úkony.

Príspevok na činnosť pracovného asistenta poskytne úrad práce, sociálnych vecí a rodiny samostatne zárobkovo činnej osobe so zdravotným postihnutím na základe jej písomnej žiadosti a za podmienky, že z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta.

Žiadosť treba podať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Jej súčasťou musí byť:

 • údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
 • charakteristika pracovnej činnosti, ktorú samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva a rozsah pracovného času,
 • zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a
 • charakteristika a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta.

Tento príspevok je najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda o poskytnutí príspevku medzi úradom a samostatne zárobkovo činnou osobou so zdravotným postihnutím.

V roku 2019 je výška uvedeného príspevku od 545,44 eur do 931,25 eur mesačne na činnosť jedného pracovného asistenta počas prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP v roku 2024 elektronicky

Niektorí zamestnávatelia musia zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP), s čím sa spájajú ďalšie povinnosti, napríklad podanie ročného výkazu. Ten sa prvýkrát v roku 2024 podáva elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.

Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky